Nghị quyết 189/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 189/2010/NQ-HĐND về giao chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn thưởng vượt thu ngân sách năm 2009 giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2011 do tỉnh Đồng Nai ban hành

Nghị quyết 189/2010/NQ-HĐND kế hoạch nguồn vốn thưởng vượt thu 2009 đầu tư xây dựng 2011 Đồng Nai đã được thay thế bởi Quyết định 3568/QĐ-UBND năm 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 10/11/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 189/2010/NQ-HĐND kế hoạch nguồn vốn thưởng vượt thu 2009 đầu tư xây dựng 2011 Đồng Nai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 189/2010/NQ-HĐND

Biên Hòa, ngày 09 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NGUỒN VỐN THƯỞNG VƯỢT THU NGÂN SÁCH NĂM 2009; GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 21

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 3051/QĐ-BTC ngày 24/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-BKH ngày 24/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2011;

Sau khi xem xét Tờ trình số 9651/TTr-UBND ngày 24/11/2010 của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn thưởng vượt thu ngân sách năm 2009; Tờ trình số 9650/TTr-UBND ngày 24/11/2010 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư, xây dựng năm 2010 và giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư, xây dựng năm 2011; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí sử dụng nguồn vốn thưởng vượt thu ngân sách năm 2009 của tỉnh Đồng Nai để giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010 theo Tờ trình số 9651/TTr-UBND ngày 24/11/2010 của UBND tỉnh (kèm theo tờ trình).

Điều 2. Nhất trí với đánh giá của UBND tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010; giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2011 theo Tờ trình số 9650/TTr-UBND ngày 24/11/2010 của UBND tỉnh trình tại kỳ họp, cụ thể như sau:

1. Thống nhất đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010.

2. Thống nhất phân bổ kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2011 gồm các nội dung chính sau đây:

a) Tổng nguồn vốn đầu tư và xây dựng năm 2011 toàn tỉnh là 2.780 tỷ đồng. Trong đó:

- Nguồn vốn ngân sách tập trung là 1.700 tỷ đồng.

- Nguồn vốn xổ số kiến thiết là 500 tỷ đồng.

- Nguồn vốn khai thác quỹ đất là 500 tỷ đồng.

- Nguồn vốn nước ngoài là 80 tỷ đồng.

b) Thống nhất phân bổ chỉ tiêu kế hoạch các nguồn vốn nêu tại điểm a, khoản 2 điều này như sau:

- Vốn đầu tư do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu năm 2011 là: 1.627 tỷ đồng. Bao gồm:

+ Nguồn vốn ngân sách tập trung là 1.172 tỷ đồng.

+ Nguồn vốn xổ số kiến thiết là 335 tỷ đồng.

+ Hỗ trợ đầu tư xã hội hóa là 20 tỷ đồng (nguồn vốn ngân sách tập trung).

+ Nguồn vốn khai thác quỹ đất phần ngân sách tỉnh giao chỉ tiêu là 100 tỷ đồng để trả nợ nguồn vốn vay Kho bạc Nhà nước trong năm 2009 và 2010.

- Vốn đầu tư do UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa trực tiếp giao chỉ tiêu năm 2011 là 773 tỷ đồng. Bao gồm:

+ Nguồn vốn ngân sách tập trung là 508 tỷ đồng.

+ Nguồn vốn xổ số kiến thiết hỗ trợ đầu tư giáo dục là 165 tỷ đồng.

+ Nguồn vốn khai thác quỹ đất năm 2011 là 100 tỷ đồng.

- Hình thành các quỹ theo chủ trương của Trung ương và địa phương:

+ Quỹ phát triển đất của tỉnh là 150 tỷ đồng.

+ Quỹ phát triển nhà ở xã hội của tỉnh là 150 tỷ đồng.

- Vốn ngoài nước là 80 tỷ đồng (chi tiết phân bổ sẽ báo cáo sau khi có hướng dẫn của Bộ, ngành TW).

3. Nội dung kế hoạch đầu tư và xây dựng do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu năm 2011 như sau:

a) Nguồn vốn ngân sách tập trung

Đơn vị tính: Triệu đồng

Danh mục

Kế hoạch giao

Tổng số

1.172.000

A. Thực hiện dự án

1.049.100

- Giao thông

444.000

- Giáo dục - đào tạo

327.000

- Quản lý Nhà nước

42.000

- Cấp nước

14.900

- Hạ tầng công cộng

71.700

- Nông - lâm - thủy lợi

27.000

- An ninh quốc phòng

41.800

- Khoa học công nghệ

80.700

B. Chuẩn bị đầu tư

17.300

Trong đó:

 

+ Cơ cấu ngành giáo dục đào tạo

1.400

+ Cơ cấu ngành khoa học công nghệ

1.300

C. Chuẩn bị thực hiện dự án

35.110

Trong đó:

 

+ Cơ cấu ngành giáo dục đào tạo

1.800

D. Bố trí vốn cho các công trình thực hiện bồi thường GPMB trong năm 2011

55.490

E. Bố trí vốn thanh toán cho các dự án đã quyết toán nhưng còn thiếu vốn kế hoạch

15.000

b) Nguồn vốn xổ số kiến thiết

Đơn vị tính: Triệu đồng

Danh mục

Kế hoạch giao

Tổng số

335.000

A. Thực hiện dự án

334.300

- Y tế

272.000

- Văn hóa, xã hội

62.300

B. Chuẩn bị đầu tư

700

4. Nội dung kế hoạch do UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa trực tiếp giao chỉ tiêu:

a) Thống nhất mức vốn đầu tư phân bổ cho từng huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (kể cả phần vốn hỗ trợ của ngân sách tỉnh) tại phụ lục kèm theo Tờ trình số 9650/TTr-UBND ngày 24/11/2010.

b) UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch đảm bảo các yêu cầu sau đây:

- Tập trung đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn phù hợp với quy hoạch, trong đó ưu tiên bố trí vốn đầu tư hạ tầng cho các xã điểm theo đề án nông thôn mới.

- Đảm bảo cơ cấu tối thiểu mục tiêu đầu tư cho giáo dục và đào tạo.

- Riêng hỗ trợ xã hội hóa giao thông nông thôn và hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa sẽ do UBND tỉnh phân bổ cụ thể sau khi các địa phương có danh sách đăng ký đảm bảo điều kiện hỗ trợ vốn theo quy định.

5. Tiêu chí và danh mục dự án trọng điểm năm 2011:

a) Tiêu chí công trình trọng điểm:

- Các dự án trọng điểm năm 2010 tiếp tục chuyển sang năm 2011.

- Dự án có quy mô lớn, thuộc nhiệm vụ đột phá của tỉnh năm 2011.

- Các dự án quan trọng khác.

b) Danh mục dự án trọng điểm năm 2011:

- Dự án chuyển tiếp:

+ Xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

+ Đại tu nâng cấp đường 25A (ĐT 769).

+ Xây dựng Trung tâm Sinh thái - Văn hóa - Lịch sử Chiến khu Đ.

- Dự án khởi công mới:

+ Đường 25B huyện Nhơn Trạch (đoạn từ Khu công nghiệp Formosa đến Nhà máy Bê tông DIC và đoạn từ trung tâm huyện Nhơn Trạch đến điểm cuối dự án).

+ Đường Xuân Bắc - Suối Cao - Xuân Thành, huyện Xuân Lộc (kết nối vào Khu công nghiệp Dofico).

+ Dự án cầu Hóa An.

+ Dự án xây dựng xưởng trường và cải tạo sân thể dục thể thao Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai (nay là Trường Đại học Đồng Nai).

+ Trường Trung cấp Nghề khu vực Long Thành - Nhơn Trạch.

- Chuẩn bị thực hiện dự án:

+ Dự án đường liên cảng, huyện Nhơn Trạch.

6. Giải pháp chủ yếu:

- Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tiếp tục rà soát, đề xuất tạo nguồn vốn và báo cáo kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương về việc ứng vốn, vay vốn để có nguồn bổ sung thanh toán đối với các dự án có nhu cầu vốn lớn, cấp bách trên địa bàn tỉnh như: Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai; các dự án đầu tư Bệnh viện tuyến huyện, Trung tâm Y tế tuyến huyện, phòng khám đa khoa khu vực Cây Gáo, trang thiết bị ngành y tế; các dự án thoát nước và các dự án có thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng như: Cầu Hóa An, đường ĐT 768, đường Hương lộ 10, hồ Cầu Dầu, hồ chứa nước Lộc An, hồ Gia Măng, nạo vét suối Săn Máu…

- Tiếp tục kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương hỗ trợ vốn đầu tư đối với các dự án quan trọng; huy động các nguồn vốn đầu tư theo quy định và vận động vốn xã hội hóa từ các cá nhân, tổ chức.

- Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành và địa phương liên quan tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đề xuất tháo gỡ các vướng mắc đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng; chỉ đạo UBND cấp huyện tập trung thực hiện nhanh việc xây dựng hạ tầng các khu tái định cư để thực hiện phục vụ tốt công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời có trách nhiệm rà soát quỹ đất để bổ sung nguồn vốn đầu tư.

- Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án và giải ngân, thanh quyết toán dự án đúng tiến độ.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2011; báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong quá trình thực hiện, khi cần thiết phải điều chỉnh kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thống nhất trước khi quyết định điều chỉnh kế hoạch và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân khóa VII, kỳ họp thứ 21 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2010.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Đình Thành

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9650/TTr-UBND

Biên Hòa, ngày 24 tháng 11 năm 2010

 

TỜ TRÌNH

VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2010 VÀ NỘI DUNG PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2011

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 156/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ngày 10/12/2009 về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010;

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 10 tháng đầu năm 2010 và dự báo tình hình thực hiện kế hoạch cả năm 2010;

Căn cứ nội dung dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2011 của Trung ương;

Căn cứ tình hình chuẩn bị hồ sơ các dự án, tình hình chuẩn bị mặt bằng thi công và nhiệm vụ đột phá năm 2011 đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 2 thông qua là “Trong năm 2011 tập trung thực hiện tạo bước đột phá trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là các tuyến giao thông kết nối các khu vực tập trung đô thị, khu công nghiệp, khu công nghệ cao chuyên ngành công nghệ sinh học, Khu liên hiệp công nông nghiệp Dofico, các tuyến đường kết nối vào cảng, đường liên cảng, hạ tầng phục vụ nông nghiệp nông thôn”;

Sau khi tổng hợp Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010 và nội dung phân bổ chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2011 như sau:

A. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010:

Tổng nguồn vốn được giao kế hoạch năm 2010 toàn tỉnh là 2.924,091 tỷ đồng gồm các nguồn vốn sau đây:

- Nguồn vốn ngân sách tập trung là 930 tỷ đồng.

- Nguồn vốn xổ số kiến thiết (bao gồm nguồn bổ sung từ nguồn thu vượt năm 2009 và 2010) là 611,682 tỷ đồng.

- Nguồn vốn khai thác quỹ đất (bao gồm nguồn bổ sung từ nguồn thu vượt năm 2009 và 2010) là 535,167 tỷ đồng.

- Nguồn vốn tạm ứng ngân sách Trung ương là 300 tỷ đồng.

- Nguồn vốn vay Kho bạc Nhà nước Trung ương là 300 tỷ đồng.

- Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010 là 81 tỷ đồng.

- Nguồn vốn vay Trung ương phân bổ để đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn là 20 tỷ đồng.

- Nguồn vốn năm 2009 cấp phát còn dư chuyển thành nguồn vốn cấp sau quyết toán cho các dự án sau quyết toán năm 2010 là 6,627 tỷ đồng.

- Nguồn vốn thưởng vượt thu dự toán năm 2009 của tỉnh Đồng Nai là 72,115 tỷ đồng (dự kiến giao chỉ tiêu trong tháng 12/2009).

- Nguồn vốn ngân sách tập trung bổ sung từ nguồn vốn ngân sách thu vượt dự toán Trung ương giao năm 2010 là 67,5 tỷ đồng.

Dự kiến khối lượng hoàn thành các dự án kế hoạch năm 2010 bao gồm dự án thuộc tỉnh và huyện là 2.900 tỷ đồng, đạt trên 100% kế hoạch năm (không kể phần trả nợ), dự kiến giải ngân cả năm là 2.836 tỷ đồng, đạt 97% kế hoạch năm.

Trong tổng số thực hiện nói trên, phần thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch là 1.917,583 tỷ đồng, phần do Ủy ban nhân dân cấp huyện trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch là 1.006,508 tỷ đồng. Kết quả thực hiện như sau:

I. Vốn đầu tư do UBND tỉnh trực tiếp giao kế hoạch

1. Kết quả thực hiện: Tổng vốn đã giao kế hoạch năm 2010 là: 1.917,583 tỷ đồng, gồm các nguồn vốn sau đây:

- Nguồn vốn ngân sách tập trung: Kế hoạch giao là 683,492 tỷ đồng, khối lượng thực hiện đạt 102%, dự kiến giải ngân đạt 100% kế hoạch năm.

- Nguồn vốn xổ số kiến thiết năm 2010: Kế hoạch giao là 315,682 tỷ đồng (bao gồm số giao đầu năm và số bổ sung trong năm), khối lượng thực hiện đạt 110%, dự kiến giải ngân đạt 100% kế hoạch năm.

- Nguồn vốn khai thác quỹ đất: Trong tổng số 500 tỷ đồng (bao gồm số giao đầu năm và số bổ sung trong năm) có 150 tỷ đồng trích thành lập quỹ phát triển nhà ở xã hội và quỹ phát triển đất; phần bố trí kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010 do UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch là 20 tỷ đồng, cùng với số thu vượt năm 2009 thì kế hoạch nguồn khai thác quỹ đất tỉnh giao kế hoạch năm 2010 tổng cộng là 55,167 tỷ đồng, khối lượng thực hiện đạt 100%, dự kiến giải ngân đạt 100% kế hoạch năm. Riêng nguồn vốn quỹ phát triển nhà dự kiến trong năm giải ngân là 35,5 tỷ đồng đạt 24% kế hoạch (do mới giao chỉ tiêu kế hoạch trong tháng 9/2010).

- Nguồn vốn tạm ứng ngân sách Trung ương là 300 tỷ đồng, khối lượng thực hiện đạt 100%, dự kiến giải ngân đạt 100% kế hoạch năm.

- Nguồn vốn vay Kho bạc Nhà nước Trung ương là 151 tỷ đồng, khối lượng thực hiện đạt 102%, dự kiến giải ngân đạt 100% kế hoạch năm.

- Nguồn vốn thưởng vượt thu dự toán năm 2009 của tỉnh Đồng Nai là 72,115 tỷ đồng, khối lượng thực hiện đạt 100%, dự kiến giải ngân đạt 100% kế hoạch năm (dự kiến giao chỉ tiêu trong tháng 12/2010, do các dự án dự kiến giao chỉ tiêu từ nguồn vốn này là các dự án đã có khối lượng hoàn thành được xác nhận tại Kho bạc Nhà nước tỉnh nên khả năng giải ngân nhanh).

- Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010 là 81 tỷ đồng giải ngân đạt 100% kế hoạch năm. Trong năm 2010 nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giao kế hoạch thấp hơn so với mức được hỗ trợ (mức hỗ trợ là 30% tổng mức vốn đầu tư đối với các dự án được Trung ương chấp thuận hỗ trợ) không đủ theo tiến độ thực hiện.

- Nguồn vốn vay của Trung ương phân bổ để đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn là 20 tỷ đồng, khối lượng thực hiện đạt 100%, dự kiến giải ngân đạt 100% kế hoạch năm.

- Nguồn vốn năm 2009 cấp phát còn dư chuyển thành nguồn vốn cấp sau quyết toán cho các dự án sau quyết toán năm 2010 là 6,627 tỷ đồng, dự kiến giải ngân đạt 100% kế hoạch năm.

- Về nội dung hỗ trợ đầu tư xã hội hóa: Thực hiện Nghị quyết số 77/2006/NQ-HĐND ngày 28/9/2006 và Nghị quyết số 152/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kế hoạch đầu tư và xây dựng đầu năm 2010, ngân sách tỉnh đã dành ra 15 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ các dự án đầu tư xã hội hóa, đã thực hiện hỗ trợ các địa phương là 12,567 tỷ đồng, đạt 83,78% kế hoạch năm. Số còn lại thực hiện hết trong quý IV năm 2010.

Riêng nguồn vốn ngân sách tập trung năm 2010 được bổ sung 67,5 tỷ đồng dùng để trả nợ nguồn vốn vay Kho bạc Nhà nước Trung ương năm 2009.

2. Đánh giá tình hình thực hiện:

Tính đến cuối năm 2010 có 72 dự án hoàn thành mới. Năng lực tăng thêm chủ yếu như sau: 45,6 km cầu đường được xây dựng mới và cải tạo nâng cấp; hoàn thành và xây dựng mới 20 trường học và 02 cơ sở đào tạo nghề với số phòng học tăng thêm là 490 phòng học, hoàn thành đưa vào sử dụng 04 bệnh viện và 01 trung tâm y tế với 560 giường bệnh được đầu tư mới cùng nhiều thiết bị phục vụ khám chữa bệnh; hoàn thành 05 dự án cấp, thoát nước; xây dựng 11 trụ sở làm việc; đầu tư bổ sung nhiều phương tiện, thiết bị và cơ sở vật chất cho Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Quá trình thực hiện kế hoạch có một số thuận lợi và khó khăn sau đây:

a) Thuận lợi:

- Có sự tập trung chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo tỉnh từ đầu năm, hàng quý có rà soát đánh giá điều chỉnh kế hoạch kịp thời.

- Các sở, ngành, địa phương có sự phối hợp chặt chẽ trong điều hành thực hiện kế hoạch, thường xuyên đôn đốc chủ đầu tư.

- Có sự chuẩn bị trước một bước về hồ sơ nên tạo sự chủ động trong triển khai kế hoạch.

- Các quy định pháp luật liên quan như Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu đã được sửa đổi tương đối phù hợp yêu cầu thực tế, tăng phân cấp cho cấp huyện về phân bổ vốn đầu tư và quyết định đầu tư tạo sự chủ động cho các địa phương. Riêng công tác đấu thầu đã phân cấp toàn bộ cho chủ đầu tư từ khâu thẩm định hồ sơ mời thầu đến phê duyệt kết quả đấu thầu nhằm tăng cường trách nhiệm và chủ động thực hiện rút ngắn thời gian.

- Được Trung ương ứng vốn, cho vay vốn đầu tư đáp ứng kịp thời một số dự án có yêu cầu cấp bách (đảm bảo nguồn chi cho bồi thường giải phóng mặt bằng kịp thời ngay sau khi có hồ sơ được duyệt).

b) Khó khăn:

- Năm 2010 giá cả vật tư, vật liệu và nhân công tiếp tục tăng nên phải điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trước khi đấu thầu gây mất thời gian.

- Nhiều hồ sơ bồi thường phải lập lại theo quy định của Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ mất nhiều thời gian. Vì vậy đến quý IV năm 2010 mới duyệt xong hồ sơ bồi thường một số dự án giao thông có nhu cầu vốn chiếm tỷ trọng lớn.

- Hồ sơ bồi thường rất phức tạp nhưng bộ máy triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của một số địa phương chưa đáp ứng so với yêu cầu thực tế về số lượng dự án phải bồi thường giải tỏa trên địa bàn tỉnh, gây chậm tiến độ thực hiện.

- Về tình hình chấp hành quy định thực hiện thanh toán, quyết toán các dự án nhìn chung so với các năm trước có tiến bộ hơn, tuy nhiên một số đơn vị chủ đầu tư và nhà thầu chưa phối hợp thực hiện tốt nội dung này nên một số công trình còn thực hiện việc thanh toán chậm so với tiến độ triển khai công trình.

c) Kết quả thực hiện các dự án trọng điểm theo nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh: Trong năm 2010 các dự án trọng điểm được tập trung đảm bảo vốn đầu tư và có sự tập trung chỉ đạo điều hành, kết quả thực hiện như sau:

- Các dự án chuyển tiếp:

+ Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai: Đang đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu, dự kiến khởi công xây dựng công trình vào đầu tháng 12/2010, hoàn thành 100% kế hoạch năm.

+ Đại tu nâng cấp đường 25A (ĐT 769): Đã triển khai thi công gói thầu xây lắp đoạn 01, đoạn 02, các gói thầu di dời nước và di dời điện đang thực hiện; hiện đang làm hồ sơ bồi thường các đoạn còn lại, thực hiện đạt 100% kế hoạch năm.

+ Dự án đường 319B, huyện Nhơn Trạch: Thực hiện đạt 100% kế hoạch năm. Phần còn lại chuyển tiếp sang năm 2011 không nhiều nên không đưa vào dự án trọng điểm 2011.

+ Dự án xây dựng Trung tâm Sinh thái - Văn hóa - Lịch sử Chiến khu Đ: Đã thi công hoàn tất gói thầu xây lắp, còn hạng mục tượng đài đang xem xét điều chỉnh phương án, thực hiện đạt 100% kế hoạch năm.

+ Dự án xây dựng đường Bàu Sao - Xuân Lập: Thi công hoàn tất gói thầu xây lắp, hoàn chỉnh hồ sơ các hạng mục phát sinh của phần xây lắp, thực hiện đạt 100% kế hoạch năm.

+ Dự án tiêu thoát lũ Lò Rèn: Hoàn thành dự án trong tháng 7/2010, thực hiện đạt 100% kế hoạch năm.

- Dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học phổ thông Trấn Biên: Công trình đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng trong tháng 9/2010, thực hiện đạt 100% kế hoạch năm.

- Các dự án khởi công mới:

+ Dự án nâng cấp, sửa chữa Trường Dân tộc nội trú Tân Phú: Dự án đã khởi công trong tháng 5/2010, dự kiến thực hiện đạt 100% kế hoạch năm.

+ Dự án xây dựng đập Bàu Tre, Long Thành: Khởi công xây dựng công trình trong tháng 7/2010, dự kiến thực hiện đạt 100% kế hoạch năm.

- Các dự án chuẩn bị thực hiện:

+ Dự án xây dựng đường trung tâm thành phố Biên Hòa và dự án nút giao thông Vườn Mít: Chủ đầu tư đã hoàn thành việc thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình.

Hai dự án này hoàn tất công tác chuẩn bị hồ sơ năm 2010, việc triển khai cụ thể phải phối hợp đồng bộ với dự án khu dân cư, dịch vụ thương mại phường Thống Nhất để thuận tiện trong bồi thường giải phóng mặt bằng nên không tiếp tục đưa vào dự án trọng điểm năm 2011.

II. Vốn đầu tư do UBND cấp huyện trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch:

Nguồn vốn đầu tư do UBND cấp huyện trực tiếp giao chỉ tiêu tổng số 1.006,508 tỷ đồng, bao gồm các nguồn vốn sau đây:

- Nguồn vốn phân bổ từ nguồn vốn ngân sách tập trung của tỉnh: 211,508 tỷ đồng.

- Nguồn vốn hỗ trợ đầu tư giáo dục từ nguồn vốn xổ số kiến thiết của tỉnh là 296 tỷ đồng gồm 250 tỷ đồng giao đầu năm 2010 và 46 tỷ đồng hỗ trợ trong tháng 10/2010.

- Nguồn vốn khai thác quỹ đất là 330 tỷ đồng gồm 50% để lại cho cấp huyện là 200 tỷ đồng và 80 tỷ đồng hỗ trợ cho ngân sách huyện từ nguồn vốn khai thác quỹ đất phần ngân sách tỉnh sử dụng và 50 tỷ đồng phần ngân sách huyện được hưởng theo tỷ lệ khi thực hiện thu vượt tiền khai thác quỹ đất năm 2010.

- Nguồn vốn vay từ ngân sách Trung ương là 149 tỷ đồng để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Chương trình 135 giai đoạn 2 là 20 tỷ đồng.

Dự kiến đến hết năm 2010 thực hiện đạt giá trị khối lượng hoàn thành 100% kế hoạch đã giao, giải ngân đạt 94% kế hoạch.

Qua rà soát đánh giá chung thì UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa chấp hành tương đối đảm bảo về cơ cấu đầu tư, một số huyện có quan tâm cho các xã điểm nhưng vẫn còn bố trí chưa tập trung.

B. Báo cáo nội dung điều chỉnh bổ sung kế hoạch giữa 02 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh:

Trong tháng 10 và tháng 11 năm 2010, các nguồn vốn xổ số kiến thiết và khai thác quỹ đất đều thu vượt so với dự toán giao đầu năm, cần thiết giao chỉ tiêu bổ sung một số dự án đáp ứng các dự án thiếu vốn. Đồng thời trong quá trình thực hiện kế hoạch có một số dự án triển khai chậm hoặc còn thừa vốn so với số thực hiện chính thức do đó cần phải điều chỉnh kế hoạch để đảm bảo tỷ lệ giải ngân tốt hơn.

Để đảm bảo thời gian cho chủ đầu tư thực hiện kế hoạch điều chỉnh bổ sung, UBND tỉnh đã có văn bản báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và đã được thống nhất việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch tại các Văn bản số 341/HĐND-VP ngày 12/10/2010 và Văn bản số 384/HĐND-VP ngày 15/11/2010.

Nay UBND tỉnh báo cáo nội dung điều chỉnh, bổ sung nói trên và tổng hợp cơ cấu ngành đối với các nguồn vốn: Ngân sách tập trung, xổ số kiến thiết, khai thác quỹ đất năm 2010 phần UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu kế hoạch đến thời điểm tháng 11/2010 (có Phụ lục 01 chi tiết kèm theo).

C. Nội dung giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2011:

I. Nguồn vốn cân đối chi đầu tư năm 2011: Tổng số là 2.780 tỷ đồng gồm các nguồn vốn sau đây:

- Nguồn vốn ngân sách tập trung là 1.700 tỷ đồng.

- Nguồn vốn xổ số kiến thiết là 500 tỷ đồng.

- Nguồn vốn khai thác quỹ đất là 500 tỷ đồng, trong đó trích quỹ phát triển nhà ở xã hội (30%) và quỹ phát triển đất (30%) là 300 tỷ đồng, còn lại để bố trí kế hoạch 200 tỷ đồng.

- Nguồn vốn nước ngoài 80 tỷ đồng.

II. Nguyên tắc phân bổ nguồn vốn do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch:

1. Vốn thực hiện dự án:

- Ưu tiên bố trí vốn cho các công trình chuyển tiếp;

- Các dự án đã được quyết định đầu tư trước thời điểm 31/10/2010 và có hồ sơ thiết kế kỹ thuật tổng dự toán được duyệt, gói thầu bố trí kế hoạch thực hiện dự án đảm bảo giải phóng mặt bằng đạt 100% (căn cứ vào cam kết của chủ đầu tư và của UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa).

2. Bố trí cho công tác lập hồ sơ và dành một phần vốn kế hoạch để bố trí dự phòng chi cho các dự án bồi thường giải phóng mặt bằng khi có hồ sơ được duyệt đủ điều kiện giải ngân.

3. Cơ cấu bố trí kế hoạch: Đảm bảo cơ cấu Trung ương giao đối với ngành giáo dục và đào tạo (462 tỷ đồng bao gồm phần tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch là 330 tỷ đồng và 132 tỷ đồng phân cấp cho cấp huyện giao chỉ tiêu); ngành khoa học và công nghệ đảm bảo cơ cấu 82 tỷ đồng.

III. Phân cấp và hỗ trợ vốn để hình thành nguồn vốn đầu tư và xây dựng cấp huyện:

- Căn cứ tình hình phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu đầu tư của từng địa phương.

- Căn cứ nhu cầu đầu tư các xã điểm theo Kế hoạch 97-KH/TU về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Để tạo sự chủ động cho các địa phương xem xét quyết định đầu tư và triển khai đầu tư đạt tiến độ theo yêu cầu; năm 2011 UBND tỉnh tăng vốn phân cấp cho cấp huyện. Mức vốn phân cấp đối với từng địa phương được tính trên cơ sở lấy dự toán đã giao năm 2010 nhân với hệ số tùy theo địa bàn được chia thành các nhóm sau đây:

+ Nhóm 01: Tỷ lệ tăng 2,1 lần so với dự toán giao năm 2010 gồm thành phố Biên Hòa là đơn vị có dự toán giao năm 2010 khá cao so với các địa phương khác và là địa bàn có tiềm năng khai thác quỹ đất khá.

+ Nhóm 02: Tỷ lệ tăng 2,3 lần so với dự toán giao năm 2010 gồm các huyện: Long Thành, Nhơn Trạch và thị xã Long Khánh (thị xã Long Khánh giai đoạn 2006 - 2010 được giao dự toán cao, các huyện: Long Thành, Nhơn Trạch có khả năng thu tiền đất khá).

+ Nhóm 03: Tỷ lệ tăng 2,5 lần so với dự toán giao năm 2010 gồm các huyện: Xuân Lộc, Định Quán, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Trảng Bom do đây là các huyện có nguồn thu tiền sử dụng đất thấp, khả năng thu hút đầu tư có khó khăn, riêng huyện Trảng Bom là địa bàn có thu hút đầu tư khá hơn nhưng mức vốn cân đối năm 2010 thấp so với các địa phương thuộc nhóm 02 nên được đưa vào trong nhóm 03, huyện Định Quán là đơn vị có thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng và bảo vệ nguồn nước sông Đồng Nai nhưng do dự toán giao trong giai đoạn 2006 - 2010 cao nên đưa vào nhóm 03.

+ Nhóm 04: Tỷ lệ tăng 2,7 lần so với dự toán giao năm 2010 gồm các huyện: Vĩnh Cửu, Tân Phú là các huyện có nguồn thu tiền sử dụng đất thấp, việc thu hút đầu tư bị hạn chế do phải thực hiện nhiệm vụ về bảo vệ môi trường (vườn Quốc gia Cát Tiên, Khu Bảo tồn Thiên nhiên và bảo vệ nguồn nước sông Đồng Nai) nên xác định tỷ lệ tăng là cao nhất so với các địa phương còn lại.

Với cách tính toán nêu trên thì vốn phân cấp đối với các địa phương năm 2011 là 508 tỷ đồng chiếm 30% tổng nguồn ngân sách tập trung năm 2011 và tăng 2,4 lần so với mức phân cấp năm 2010 (mức phân cấp năm 2010 là 211,508 tỷ đồng), cụ thể như sau:

- Thành phố Biên Hòa là 85 tỷ đồng.

- Thị xã Long Khánh là 44 tỷ đồng.

- Huyện Nhơn Trạch là 41,5 tỷ đồng.

- Huyện Long Thành là 42,5 tỷ đồng.

- Huyện Trảng Bom là 41,5 tỷ đồng.

- Huyện Xuân Lộc là 43,5 tỷ đồng.

- Huyện Cẩm Mỹ là 43 tỷ đồng.

- Huyện Tân Phú là 42 tỷ đồng.

- Huyện Định Quán là 43 tỷ đồng.

- Huyện Thống Nhất là 41 tỷ đồng.

- Huyện Vĩnh Cửu là 41 tỷ đồng.

Ngoài ra, UBND tỉnh còn hỗ trợ thêm cho các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa từ nguồn vốn xổ số kiến thiết là 15 tỷ đồng mỗi địa phương; cùng với 50% tiền đất để lại cho các địa phương (sau khi trích lập quỹ phát triển nhà ở và quỹ phát triển đất theo quy định) là 100 tỷ đồng thì tổng vốn phân cấp và hỗ trợ cho các địa phương năm 2011 là 773 tỷ đồng.

IV. Nội dung phân bổ:

1. Nguồn vốn ngân sách tập trung: Nguồn vốn ngân sách tập trung năm 2011 sau khi trừ đi nguồn vốn phân cấp cho cấp huyện là 508 tỷ đồng và hỗ trợ đầu tư xã hội hóa là 20 tỷ đồng thì còn lại do UBND tỉnh giao chỉ tiêu là 1.172 tỷ đồng.

2. Nguồn vốn xổ số kiến thiết năm 2011, tổng nguồn vốn là 500 tỷ đồng, phân bổ như sau:

- Hỗ trợ mỗi địa phương 15 tỷ đồng để đầu tư cho các công trình giáo dục, tổng cộng là 165 tỷ đồng.

- Phần còn lại, ngân sách tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch là 335 tỷ đồng.

3. Nguồn vốn khai thác quỹ đất năm 2011, tổng nguồn vốn là 500 tỷ đồng, phân bổ như sau:

- Trích 30% của tổng số kế hoạch để lập quỹ phát triển đất của tỉnh và các địa phương là 150 tỷ đồng.

- Trích 30% của tổng số kế hoạch để lập quỹ phát triển nhà ở xã hội là 150 tỷ đồng.

- Phần còn lại 40% của tổng số kế hoạch là 200 tỷ đồng, phân chia 50% ngân sách tỉnh và 50% ngân sách huyện, phân bổ như sau:

+ Phần ngân sách tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch là 100 tỷ đồng.

+ Phần ngân sách huyện trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch là 100 tỷ đồng.

4. Từ nội dung xác định như trên, hình thành nguồn vốn do ngân sách tỉnh và ngân sách huyện trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 như sau:

4.1. Ngân sách tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch là 1.627 tỷ đồng, gồm các nguồn vốn sau đây:

- Nguồn vốn ngân sách tập trung là 1.192 tỷ đồng, trong đó:

+ Hỗ trợ đầu tư các dự án đầu tư xã hội hóa là 20 tỷ đồng, nội dung phân bổ cụ thể sẽ do UBND tỉnh quyết định căn cứ theo dự án được duyệt.

+ Còn lại 1.172 tỷ đồng phân bổ chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 theo cơ cấu đính kèm tại Phụ lục 02 và chi tiết danh mục cụ thể xem tại Phụ lục 03 đính kèm.

- Nguồn vốn xổ số kiến thiết là 335 tỷ đồng: Tập trung bố trí vốn đối với các dự án thuộc ngành y tế và văn hóa xã hội (cơ cấu và danh mục chi tiết cụ thể xem Phụ lục 04 kèm theo).

- 50% nguồn vốn khai thác quỹ đất (sau khi hình thành các quỹ theo quy định) là 100 tỷ đồng dùng để trả nợ nguồn vốn vay Kho bạc Nhà nước trong năm 2009 và 2010.

4.2. Ngân sách huyện trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch là 773 tỷ đồng gồm:

- Nguồn vốn đầu tư và xây dựng cấp huyện là 508 tỷ đồng, trong đó cơ cấu tối thiểu đối với ngành giáo dục là 132 tỷ đồng.

- Nguồn vốn hỗ trợ đầu tư giáo dục từ nguồn vốn xổ số kiến thiết là 165 tỷ đồng.

- 50% nguồn vốn khai thác quỹ đất sau khi hình thành các quỹ theo quy định là 100 tỷ đồng.

(Chi tiết xem Phụ lục 05 kèm theo).

5. Vốn ngoài nước: 80 tỷ đồng (chi tiết phân bổ sẽ báo cáo sau khi có hướng dẫn của Bộ, ngành TW)

Cơ cấu bố trí kế hoạch đảm bảo nhiệm vụ đột phá năm 2011:

1. Để thực hiện nhiệm vụ đột phá năm 2011, dự thảo kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2011 bố trí cơ cấu vốn ngành giao thông là 454,3 tỷ đồng (bao gồm phần thực hiện dự án, chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị thực hiện dự án) chiếm 39% kế hoạch nguồn vốn ngân sách tập trung, đây là cơ cấu chiếm tỷ lệ lớn nhất.

2. Về bố trí vốn cho hạ tầng phục vụ nông nghiệp, nông thôn (bao gồm hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội): Tổng số là 1.145,957 tỷ đồng chiếm 50% tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng của tỉnh, trong đó:

- Vốn do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu là 631,557 tỷ đồng.

- Vốn do UBND cấp huyện trực tiếp giao khoảng 514,4 tỷ đồng.

Để thực hiện được nhiệm vụ nói trên, UBND cấp huyện có trách nhiệm tập trung bố trí vốn đầu tư năm 2011 đảm bảo cơ cấu tỉnh giao và tập trung cho các xã điểm đồng thời các địa phương huy động các nguồn lực khác thực hiện.

V. Tiêu chí và danh mục dự án trọng điểm của tỉnh năm 2011:

* Tiêu chí công trình trọng điểm: Bao gồm các tiêu chí sau:

- Các dự án trọng điểm năm 2010 tiếp tục chuyển sang năm 2011.

- Dự án có quy mô lớn, thuộc nhiệm vụ đột phá của tỉnh năm 2011.

- Các dự án quan trọng khác.

* Danh mục dự án trọng điểm năm 2011:

a) Dự án chuyển tiếp:

- Xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

- Đại tu nâng cấp đường 25A (ĐT 769).

- Xây dựng Trung tâm Sinh thái - Văn hóa - Lịch sử Chiến khu Đ.

b) Dự án khởi công mới:

- Đường 25B huyện Nhơn Trạch (đoạn từ Khu công nghiệp Formosa đến Nhà máy Bê tông DIC và đoạn từ trung tâm huyện Nhơn Trạch đến điểm cuối dự án): Đây là tuyến đường chính nối từ Quốc lộ 51 vào trung tâm huyện Nhơn Trạch.

- Đường Xuân Bắc - Suối Cao - Xuân Thành, huyện Xuân Lộc: Cần tập trung đầu tư để kết nối vào Khu công, nông nghiệp Dofico.

- Dự án cầu Hóa An: Dự án cấp bách nhằm đảm bảo an toàn giao thông, có hỗ trợ vốn từ Trung ương.

- Dự án xây dựng xưởng trường và cải tạo sân thể dục thể thao Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai (nay là Trường Đại học Đồng Nai): Cần tập trung đầu tư để đủ điều kiện nâng cấp lên thành Trường Đại học Đồng Nai theo cam kết của tỉnh với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Trường Trung cấp Nghề khu vực Long Thành - Nhơn Trạch: Đây là dự án cần tập trung đầu tư để phục vụ nhu cầu đào tạo nghề.

c) Chuẩn bị thực hiện dự án:

- Dự án đường liên cảng, huyện Nhơn Trạch, dự án kết nối khu vực cảng biển nhóm V thuộc huyện Nhơn Trạch. Đây là dự án quan trọng tạo điều kiện phát triển cảng biển tại Đồng Nai.

VI. Giải pháp chủ yếu:

- Tiếp tục huy động các nguồn vốn đầu tư theo hình thức BOT và vận động vốn xã hội hóa từ các cá nhân và tổ chức.

- Tiếp tục kiến nghị các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ vốn đầu tư đối với các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương hỗ trợ vốn đầu tư.

- Nguồn vốn đầu tư năm 2011 còn thiếu so với nhu cầu rất lớn (khoảng 2.000 tỷ đồng). Vì vậy trong năm 2011, sẽ tiếp tục rà soát báo cáo kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương cho ứng vốn, vay vốn để giải quyết các nhu cầu cấp bách.

- Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp các địa phương, các ngành liên quan tiếp tục rà soát, nghiên cứu đề xuất tháo gỡ các vướng mắc đối với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng.

- Chỉ đạo UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa đẩy nhanh công tác thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng các khu tái định cư để tạo phục vụ việc tái định cư để đảm bảo giải phóng mặt bằng triển khai công trình xây dựng.

- Chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung thực hiện, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch, thực hiện tốt công tác thanh, quyết toán công trình.

- Chỉ đạo UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tiếp tục rà soát, tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn để thu đạt và vượt tiền sử dụng đất để tạo nguồn vốn đầu tư và xây dựng của tỉnh và địa phương.

- Tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra đôn đốc thực hiện kế hoạch năm 2011.

Đến nay Trung ương chưa giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 nên các số liệu về kế hoạch năm 2011 là căn cứ trên số của Chính phủ trình ra Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2010. Khi có quyết định giao chỉ tiêu chính thức nếu có thay đổi so với dự kiến, UBND tỉnh sẽ báo cáo cập nhật bổ sung cho phù hợp.

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch, trường hợp cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung kế hoạch để phù hợp tình hình thực tế và đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm, kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét thống nhất để thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm báo cáo với Hội đồng nhân dân tỉnh các thay đổi vào kỳ họp giữa năm 2011./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9651/TTr-UBND

Biên Hòa, ngày 24 tháng 11 năm 2010

 

TỜ TRÌNH

VỀ GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NGUỒN VỐN THƯỞNG VƯỢT THU NGÂN SÁCH NĂM 2009

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ thông báo của Bộ Tài chính tại Văn bản số 11409/BTC-NSNN ngày 27/8/2010 về việc bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước;

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 10 tháng đầu năm 2010 và dự báo tình hình thực hiện kế hoạch cả năm 2010;

Sau khi tổng hợp, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh nội dung giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 nguồn vốn thưởng vượt thu ngân sách năm 2009 như sau:

I. Về bổ sung nguồn vốn thưởng vượt thu dự toán năm 2009:

Thực hiện thông báo của Bộ Tài chính tại Văn bản số 11409/BTC-NSNN ngày 27/8/2010 về việc bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước, theo đó trong năm 2010 tỉnh Đồng Nai được bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước từ nguồn thưởng vượt thu dự toán năm 2009 đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước là 72,115 tỷ đồng.

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước, trong đó có nội dung hướng dẫn thực hiện về sử dụng nguồn tiền thưởng vượt thu ngân sách Nhà nước để bổ sung vốn đầu tư và xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội và thực hiện nhiệm vụ quan trọng khác.

II. Nội dung phân bổ nguồn vốn nói trên:

- Hỗ trợ các công trình xã hội hóa là 3 tỷ đồng.

- Hỗ trợ huyện Định Quán xây dựng hạ tầng khu tái định cư trên địa bàn huyện Định Quán là 10 tỷ đồng.

- Trả nợ trái phiếu công trình hồ Cầu Mới là 9,967 tỷ đồng.

- Số còn lại giao chỉ tiêu kế hoạch là 49,148 tỷ đồng chủ yếu tập trung cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án đến nay đã có quyết định duyệt dự toán bồi thường và các dự án đã có trong kế hoạch năm 2010 và đã giải ngân hết kế hoạch nhưng còn khối lượng hoàn thành chưa có nguồn thanh toán.

(Chi tiết xem phụ lục đính kèm).

UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét thông qua để triển khai thực hiện./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 189/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu189/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2010
Ngày hiệu lực19/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/11/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 189/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 189/2010/NQ-HĐND kế hoạch nguồn vốn thưởng vượt thu 2009 đầu tư xây dựng 2011 Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 189/2010/NQ-HĐND kế hoạch nguồn vốn thưởng vượt thu 2009 đầu tư xây dựng 2011 Đồng Nai
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu189/2010/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýTrần Đình Thành
       Ngày ban hành09/12/2010
       Ngày hiệu lực19/12/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/11/2014
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản gốc Nghị quyết 189/2010/NQ-HĐND kế hoạch nguồn vốn thưởng vượt thu 2009 đầu tư xây dựng 2011 Đồng Nai

       Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 189/2010/NQ-HĐND kế hoạch nguồn vốn thưởng vượt thu 2009 đầu tư xây dựng 2011 Đồng Nai