Nghị quyết 204/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 204/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 74/2013/NQ-HĐND và Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND về quy định mức chi cho công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Nghị quyết 204/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết mức chi cho công tác cải cách hành chính Vĩnh Long


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 204/2019/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 17 tháng 10 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 74/2013/NQ-HĐND NGÀY 11/7/2013 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 34/2016/NQ-HĐND NGÀY 9/12/2016 VỀ QUY ĐỊNH MỨC CHI CHO CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 13 ( BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP , ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo công tác cải cách hành chính nhà nước;

Xét Tờ trình số 174/TTr-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quy định mức chi cho công tác cải cách hành chính nhà nước do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 74/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 và Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 9/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về quy định mức chi cho công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Lý do: Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 20/10/2012 của Bộ Tài chính là căn cứ để ban hành Nghị quyết số 74/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 và Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 9/12/2016 đã hết hiệu lực.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 27 tháng 10 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính; Bộ Nội vụ;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Kiểm toán nhà nước Khu vực IX;
- Tỉnh ủy; UBND tỉnh, UBMTTQ VN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Vĩnh Long;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo tỉnh, Trang tin HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, TH. ......

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Nghiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 204/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu204/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2019
Ngày hiệu lực27/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 204/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 204/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết mức chi cho công tác cải cách hành chính Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 204/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết mức chi cho công tác cải cách hành chính Vĩnh Long
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu204/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
       Người kýBùi Văn Nghiêm
       Ngày ban hành17/10/2019
       Ngày hiệu lực27/10/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 204/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết mức chi cho công tác cải cách hành chính Vĩnh Long

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 204/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết mức chi cho công tác cải cách hành chính Vĩnh Long

          • 17/10/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 27/10/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực