Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 4 Phụ lục 02 kèm theo Nghị quyết 74/2013/NQ-HĐND về quy định mức chi đối với công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND kèm theo 74/2013/NQ-HĐND mức chi cải cách hành chính Vĩnh Long 2016 đã được thay thế bởi Nghị quyết 204/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết mức chi cho công tác cải cách hành chính Vĩnh Long và được áp dụng kể từ ngày 27/10/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND kèm theo 74/2013/NQ-HĐND mức chi cải cách hành chính Vĩnh Long 2016


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2016/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 09 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ SỬA ĐỔI KHOẢN 4 PHỤ LỤC 02 BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 74/2013/NQ-HĐND NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG VỀ QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ III

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo công tác cải cách hành chính nhà nước;

Xét Tờ trình số 196/TTr-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi Khoản 4 Phụ lục 02 ban hành kèm theo Nghị quyết số 74/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định mức chi đối với công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 4 Phụ lục 02 về chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở địa phương ban hành kèm theo Nghị quyết số 74/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về quy định mức chi đối với công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long như sau:

1. Định mức chi

a) Cấp tỉnh: 350.000 đồng/ người/ tháng;

b) Cấp huyện (huyện, thị xã, thành phố): 350.000 đồng/ người/ tháng;

c) Cấp xã (xã, phường, thị trấn): 350.000 đồng/ người/ tháng.

2. Số lượng người

a) Cấp tỉnh: Không quá 03 người/ sở, ban, ngành;

b) Cấp huyện: Không quá 10 người/ huyện, thị xã, thành phố;

c) Cấp xã: Không quá 05 người/ xã, phường, thị trấn.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long Khóa IX, Kỳ họp thứ 03 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2016, có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu34/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2016
Ngày hiệu lực20/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/10/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND kèm theo 74/2013/NQ-HĐND mức chi cải cách hành chính Vĩnh Long 2016


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND kèm theo 74/2013/NQ-HĐND mức chi cải cách hành chính Vĩnh Long 2016
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu34/2016/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
       Người kýTrương Văn Sáu
       Ngày ban hành09/12/2016
       Ngày hiệu lực20/12/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/10/2019
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND kèm theo 74/2013/NQ-HĐND mức chi cải cách hành chính Vĩnh Long 2016

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND kèm theo 74/2013/NQ-HĐND mức chi cải cách hành chính Vĩnh Long 2016