Nghị quyết 22/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 22/2009/NQ-HĐND sửa đổi quy đinh thành lập Quỹ hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm cho người dân khi Nhà nước thu hồi từ 50% đất sản xuất nông nghiệp trở lên kèm theo Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nghị quyết 22/2009/NQ-HĐND Quỹ hỗ trợ ổn định đời sống học tập đào tạo nghề đã được thay thế bởi Nghị quyết 16/NQ-HĐND 2013 bãi bỏ 16/2008/NQ-HĐND khoản 5 Điều 1 31/2008/NQ-HĐND Bắc Giang và được áp dụng kể từ ngày 11/07/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 22/2009/NQ-HĐND Quỹ hỗ trợ ổn định đời sống học tập đào tạo nghề


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2009/NQ-HĐND

Bắc Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 16/2008/NQ-HĐND NGÀY 08/7/2008 CỦA HĐND TỈNH KHOÁ XVI VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ HỖ TRỢ ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG, HỌC TẬP, ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ VIỆC LÀM CHO NGƯỜI DÂN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI TỪ 50% ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRỞ LÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHOÁ XVI - KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Xét Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 30/11/2009 của UBND tỉnh đề nghị sửa đổi, bổ sung Đề án “Quỹ hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm cho người dân khi Nhà nước thu hồi từ 50% đất sản xuất nông nghiệp trở lên”; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội, ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND ngày 08/7/2008 của HĐND tỉnh Bắc Giang thành lập “Quỹ hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm cho người dân khi Nhà nước thu hồi từ 50% đất sản xuất nông nghiệp trở lên”, cụ thể như sau:

1. Bỏ nội dung “Thu 7.000 đ/m2 trên tổng diện tích đất nhà nước thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai” tại điểm a, khoản 4 của Đề án.

2. Bổ sung nội dung tại điểm b, mục 4 của Đề án:

- Người trong độ tuổi lao động bị tàn tật, không có khả năng lao động và chưa được hỗ trợ theo chế độ, chính sách nào của Nhà nước thì được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế.

- Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp giao ổn định lâu dài từ ngày Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ có hiệu lực thi hành thì các đối tượng trong hộ gia đình, cá nhân đó không được hưởng theo Đề án “Quỹ hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm cho người dân khi Nhà nước thu hồi từ 50% đất sản xuất nông nghiệp trở lên” của UBND tỉnh Bắc Giang.

3. Sửa đổi quy định tại điểm b mục 4 của Đề án:

 “Học sinh Trung học cơ sở, Trung học phổ thông được hỗ trợ tiền học phí”.

4. Sửa đổi đoạn 1 điểm b, mục 5 của Đề án như sau:

 “Hàng năm, căn cứ vào số lượng các đối tượng được hưởng hỗ trợ và mức hỗ trợ theo đề án của UBND tỉnh được HĐND tỉnh phê duyệt; khả năng huy động quỹ từ các nguồn theo quy định, UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn lập dự toán kinh phí chi hỗ trợ để trình HĐND tỉnh phê duyệt”.

5. Sửa đổi, bổ sung đoạn 3, điểm c, mục 4 của Đề án như sau:

 “Hỗ trợ một lần kinh phí đào tạo một nghề cho người trong độ tuổi lao động có nhu cầu học nghề bằng hình thức cấp thẻ học nghề, do Quỹ chi trực tiếp cho cơ sở đào tạo nghề trong tỉnh (kể cả doanh nghiệp tự đào tạo và tuyển dụng lao động lâu dài). Riêng trường hợp người lao động học nghề ở các cơ sở đào tạo nghề ngoài tỉnh thì Quỹ chi trực tiếp cho người học nghề vào năm thứ 2 của khoá học. Mức hỗ trợ là 3.000.000đồng/01 người. Những trường hợp đã hỗ trợ học tập, trợ cấp khó khăn, hỗ trợ đào tạo nghề từ những nguồn kinh phí khác thì không hưởng các khoản hỗ trợ theo quy định tại Đề án này”.

Các nội dung khác không sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết, thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Trong quá trình thực hiện, điểm nào chưa phù hợp, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định vào kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày, từ ngày ký.

Nghị quyết được HĐND tỉnh Bắc Giang khoá XVI, kỳ họp thứ 16 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đào Xuân Cần

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu22/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2009
Ngày hiệu lực19/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/07/2013
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 22/2009/NQ-HĐND Quỹ hỗ trợ ổn định đời sống học tập đào tạo nghề


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 22/2009/NQ-HĐND Quỹ hỗ trợ ổn định đời sống học tập đào tạo nghề
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu22/2009/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
       Người kýĐào Xuân Cần
       Ngày ban hành09/12/2009
       Ngày hiệu lực19/12/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/07/2013
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 22/2009/NQ-HĐND Quỹ hỗ trợ ổn định đời sống học tập đào tạo nghề

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 22/2009/NQ-HĐND Quỹ hỗ trợ ổn định đời sống học tập đào tạo nghề