Quyết định 15/QĐ-UBND

Quyết định 15/QĐ-UBND năm 2014 công bố văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ và hết hiệu lực thi hành một phần

Nội dung toàn văn Quyết định 15/QĐ-UBND năm 2014 công bố văn bản pháp luật Bắc Giang hết hiệu lực toàn bộ một phần


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 06 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND UBND TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TOÀN BỘ VÀ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH MỘT PHẦN VĂN BẢN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 89/TTr-STP ngày 31/12/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ và hết hiệu lực thi hành một phần văn bản (có Danh mục kèm theo).

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Tin học - Công báo) công khai Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ và hết hiệu lực thi hành một phần văn bản.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Nh­ư điều 3 (STP 03b);
- Cục KTrVB, Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- L­ưu: VT, NC.
Bản điện tử:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, KTN, KT, NC, NV, THCB.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 


DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TOÀN BỘ VÀ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH MỘT PHẦN VĂN BẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 06/01/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

STT

Tên loại, số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

Nội dung/Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

A

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân (04 văn bản)

1

Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND ngày 8/7/2008

Về việc thành lập Quỹ hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm cho người dân khi Nhà nước thu hồi từ 50% đất sản xuất nông nghiệp trở lên

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND ngày 8/7/2008 và khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 31/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND tỉnh

11/7/2013

2

Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009

Sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND ngày 8/7/2008 về việc thành lập Quỹ hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm cho người dân khi Nhà nước thu hồi từ 50% đất sản xuất nông nghiệp trở lên

3

Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với ô tô dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh về việc quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

21/7/2013

4

Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm học 2012 – 2013

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm học 2013 – 2014

21/7/2013

Quyết định của UBND tỉnh (27 văn bản)

1

Quyết định số 31/2005/QĐ-UBND ngày 20/5/2005

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông và sử dụng tạm thời bãi sông chứa cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 194/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông và sử dụng bãi ven sông chứa cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

26/5/2013

2

Quyết định số 55/2009/QĐ-UBND ngày 14/7/2009

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2005/QĐ-UBND ngày 20/5/2005 Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông và sử dụng tạm thời bãi sông chứa cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

3

Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND ngày 14/3/2006

Ban hành Quy định quản lý phương tiện thủy nội địa loại phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm, phương tiện thủy thô sơ và Quy định quản lý bến khách ngang sông

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 373/2013/QĐ-UBND ngày 01/8/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý hoạt động của bến khách ngang sông, phương tiện thủy nội địa loại phải đăng ký nhưng không thuộc diện phải đăng kiểm và phương tiện thủy thô sơ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

11/8/2013

4

Quyết định số 46/2006/QĐ-UBND ngày 5/7/2006

Ban hành Quy định thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức hành chính sự nghiệp tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 598/2013/QĐ-UBND ngày 12/11/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định chế độ nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

22/11/2013

5

Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND ngày 08/9/2006

Ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 25/11/2013 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND ngày 08/9/2006 của UBND tỉnh ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến

25/11/2013

6

Quyết định số 87/2006/QĐ-UBND ngày 28/12/2006

Ban hành Quy chế tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 04/4/2013 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 87/2006/QĐ-UBND ngày 28/12/2006 và Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 của UBND tỉnh

14/4/2013

7

Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 21/8/2009

Ban hành Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Hội Nông dân tỉnh trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân trên địa bàn tỉnh

8

Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Ban hành Quy định cấp Giấy phép xây dựng tạm đối với công trình, nhà ở riêng lẻ trong vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 558/2013/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

31/10/2013

9

Quyết định số 76/2008/QĐ-UBND ngày 7/8/2008

Ban hành Quy định khu vực khi xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động phải xin cấp giấy phép xây dựng

10

Quyết định số 115/2009/QĐ-UBND ngày 30/10/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của UBND tỉnh Ban hành Quy định cấp Giấy phép xây dựng tạm đối với công trình, nhà ở riêng lẻ trong vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

11

Quyết định số 97/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008

Về thu, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm cho người dân khi Nhà nước thu hồi từ 50% đất sản xuất nông nghiệp trở lên

Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND ngày 8/7/2008 là căn cứ pháp lý trực tiếp ban hành Quyết định này đã bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh

11/7/2013

12

Quyết định số 106/2009/QĐ-UBND ngày 19/10/2009

Về việc quy định mức thu tiền nước đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng nước hoặc làm dịch vụ từ công trình thủy lợi để phục vụ cho các mục đích không phải sản xuất lương thực, mức thủy lợi phí của các công trình thủy lợi đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách nhà nước hoặc có một phần vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 150/2013/QĐ-UBND ngày 02/5/2013 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu tiền nước đối với tổ chức, cá nhân sử dụng nước hoặc làm dịch vụ từ công trình thủy lợi để phục vụ cho các mục đích không phải sản xuất lương thực, mức trần phí dịch vụ lấy nước từ sau cống đầu kênh đến mặt ruộng trên địa bàn tỉnh

12/5/2013

13

Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 04/02/2010

Ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền thực hiện quản lý quy hoạch xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 475/2013/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

23/9/2013

14

Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 16/4/2010

Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng và thực hiện đấu thầu trên địa bàn tỉnh

15

Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND ngày 20/5/2010

Ban hành Quy định chế độ nhuận bút, chế độ thù lao đối với trang thông tin điện tử và bản tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

Bị thay thế bởi Quyết định số 570/2013/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của UBND tỉnh quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với Bản tin, Trang thông tin điện tử và Đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã

08/11/2013

16

Quyết định số 58/2010/QĐ-UBND ngày 08/6/2010

Ban hành Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh

Bị thay thế bởi Quyết định số 509/2013/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh

29/9/2013

17

Quyết định số 68/2010/QĐ-UBND ngày 18/6/2010

Về lĩnh vực, thời gian tổ chức làm việc ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại một số cơ quan, đơn vị và UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 02/12/2013 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 68/2010/QĐ-UBND ngày 18/6/2010 của UBND tỉnh

02/12/2013

18

Quyết định số 208/2010/QĐ-UBND ngày 30/11/2010

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Bắc Giang

02/02/2013

19

Quyết định số 107/2011/QĐ-UBND ngày 31/3/2011

Ban hành Quy chế quản lý, bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 527/2013/QĐ-UBND ngày 27/9/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh

07/10/2013

20

Quyết định số 141/2011/QĐ-UBND ngày 25/4/2011

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 374/2013/QĐ-UBND ngày 02/8/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang

12/8/2013

21

Quyết định số 165/2011/QĐ-UBND ngày 06/5/2011

Ban hành Quy định kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 447/2013/QĐ-UBND ngày 05/9/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

15/9/2013

22

Quyết định số 278/2011/QĐ-UBND ngày 02/8/2011

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện thống kê, công bố, công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 448/2013/QĐ-UBND ngày 05/9/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện thống kê, công bố, công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

15/9/2013

23

Quyết định số 282/2011/QĐ-UBND ngày 04/8/2011

Ban hành Quy định danh mục, thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính áp dụng thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh

Bị thay thế bởi Quyết định số 109/2013/QĐ-UBND ngày 9/4/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định danh mục, thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính áp dụng thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh

19/4/2013

24

Quyết định số 302/2011/QĐ-UBND ngày 18/8/2011

Ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 107/2013/QĐ-UBND ngày 05/4/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh

15/4/2013

25

Quyết định số 407/2011/QĐ-UBND ngày 31/10/2011

Ban hành Quy định chế độ thông tin báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bị thay thế bởi Quyết định số 557/2013/QĐ-UBND ngày 18/10/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

28/10/2013

26

Quyết định số 408/2011/QĐ-UBND ngày 31/10/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trình tự, thủ tục ban hành văn bản QPPL của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 69/2007/QĐ-UBND ngày 10/8/2007, Quy chế thẩm định dự thảo văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 142/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 383/2013/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 của UBND tỉnh sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định trình tự, thủ tục hành văn bản QPPL của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 69/2007/QĐ-UBND ngày 10/8/2007 và Quy chế thẩm định dự thảo văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 142/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh

25/8/2013

27

Quyết định số 166/2013/QĐ-UBND ngày 08/5/2013

Quy định tạm thời mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh

21/7/2013

B

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN (03 văn bản)

1

Nghị quyết số 31/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008

Về việc quy định chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non, đào tạo cán bộ y tế, phụ cấp cán bộ, công chức bộ phận một cửa, cán bộ thú y cơ sở, bổ sung đối tượng, nội dung hưởng chính sách hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm cho người dân khi Nhà nước thu hồi từ 50% đất sản xuất nông nghiệp trở lên

Khoản 5 Điều 1 hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND ngày 8/7/2008 và khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 31/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND tỉnh

11/7/2013

2

Nghị quyết số 29/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Bổ sung, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí quy định tại Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND và số 11/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

Khoản 1 Điều 1 bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 29/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của HĐND tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

01/01/2014

3

Nghị quyết số 40/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về việc quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố

Các nội dung quy định về số lượng, mức phụ cấp hàng tháng và các chế độ khác đối với chức danh Dân số - kế hoạch hóa gia đình bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 31/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết số 40/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010; Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009; Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh Bắc Giang

01/01/2014

Tổng số: 34 văn bản

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 15/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/01/2014
Ngày hiệu lực 06/01/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/QĐ-UBND năm 2014 công bố văn bản pháp luật Bắc Giang hết hiệu lực toàn bộ một phần


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 15/QĐ-UBND năm 2014 công bố văn bản pháp luật Bắc Giang hết hiệu lực toàn bộ một phần
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 15/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bắc Giang
Người ký Nguyễn Văn Linh
Ngày ban hành 06/01/2014
Ngày hiệu lực 06/01/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 15/QĐ-UBND năm 2014 công bố văn bản pháp luật Bắc Giang hết hiệu lực toàn bộ một phần

Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/QĐ-UBND năm 2014 công bố văn bản pháp luật Bắc Giang hết hiệu lực toàn bộ một phần

  • 06/01/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 06/01/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực