Nghị quyết 230/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 230/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành do Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 230/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết không còn phù hợp với pháp luật tỉnh Kiên Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 230/2019/NQ-HĐND

 Kiên Giang, ngày 26 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

BÃI BỎ CÁC NGHỊ QUYẾT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG BAN HÀNH KHÔNG CÒN PHÙ HỢP VỚI QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; Báo cáo thẩm tra số 50/BC-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ 11 Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong giai đoạn 1998 - 2016 thuộc các lĩnh vực: Kinh tế, tài nguyên, môi trường, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, y tế, lao động và thực hiện chính sách xã hội. Lý do các nghị quyết này không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (Danh mục chi tiết phụ lục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểuĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa IX, Kỳ họp thứ Mười Ba thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 05 tháng 8 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đặng Tuyết Em

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT BỊ BÃI BỎ
(Kèm theo Nghị quyết số 230/2019/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2019)

STT

TÊN NGHỊ QUYẾT BỊ BÃI BỎ

LÝ DO BÃI BỎ

01

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 10/01/1998 về việc định mức thu phí, lệ phí đo vẽ bản đồ địa chính, đăng ký xét duyệt, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất ở thực hiện theo Nghị định số 60/CP, Nghị định số 61/CP trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Do Nghị định số 60/CP và Nghị định số 61/CP không còn hiệu lực; các quy định về phí và lệ phí được thực hiện theo quy định của Luật Phí và lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

02

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 10/01/1998 về việc huy động vốn dân đầu tư phát triển lưới điện nông thôn.

Do không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

03

Nghị quyết số 35/1998/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 1998 về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Do không còn phù hợp theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp; Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP .

04

Nghị quyết số 36/1998/NQ-HĐND ngày 23/7/1998 về việc thu và sử dụng nguồn quỹ nhân dân đóng góp xây dựng trường học.

Do không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

05

Nghị quyết số 44/1998/NQ-HĐND ngày 18/12/1998 về điều chỉnh, bổ sung mức thu, đối tượng thu đối với ngành Thủy sản.

Do đã có các quy định mới về phí, lệ phí, giá liên quan đến ngành thủy sản. 

06

Nghị quyết số 45/1998/NQ-HĐND ngày 18/12/1998 về việc ban hành quy ước thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và hoạt động tín ngưỡng - tôn giáo, nơi thờ tự, bài trừ hủ tục, mê tín, dị đoan.

Do không còn phù hợp với Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

07

Nghị quyết số 34/2008/NQ-HĐND ngày 10/7/2008 về việc ban hành bổ sung mức thu học phí hệ cao đẳng ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập.

 

Không còn phù hợp với quy định Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CPngày 02/10/2015 của Chính phủ.

08

Nghị quyết số 53/2008/NQ-HĐND ngày 31 tháng 12 năm 2008 về việc điều chỉnh giá điện trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

 

Không còn phù hợp với quy định Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Công Thương và Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT .

09

Nghị quyết số 150/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 về việc ban hành mức đóng góp đối với người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh Kiên Giang.

Thông tư liên tịch số 117/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 01/10/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm hết hiệu lực.

10

Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011 về việc ban hành lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Không còn phù hợp với Luật Phí và Lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

11

Nghị quyết số 68/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 ban hành bảng giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Không còn phù hợp với Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế và hiện nay đã có Nghị quyết thay thế (Nghị quyết số 120/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 230/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu230/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/07/2019
Ngày hiệu lực05/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 230/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 230/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết không còn phù hợp với pháp luật tỉnh Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 230/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết không còn phù hợp với pháp luật tỉnh Kiên Giang
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu230/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
       Người kýĐặng Tuyết Em
       Ngày ban hành26/07/2019
       Ngày hiệu lực05/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 230/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết không còn phù hợp với pháp luật tỉnh Kiên Giang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 230/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết không còn phù hợp với pháp luật tỉnh Kiên Giang

           • 26/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực