Nghị quyết 34/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 34/2008/NQ-HĐND về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VII, kỳ họp thứ 15 ban hành

Nghị quyết 34/2008/NQ-HĐND mức thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản đã được thay thế bởi Nghị quyết 20/2011/NQ-HĐND thu quản lý phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản Sóc Trăng và được áp dụng kể từ ngày 19/12/2011.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 34/2008/NQ-HĐND mức thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 34/2008/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 09 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí, lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;
Căn cứ Thông tư số 63/2008/NĐ-CP">67/2008/TT-BTC ngày 21 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ;
Sau khi xem xét Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân và phát biểu giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

Số TT

Loại khoáng sản

Đơn vị tính

Mức thu

(đồng)

1

Cát san lấp

m3

2.000

2

Cát xây tô

m3

3.000

3

Sỏi

m3

4.000

4

Đất san lấp

m3

1.000

5

Đất sét làm gạch ngói

m3

1.500

6

Than bùn

tấn

2.000

7

Sa khoáng titan (ilmenit)

tấn

50.000

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết này từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 theo quy định pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VII, kỳ họp thứ 15 thông qua.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Minh Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2008/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 34/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/12/2008
Ngày hiệu lực 01/01/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 19/12/2011
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 34/2008/NQ-HĐND mức thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 34/2008/NQ-HĐND mức thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 34/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Sóc Trăng
Người ký Võ Minh Chiến
Ngày ban hành 09/12/2008
Ngày hiệu lực 01/01/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 19/12/2011
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 34/2008/NQ-HĐND mức thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 34/2008/NQ-HĐND mức thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản