Nghị quyết 37/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 37/2014/NQ-HĐND thông qua Đề án thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nghị quyết 37/2014/NQ-HĐND thu phí tham quan danh lam thắng cảnh di tích lịch sử văn hóa Kon Tum đã được thay thế bởi Nghị quyết 77/2016/NQ-HĐND phí lệ phí Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 37/2014/NQ-HĐND thu phí tham quan danh lam thắng cảnh di tích lịch sử văn hóa Kon Tum


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2014/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 12 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THÔNG QUA ĐỀ ÁN THU PHÍ THAM QUAN DANH LAM THẮNG CẢNH, DI TÍCH LỊCH SỬ, CÔNG TRÌNH VĂN HOÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 03/11/2014 về mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hoá trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Kon Tum như sau:

1. Đối tượng thu phí: Các tổ chức, cá nhân là người Việt Nam và người nước ngoài đến tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hoá trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2. Mức thu phí:

a) Đối với người lớn, mức thu không quá 40.000 đồng/lần/người.

b) Đối với trẻ em, mức thu không quá 20.000 đồng/lần/người.

c) Đối với những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa được tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận áp dụng mức thu cao hơn nhưng tối đa không quá 2 lần mức thu nêu trên.

d) Căn cứ mức thu đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu cụ thể đối với từng danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa phù hợp thực tiễn tại địa phương.

3. Đối tượng được miễn, giảm:

Thực hiện theo qui định tại tiết a.12, Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngoài đối tượng trên, miễn thu phí đối với học sinh, sinh viên, người cao tuổi đến tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh.

4. Phân bổ số thu phí: Để lại 100% số thu phí cho đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua.

Nghị quyết này thay thế mức thu phí quy định tại Khoản 8, Mục I, Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND ngày 27/03/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu Quốc hội;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản pháp luật);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Uỷ ban MTTQVN tỉnh;
- Các ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND-UBND các huyện, thành phố;
- Báo Kon Tum;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Hà Ban

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu37/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2014
Ngày hiệu lực20/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 37/2014/NQ-HĐND thu phí tham quan danh lam thắng cảnh di tích lịch sử văn hóa Kon Tum


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 37/2014/NQ-HĐND thu phí tham quan danh lam thắng cảnh di tích lịch sử văn hóa Kon Tum
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu37/2014/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
       Người kýHà Ban
       Ngày ban hành12/12/2014
       Ngày hiệu lực20/12/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 37/2014/NQ-HĐND thu phí tham quan danh lam thắng cảnh di tích lịch sử văn hóa Kon Tum

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 37/2014/NQ-HĐND thu phí tham quan danh lam thắng cảnh di tích lịch sử văn hóa Kon Tum