Nghị quyết 39/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 39/2014/NQ-HĐND về mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở do tỉnh Lào Cai ban hành

Nghị quyết 39/2014/NQ-HĐND mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở do tỉnh Lào Cai đã được thay thế bởi Nghị quyết 44/2016/NQ-HĐND mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 39/2014/NQ-HĐND mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở do tỉnh Lào Cai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2014/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 17 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC CHI THỰC HIỆN CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHOÁ XIV - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật hòa giải ở cơ sở ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của HĐND;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở;

Sau khi xem xét Tờ trình số 142/TTr-UBND ngày 01/12/2014 của UBND tỉnh về mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; báo cáo thẩm tra số 90/BC-HĐND ngày 08/12/2014 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, cụ thể như sau:

1. Chi thù lao cho hòa giải viên trực tiếp tham gia vụ, việc hòa giải: Mức chi 100.000 đồng/vụ, việc/tổ hòa giải.

2. Hỗ trợ chi phí mai táng cho người tổ chức mai táng hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro bị thiệt hại về tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở: Mức chi bằng 05 tháng lương cơ sở.

3. Chi hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải (chi mua văn phòng phẩm, sao chụp tài liệu, nước uống phục vụ các cuộc họp của tổ hòa giải): Mức chi 100.000 đồng/tổ hòa giải/tháng.

4. Chi tổ chức họp bầu hòa giải viên:

a) Chi bồi dưỡng thành viên Ban tổ chức bầu hòa giải viên tham gia họp chuẩn bị cho việc bầu hòa giải viên: Mức chi 70.000 đồng/người/buổi;

b) Chi tiền nước uống cho người tham dự cuộc họp bầu hòa giải viên: Mức chi 10.000 đồng/người/buổi.

Điều 2. Nguồn kinh phí và thời điểm áp dụng

1. Về nguồn kinh phí: Do ngân sách địa phương bảo đảm và ngân sách Trung ương hỗ trợ. Kinh phí đảm bảo cho công tác hòa giải ở cơ sở được thực hiện theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước và được bố trí trong dự toán ngân sách của UBND các cấp theo quy định của pháp luật.

2. Thời điểm áp dụng: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. UBND tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Nghị quyết này được kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIV thông qua ngày 17/12/2014, có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua và bãi bỏ Phụ lục 2 Mức chi bảo đảm cho công tác hòa giải cơ sở ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND ngày 07/7/2014 của HĐND tỉnh Lào Cai về mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Cường

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu39/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2014
Ngày hiệu lực27/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 39/2014/NQ-HĐND mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở do tỉnh Lào Cai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 39/2014/NQ-HĐND mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở do tỉnh Lào Cai
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu39/2014/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýPhạm Văn Cường
       Ngày ban hành17/12/2014
       Ngày hiệu lực27/12/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2016
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 39/2014/NQ-HĐND mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở do tỉnh Lào Cai

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 39/2014/NQ-HĐND mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở do tỉnh Lào Cai