Quyết định 154/QĐ-UBND

Quyết định 154/QĐ-UBND năm 2017 về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành hết hiệu lực thi hành năm 2016

Nội dung toàn văn Quyết định 154/QĐ-UBND 2017 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 154/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 13 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 06/TTr- STP ngày 13/01/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật (sau đây viết tắt là văn bản QPPL) do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành hết hiệu lực thi hành năm 2016, cụ thể như sau:

1. Văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành hết hiệu lực thi hành năm 2016: 28 văn bản, trong đó:

a) Văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ: 22 văn bản (Chi tiết tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo);

b) Văn bản QPPL hết hiệu lực một phần: 06 văn bản (Chi tiết tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo).

2. Văn bản QPPL do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành hết hiệu lực năm 2016: 97 văn bản, trong đó:

a) Văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ: 83 văn bản (Chi tiết tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo);

b) Văn bản QPPL hết hiệu lực một phần: 14 văn bản (Chi tiết tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo).

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

PHỤ LỤC SỐ 01

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 154/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai)

Tổng số: 22 Nghị quyết

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Nghị quyết

11/2010/NQ-HĐND ngày 15/7/2010

Chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nghị quyết số 37/2016/NQ- HĐND ngày 18/7/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai thay thế

01/8/2016

2

Nghị quyết

19/2011/NQ-HĐND ngày 12/8/2011

Quy định chế độ chính sách với lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nghị quyết số 37/2016/NQ- HĐND ngày 18/7/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai thay thế

01/8/2016

3

Nghị quyết

28/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011

Quy định mức đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nghị quyết số 47/2016/NQ- HĐND ngày 18/7/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai thay thế

01/7/2016

4

Nghị quyết

30/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011

Về việc kiện toàn tổ chức bộ máy và bổ sung chế độ, chính sách đối với Công an xã và Bảo vệ dân phố

Nghị quyết số 37/2016/NQ- HĐND ngày 18/7/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai thay thế

01/8/2016

5

Nghị quyết

04/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Thông qua chính sách khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nghị quyết số 54/2016/NQ- HĐND ngày 18/7/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai thay thế

01/8/2016

6

Nghị quyết

15/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Điều chỉnh mức phụ cấp chức danh Bí thư chi bộ thôn (thuộc Đảng bộ xã); phê chuẩn mức hỗ trợ cho một số chức danh và kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nghị quyết số 37/2016/NQ- HĐND ngày 18/7/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai thay thế

01/8/2016

7

Nghị quyết

32/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012

Về một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lào Cai

Nghị quyết số 72/2016/NQ- HĐND ngày 18/7/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai thay thế

01/8/2016

8

Nghị quyết

07/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

Về mức phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ quản lý của các Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

Nghị quyết số 58/2016/NQ- HĐND ngày 18/7/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai thay thế

01/9/2016

9

Nghị quyết

11/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

Về chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới

Nghị quyết số 50/2016/NQ- HĐND ngày 18/7/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai thay thế

01/8/2016

10

Nghị quyết

27/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013

Về mức thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích cao tại các cuộc thi quốc gia, khu vực, châu lục và thế giới trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo; thể dục, thể thao; khoa học công nghệ và kỹ thuật; văn học - nghệ thuật

Nghị quyết số 38/2016/NQ- HĐND ngày 18/7/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai thay thế

01/8/2016

11

Nghị quyết

29/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013

Về mức chi đảm bảo cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

Nghị quyết số 40/2016/NQ- HĐND ngày 18/7/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai thay thế

01/8/2016

12

Nghị quyết

30/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013

Phê chuẩn chính sách thu hút và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực

Nghị quyết số 36/2016/NQ- HĐND ngày 18/7/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai bãi bỏ

01/8/2016

13

Nghị quyết

33/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013

Về định mức hoạt động và một số mức chi đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động và đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện

Nghị quyết số 64/2016/NQ- HĐND ngày 18/7/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai thay thế

01/8/2016

14

Nghị quyết

35/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013

Về chính sách hỗ trợ tiền ăn, thuê cấp dưỡng nấu ăn cho học sinh dân tộc thiểu số học THPT ở tại trường phổ thông DTNT huyện; hỗ trợ giáo viên trực tiếp quản lý học sinh bán trú và tiền ăn cho học sinh bán trú; hỗ trợ học phẩm và sách giáo khoa cho trẻ em học lớp mẫu giáo 5 tuổi, học sinh phổ thông ở các xã khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn

Nghị quyết số 58/2016/NQ- HĐND ngày 18/7/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai thay thế

01/9/2016

15

Nghị quyết

13/2014/NQ-HĐND ngày 07/7/2014

Về chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nghị quyết số 57/2016/NQ- HĐND ngày 18/7/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai thay thế

01/8/2016

16

Nghị quyết

14/2014/NQ-HĐND ngày 07/7/2014

Về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử, bản tin đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai quản lý

Nghị quyết số 65/2016/NQ- HĐND ngày 18/7/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai thay thế

01/8/2016

17

Nghị quyết

22/2014/NQ-HĐND ngày 07/7/2014

Về mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở

Nghị quyết số 42/2016/NQ- HĐND ngày 18/7/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai thay thế

01/8/2016

18

Nghị quyết

24/2014/NQ-HĐND ngày 07/7/2014

Về mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện thực hiện

Nghị quyết số 69/2016/NQ- HĐND ngày 18/7/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai thay thế

01/8/2016

19

Nghị quyết

32/2014/NQ-HĐND ngày 17/12/2014

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2014, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2015

Hết hiệu lực theo thời gian được quy định trong văn bản

01/01/2016

20

Nghị quyết

37/2014/NQ-HĐND ngày 17/12/2014

Về hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng cho các dự án đầu tư phát triển sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp đối với các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nghị quyết số 70/2016/NQ- HĐND ngày 18/7/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai thay thế

01/8/2016

21

Nghị quyết

39/2014/NQ-HĐND ngày 17/12/2014

Về mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở

Nghị quyết số 44/2016/NQ- HĐND ngày 18/7/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai thay thế

01/8/2016

22

Nghị quyết

38/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Về chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được sử dụng trong chương trình truyền thanh tại Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố

Nghị quyết số 65/2016/NQ- HĐND ngày 18/7/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai thay thế

01/8/2016

 

PHỤ LỤC SỐ 02

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 154/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai)

Tổng số: 06 Nghị quyết

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

01

Nghị quyết

24/2008/NQ- HĐND ngày 15/12/2008

Về quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi; mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quy định lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nghị quyết số 48/2016/ NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai bãi bỏ

01/8/2016

02

Nghị quyết

13/2010/NQ- HĐND ngày 15/7/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung một số loại phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Mục I Điều 1

Nghị quyết số 48/2016/ NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai bãi bỏ

01/8/2016

03

Nghị quyết

13/2013/NQ- HĐND ngày 12/7/2014

Về việc ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Khoản 1 Điều 1

Nghị quyết số 48/2016/ NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai bãi bỏ

01/8/2016

04

Nghị quyết

15/2014/NQ- HĐND ngày 07/7/2014

Về các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Điểm 2.1 khoản 2 Điều 1

Nghị quyết số 48/2016/ NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai bãi bỏ

01/8/2016

05

Nghị quyết

28/2015/NQ- HĐND ngày 11/12/2015

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2016

Điểm 2.4 Khoản 2 Điều 1

Nghị quyết số 48/2016/ NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai bãi bỏ

01/8/2016

06

Nghị quyết

37/2015/NQ- HĐND ngày 11/12/2015

Về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà năm học 2015-2016; mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của UBND tỉnh từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021

Khoản 1 Điều 1

Hết hiệu lực theo thời gian

01/6/2016

 

PHỤ LỤC SỐ 03

DANH MỤC VĂN BẢN DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TOÀN BỘ NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số:154/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai)

Tổng số: 83 Quyết định

STT

Tên loại văn bản

Số ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định

22/2007/QĐ-UBND

23/5/2007

Ban hành quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Quyết định số 100/2016/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai bãi bỏ

20/11/2016

2

Quyết định

25/2007/QĐ-UBND

06/6/2007

Ban hành Quy định về Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phan Xi Păng tỉnh Lào Cai

Quyết định số 91/2016/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai bãi bỏ

18/9/2016

3

Quyết định

52/2008/QĐ-UBND

28/10/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai

Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai bãi bỏ

22/7/2016

4

Quyết định

64/2008/QĐ-UBND

30/12/2008

Về việc quy định mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai bãi bỏ

01/9/2016

5

Quyết định

01/2009/QĐ-UBND

09/01/2009

Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai

Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

01/9/2016

6

Quyết định

13/2009/QĐ-UBND

30/6/2009

Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai

Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

07/6/2016

7

Quyết định

17/2009/QĐ-UBND

21/7/2009

Quy định về chính sách hỗ trợ công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lào Cai giai đoạn 2009-2015

Hết hiệu lực theo thời gian được quy định trong văn bản

01/01/2016

8

Quyết định

25/2009/QĐ-UBND

04/9/2009

Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tài chính tỉnh Lào Cai

Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai bãi bỏ

20/8/2016

9

Quyết định

33/2009/QĐ-UBND

28/10/2009

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai

Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

04/5/2016

10

Quyết định

35/2009/QĐ-UBND

06/11/2009

Quy định mức phụ cấp thu hút đặc thù đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người cai nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 82/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

01/9/2016

11

Quyết định

50/2009/QĐ-UBND

31/12/2009

Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai

Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

01/9/2016

12

Quyết định

14/2010/QĐ-UBND

28/7/2010

Ban hành Định mức chi đối với các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 02/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

12/3/2016

13

Quyết định

19/2010/QĐ-UBND

09/8/2010

Về chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai bãi bỏ

01/9/2016

14

Quyết định

21/2010/QĐ-UBND

13/8/2010

Về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lào Cai

Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 thay thế

25/01/2016

15

Quyết định

25/2010/QĐ-UBND

25/8/2010

Ban hành thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai bãi bỏ

01/9/2016

16

Quyết định

31/2010/QĐ-UBND

22/9/2010

Về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng tỉnh Lào Cai

Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai bãi bỏ

28/5/2016

17

Quyết định

36/2010/QĐ-UBND

18/10/2010

Về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Tôn giáo tỉnh Lào Cai

Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

25/01/2016

18

Quyết định

40/2010/QĐ-UBND

19/11/2010

Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục văn thư - lưu trữ tỉnh Lào Cai

Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

25/01/2016

19

Quyết định

47/2010/QĐ-UBND

22/12/2010

Ban hành quy định về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 85/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

15/9/2016

20

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND

26/01/2011

Sửa đổi, bổ sung Điều 3 bản Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND ngày 28/10/2008

Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai bãi bỏ

22/7/2016

21

Quyết định

14/2011/QĐ-UBND

27/4/2011

Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai

Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

01/9/2016

22

Quyết định

24/2011/QĐ-UBND

31/8/2011

Về việc quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai bãi bỏ

01/9/2016

23

Quyết định

26/2011/QĐ-UBND

10/10/2011

Ban hành quy định về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai

Quyết định số 99/2016/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

20/11/2016

24

Quyết định

30/2011/QĐ-UBND

14/10/2011

Ban hành Quy định về phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015

Hết hiệu lực theo thời gian được quy định trong văn bản

01/01/2016

25

Quyết định

31/2011/QĐ-UBND

19/10/2011

Ban hành quy chế quản lý và cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai

Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

06/5/2016

26

Quyết định

36/2011/QĐ-UBND

20/10/2011

Ban hành Quy định về phong trào thi đua “Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân và công tác dân số” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 -2015

Hết hiệu lực theo thời gian được quy định trong văn bản

01/01/2016

27

Quyết định

37/2011/QĐ-UBND

20/10/2011

Ban hành Quy định về phong trào thi đua “Xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững mạnh” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 -2015

Hết hiệu lực theo thời gian được quy định trong văn bản

01/01/2016

28

Quyết định

40/2011/QĐ-UBND

28/10/2011

Ban hành Quy định về phong trào thi đua “Thanh niên làm chủ đất nước” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2015

Hết hiệu lực theo thời gian được quy định trong văn bản

01/01/2016

29

Quyết định

41/2011/QĐ-UBND

28/10/2011

Ban hành Quy định về phong trào thi đua “Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2015

Hết hiệu lực theo thời gian được quy định trong văn bản

01/01/2016

30

Quyết định

43/2011/QĐ-UBND

21/11/2011

Ban hành quy định về lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai

Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

01/9/2016

31

Quyết định

44/2011/QĐ-UBND

21/11/2011

Sửa đổi khoản 2 Điều 3 bản quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND tỉnh Lào Cai

Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

01/9/2016

32

Quyết định

51/2011/QĐ-UBND

30/12/2011

Điều chỉnh mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống trong Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lào Cai quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của UBND tỉnh Lào Cai

Quyết định số 85/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

15/9/2016

33

Quyết định

52/2011/QĐ-UBND

30/12/2011

Ban hành quy định về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai bãi bỏ

01/9/2016

34

Quyết định

62/2011QĐ-UBND

30/12/2011

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011 - 2016

Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

08/8/2016

35

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND

17/01/2012

Về việc quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ cơ sở tham gia học tập tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 97/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

01/10/2016

36

Quyết định

10/2012/QĐ-UBND

30/3/2012

Ban hành Quy định về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai bãi bỏ

01/9/2016

37

Quyết định

17/2012/QĐ-UBND

25/5/2012

Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 3 bản Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 50/2009/ QĐ-UBND ngày 31/12/2009.

Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

01/9/2016

38

Quyết định

21/2012/QĐ-UBND

30/5/2012

Ban hành Quy định về thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 94/2016/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

19/9/2016

39

Quyết định

22/2012/QĐ-UBND

01/6/2012

Ban hành Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 100/2016/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai bãi bỏ

20/11/2016

40

Quyết định

24/2012/QĐ-UBND

21/6/2012

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai

Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

25/7/2016

41

Quyết định

28/2012/QĐ-UBND

10/7/2012

Ban hành Quy định quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

10/4/2016

42

Quyết định

33/2012/QĐ-UBND

03/8/2012

Ban hành Quy định chính sách khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 88/2016/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

20/9/2016

43

Quyết định

35/2012/QĐ-UBND

07/8/2012

Điều chỉnh mức phụ cấp chức danh Bí thư chi bộ thôn (thuộc Đảng bộ xã); quy định mức hỗ trợ cho một số chức danh và kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai bãi bỏ

01/9/2016

44

Quyết định

36/2012/QĐ-UBND

07/8/2012

Quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

01/9/2016

45

Quyết định

44/2012/QĐ-UBND

13/9/2012

Ban hành quy định quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường vùng hồ chứa thủy điện Bắc Hà

Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

18/3/2016

46

Quyết định

48/2012/QĐ-UBND

23/10/2012

Ban hành quy định về định mức chi phí dịch vụ công ích đô thị; Quản lý kinh phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

15/5/2016

47

Quyết định

53/2012/QĐ-UBND

16/11/2012

Về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân do Ủy ban nhân dân cùng cấp trình và công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

01/9/2016

48

Quyết định

66/2012/QĐ-UBND

28/12/2012

Về việc ban hành quy định nội dung, mức chi đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 81/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh Lào Cai thay thế

01/9/2016

49

Quyết định

67/2012/QĐ-UBND

28/12/2012

Về việc ban hành quy định nội dung, mức chi thực hiện ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức kỳ thi phổ thông và tập huấn đội tuyển dự thi các kỳ thi học sinh giỏi trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 72/2016/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

01/9/2016

50

Quyết định

72/2012/QĐ-UBND

28/12/2012

Ban hành Quy định về chính sách ưu đãi đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai

Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

03/7/2016

51

Quyết định

04/2013/QĐ-UBND

07/02/2013

Ban hành quy định về khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai bãi bỏ

01/01/2016

52

Quyết định

12/2013/QĐ-UBND

21/5/2013

Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 16/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

26/3/2016

53

Quyết định

15/2013/QĐ-UBND

13/6/2013

Ban hành quy chế cử cán bộ luân phiên từ đơn vị y tế tuyến trên về hỗ trợ các đơn vị tuyến dưới của tỉnh Lào Cai

Quyết định số 87/2016/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

20/9/2016

54

Quyết định

30/2013/QĐ-UBND

31/7/2013

Quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ quản lý của các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

01/9/2016

55

Quyết định

50/2013/QĐ-UBND

20/12/2013

Về việc quy định mức hỗ trợ tiền ăn, thuê cấp dưỡng nấu ăn cho học sinh dân tộc thiểu số học THPT ở tại trường phổ thông DTNT huyện; hỗ trợ giáo viên trực tiếp quản lý học sinh bán trú và tiền ăn cho học sinh bán trú; hỗ trợ học phẩm, sách giáo khoa cho trẻ em học lớp mẫu giáo 5 tuổi, học sinh phổ thông ở các xã khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

01/9/2016

56

Quyết định

51/2013/QĐ-UBND

20/12/2013

Ban hành quy định về mức thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích cao tại các cuộc thi quốc gia, khu vực, châu lục và thế giới trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo; thể dục, thể thao; khoa học công nghệ và kỹ thuật; văn học - nghệ thuật

Quyết định số 90/2016/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh thay thế

18/9/2016

57

Quyết định

51/2013/QĐ-UBND

20/12/2013

Ban hành Quy định về thu hút hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai

Quyết định số 97/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh thay thế

01/10/2016

58

Quyết định

53/2013/QĐ-UBND

20/12/2013

Ban hành Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính đối với cơ quan hành chính các cấp thuộc tỉnh Lào Cai

Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

01/9/2016

59

Quyết định

59/2013/QĐ-UBND

20/12/2013

Ban hành Quy định về định mức hoạt động và một số mức chi đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động và đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Lào Cai

Quyết định số 80/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

01/9/2016

60

Quyết định

67/2013/QĐ-UBND

27/12/2013

Ban hành quy định thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai bãi bỏ

01/9/2016

61

Quyết định

72/2013/QĐ-UBND

31/12/2013

Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

25/01/2016

62

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND

10/01/2014

Ban hành quy chế xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

01/9/2016

63

Quyết định

02/2014/QĐ-UBND

16/01/2014

Ban hành “Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai”

Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai bãi bỏ

05/6/2016

64

Quyết định

09/2014/QĐ-UBND

17/4/2014

Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai

Quyết định số 67/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

01/9/2016

65

Quyết định

25/2014/QĐ-UBND

01/8/2014

Về việc ban hành Quy định Chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 84/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

06/9/2016

66

Quyết định

30/2014/QĐ-UBND

18/8/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 72/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Lào Cai

Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

25/01/2016

67

Quyết định

34/2014/QĐ-UBND

12/9/2014

Về mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

01/9/2016

68

Quyết định

38/2014/QĐ-UBND

25/9/2014

Quy định về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ phát triển trang trại, cơ sở chăn nuôi công nghiệp, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Hết hiệu lực theo thời gian được quy định trong văn bản

01/01/2016

69

Quyết định

40/2014/QĐ-UBND

29/9/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 23/5/2007 của UBND tỉnh Lào Cai

Quyết định số 100/2016/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ

20/11/2016

70

Quyết định

55/2014/QĐ-UBND

29/9/2014

V/v thu phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, bến bãi mặt nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

16/5/2016

71

Quyết định

63/2014/QĐ-UBND

11/11/2014

Ban hành quy định về mức chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử, bản tin đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai

Quyết định số 71/2016/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

01/9/2016

72

Quyết định

65/2014/QĐ-UBND

12/11/2014

Ban hành quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 94/2016/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

19/9/2016

73

Quyết định

90/2014/QĐ-UBND

27/12/2014

Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai bãi bỏ

01/9/2016

74

Quyết định

96/2014/QĐ-UBND

31/12/2014

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 02/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

12/3/2016

75

Quyết định

03/2015/QĐ-UBND

08/01/2015

Về việc sửa đổi Điều 12 của Quy định nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông và tập huấn đội tuyển dự thi các kỳ thi học sinh giỏi trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 67/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Lào Cai

Quyết định số 72/2016/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

01/9/2016

76

Quyết định

14/2015/QĐ-UBND

10/4/2015

Về một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

01/9/2016

77

Quyết định

16/2015/QĐ-UBND

17/4/2015

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai V/v thu phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, bến bãi mặt nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

16/5/2016

78

Quyết định

18/2015/QĐ-UBND

24/4/2015

Ban hành Quy chế về xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Quyết định số 95/2016/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

20/9/2016

79

Quyết định

22/2015/QĐ-UBND

25/5/2015

Về chế độ trang phục, bảo hộ lao động cho công chức, viên chức và người lao động thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai

Quyết định số 83/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

06/9/2016

80

Quyết định

28/2015/QĐ-UBND

22/6/2015

Quy định hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng cho các dự án đầu tư phát triển sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp đối với các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020

Quyết định số 96/2016/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

17/9/2016

81

Quyết định

42/2015/QĐ-UBND

01/9/2015

Ban hành Quy định về mức hỗ trợ, các khoản đóng góp, chế độ miễn, giảm chi phí với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 82/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

01/9/2016

82

Quyết định

06/2016/QĐ-UBND

29/01/2016

Ban hành Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được sử dụng trong chương trình truyền thanh tại Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 71/2016/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

01/9/2016

83

Quyết định

12/2016/QĐ-UBND

02/3/2016

Ban hành Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế

01/9/2016

 

PHỤ LỤC SỐ 04

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH MỘT PHẦN NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 154/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai)

Tổng số: 14 Quyết định

STT

Tên loại văn bản

Số ký hiệu văn bản

Tên gọi văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND ngày 02/3/2010

Về việc Quy định điều kiện và phạm vi hoạt động vận chuyển của xe thô sơ, xe gắn máy hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự tại tỉnh Lào Cai

Khoản 4, Điều 1 của bản Quy định điều kiện và phạm vi hoạt động vận chuyển của xe thô sơ, xe gắn máy hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự tại tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định

Quyết định số 92/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai sửa đổi, bổ sung

19/9/2016

2

Quyết định

14/2012/QĐ-UBND Ngày 23/4/2012

Ban hành Quy định một số nội dung cụ thể về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Chương V của bản Quy định một số nội dung cụ thể về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai bãi bỏ

25/6/2016

3

Quyết định

33/2013/QĐ-UBND ngày 13/01/2016

Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Điều 5, Điều 6, Khoản 1, 2, 3 Điều 13, Khoản 1, Điều 14 của bản Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định

Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai sửa đổi, bổ sung

23/01/2016

4

Quyết định

04/2014/QĐ-UBND ngày 22/01/2014

Ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Điểm b khoản 2 Điều 4, Khoản 4 Điều 5, Điều 6, Điểm a khoản 1 Điều 7, Điểm a khoản 1 Điều 19 của Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 103/2016/ QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai sửa đổi, bổ sung

23/12/2016

5

Quyết định

43/2014/QĐ-UBND ngày 29/9/2014

V/v thu lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Khoản 2, Điều 1, Khoản 1, Điều 2

Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai sửa đổi, bổ sung

01/9/2016

6

Quyết định

47/2014/QĐ-UBND ngày 29/9/2014

V/v thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Khoản 2, Điều 1, Mục 5.2, khoản 5, Điều 1

Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai sửa đổi, bổ sung

01/9/2016

7

Quyết định

48/2014/QĐ-UBND ngày 29/9/2014

V/v thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Khoản 2, 3, 4 Điều 1

Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai sửa đổi, bổ sung

01/9/2016

8

Quyết định

52/2014/QĐ-UBND ngày 29/9/2014

V/v thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Khoản 2, Điều 1

Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai điều chỉnh

16/5/2016

9

Quyết định

56/2014/QĐ-UBND ngày 29/9/2014

V/v thu Phí tham quan danh lam, thắng cảnh Sa Pa, tỉnh Lào Cai

mục III, Điều 1

Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai điều chỉnh

06/6/2016

10

Quyết định

81/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014

Về việc thu Phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Khoản 2, Điều 1

Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai điều chỉnh

16/5/2016

11

Quyết định

97/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Khoản 7, Điều 8 của bản Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định

Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai sửa đổi, bổ sung

02/6/2016

12

Quyết định

19/2015/QĐ-UBND ngày 25/4/2015

Ban hành Quy định áp dụng đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Phụ lục số 03, Phụ lục số 08 ban hành kèm theo Quyết định

Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai sửa đổi bổ sung

11/02/2016

Khoản 2 Điều 7 của bản Quy định áp dụng đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Mục 1 Phụ lục số 7 ban hành kèm theo Quyết định

Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai sửa đổi, bổ sung

01/5/2016

13

Quyết định

69/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015

Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà năm học 2015-2016; mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh từ năm học 2015- 2016 đến năm học 2020- 2021

Khoản 1, Điều 1

Hết hiệu lực 01 phần theo thời gian hiệu lực được quy định trong văn bản

01/6/2016

14

Quyết định

23/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016

Ban hành quy định về Định mức chi phí dịch vụ công ích đô thị và quản lý kinh phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Khoản 3, Khoản 4 Điều 5; Điểm d khoản 1 Điều 7; Điểm a khoản 1 Điều 9, khoản 3 Điều 12; Khoản 1, Khoản 2 Điều 13; Khoản 3 Điều 15 của bản Quy định về Định mức chi phí dịch vụ công ích đô thị và quản lý kinh phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Khoản 7 Phụ lục số 01, điểm b khoản 2 Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết định

Quyết định số 101/2016/ QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung

27/11/2016

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 154/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu154/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/01/2017
Ngày hiệu lực13/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 154/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 154/QĐ-UBND 2017 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 154/QĐ-UBND 2017 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Lào Cai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu154/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýĐặng Xuân Phong
       Ngày ban hành13/01/2017
       Ngày hiệu lực13/01/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 154/QĐ-UBND 2017 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 154/QĐ-UBND 2017 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Lào Cai

           • 13/01/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/01/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực