Quyết định 30/2011/QĐ-UBND

Quyết định 30/2011/QĐ-UBND về Quy định phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

Quyết định 30/2011/QĐ-UBND phong trào thi đua Chung sức xây dựng nông thôn đã được thay thế bởi Quyết định 154/QĐ-UBND 2017 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 13/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 30/2011/QĐ-UBND phong trào thi đua Chung sức xây dựng nông thôn


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 30/2011/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 14 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHONG TRÀO THI ĐUA "CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”;

Căn cứ Thông tư số 42/2010/NĐ-CP">02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 8/3/2011 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về công tác TĐKT trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015.

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới các cấp, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Hội đồng TĐKT tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ngày 7/5/2007 của UBND tỉnh Lào Cai quy định về phong trào thi đua Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xoá đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn (2007-2010); Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 9/5/2007 của UBND tỉnh Lào Cai Quy định về phong trào thi đua kiên cố hoá các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

(Được đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng)

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản QPPL);
- Bộ Nội vụ, Bộ NN và PTNT;
- Hội đồng TĐKT Trung ương;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;
- TT Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thành viên HĐ TĐKT tỉnh;
- Như Điều 2;
- Sở Tư pháp (theo NĐ 40);
- Ban TĐKT tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Lào Cai;
- Công báo Lào Cai;
- Lưu: VT, TC, THCB, các CV.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh

 

QUY ĐỊNH

VỀ PHONG TRÀO THI ĐUA "CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2011 – 2015
(Kèm theo Quyết định số 30 /2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Bản Quy định này quy định về phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh Lào Cai, bao gồm: đối tượng, mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung thi đua, tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua; các hình thức khen thưởng; quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng; cơ quan thường trực phong trào thi đua; trách nhiệm của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua.

Điều 2. Đối tượng thi đua

1. Các xã và người dân sống ở các xã;

2. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành Nông nghiệp & PTNT;

3. Các huyện, thành phố; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

4. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội,... (trong và ngoài tỉnh).

Điều 3. Mục tiêu của phong trào thi đua

1. Mục tiêu tổng quát:

a) Thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Đề án số 3 trong 27 đề án thuộc 7 Chương trình trọng tâm giai đoạn 2011- 2015, theo Nghị quyết số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

b) Phấn đấu có 35 xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Thành phố Lào Cai đạt chuẩn các tiêu chí về nông thôn mới.

2. Mục tiêu cụ thể đến hết năm 2015:

a) Chuyển dịch nhanh và mạnh cơ cấu nông nghiệp, năm 2011 – 2012 phải tạo bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, nhằm tăng thu nhập cho nông dân.

b) Phát triển, nâng cấp và bảo dưỡng tốt hệ thống giao thông nông liên thôn, bản, liên gia với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm.

c) Phát triển, nâng cao đội ngũ giáo viên, trên cơ sở đó nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, hoàn chỉnh hệ thống giáo dục mầm non cả về cơ sở vật chất, trường lớp, nhà ở cho giáo viên, dụng cụ học tập,...

d) Cải tạo phong tục tập quán lạc hậu, phấn đấu các gia đình đều sử dụng nhà vệ sinh hợp quy cách, có đủ chuồng, trại chăn nuôi, không thả rông gia súc. Tổ chức thu gom, xử lý rác thải, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, ... tạo cảnh quan “Xanh, sạch, đẹp”.

đ) Giữ vững an ninh trật tự địa phương, đảm bảo an toàn giao thông, đẩy lùi các loại tội phạm, xây dựng địa phương không có tệ nạn xã hội.

Điều 4. Nội dung thi đua

1. Toàn dân "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh;

2. Nông dân "Làm chủ, tự giác, tích cực, năng động và sáng tạo" tham gia thực hiện thắng lợi các tiêu chí Nông thôn mới ở địa phương.

3. Phát triển nhanh sản xuất hàng hóa, tăng năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, hạ giá thành sản phẩm. Chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng CNH- HĐH, tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác và thu nhập bình quân đầu người ở địa phương.

4. Thực hiện rộng rãi và hiệu quả "Liên kết giữa Nhà nước- Nhà nông- Nhà khoa học- Nhà doanh nghiệp". Không ngừng mở rộng áp dụng tiến bộ, khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới vào phát triển nông nghiệp và nông thôn.

5. Giảm nhanh số hộ nghèo, đồng thời tăng nhanh số hộ giàu, số hộ Nông dân sản xuất giỏi các cấp.

6. Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư theo hướng: văn minh, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ KHEN THƯỞNG

Điều 5. Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”:

1. Khen thưởng tổng kết giai đoạn 2011-2015:

a) Tặng Huân chương Lao động cho các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và các cá nhân lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới.

b) Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho huyện, thành phố tiêu biểu nhất tỉnh và thưởng 01 công trình phúc lợi trị giá 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng);

c) Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và thưởng mỗi xã 01 công trình phúc lợi trị giá 1.000.000.000đồng (một tỷ đồng) cho 5% số xã tiêu biểu nhất (xã đạt chuẩn nông thôn mới);

d) Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc, có cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả cao trong xây dựng nông thôn mớ, đã được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh, hoặc Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trong phong trào thi đua này.

2. Cờ thi đua của UBND tỉnh xét tặng hàng năm cho:

a) Huyện đạt chuẩn nông thôn mới và thưởng 01 công trình phúc lợi trị giá 1.000.000.000đồng (một tỷ đồng).

b) Xã lần đầu đạt chuẩn nông thôn mới và thưởng 01 công trình phúc lợi trị giá 200.000.000đồng (hai trăm triệu đồng).

c) Xã lần đầu đạt các tiêu chí 2,3,45,6,7,8,9 trong bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới và thưởng 01 công trình trị giá 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng).

d) Xã lần đầu đạt các tiêu chí 10,11,12 và 13 trong bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới và thưởng 01 công trình phúc lợi trị giá 50.000.000đồng (năm mươi triệu đồng).

đ) Xã lần đầu đạt các tiêu chí 14,15,16, và 17 trong bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới và thưởng 01 công trình phúc lợi trị giá 50.000.000đồng (năm mươi triệu đồng).

e) Đơn vị dẫn đầu các sở, ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh giao.

f) Đơn vị dẫn đầu các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT và đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Quyết định số 08/ 2011/QĐ-UBND ngày 08/ 3/ 2011 của UBND tỉnh.

3. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng hàng năm cho:

a) Trưởng ban, cơ quan thường trực và 5 thành viên Ban Chỉ đạo có thành tích xuất sắc nhất của huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

b) 20% số thôn (bản) của xã đạt chuẩn nông thôn mới (ít nhất 01 thôn);

c) Trưởng ban và 2 thành viên Ban chỉ đạo có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất xã, 01 người tiêu biểu xuất sắc nhất trong xây dựng nông thôn mới của mỗi thôn (bản) thuộc xã đạt chuẩn nông thôn mới.

d) Tập thể, cá nhân lập được kỷ lục thi đua, hoặc có sáng kiến cấp tỉnh trong xây dựng nông thôn mới;

đ) Tập thể, cá nhân tham gia đóng góp, ủng hộ xây dựng nông thôn mới bằng công sức, tiền của hoặc chuyển giao khoa học kỹ thuật có giá trị từ 200 triệu đồng trở lên đối với tập thể và từ 50 triệu đồng trở lên đối với cá nhân;

e) Hộ gia đình được công nhận Hộ nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh hai lần trong 5 năm hoặc một lần được công nhận Hộ nông dân sản xuất giỏi toàn quốc;

g) Thôn, bản văn hoá tiêu biểu xuất sắc nhất xã trong 5 năm liên tục.

4. Giấy khen của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND huyện, thành phố tặng hàng năm cho:

a) Tập thể, cá nhân lập được kỷ lục thi đua, hoặc có sáng kiến cấp ngành, cấp huyện, thành phố trong xây dựng nông thôn mới;

b) Tập thể, cá nhân tham gia đóng góp, ủng hộ cho xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên đối với tập thể và 10 triệu đồng trở lên đối với cá nhân.

5. Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã tặng hàng năm cho:

a) Tập thể, cá nhân lập được kỷ lục thi đua cấp xã trong xây dựng nông thôn mới;

b) Tập thể, cá nhân đóng góp, ủng hộ cho xây dựng nông thôn mới có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên đối với tập thể và 2 triệu đồng trở lên đối với cá nhân.

Điều 6. Đăng ký Cờ thi đua của Chính phủ, của UBND tỉnh hàng năm

1. Đăng ký Cờ thi đua của Chính phủ, của UBND tỉnh gửi về UBND huyện, thành phố (qua phòng Nội vụ và cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo, huyện) và cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh: Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 05/01.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp kết quả đăng ký thi đua gửi UBND tỉnh (qua Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh) trước ngày 31/01.

Điều 7. Thủ tục, hồ sơ, thời gian trình khen thưởng

1. Thực hiện theo Điều 34, Quyết định 08/2011/QĐ-UBND ngày 8/3/2011 của UBND tỉnh.

2. Các trường hợp đề nghị khen thưởng không cần báo cáo thành tích: huyện, thành phố; xã được công nhận đạt tiêu chuẩn nông thôn mới; đã được UBND tỉnh công nhận kỷ lục thi đua, hoặc sáng kiến trong xây dựng nông thôn mới; hộ gia đình nông dân sản xuất giỏi, hộ gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc 5 năm liên tục; tổ chức, cá nhân đóng góp ủng hộ gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc 5 năm liên tục; tổ chức, cá nhân đóng góp, ủng hộ, chuyển giao khoa học kỹ thuật, ... (cơ quan trình khen thưởng trích ngang thành tích và xác nhận).

3. Thời gian nhận hồ sơ, thẩm định, quyết định khen thưởng, hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng:

a) UBND các xã, đơn vị trực thuộc huyện, thành phố xét khen thưởng và đề nghị khen thưởng về huyện, thành phố (gửi Phòng Nội vụ- cơ quan thường trực Hội đồng TĐKT huyện, thành phố) trước ngày 31/12.

b) Các tập thể khác, các huyện, thành phố gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 15/01 năm tiếp theo.

c) Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định và tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng (qua Ban TĐKT tỉnh) trước ngày 31/01.

Điều 8. Tiền thưởng:

1. Tiền thưởng kèm theo danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của tập thể, cá nhân được trích từ nguồn quỹ TĐKT của tỉnh;

2. Tiền thưởng công trình phúc lợi kèm theo Huân chương Lao động, Cờ thi đua Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện theo Quyết định 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ;

3. Tiền thưởng công trình phúc lợi kèm theo Cờ thi đua của UBND tỉnh được cấp từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2011-2015.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm, quyền hạn tổ chức thực hiện phong trào thi đua

1. Giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan Thường trực phong trào thi đua này, chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ (Ban TĐKT tỉnh), Hội đồng TĐKT tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức triển khai các nội dung của Quy định này đến các đối tượng thi đua, hướng dẫn đăng ký thi đua, tổ chức thực hiện, chỉ đạo điểm, phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến các cấp, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, báo cáo sơ kết, tổng kết phong trào thi đua trên phạm vi toàn tỉnh 6 tháng, 1 năm, 2,..., 5 năm.

2. Giao Hội đồng TĐKT tỉnh chỉ đạo điểm thành phố Lào Cai và 4 xã trong phong trào thi đua là 4 xã đã được Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh chọn chỉ đạo điểm.

3. Giao Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các huyện, chọn 1-2 xã chỉ đạo điểm, đồng thời chỉ đạo các xã, các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện thắng lợi phong trào thi đua trên địa bàn của mình.

4. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015 của tỉnh.

5. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phát hiện, biểu dương và nhân rộng những cách làm hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, các điển hình tiên tiến tỏng Phong trào thi đua Chung sức xây dựng nông thôn mới.

6. Đề nghị UBMT Tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền, vận động các tổ chức trực thuộc, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện thắng lợi Phong trào thi đua Chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 của tỉnh Lào Cai.

Điều 10. Tổng kết phong trào thi đua

1. Hàng năm UBND tỉnh tổ chức tổng kết Phong trào thi đua, tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân vào dịp tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hướng về cơ sơ và Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” của tỉnh.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện quyết định nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để sửa đổi, bổ sung.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2011/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 30/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/10/2011
Ngày hiệu lực 24/10/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 13/01/2017
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 30/2011/QĐ-UBND phong trào thi đua Chung sức xây dựng nông thôn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 30/2011/QĐ-UBND phong trào thi đua Chung sức xây dựng nông thôn
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 30/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lào Cai
Người ký Nguyễn Văn Vịnh
Ngày ban hành 14/10/2011
Ngày hiệu lực 24/10/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 13/01/2017
Cập nhật năm ngoái

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 30/2011/QĐ-UBND phong trào thi đua Chung sức xây dựng nông thôn

Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/2011/QĐ-UBND phong trào thi đua Chung sức xây dựng nông thôn