Quyết định 64/2008/QĐ-UBND

Quyết định 64/2008/QĐ-UBND quy định mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định 64/2008/QĐ-UBND mức thu lệ phí cấp bản sao lệ phí chứng thực đã được thay thế bởi Quyết định 56/2016/QĐ-UBND bãi bỏ quy định phí lệ phí Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 01/09/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 64/2008/QĐ-UBND mức thu lệ phí cấp bản sao lệ phí chứng thực


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/2008/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 30 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU LỆ PHÍ CẤP BẢN SAO, LỆ PHÍ CHỨNG THỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của liên bộ Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực.

Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-HĐND ngày 15/12/2008 của HĐND tỉnh Lào Cai về quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi; mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, tại Tờ trình số 177/TTr-STC ngày 21 tháng 11 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực đối với việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký theo quy định tại Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký như sau:

Stt

Nội dung

Mức thu

1

Cấp bản sao từ sổ gốc

3.000 đồng/bản

2

Chứng thực bản sao từ bản chính

2.000 đồng/trang; từ trang thứ 03 trở lên thu mỗi trang 1.000đ/trang, tối đa thu không quá 100.000 đồng/bản

3

Chứng thực chữ ký

10.000 đồng/trường hợp

- Mức thu lệ phí đối với trường hợp cấp bản sao từ sổ gốc các giấy tờ hộ tịch theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký được thực hiện theo quy định hiện hành của UBND tỉnh về lệ phí hộ tịch.

- Các nội dung khác: Phạm vi áp dụng, cơ quan thu, đối tượng nộp; chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng và các nội dung khác có liên quan đến lệ phí cấp bản sao và lệ phí chứng thực không quy định tại Quyết định này thì thực hiện theo các văn bản hiện hành của Chính phủ và Bộ Tài chính.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT: TU, HĐND,UBND;
- TT Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai;
- Các Ban thuộc HĐND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Báo Lào Cai, Công báo tỉnh Lào Cai;
- Lưu VT, các chuyên viên.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Vạn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 64/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu64/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2008
Ngày hiệu lực01/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 64/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 64/2008/QĐ-UBND mức thu lệ phí cấp bản sao lệ phí chứng thực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 64/2008/QĐ-UBND mức thu lệ phí cấp bản sao lệ phí chứng thực
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu64/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýNguyễn Hữu Vạn
        Ngày ban hành30/12/2008
        Ngày hiệu lực01/01/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2016
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 64/2008/QĐ-UBND mức thu lệ phí cấp bản sao lệ phí chứng thực

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 64/2008/QĐ-UBND mức thu lệ phí cấp bản sao lệ phí chứng thực