Nghị quyết 75/NQ-CP

Nghị quyết 75/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2017

Nội dung toàn văn Nghị quyết 75/NQ-CP 2017 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/NQ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 7 NĂM 2017

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2017, tổ chức vào ngày 03 tháng 8 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

1. Về Dự án Luật an ninh mạng

Bộ Công an chủ trì, phi hp với Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, chỉnh lý dự án Luật, bảo đảm chất lượng, tính khả thi, tính thống nhất với hệ thống pháp luật, không chồng chéo, trùng lắp về phạm vi điều chỉnh với các đạo luật và dự án Luật khác có liên quan; Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an có thẩm quyền quyết định tình huống khẩn cấp về an ninh mạng. Bộ Công an hoàn thiện dự án Luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội.

2. Về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội.

3. Về thủ tục điện tử đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi

Chính phủ thống nhất cho phép tiếp tục thực hiện các thủ tục điện tử dành cho các tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi thông qua Cơ chế một cửa quốc gia theo quy định của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ, Quyết định số 10/2016/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2016 và số 34/2016/QĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2018.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định về việc tạm ngưng hiệu lực thi hành đối với một số nội dung và kế hoạch tng th, lộ trình chuyn tiếp thực hiện thủ tục điện tử đối với tàu thuyền vào, rời cảng bin, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi theo quy định của Nghị định số 58/2017/NĐ-CP từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2018; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Rà soát, xác định những bất cập giữa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thủ tục hành chính đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi; lập kế hoạch điều chỉnh phù hợp với quy định của Nghị định số 58/2017/NĐ-CP tạo sự đồng bộ, thống nhất và thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp tại cảng biển; tiếp tục thực hiện thủ tục điện tử trên Cơ chế một cửa quốc gia phù hợp với thông lệ và điều ước quốc tế có liên quan.

b) Tổ chức điều chỉnh, nâng cấp Cổng thông tin một cửa quốc gia và các hệ thống công nghệ thông tin chuyên ngành của các cơ quan nhà nước tại cảng biển.

Các bộ, cơ quan liên quan hoàn thành các nhiệm vụ nêu tại mục a, b trên đây trước ngày 31 tháng 3 năm 2018 để chính thức thực hiện các thủ tục dành cho tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi theo đúng quy định của Nghị định số 58/2017/NĐ-CP kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

4. Về Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025

Báo chí là phương tiện thông tin, công cụ tuyên truyền của Đảng và Nhà nước, diễn đàn của Nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, hoạt động với tinh thần thượng tôn pháp luật. Việc quy hoạch báo chí nhằm phát triển báo chí cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, hiệu quả, đồng thời nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý Nhà nước.

Giao Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 theo đúng những nội dung Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã quyết định nêu tại công văn số 3189-CV/VPTW ngày 03 tháng 5 năm 2017 của Văn phòng Trung ương Đảng. Riêng lộ trình thực hiện sắp xếp các báo điện tử hoàn thành trước năm 2019. Đồng thời, Bộ Thông tin và Truyền thông căn cứ vào Đề án Quy hoạch đã được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI quyết định, chủ động tiến hành sắp xếp trước các cơ quan báo chí trực thuộc Bộ, các doanh nghiệp và các Hội thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ trong năm 2017 để rút kinh nghiệm.

Giao Bộ Tư pháp thẩm định Đề án. Trên cơ sở đó, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp thu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2017.

5. Về đề xuất xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

Chính phủ thống nhất đề xuất của Bộ Giao thông vận tải về việc xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý hoạt động đường thủy nội địa. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định trình Chính phủ theo quy định.

6. Về báo cáo của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ

Chính phủ đánh giá cao và ghi nhận sự chủ động, quyết liệt của Tổ công tác trong thời gian qua, góp phần tạo sự chuyn biến tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các bộ, cơ quan, địa phương; nht trí với các kiến nghị của Tổ công tác và yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, nhất là các kiến nghị liên quan đến hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng.

Giao Tổ công tác của Thủ tướng tiếp tục đôn đốc, kiểm tra các bộ, cơ quan, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước trong việc thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng, nâng cao chất lượng xây dựng thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, giảm chi phí cho doanh nghiệp. Đặc biệt, cần tập trung kiểm tra công tác cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước; kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục về hải quan và thuế; các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

7. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2017; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Chính phủ thống nhất đánh giá: Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát. Tín dụng cho nền kinh tế đạt mức cao nhất so với cùng kỳ 6 năm gần đây; tỷ giá ổn định; dự trữ ngoại hối tăng; mặt bằng lãi suất cho vay giảm. Thị trường chứng khoán đạt mức tăng cao nhất trong 9 năm qua. Xuất khẩu tăng 18,7%. Thu ngân sách tăng 11,6%. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định. Sản xuất công nghiệp chuyển biến khả quan, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục tăng trưởng cao hơn cùng kỳ. Khu vực dịch vụ tiếp tục đà tăng trưởng khá; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng cao; số lượng khách du lịch trong nước và quốc tế tăng mạnh. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng cao. Gần 73 nghìn doanh nghiệp đăng ký mới và trên 17 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại. Môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia tiếp tục được cải thiện. Các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được chú trọng. Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ, việc làm, thể dục, thể thao, thông tin và truyền thông được thực hiện tốt, đặc biệt là tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển vào đại học năm 2017. Công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai quyết liệt. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả tích cực.

Chính phủ ghi nhận, biểu dương các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể và Nhân dân cả nước đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực chăm lo, đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công với Cách mạng trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, thể hiện truyền thống tốt đẹp, đạo lý uống nước nhớ nguồn, tôn vinh sự hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Đặc biệt là công tác tổ chức các chuỗi hoạt động kỷ niệm do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể triển khai trên toàn quốc.

Bên cạnh kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức. Sản xuất công nghiệp 7 tháng tăng thấp hơn cùng kỳ, trong đó ngành khai khoáng chưa phục hồi; chỉ số sản xuất công nghiệp của một số địa phương có quy mô công nghiệp lớn tăng thấp hơn so với bình quân cả nước. Tình hình sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn, số doanh nghiệp ngừng hoạt động còn lớn. Tiêu thụ một số mặt hàng nông sản còn khó khăn. Giải ngân các nguồn vốn đầu tư vẫn ở mức thấp, chưa đáp ứng yêu cầu. Tình hình trật tự an toàn giao thông, cháy nổ, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, nhất là dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp. Thiên tai, bão lũ, mưa lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, tác động bất lợi tới sản xuất và đời sống của người dân.

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, đặc biệt là các địa phương vùng bị thiên tai tiếp tục huy động lực lượng, khẩn trương tìm kiếm cứu nạn, giúp Nhân dân khắc phục hậu quả, vượt qua khó khăn khôi phục sản xuất và ổn định đời sống.

Để phấn đấu đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế 6,7%, Chính phủ yêu cầu các ngành, các cấp chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, đặc biệt là các Nghị quyết số: 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2017, 19-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017, 35/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ; các Chỉ thị số: 14/CT-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2017, 24/CT-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2017, 26/CT-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ; tập trung thực hiện một số nội dung chủ yếu sau:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng để có giải pháp cụ thể đối với từng ngành, từng lĩnh vực, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 8 năm 2017. Khẩn trương hoàn thành việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát tháo gỡ các rào cản, điều kiện kinh doanh không phù hợp. Tiếp tục cập nhật, tổng hợp một số vấn đề vướng mắc trong Luật đầu tư công và các Nghị định số: 77/2015/NĐ-CP 136/2015/NĐ-CP 161/2015/NĐ-CP; đề xuất sửa đổi, bổ sung, báo cáo Chính phủ trong tháng 8 năm 2017. Chủ trì rà soát các điều kiện kinh doanh theo nguyên tắc thị trường cạnh tranh của OECD, đề xuất bãi bỏ các điều kiện hạn chế cạnh tranh thị trường, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước tháng 12 năm 2017. Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, báo cáo Chính phủ trong tháng 8 năm 2017 và dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt để trình Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ tư.

- Các bộ, cơ quan, địa phương quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Đồng thời đề xuất các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư tư nhân, vốn ODA và FDI, phấn đấu tổng đầu tư toàn xã hội đạt mục tiêu 34-35% GDP.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành giảm lãi suất cho vay phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và thị trường tiền tệ để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Phối hợp với các bộ, ngành liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh cho vay theo chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp sạch. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về cơ cấu lại tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu theo lộ trình và kế hoạch đề ra.

- Bộ Tài chính siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước; chống chuyển giá, thất thu thuế, nhất là đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, hộ kinh doanh cá thể lớn. Khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật quản lý, sử dụng tài sản công. Tích cực xây dựng, hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật về thuế. Phát triển mạnh thị trường chứng khoán, đưa thị trường chứng khoán phái sinh vào hoạt động.

- Bộ Công Thương có giải pháp kiểm soát nhập khẩu, giảm nhập siêu, thúc đẩy xuất khẩu, nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến thương mại. Triển khai có hiệu quả Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, khuyến khích đẩy mạnh tiêu dùng hàng nội địa; có giải pháp củng cố và phát triển hệ thống phân phối, bán lẻ trong nước, không để tình trạng bị chi phối, thâu tóm thị trường. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan đề xuất giải pháp xử lý vấn đề cam kết bảo lãnh bao tiêu sản phẩm của dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2017. Có giải pháp khắc phục, bù đp sự sụt giảm của ngành khai khoáng.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung thực hiện các giải pháp cụ thể, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GDP của ngành đạt 3,05 %, xuất khẩu đạt 33 tỷ USD. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Theo dõi sát diễn biến tình hình thời tiết, hệ thống hồ, đập thủy lợi, sẵn sàng phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân và bảo vệ sản xuất.

- Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để tận dụng hiệu quả cơ hội của Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ cao.

- Bộ Giao thông vận tải thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các cảng biển khu vực Cái Mép - Thị Vải trong cụm Cảng thành phố Hồ Chí Minh - Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời đẩy nhanh các dự án giao thông kết nối; xây dựng cụm hậu cần phục vụ cụm cảng Sài Gòn. Khẩn trương hoàn thiện thủ tục trình Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam và sớm triển khai mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất.

- Bộ Xây dựng tiếp tục rà soát thủ tục cấp phép xây dựng, chứng chỉ hành nghề xây dựng. Chỉ đạo phát triển các phân khúc thị trường bất động sản phù hợp, bảo đảm phát triển lành mạnh thị trường bất động sản; đẩy mạnh phát triển nhà xã hội.

- Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tạo mọi thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Thực hiện nghiêm các quy định về khai thác cát, có giải pháp về bình ổn giá cát, đặc biệt kiểm soát cung cầu, vận chuyển, bến bãi, đầu cơ tích trữ, tăng giá bất hợp lý.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện tốt công tác dự báo, cảnh báo thiên tai. Theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các điều kiện bảo đảm môi trường tại các nhà máy nhiệt điện, nhà máy thép, nhất là hoạt động sản xuất của Công ty Formosa.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá, thu hút khách du lịch quốc tế, nhất là việc tranh thủ cơ hội Năm APEC 2017; tiếp tục tăng cường công tác quản lý hoạt động lữ hành và hướng dẫn du lịch, phấn đấu đạt mục tiêu thu hút 13-15 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong năm 2017.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị tốt các điều kiện khai giảng năm học mới đối với tất cả các cấp học. Đẩy mạnh đổi mi giáo dục đại học, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương chđạo, đôn đốc thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; theo dõi sát và có giải pháp phù hợp để giải quyết việc làm cho người lao động trong cả ngắn hạn và dài hạn; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Bộ Y tế tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn dịch sốt xuất huyết và dịch bệnh sau mùa mưa lũ. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, nhất là tuyến y tế cơ sở ở các vùng sâu, vùng xa.

- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước, bảo đảm minh bạch và theo cơ chế thị trường. Thực hiện nghiêm kế hoạch, lộ trình cổ phn hóa, thoái vốn Nhà nước; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai thực hiện, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình trì hoãn, làm chậm tiến độ triển khai. Trước hết, thực hiện thoái vốn Nhà nước đối với các doanh nghiệp đã niêm yết trên sàn chứng khoán. Chú trọng kiểm tra, giám sát toàn bộ quá trình cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước, không để thất thoát, sai quy định; xử lý nghiêm các vi phạm.

Các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước chủ động, quyết liệt, đẩy nhanh việc cổ phần hóa, bảo đảm tiến độ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10 tháng 7 năm 2017 về phê duyệt Danh mục doanh nghiệp nhà nước hoàn thành cổ phần hóa theo từng, năm giai đoạn 2017 - 2020.

- Phân công Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tập trung xử lý dứt đim các tập đoàn, tổng công ty, các dự án, công trình đầu tư không hiệu quả, tht thoát lớn, thua lỗ kéo dài; đẩy nhanh tiến độ xử lý cơ bản 12 dự án thua l, nht là 05 dự án của ngành dầu khí trong năm 2017.

- Phân công Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thành lập đoàn kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết s 19-2017/NQ-CP của các bộ, ngành, địa phương.

- Thanh tra Chính phủ chỉ đạo các địa phương tăng cường tổ chức đối thoại, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, hạn chế tình trạng công dân tập trung đến cơ quan Trung ương khiếu kiện. Hoàn thiện dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) trình Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ tư.

- Bộ Quốc phòng chỉ đạo tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ động ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống trên Biển Đông, bảo vệ vững chắc chủ quyền, bảo đảm an toàn cho ngư dân và các hoạt động kinh tế trên biển. Chủ động có phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, nhất là trong thời gian cao điểm mùa mưa bão.

- Bộ Công an tiếp tục mở các cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm; tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để phát sinh các “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nhất là Hội nghị cấp cao APEC 2017; tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ. Tập trung lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do bão, lũ gây ra.

- Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức chu đáo các hoạt động đối ngoại cấp cao của Đảng, Nhà nước, nhất là trong dịp Tuần lễ cấp cao APEC 2017. Chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

- Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn, báo chí và các bộ, ngành, địa phương tăng cường định hướng công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, góp phần tạo đồng thuận trong xã hội; kịp thời đấu tranh phản bác và xử lý nghiêm các thông tin xuyên tạc. Phối hợp với Bộ Công an xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về thông tin.

- Văn phòng Chính phủ tiếp tục triển khai thực hiện tt các kênh đối thoại, tiếp nhận và xử lý thông tin kiến nghị của người dân và doanh nghiệp qua Cng Thông tin điện tử Chính phủ. Tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình triển khai, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2017.

- Các Bộ chủ trì được giao xây dựng các Đề án trình Bộ Chính trị, Hội nghị Trung ương 6 khẩn trương hoàn thiện để trình theo quy định.

- Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 theo Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó rút kinh nghiệm trong xây dựng kế hoạch năm 2017, nhận định, đánh giá, phân tích đúng tình hình, tính toán kỹ khả năng thực hiện để xác định các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2018, bảo đảm phù hợp, khả thi; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

- Yêu cầu từng Bộ trưng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bám sát công việc, đi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra của từng Bộ, ngành, địa phương và cả nước. Thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế, xây dựng bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả. Từng cán bộ, công chức phải có thái độ đúng mực trong thực thi công việc, giải quyết công việc kịp thời, trách nhiệm cao theo tinh thn phục vụ, củng cố niềm tin đối với người dân và doanh nghiệp; xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, vi phạm quy định, gây cản trở hoạt động chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

- Chính phủ khuyến khích các địa phương xây dựng hệ thống dữ liệu mở theo tinh thần công khai, minh bạch, sát thực tế, sát dân để thúc đẩy khởi nghiệp và đầu tư tư nhân; theo đó nghiên cứu, xem xét nhân rộng mô hình Trung tâm cơ sở dữ liệu dùng chung của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

8. Về khởi công mới các dự án đầu tư xây dựng năm 2017

Chính phủ thống nhất cho phép khởi công mới 02 dự án gồm: (1) Dự án đầu tư xây dựng trạm kim ngư Phú Quốc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; (2) Dự án đầu tư tu bổ mở rộng quy tập nghĩa trang liệt sỹ huyện Vị Xuyên giai đoạn 1 của tỉnh Hà Giang,

Giao các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tổ chức thực hiện theo quy định.

9. Về báo cáo chuyên đề các biện pháp giảm mức phí, chi phí đầu vào cho doanh nghiệp

Với tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp, Chính phủ thống nhất chủ đề năm 2017 là giảm chi phí cho doanh nghiệp. Người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện các biện pháp giảm mức phí và chi phí đầu vào cho doanh nghiệp; trong đó yêu cầu tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các biện pháp loại bỏ ngay các thủ tục, quy định làm phát sinh chi phí không chính thức; thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức; xử lý nghiêm các trường hợp gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công khai, minh bạch hoạt động quản lý nhà nước. Rà soát, giảm chi phí tuân thủ điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện; bãi bỏ điều kiện kinh doanh không cần thiết, làm gia tăng chi phí cho doanh nghiệp, gây cạnh tranh không bình đng. Chủ động chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, đơn giản hóa và cải tiến quy trình, thủ tục kiểm tra, kiểm dịch, kiểm soát, kiểm nghiệm, thẩm định và các hoạt động có liên quan đến cấp giấy phép và các giấy tờ khác, trên cơ sở đó tiếp tục đề xuất giảm mức thu phí gắn với hoạt động chuyên môn nghiệp vụ có liên quan trực tiếp đến chi phí của doanh nghiệp, gửi Bộ Tài chính để tng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các đơn vị rà soát, đề xuất các biện pháp đơn giản hóa và cải tiến quy trình chuyên môn nghiệp vụ nhằm giảm mức thu phí gắn với hoạt động chuyên môn nghiệp vụ có liên quan trực tiếp đến chi phí của doanh nghiệp, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh giảm mức thu phí.

- Các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế rà soát, cắt giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành với mục tiêu giảm tỷ lệ các lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành tại giai đoạn thông quan từ 30 - 35% hiện nay xuống 15%.

- Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát và loại bỏ ít nhất 50% số mặt hàng trong danh mục hàng hóa nhóm 2 thuộc diện kiểm tra nhà nước trước khi thông quan của 12 bộ chuyên ngành, hoàn thành trước tháng 6 năm 2018.

- Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, chỉ đạo giảm phí sử dụng đường bộ thu qua trạm BOT.

- Bộ Công Thương có giải pháp giảm chi phí logistic đến năm 2018 xuống 25%/GDP, đến năm 2020 xuống 20%/GDP.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ để minh bạch hóa các giao dịch thanh toán của doanh nghiệp.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam rà soát về vấn đề tiền lương phù hợp với năng suất lao động.

- Bộ Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trước mắt chưa nâng mức đóng bảo hiểm y tế để không tạo sức ép, không tăng chi phí đối với doanh nghiệp và người lao động.

- Các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước tiết giảm ít nhất 10% chi phí sản xuất, kinh doanh. Người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện chỉ tiêu tiết giảm chi phí. Các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại tiết giảm chi phí, chống lợi ích nhóm, tiêu cực và tham nhũng.

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức sơ kết việc thực hiện giảm chi phí cho doanh nghiệp; báo cáo kết quả gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 10 năm 2017.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan rà soát toàn bộ các loại chi phí chính thức khác ngoài phí, lệ phí theo quy định pháp luật phí, lệ phí và chi phí phát sinh để làm các thủ tục liên quan đến cấp phép đầu tư, cấp giấy phép xây dựng, tiếp cận đất đai... đối với doanh nghiệp cn phải cắt giảm trong các lĩnh vực, đề xuất giải pháp giảm; báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2017.

- Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có các cơ quan, đơn vị đang cung cấp các dịch vụ công và thu phí thống nhất mức giảm phí liên quan đến chi phí của doanh nghiệp, trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc ban hành theo thẩm quyền; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp điều chỉnh giảm mức phí đối với các khoản phí thuộc thẩm quyền. Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương đánh giá kết quả giảm chi phí cho doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết này và tiếp tục rà soát, đề xuất cụ thể việc cắt giảm mức phí và loại phí thuộc phạm vi quy định của pháp luật phí, lệ phí; báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố
trực thuộc TW;
- Văn phòng T
rung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa
án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ki
m toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát tri
n Việt Nam;
- UBTW M
t trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn th
;
- VPCP: BTCN
, các PCN; Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, TGĐ Cổng TTĐT CP;
- Lưu: Văn thư, TH (3b).
B

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 75/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu75/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/08/2017
Ngày hiệu lực09/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị quyết 75/NQ-CP 2017 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 75/NQ-CP 2017 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu75/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành09/08/2017
        Ngày hiệu lực09/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 75/NQ-CP 2017 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 75/NQ-CP 2017 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7

           • 09/08/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/08/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực