Nghị quyết 76/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 76/2013/NQ-HĐND về Đề án tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2013 - 2016

Nghị quyết 76/2013/NQ-HĐND chế độ chính sách dân quân tự vệ Gia Lai 2013 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 67/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Gia Lai và được áp dụng kể từ ngày 25/01/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 76/2013/NQ-HĐND chế độ chính sách dân quân tự vệ Gia Lai 2013 2016


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/2013/NQ-HĐND

Pleiku, ngày 17 tháng 07 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN ĐỀ ÁN TỔ CHỨC XÂY DỰNG, HUẤN LUYỆN, HOẠT ĐỘNG VÀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI DÂN QUÂN TỰ VỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI GIAI ĐOẠN 2013 - 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 5
(Từ ngày 15/7 đến ngày 17/7/2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều Luật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Thông tư số 58/2010/NĐ-CP">85/2010/TT-BQP ngày 01/7/2010 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn một số điều của Luật Dân quân tự vệ và Nghị định 58/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Thông tư Liên tịch s 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 02/8/2010 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác dân quân tự vệ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2121/TTr-UBND ngày 03/7/2013 của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh phê chuẩn Đề án tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2013-2016; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa X,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Đề án tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2013- 2016 (Có Đề án kèm theo).

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa X, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBTV Quốc hội, VP. Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Bộ Tư lệnh Quân khu 5;
- Thường trực Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- VP. Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Bộ CHQS tỉnh, Sở Tài chính;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP. UBND tỉnh (đăng công báo);
- TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT-CT.HĐND.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Thu

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 76/2013/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 76/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/07/2013
Ngày hiệu lực 27/07/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 25/01/2019
Cập nhật Tuần trước
(10/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 76/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 76/2013/NQ-HĐND chế độ chính sách dân quân tự vệ Gia Lai 2013 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 76/2013/NQ-HĐND chế độ chính sách dân quân tự vệ Gia Lai 2013 2016
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 76/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Gia Lai
Người ký Phạm Đình Thu
Ngày ban hành 17/07/2013
Ngày hiệu lực 27/07/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 25/01/2019
Cập nhật Tuần trước
(10/01/2020)

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 76/2013/NQ-HĐND chế độ chính sách dân quân tự vệ Gia Lai 2013 2016

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 76/2013/NQ-HĐND chế độ chính sách dân quân tự vệ Gia Lai 2013 2016