Nghị quyết 84/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 84/2013/NQ-HĐND điều chỉnh Nghị quyết 19/2010/NQ-HĐND về thông qua quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho thời kỳ 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Nghị quyết 84/2013/NQ-HĐND phân cấp thu chi định mức dự toán chi ngân sách 2011 2015 Gia Lai đã được thay thế bởi Quyết định 67/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Gia Lai và được áp dụng kể từ ngày 25/01/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 84/2013/NQ-HĐND phân cấp thu chi định mức dự toán chi ngân sách 2011 2015 Gia Lai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84/2013/NQ-HĐND

Pleiku, ngày 11 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG ĐƯỢC BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 19/2010/NQ-HĐND NGÀY 09/12/2010 CỦA HĐND TỈNH VỀ THÔNG QUA QUY ĐỊNH PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO THỜI KỲ 2011-2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ SÁU
(Từ ngày 09/12 đến ngày 11/12/2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29/5/2009 của Liên Bộ: Tài chính - Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường PT DTNT và các trường dự bị đại học dân tộc;

Căn cứ Thông tư số 06/2009/TT-BGDĐT ngày 31/3/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung Điều 10 và Điều 13 của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường PT DTNT ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐ ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh khóa IX, Kỳ họp thứ 21 về thông qua Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho thời kỳ 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 4088/TTr-UBND ngày 22/11/2013 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐ ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 21 về thông qua quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bố dự toán chi ngân sách cho thời kỳ 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Báo cáo thm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, nhất trí của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thứ sáu - HĐND tỉnh khóa X,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh một số nội dung được ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh khóa IX, Kỳ họp thứ hai mươi mốt về thông qua quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho thời kỳ 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; với các nội dung cụ thể như sau:

1. Về phân cấp nhiệm vụ chi: Chuyển nhiệm vụ chi Trường phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện trước đây, nay thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp tỉnh; thời gian thực hiện từ 01/01/2014.

2. Định mức phân bổ chi: Được tính bằng 150% định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục trung học phổ thông, quy định tại điểm 1.2, khoản 1, Mục B, Phần II của quy định được ban hành kèm theo Quyết định 30/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

a) Định mức nêu trên bao gồm chi chuyên môn nghiệp vụ, chi phụ cấp dạy tăng, dạy thay, mua sắm, sửa chữa thường xuyên trang thiết giáo dục.

b) Định mức phân bổ nêu trên không bao gồm:

- Tiền lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương tính theo quy định hiện hành của số biên chế được giao.

- Chính sách hỗ trợ cán bộ, viên chức đi học và thu hút người có trình độ cao.

- Các khoản chi mang tính chất riêng biệt phát sinh thường xuyên (chế độ tài chính đối với học sinh dân tộc nội trú tại Thông tư 109/2009/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29/5/2009 của liên Bộ: Tài chính - Giáo dục và Đào tạo).

- Kinh phí tăng cường cơ sở vật chất, sửa chữa, tùy tình hình cụ thể được kiểm tra và xây dựng trong dự toán hàng năm trình y ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Bãi bỏ những quy định của Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai trái với Nghị quyết này.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa X, Kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2013 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội; VPQH;
- Thủ tướng CP; VPCP;
- Bộ Tài chính; Bộ KHĐT; Bộ GDĐT;
- TT Tỉnh ủy; VP Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- VP. Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- VP. UBND tỉnh (đăng công báo);
- Cục kiểm tra VB-B Tư pháp;
- HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- CV Phòng Công tác HĐND;
- Lưu: VT-CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Thu

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 84/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu84/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2013
Ngày hiệu lực21/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/01/2019
Cập nhật2 tuần trước
(10/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 84/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 84/2013/NQ-HĐND phân cấp thu chi định mức dự toán chi ngân sách 2011 2015 Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 84/2013/NQ-HĐND phân cấp thu chi định mức dự toán chi ngân sách 2011 2015 Gia Lai
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu84/2013/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýPhạm Đình Thu
        Ngày ban hành11/12/2013
        Ngày hiệu lực21/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/01/2019
        Cập nhật2 tuần trước
        (10/01/2020)

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 84/2013/NQ-HĐND phân cấp thu chi định mức dự toán chi ngân sách 2011 2015 Gia Lai

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 84/2013/NQ-HĐND phân cấp thu chi định mức dự toán chi ngân sách 2011 2015 Gia Lai