Nghị quyết 87/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 87/2013/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Nghị quyết 87/2013/NQ-HĐND chi kiểm soát thủ tục hành chính Hà Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 87/2013/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ BẢY (CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND - UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số: 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số: 167/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 32/TTr-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng

a) Bộ phận Kiểm soát thủ tục hành chính cấp tỉnh.

b) Các cơ quan quản lý Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn khi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

2. Phạm vi áp dụng

a) Nghị quyết này được áp dụng đối với các hoạt động kiểm soát việc quy định, thực hiện, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính tại địa bàn tỉnh Hà Giang.

b) Không áp dụng đối với:

- Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong nội bộ của từng cơ quan hành chính nhà nước, giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhau không liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức;

- Hoạt động kiểm soát thủ tục xử lý vi phạm hành chính, thủ tục thanh tra, thủ tục hành chính có nội dung bí mật nhà nước.

3. Nội dung chi và mức chi: (có phụ lục kèm theo)

4. Kinh phí thực hiện.

a) Kinh phí thực hiện việc triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm.

b) Ngoài kinh phí do ngân sách nhà nước bảo đảm, các sở, ban ngành; cấp huyện, cấp xã được huy động và sử dụng các nguồn lực hợp pháp khác để tăng cường thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 5 năm 2013.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao cho Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVI, Kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề) thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2013./

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- T.Tr Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH tỉnh HG;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Trung tâm TT - VP Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh;
- Chuyên viên HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Vương Mí Vàng

 

PHỤ LỤC

MỨC CHI THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 87/2013/NQ-HĐND ngày 26/4/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Stt

Nội dung chi

Đơn vị tính

Mức chi

Ghi chú

Tỉnh

Huyện

1

Chi cập nhật, công bố, công khai, kiểm soát chất lượng và duy trì cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

 

 

 

 

 

 a

Chi cập nhật TTHC vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: chỉ áp dụng đối với bộ phận kiểm soát TTHC của cấp tỉnh

 

Bằng mức tối đa

 

 

Chỉ áp dụng đối với bộ phận kiểm soát TTHC cấp tỉnh

b

Chi công bố, công khai thủ tục hành chính

 

 

-

-

Chi tại cấp tỉnh: Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp

2

Chi cho ý kiến đối với TTHC quy định trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của địa phương

đồng/văn bản

150.000

-

-

Chỉ áp dụng cho cấp tỉnh

3

Chi cho các hoạt động rà soát độc lập các quy định về thủ tục hành chính

 

 

 

 

 

a

Chi thiết kế mẫu rà soát (nếu có)

đ/phiếu mẫu được duyệt

 

 

 

 

 

- Đến 30 chỉ tiêu

 

650.000

600.000

550.000

 

 

- Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu

 

900.000

850.000

800.000

 

 

- Trên 40 chỉ tiêu

 

1.400.000

1.350.000

1.300.000

 

b

Chi điền mẫu rà soát

đồng/phiếu

 

 

 

 

 

- Chi cho cá nhân cung cấp thông tin

 

 

 

 

 

 

+ Đến 30 chỉ tiêu

 

20.000

20.000

20.000

 

 

+ Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu

 

30.000

30.000

30.000

 

 

+ Trên 40 chỉ tiêu

 

35.000

35.000

35.000

 

 

- Chi cho tổ chức cung cấp thông tin

 

 

 

 

 

 

+ Đến 30 chỉ tiêu

 

50.000

50.000

50.000

 

 

+ Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu

 

60.000

60.000

60.000

 

 

+ Trên 40 chỉ tiêu

 

70.000

70.000

70.000

 

4

Chi cho các thành viên tham gia họp, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến đối với các quy định về TTHC, các phương án đơn giản hóa TTHC.

 

 

 

 

 

 

- Người chủ trì cuộc họp.

đ/người/buổi

150.000

120.000

120.000

 

 

- Các thành viên tham dự họp.

đ/người/buổi

100.000

80.000

80.000

 

5

Thuê chuyên gia tư vấn chuyên ngành, lĩnh vực

 

 

 

 

 

a

Thuê theo tháng

đ/người/tháng

6.000.000

6.000.000

6.000.000

 

b

Thuê chuyên gia lấy ý kiến theo văn bản

đồng/văn bản

450.000

350.000

250.000

 

 

Thuê chuyên gia tư vấn chuyên ngành đặc biệt

 

Thủ trưởng đơn vị quyết định

Thủ trưởng đơn vị quyết định

Thủ trưởng đơn vị quyết định

Trong dự toán được giao

6

Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá theo chuyên đề, theo ngành, lĩnh vực

01 báo cáo

800.000

600.000

500.000

Theo Nghị quyết số: 50/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012 của HĐND tỉnh

 

- Trường hợp phải thuê các chuyên gia bên ngoài cơ quan

01 báo cáo

1.200.000

1.000.000

-

7

Báo cáo tổng hợp, phân tích về công tác kiểm soát TTHC, công tác tiếp nhận xử lý, phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

 

 

 

 

 

a

Báo cáo tổng hợp, phân tích

01 báo cáo

800.000

600.000

500.000

 

b

Công tác tiếp nhận xử lý, phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính (chi cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện)

 

Quy định của tỉnh

Quy định của tỉnh

Quy định của tỉnh

Theo Nghị quyết số: /2013/NQ-HĐND ngày 23/4/2013 của HĐND tỉnh

8

Chi khen thưởng cho các tập thể, cá nhân cán bộ, công chức có thành tích trong hoạt động kiểm soát TTHC

 

 

 

 

Theo quy định hiện hành về chế độ khen thưởng

9

Chi xây dựng sổ tay nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm soát TTHC

 

Quy định của tỉnh

Quy định của tỉnh

Quy định của tỉnh

 

10

Chi tổ chức các cuộc thi liên quan đến công tác cải cách TTHC

 

Quy định của tỉnh

Quy định của tỉnh

Quy định của tỉnh

Theo Nghị quyết số: 43/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010 của HĐND tỉnh

11

Chi dịch thuật

 

Quy định của tỉnh

Quy định của tỉnh

Quy định của tỉnh

Theo Nghị quyết số: 58/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012 của HĐND tỉnh

a

Biên dịch

đồng/ trang (350 từ)

 

 

 

 

 

Ngôn ngữ phổ thông (Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản) hoặc tiếng của nước thuộc EU sang Tiếng Việt

 

120.000

120.000

120.000

Áp dụng trong trường hợp cơ quan, đơn vị, địa phương không có người phiên dịch phải đi thuê

 

Tiếng Việt sang ngôn ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản) hoặc tiếng của nước thuộc EU.

 

150.000

150.000

150.000

 

Ngôn ngữ không phổ thông

 

Tăng 30% mức chi trên

Tăng 30% mức chi trên

Tăng 30% mức chi trên

b

Dịch nói

đồng/giờ/ người

 

 

 

 

Dịch thông thường

 

150.000

150.000

150.000

 

Dịch đuổi

 

400.000

400.000

400.000

 

Trường hợp cơ quan, đơn vị không bố trí được CB làm công tác biên, phiên dịch nhưng không thuê ngoài, sử dụng cán bộ cơ quan, đơn vị

 

Tăng 50% mức chi trên

Tăng 50% mức chi trên

Tăng 50% mức chi trên

12

Chi làm thêm giờ

 

 

 

 

Theo Thông tư số: 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với CBCCVC

13

Chi hỗ trợ cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát TTHC

đ/người/ngày

20.000

18.000

15.000

Theo danh sách được UBND tỉnh, huyện, xã phê duyệt và chi trả đối với thời gian thực hiện công tác này

14

Chi tổ chức hội nghị; chi các đoàn công tác kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình thực hiện công tác kiểm soát TTHC, trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động kiểm soát TTHC ở trong nước.

 

Quy định của tỉnh

Quy định của tỉnh

Quy định của tỉnh

Theo Nghị quyết số: 40/2010/HĐND ngày 11/12/2010 của HĐND tỉnh

15

Chi tổ chức các đoàn ra nước ngoài tìm hiểu nghiên cứu, học tập kinh nghiệm kiểm soát TTHC

 

Theo quy định của TW

Theo quy định của TW

Theo quy định của TW

Được UBND cấp tỉnh phê duyệt

16

Chi điều tra, khảo sát về công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

 

 

 

 

 

a

Xây dựng phương án điều tra được duyệt

đồng/đề cương

800.000

700.000

700.000

 

b

Lập mẫu phiếu điều tra

 

 

 

 

Theo mức chi tại mục 3 nêu trên

c

Chi cho đối tượng cung cấp thông tin

đồng/phiếu

 

 

 

d

Chi viết báo cáo kết quả điều tra

đồng/báo cáo

4.000.000

3.000.000

2.000.000

 

17

Chi các đề tài nghiên cứu khoa học về công tác kiểm soát thủ tục hành chính

 

 

 

 

Thực hiện theo quy định của Bộ Khoa học CN và Bộ Tài chính

18

Các nội dung chi khác có liên quan trực tiếp đến hoạt động kiểm soát TTHC

 

 

 

 

Theo quy định hiện hành có hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 87/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu87/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2013
Ngày hiệu lực03/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 87/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 87/2013/NQ-HĐND chi kiểm soát thủ tục hành chính Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 87/2013/NQ-HĐND chi kiểm soát thủ tục hành chính Hà Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu87/2013/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýVương Mí Vàng
        Ngày ban hành26/04/2013
        Ngày hiệu lực03/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 87/2013/NQ-HĐND chi kiểm soát thủ tục hành chính Hà Giang

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 87/2013/NQ-HĐND chi kiểm soát thủ tục hành chính Hà Giang

         • 26/04/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 03/05/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực