Nghị quyết 89/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 89/2014/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ công tác phòng dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Nghị quyết 89/2014/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ công tác phòng dịch bệnh gia súc gia cầm Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 89/2014/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 17 tháng 9 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CÔNG TÁC PHÒNG DỊCH BỆNH GIA SÚC GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIII, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Pháp lệnh thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004 và Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Pháp lệnh Thú y;

Căn cứ Quyết định số 63/2005/QĐ-BNN ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy định tiêm phòng bắt buộc vắc xin cho gia súc, gia cầm; Quyết định số 64/2005/QĐ-BNN ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành danh mục các bệnh phải công bố dịch; các bệnh nguy hiểm của động vật; các bệnh phải áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc;

Xét Tờ trình số 162/TTr-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Báo cáo thẩm tra số 433/BC-HĐND ngày 16 tháng 9 năm 2014 của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành chính sách hỗ trợ công tác phòng dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Đối tượng áp dụng

Các tổ chức, cá nhân, hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm và người trực tiếp thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Sơn La.

2. Chính sách hỗ trợ phòng dịch bệnh

2.1. Vắc xin tiêm phòng và hóa chất phun khử trùng tiêu độc

- Cùng với các chương trình do Trung ương cấp, hàng năm hỗ trợ để đạt 100% vắc xin: Tụ huyết trùng trâu, bò; Lở mồm long móng; Nhiệt thán; Ung khí thán; Dịch tả lợn; Niu cát xơn để tiêm phòng cho gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn tỉnh theo kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt.

- Hỗ trợ 100% hóa chất phun khử trùng tiêu độc đối với vùng cần tiêu độc, khử trùng theo đề nghị của cơ quan chuyên môn.

- Hỗ trợ vắc xin tiêm phòng bệnh Dại (chó, mèo)

+ Hỗ trợ 100% vắc xin và công tiêm đối với các huyện được hưởng chính sách theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ và các xã khu vực 3 thuộc các huyện khác.

+ Hỗ trợ 50% vắc xin và công tiêm đối với các xã khu vực 2.

+ Hỗ trợ 30% vắc xin và công tiêm đối với các xã khu vực 1 (không áp dụng đối với các phường, thị trấn).

2.2. Hỗ trợ công tiêm, công phun hóa chất, các chi phí liên quan đến phòng dịch bệnh gia súc, gia cầm theo các quy định hiện hành.

2.3. Hỗ trợ chống dịch trong trường hợp có dịch nhưng không đủ điều kiện để công bố dịch thì mức hỗ trợ theo quy định như trường hợp công bố dịch.

3. Nguồn kinh phí

Ngân sách tỉnh chi, gồm các nội dung sau:

3.1. Ngoài phần hỗ trợ của các chương trình, dự án của Trung ương, cấp bổ sung đủ vắc xin, hoá chất, công tiêm phòng, công phun; các chi phí liên quan đến phòng dịch bệnh gia súc, gia cầm và kinh phí chống dịch trong trường hợp có dịch nhưng không đủ điều kiện để công bố dịch.

3.2. Chi phun khử trùng tiêu độc, bồi dưỡng cho người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chống dịch và chốt kiểm dịch do UBND huyện, thành lập theo quy định.

3.3. Chi cho hoạt động của chốt kiểm dịch do UBND xã thành lập theo quy định.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khóa XIII, kỳ họp Chuyên đề lần thứ 4 thông qua ngày 17 tháng 9 năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ủy ban KT - NS của Quốc hội;
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước;
- Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, ĐĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND xã, phường, thị trấn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 89/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu89/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/2014
Ngày hiệu lực01/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 89/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 89/2014/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ công tác phòng dịch bệnh gia súc gia cầm Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 89/2014/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ công tác phòng dịch bệnh gia súc gia cầm Sơn La
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu89/2014/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýHoàng Văn Chất
       Ngày ban hành17/09/2014
       Ngày hiệu lực01/01/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 89/2014/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ công tác phòng dịch bệnh gia súc gia cầm Sơn La

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 89/2014/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ công tác phòng dịch bệnh gia súc gia cầm Sơn La