Nghị quyết 79/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 79/2012/NQ-HĐND về giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 tỉnh Kiên Giang ban hành

Nghị quyết số 79/2012/NQ-HĐND giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng Kiên Giang đã được thay thế bởi Nghị quyết 08/2013/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 Kiên Giang và được áp dụng kể từ ngày 20/07/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết số 79/2012/NQ-HĐND giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng Kiên Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79/2012/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 07 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 130/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Báo cáo thẩm tra số 62/BC-HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2012 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 130/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, cụ thể như sau:

1. Tổng vốn đầu tư : 3.079.639.000.000 đồng

1.1. Đầu tư trong cân đối : 1.203.500.000.000 đồng

- Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung : 418.500.000.000 đồng

Trong đó:

+ Vốn đầu tư trong cân đối: 417.000.000.000 đồng

+ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa : 1.500.000.000 đồng

- Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất : 785.000.000.000 đồng

1.2. Chương trình mục tiêu quốc gia : 50.078.000.000 đồng

1.3. Trung ương hỗ trợ có mục tiêu : 681.722.000.000 đồng

1.4. Vốn nước ngoài : 65.000.000.000 đồng

1.5. Trái phiếu Chính phủ : 1.079.339.000.000 đồng

2. Một số giải pháp tổ chức triển khai thực hiện

- Ưu tiên bố trí vốn cho các công trình, dự án có nhu cầu bức xúc, trả nợ tạm ứng, trả nợ quyết toán, trả nợ khối lượng hoàn thành năm trước chuyển sang; các công trình, dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2013, vốn đối ứng ODA và đối ứng cho các dự án giao thông nông thôn theo tiêu chí. Các dự án khởi công mới phải nằm trong quy hoạch đã được duyệt, có quyết định phê duyệt dự án và thẩm định nguồn vốn, đồng thời phải xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách để bảo đảm dự án thi công đúng tiến độ, không bị dỡ dang, gây lãng phí, thất thoát nguồn vốn ngân sách nhà nước.

- Chỉ bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho các ngành, địa phương khi dự án được cấp thẩm quyền cho chủ trương đầu tư và các dự án trong danh mục đầu tư trung hạn 2013 - 2015 được duyệt.

- Các ngành, huyện, thị không được triển khai trước các dự án khi chưa được bố trí vốn, trừ trường hợp những công trình cấp thiết được cơ quan thẩm quyền cho phép.

- Đẩy nhanh công tác nghiệm thu công trình hoàn thành và lập hồ sơ thanh toán, quyết toán với cơ quan kho bạc và cơ quan tài chính.

- Đến ngày 31 tháng 10 năm 2013 các dự án chưa khởi công, dự án không khả năng sử dụng hết vốn thì xem xét cắt giảm, điều chuyển vốn cho các dự án có khối lượng hoàn thành nhưng thiếu vốn thanh toán.

- Các ngành, địa phương khi xin chủ trương đầu tư phải xác định rõ mục tiêu, qui mô và tổng mức đầu tư.

- Các ngành, các cấp tập trung chỉ đạo điều hành và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan để kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề vướng mắc tồn đọng. Các chủ đầu tư thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước, tuân thủ qui chế quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện kiểm tra, giám sát và báo cáo giám sát đánh giá đầu tư theo qui định.

Điều 2. Thời gian thực hiện: Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cụ thể hóa và chỉ đạo, triển khai các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa VIII, Kỳ họp thứ sáu thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Website Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Cục kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Thường trực HĐND cấp huyện;
- UBND cấp huyện;
- Lãnh đạo VP, các Phòng, CVNC;
- Lưu: VT, CTHĐND.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 79/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu79/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2012
Ngày hiệu lực17/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/07/2013
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 79/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết số 79/2012/NQ-HĐND giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết số 79/2012/NQ-HĐND giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng Kiên Giang
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu79/2012/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
       Người kýNguyễn Thanh Sơn
       Ngày ban hành07/12/2012
       Ngày hiệu lực17/12/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/07/2013
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết số 79/2012/NQ-HĐND giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng Kiên Giang

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết số 79/2012/NQ-HĐND giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng Kiên Giang