Quyết định 198/QĐ-UBND

Quyết định 198/QĐ-UBND năm 2014 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Kiên Giang hết hiệu lực toàn bộ và một phần

Nội dung toàn văn Quyết định 198/QĐ-UBND 2014 Danh mục văn bản hết hiệu lực Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 198/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 23 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA TỈNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ MỘT PHẦN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 29/TTr-STP ngày 21 tháng 01 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ và một phần (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Ghi

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN ĐẾN CUỐI NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ ĐẾN CUỐI NĂM 2013

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. NGHỊ QUYẾT CÚA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

1

Nghị quyết

Không số;

28/12/1995

Về thu, chi ngân sách năm 1996

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/1997

2

Nghị quyết

Không số;

28/12/1995

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 1996

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/1997

3

Nghị quyết

23/HĐ-NQ;

28/6/1997

Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 1996

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2007

4

Nghị quyết

21/NQ-HĐ;

10/01/1998

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 1998

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/1999

5

Nghị quyết

22/NQ-HĐ;

10/01/1998

V/v tiếp tục thực hiện phụ thu giá điện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 1998

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/1999

6

Nghị quyết

25/NQ-HĐ;

10/01/1998

V/v xây dựng Quỹ bảo trợ an ninh quốc phòng ở xã, phường, thị trấn

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/1999

7

Nghị quyết

32/1998/NQ-HĐ;

23/7/1998

V/v thực hiện chế độ hoạt động phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ

Được thay thế bằng Nghị quyết số 29/2004/NQ-HĐND ngày 10/11/2004

20/11/2004

8

Nghị quyết

33/1998/NQ-HĐ;

23/7/1998

V/v điều chỉnh dự toán ngân sách năm 1998

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/1999

9

Nghị quyết

34/1998/NQ-HĐ;

23/7/1998

V/v điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 1998

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/1999

10

Nghị quyết

37/1998/NQ-HĐ;

23/7/1998

V/v tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 1998

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/1999

11

Nghị quyết

43/1998/NQ-HĐ;

18/12/1998

V/v tiếp tục thực hiện phụ thu giá điện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 1999

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2000

12

Nghị quyết

48/1998/NQ-HĐ;

18/12/1998

Về thu, chi ngân sách nhà nước năm 1999

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2000

13

Nghị quyết

49/1998/NQ-HĐ;

18/12/1998

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 1999

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2000

14

Nghị quyết

01/1999/NQ-HĐ;

10/12/1999

Về xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Khóa VI

Hết nhiệm kỳ

01/01/2005

15

Nghị quyết

02/1999/NQ-HĐ;

10/12/1999

V/v xác nhận kết quả bầu cử Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Hết nhiệm kỳ

01/01/2005

16

Nghị quyết

14/1999/NQ-HĐ;

31/12/1999

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2000

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

17

Nghị quyết

15/1999/NQ-HĐ;

31/12/1999

Về tiếp tục thực hiện huy động vốn để đầu tư giao thông, thủy lợi, bố trí lại dân cư theo Quyết định số 99/TTg ngày 09/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

18

Nghị quyết

17/1999/NQ-HĐ;

31/12/1999

Về thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2000

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

19

Nghị quyết

52/1999/NQ-HĐ;

15/7/1999

V/v xây dựng quỹ bảo trợ an ninh quốc phòng ở xã, phường, thị trấn

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

20

Nghị quyết

53/1999/NQ-HĐ;

15/7/1999

V/v tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 1999

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2000

21

Nghị quyết

22/2000/NQ-HĐ;

21/11/2000

V/v phê chuẩn kết quả bầu cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Hà Tiên

Hết nhiệm kỳ

01/01/2005

22

Nghị quyết

23/2000/NQ-HĐ;

08/12/2000

V/v phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND huyện An Biên

Hết nhiệm kỳ

01/01/2005

23

Nghị quyết

24/2000/NQ-HĐ;

08/12/2000

V/v phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND huyện Phú Quốc

Hết nhiệm kỳ

01/01/2005

24

Nghị quyết

25/2000/NQ-HĐ;

13/12/2000

V/v phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND huyện Giồng Riềng

Hết nhiệm kỳ

01/01/2005

25

Nghị quyết

80/2003/NQ-HĐND;

26/12/2003

Về dự toán thu, chi ngân sách năm 2004

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2005

26

Nghị quyết

81/2003/NQ-HĐND;

26/12/2003

Về thu phí đấu giá đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND ngày 11/01/2007

21/01/2007

27

Nghị quyết

34/2004/NQ-HĐND;

10/12/2004

Phê chuẩn cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Được Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 25/02/2008 V/v phê chuẩn cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

25/02/2008

28

Nghị quyết

49/2005/NQ-HĐND;

30/6/2005

Về sửa đổi, bổ sung 6 loại phí ban hành: Phí thư viện; Phí chợ; Phí tham quan danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử; Phí xây dựng; Phí bến bãi; Phí trông giữ xe.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND ngày 11/01/2007

21/01/2007

29

Nghị quyết

03/2006/NQ-HĐND;

11/01/2006

V/v miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009

Hết thời hạn có hiệu lực

21/01/2006

30

Nghị quyết

04/2006/NQ-HĐND;

11/01/2006

V/v miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Kiên Giang Khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009

Hết thời hạn có hiệu lực

21/01/2006

31

Nghị quyết

06/2006/NQ-HĐND;

11/01/2006

V/v cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang Khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009

Hết thời hạn có hiệu lực

21/01/2006

32

Nghị quyết

29/2006/NQ-HĐND;

14/7/2006

Về điều chỉnh mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Hết thời hạn có hiệu lực

01/9/2008

33

Nghị quyết

45/2007/NQ-HĐND;

01/7/2007

V/v ban hành chính sách thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao theo Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ

Được thay thế bằng Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

20/7/2013

34

Nghị quyết

17/2008/NQ-HĐND;

09/01/2008

V/v điều chỉnh phí chợ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Nghị quyết số 37/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

16/12/2013

35

Nghị quyết

28/2008/NQ-HĐND;

10/7/2008

V/v ban hành giá thu tạm thời một số dịch vụ y tế tại trạm y tế tuyến xã

Được thay thế bằng Nghị quyết số 74/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

22/7/2012

36

Nghị quyết

77/2009/NQ-HĐND;

10/7/2009

V/v điều chỉnh mức phụ cấp cho tình nguyện viên và kinh phí hoạt động của các Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã

Được thay thế bằng Nghị quyết số 40/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

16/12/2013

37

Nghị quyết

98/2010/NQ-HĐND;

10/12/2010

V/v vay vốn để triển khai một số dự án tái định cư của huyện Phú Quốc giai đoạn II

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2011

38

Nghị quyết

100/2010/NQ-HĐND;

13/01/2010

V/v ban hành phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Nghị quyết số 38/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

16/12/2013

39

Nghị quyết

103/2010/NQ-HĐND;

13/01/2010

V/v hỗ trợ tiền thưởng cho giáo viên, học sinh và sinh viên đạt thành tích cao

Được thay thế bằng Nghị quyết số 57/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

16/12/2013

40

Nghị quyết

143/2010/NQ-HĐND;

10/12/2010

V/v ban hành chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

20/7/2013

41

Nghị quyết

144/2010/NQ-HĐND;

10/12/2010

V/v ban hành phí tham quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

20/7/2013

42

Nghị quyết

16/2011/NQ-HĐND;

20/7/2011

V/v ban hành Quy định về mức chi hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Nghị quyết số 39/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

16/12/2013

43

Nghị quyết

17/2011/NQ-HĐND;

20/7/2011

V/v điều chỉnh chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011

Được thay thế bằng Nghị quyết số 35/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

19/12/2011

44

Nghị quyết

18/2011/NQ-HĐND;

20/7/2011

V/v điều chỉnh chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 bằng nguồn vốn xổ số kiến thiết

Được thay thế bằng Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

19/12/2011

45

Nghị quyết

19/2011/NQ-HĐND;

20/7/2011

V/v nâng mức hỗ trợ hàng tháng đối với các chức danh đoàn thể ấp, khu phố và ấp đội, khu đội, công an viên ấp

Được thay thế bằng Nghị quyết số 58/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

16/12/2013

46

Nghị quyết

28/2011/NQ-HĐND;

09/12/2011

Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2012

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2013

47

Nghị quyết

57/2012/NQ-HĐND;

12/7/2012

V/v điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Kiên Giang năm 2012

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2013

48

Nghị quyết

79/2012/NQ-HĐND;

7/12/2012

V/v giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013

Được thay thế bằng Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

20/7/2013

49

Nghị quyết

80/2012/NQ-HĐND;

7/12/2012

V/v giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 bằng nguồn vốn xổ số kiến thiết

Được thay thế bằng Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

20/7/2013

50

Nghị quyết

82/2012/NQ-HĐND;

7/12/2012

V/v phân bổ dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2013

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2014

51

Nghị quyết

90/2012/NQ-HĐND;

7/12/2012

V/v ban hành Bảng quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Nghị quyết số 49/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

16/12/2013

II. QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1

Quyết định

742/UB-QĐ;

17/10/1992

V/v ban hành Quy định về mặt đường, lề đường, hành lang bảo vệ và phạm vi cho phép xây dựng 2 bên đường, 2 bên đầu cầu, 2 đầu bến phà và các ngã ba, ngã tư… của hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 11/10/2006

21/10/2006

2

Quyết định

91/UB-QĐ;

27/01/1995

V/v sửa đổi quyết định số 741/UB-QĐ ngày 19/10/1992 của UBND tỉnh về chế độ mai táng cho cán bộ, chiến sĩ từ trần

Được thay thế bằng Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 03/8/2007

13/8/2007

3

Quyết định

230/UB-QĐ;

24/02/1996

V/v áp dụng tạm thời chế độ phụ cấp khu vực trong tỉnh

Bị hủy bỏ bằng Quyết định số 186/QĐ-UB ngày 17/02/1997

01/4/1997

4

Quyết định

356/QĐ-UB;

01/4/1996

V/v thực hiện tạm thời chế độ phụ cấp đặc biệt cho xã Dương Tơ và thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc

Bị hủy bỏ bằng Quyết định số 186/QĐ-UB ngày 17/02/1997

01/4/1997

5

Quyết định

1476/QĐ-UB;

11/12/1996

V/v ban hành bản quy định thực hiện điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 2183/1999/QĐ-UB ngày 01/11/1999

04/11/1999

6

Quyết định

73/QĐ-UB;

22/01/1997

V/v phụ thu giá điện năm 1997

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/1998

7

Quyết định

-102/QĐ-UB;

23/01/1997

V/v kiện toàn tổ chức Giám định Pháp y tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 31/2002/QĐ-UB ngày 04/4/2002

09/4/2002

8

Quyết định

167/QĐ-UB;

12/02/1997

V/v phân cấp ngân sách, giao nhiệm vụ thu chi ngân sách và tỷ lệ điều tiết ngân sách cho huyện, thị và xã, phường, thị trấn

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2000

9

Quyết định

393/QĐ-UB;

15/3/1997

V/v Quy định tạm thời thu lệ phí giải quyết khiếu nại tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Bị hủy bỏ bằng Quyết định số 608/QĐ-UB ngày 22/4/1997

22/4/1997

10

Quyết định

910/QĐ-UB;

22/5/1997

V/v ban hành quy định thu - nộp tài liệu vào kho Lưu trữ tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 65/2003/QĐ-UB ngày 20/6/2003

30/6/2003

11

Quyết định

1482/QĐ-UB;

14/8/1997

V/v ban hành bản hướng dẫn thực hiện quy chế đấu thầu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 2183/1999/QĐ-UB ngày 01/11/1999

04/11/1999

12

Quyết định

2553/QĐ-UB;

23/12/1997

V/v ban hành quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa

Được thay thế bằng Quyết định số 2666/1998/QĐ-UB ngày 11/8/1998

11/8/1998

13

Quyết định

410/QĐ-UB;

28/02/1998

V/v cho phép chỉ định thầu và miễn tiết kiệm trong XDCB đối với các công trình xây dựng giao thông nông thôn

Được thay thế bằng Quyết định số 2183/1999/QĐ-UB ngày 01/11/1999

04/11/1999

14

Quyết định

415/QĐ-UB;

02/3/1998

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của bản hướng dẫn thực hiện quy chế đấu thầu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 2183/1999/QĐ-UB ngày 01/11/1999

04/11/1999

15

Quyết định

420/QĐ-UB;

02/3/1998

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của bản quy định thực hiện Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 2183/1999/QĐ-UB ngày 01/11/1999

04/11/1999

16

Quyết định

581/QĐ-UB;

23/3/1998

V/v thành lập Hội đồng phát triển du lịch tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 1637/1999/QĐ-UB ngày 13/8/1999

18/8/1999

17

Quyết định

1812/1998/QĐ-UB;

07/5/1998

V/v ban hành quy định thủ tục hành chính về giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

Được thay thế bằng Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009

31/12/2009

18

Quyết định

1903/1998/QĐ-UB;

23/5/1998

V/v sửa đổi, bổ sung bản hướng dẫn thực hiện quy chế đấu thầu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tại Điều 33 ban hành kèm theo Quyết định số 1482/QĐ-UB ngày 14/8/1997 và Điều 42 ban hành kèm theo Quyết định 415/QĐ-UB ngày 02/3/1998 của UBND tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 2183/1999/QĐ-UB ngày 01/11/1999

04/11/1999

19

Quyết định

1946/1998/QĐ-UB;

26/5/1998

V/v “Thành lập Hội đồng quản trị Quỹ khuyến học”

Được thay thế bằng Quyết định số 65/2002/QĐ-UB ngày 30/9/2002

30/9/2002

20

Quyết định

1981/1998/QĐ-UB;

29/5/1998

V/v Ban hành bản Quy định tạm thời chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước, Đoàn thể của tỉnh được cử đi học

Được thay thế bằng Quyết định số 1062/2000/QĐ-UB ngày 26/4/2000

11/5/2000

21

Quyết định

1992/1998/QĐ-UB;

01/6/1998

V/v thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 1743/QĐ-UB ngày 06/7/2004

11/7/2004

22

Quyết định

2172/1998/QĐ-UB;

22/6/1998

V/v thành lập Trung tâm hỗ trợ pháp lý của Nhà nước tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 3297/1998/QĐ-UB ngày 13/10/1998

23/10/1998

23

Quyết định

2486/1998/QĐ-UB;

07/8/1998

V/v ban hành quy chế tổ chức tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 1113/2000/QĐ-UB ngày 05/5/2000

20/5/2000

24

Quyết định

2819/1998/QĐ-UB;

03/9/1998

V/v ban hành chính sách giảm giá giao quyền sử dụng đất và bảng giá đất khu đô thị mới thị xã Rạch Giá

Do Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ được thay thế bằng Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004

09/12/2004

25

Quyết định

3297/1998/QĐ-UB;

13/10/1998

V/v thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý của Nhà nước tỉnh Kiên Giang

Do Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 27/8/2007 đổi tên Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Kiên Giang

27/8/2007

26

Quyết định

3940/1998/QĐ-UB;

22/12/1998

V/v giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1999

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2000

27

Quyết định

4011/1998/QĐ-UB;

31/12/1998

V/v ban hành tạm thời bảng đơn giá thu Dịch vụ của Doanh nghiệp Nhà nước - Công ty Công trình đô thị Rạch Giá năm 1999

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2000

28

Quyết định

4027/1998/QĐ-UB;

31/12/1998

V/v thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư khai thác sử dụng đất hoang hóa phát triển sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp vùng Hưng Thạnh Hòa - huyện An Minh

Được thay thế bằng Quyết định số 653/1999/QĐ-UB ngày 05/4/1999

10/4/1999

29

Quyết định

4048/1998/QĐ-UB;

31/12/1998

V/v phụ thu giá điện năm 1999

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2000

30

Quyết định

114/1999/QĐ-UB;

20/01/1999

V/v thành lập Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 02/2003/QĐ-UB ngày 08/01/2003

18/01/2003

31

Quyết định

179/1999/QĐ-UB;

25/01/1999

V/v thành lập Ban chỉ đạo quy hoạch phân bổ sử dụng đất đai cho các huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang thời kỳ 1999 - 2010

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2011

32

Quyết định

181/1999/QĐ-UB;

25/01/1999

V/v ban hành quy định tạm thời về tổ chức tiếp dân của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Tổ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công tác thuộc thẩm quyền UBND tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 1912/1999/QĐ-UB ngày 25/9/1999

04/10/1999

33

Quyết định

182/1999/QĐ-UB;

25/01/1999

V/v thành lập Tổ tiếp dân của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 01/9/2011

01/9/2011

34

Quyết định

216/1999/QĐ-UB;

29/01/1999

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp giấy phép đặt Văn phòng đại diện của tổ chức kinh tế nước ngoài tại Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 2058/2000/QĐ-UB ngày 12/10/2000

17/10/2000

35

Quyết định

424/1999/QĐ-UB;

25/02/1999

V/v sửa đổi Quyết định số 91/QĐ-UB ngày 27/01/1995 của UBND tỉnh về chế độ mai táng phí cho cán bộ, chiến sỹ từ trần

Được thay thế bằng Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 03/8/2007

13/8/2007

36

Quyết định

618/1999/QĐ-UB;

31/3/1999

V/v thành lập Tổ kiểm tra nguồn gốc đất và việc bồi hoàn tiền đất cho ông Nguyễn Văn Chính tại trại giam Công an huyện Châu Thành

Hết thời hạn có hiệu lực

13/4/1999

37

Quyết định

700/1999/QĐ-UB;

13/4/1999

V/v thành lập Ban chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2000

Được thay thế bằng Quyết định số 939/1999/QĐ-UB ngày 20/5/1999

20/5/1999

38

Quyết định

819/1999/QĐ-UB;

27/4/1999

V/v thành lập Hội đồng ra đề thi tốt nghiệp Trung học cơ sở, Bổ túc trung học cơ sở năm học 1998 - 1999

Hết thời hạn có hiệu lực

07/6/2000

39

Quyết định

820/1999/QĐ-UB;

27/4/1999

V/v thành lập Hội đồng sao in đề thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, Bổ túc trung học năm học 1998 - 1999

Hết thời hạn có hiệu lực

31/5/1999

40

Quyết định

821/1999/QĐ-UB;

27/4/1999

V/v thành lập Ban chỉ đạo và kiểm tra các kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, bổ túc văn hóa năm học 1998 - 1999 và tuyển sinh năm học 1999 - 2000

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

41

Quyết định

823/1999/QĐ-UB;

27/4/1999

V/v thực hiện Nghị định số 56/1998/NĐ-CP của Chính phủ

Do Nghị định số 56/1998/NĐ-CP ngày 27/4/1999 được thay thế bằng Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005

15/10/2005

42

Quyết định

824/1999/QĐ-UB;

27/4/1999

V/v kiện toàn thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 647/QĐ-UB ngày 16/6/2003 V/v kiện toàn thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh

16/6/2003

43

Quyết định

838/1999/QĐ-UB;

03/5/1999

V/v Quy định mức thu lệ phí du khách và phương tiện đến tham quan các khu du lịch Chùa Hang, Mũi Nai và Thạch Động

Được thay thế bằng Quyết định số 1819/1999/QĐ-UB ngày 07/9/1999

14/9/1999

44

Quyết định

903/1999/QĐ-UB;

13/5/1999

V/v ban hành bản kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo từ nay đến năm 2000 và giai đoạn 2000 - 2005

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2006

45

Quyết định

939/1999/QĐ-UB;

20/5/1999

V/v bổ sung và kiện toàn Ban chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn từ nay đến năm 2000

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

46

Quyết định

947/1999/QĐ-UB;

21/5/1999

V/v bổ sung thành viên trong Hội đồng sao in đề thi tốt nghiệp PTTH, THCB, BTTH phổ thông năm học 1998 - 1999 tại thị xã Rạch Giá

Hết thời hạn có hiệu lực

31/5/1999

47

Quyết định

955/1999/QĐ-UB;

22/5/1999

V/v bổ sung thành viên trong Hội đồng ra đề thi tốt nghiệp THCS, BTTH cơ sở năm học 1998 - 1999

Hết thời hạn có hiệu lực

07/6/1999

48

Quyết định

1011/1999/QĐ-UB;

02/6/1999

V/v ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Tổ nhân dân tự quản

Do căn cứ Nghị định số 29/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 được thay thế bằng Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 07/7/2003

22/7/2003

49

Quyết định

1233/1999/QĐ-UB;

26/6/1999

V/v quy định tạm thời bảng đơn giá thu dịch vụ của doanh nghiệp Nhà nước - Công ty công trình đô thị Rạch Giá năm 1999

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2000

50

Quyết định

1418/1999/QĐ-UB;

23/7/1999

V/v đổi tên Hạt kiểm lâm Hà Tiên thành Hạt Kiểm lâm liên huyện Kiên Lương - Hà Tiên

Được thay thế bằng Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 21/9/2006 V/v tách Hạt Kiểm lâm liên huyện Kiên Lương - Hà Tiên thành Hạt Kiểm lâm thị xã Hà Tiên và Hạt Kiểm lâm huyên Kiên Lương

21/9/2006

51

Quyết định

1631/1999/QĐ-UB;

11/8/1999

V/v xây dựng quỹ bảo trợ an ninh - quốc phòng ở xã, phường, thị trấn

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

52

Quyết định

1638/1999/QĐ-UB;

13/8/1999

V/v công nhận Ban Chấp hành Hội Nuôi động vật hoang dã tỉnh Kiên Giang

Hết nhiệm kỳ

01/01/2004

53

Quyết định

1639/1999/QĐ-UB;

13/8/1999

V/v công nhận Bản Điều lệ Hội Nuôi động vật hoang dã tỉnh Kiên Giang

Hết nhiệm kỳ

01/01/2004

54

Quyết định

1645/1999/QĐ-UB;

16/8/1999

V/v ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Tôn giáo tỉnh

Do Quyết định số 2591/QĐ-UBND ngày 03/11/2008 V/v thành lập Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ

03/11/2008

55

Quyết định

2139/1999/QĐ-UB;

29/10/1999

V/v ban hành bảng định mức sản lượng tính thuế ngành khai thác hải sản thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh.

Hết thời hạn có hiệu lực

02/11/2002

56

Quyết định

2189/1999/QĐ-UB;

05/11/1999

V/v mở cuộc vận động ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt

Hết thời hạn có hiệu lực

01/12/1999

57

Quyết định

2225/1999/QĐ-UB;

09/11/1999

V/v thành lập Ban chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế HCSN và các DNNN thuộc UBND tỉnh quản lý

Hiện tại không còn hoạt động, công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế HCSN và các DNNN thực hiện theo quy định của Chính phủ

 

58

Quyết định

574/2000/QĐ-UB;

25/02/2000

V/v cụ thể một số điều thực hiện Nghị định số 40/1999/NĐ-CP ngày 23/6/1999 của Chính phủ về Công an xã

Do căn cứ Nghị định số 40/1999/NĐ-CP ngày 23/6/1999 được thay thế bằng Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009

25/10/2009

59

Quyết định

578/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho: Giám định Tài chính tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

60

Quyết định

579/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho: Sở Công nghiệp tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

61

Quyết định

580/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho: UB Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

62

Quyết định

581/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

63

Quyết định

582/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho: Hội Cựu chiến binh tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

64

Quyết định

583/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho:Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

65

Quyết định

584/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho: Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

66

Quyết định

585/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho:Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản HCM tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

67

Quyết định

586/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho: Hội đồng Liên minh các HTX tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

68

Quyết định

587/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho: Hội Nông dân VN tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

69

Quyết định

588/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

70

Quyết định

589/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

71

Quyết định

590/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho: Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

72

Quyết định

591/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

73

Quyết định

592/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho: Sở Thủy sản tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

74

Quyết định

593/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho: Sở Thương mại Và Du lịch tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

75

Quyết định

594/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho: Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

76

Quyết định

595/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

77

Quyết định

596/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho: Hội Văn nghệ tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

78

Quyết định

597/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho: Ban Tài chính quản trị Tỉnh ủy Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

79

Quyết định

598/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho: Xí nghiệp Cảng cá tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

80

Quyết định

599/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho: Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

81

Quyết định

600/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho: Chi cục Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

82

Quyết định

601/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho: Nhà Thiếu nhi tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

83

Quyết định

602/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho: BCH Quân sự tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

84

Quyết định

603/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho: Ban Tôn giáo tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

85

Quyết định

604/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho: Công an tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

86

Quyết định

605/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho: Sở Tài chính Vật giá tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

87

Quyết định

606/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho: Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

88

Quyết định

607/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho: Thanh tra Giao Thông tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

89

Quyết định

608/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho: Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

90

Quyết định

609/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

91

Quyết định

610/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho: Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

92

Quyết định

611/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho: Sở Y tế tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

93

Quyết định

612/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho: Tổ chức Giám định Pháp y tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

94

Quyết định

613/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho: Ủy ban Dân số và KHHGĐ tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

95

Quyết định

614/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho: Trường Trung học Y tế tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

96

Quyết định

615/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho: Trường Nghiệp vụ Thể dục thể thao tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

97

Quyết định

616/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho: Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

98

Quyết định

617/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho: Cục thống kê tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

99

Quyết định

618/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho: Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

100

Quyết định

619/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho: Trường Dân vận tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

101

Quyết định

620/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho: Trường Trung học Kinh tế Kỹ thuật tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

102

Quyết định

621/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho: Sở Địa chính tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

103

Quyết định

622/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho: Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

104

Quyết định

623/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

105

Quyết định

624/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho: Cảng Hòn chông tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

106

Quyết định

625/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho: Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

107

Quyết định

626/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho: Thanh tra Nhà nước tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

108

Quyết định

627/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho: Sở Giao thông và Vận tải tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

109

Quyết định

628/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho: Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

110

Quyết định

629/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho: Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

111

Quyết định

630/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho: Sở Thể dục Thể thao tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

112

Quyết định

631/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho: Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

113

Quyết định

632/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

114

Quyết định

633/2000/QĐ-UB;

28/02/2000

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2000 cho: Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

115

Quyết định

986/2000/QĐ-UB;

11/4/2000

V/v giải tỏa nhà ở và công trình xây dựng cặp hai bên bờ kênh (sông) trên địa bàn thị xã Rạch Giá

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2006

116

Quyết định

1062/2000/QĐ-UB;

26/4/2000

V/v ban hành bản quy định tạm thời chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Nhà nước, Đoàn thể của tỉnh được cử đi học

Được thay thế bằng Quyết định số 50/2003/QĐ-UB ngày 29/4/2003

14/5/2003

117

Quyết định

1112/2000/QĐ-UB;

05/5/2000

V/v ban hành quy định về trình tự tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 57/2003/QĐ-UB ngày 19/5/2003

24/5/2003

118

Quyết định

1113/2000/QĐ-UB;

05/5/2000

V/v ban hành quy định việc tổ chức tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 516/QĐ-UB ngày 12/4/2006

27/4/2006

119

Quyết định

1241/2000/QĐ-UB;

22/5/2000

V/v công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 26/2004/QĐ-UB ngày 08/6/2004

08/6/2004

120

Quyết định

1242/2000/QĐ-UB;

22/5/2000

V/v thay đổi thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 1743/QĐ-UB ngày 06/7/2004

11/7/2004

121

Quyết định

1423/2000/QĐ-UB;

27/6/2000

V/v ban hành bản quy định hướng dẫn một số điều thực hiện Nghị định số 52/1999/NĐ-CP và Nghị định số 88/1999/NĐ-CP Nghị định số 12/2000/NĐ-CP và Nghị định số 14/2000/NĐ-CP

Được thay thế bằng Quyết định số 51/2005/QĐ-UBND ngày 08/11/2005

18/11/2005

122

Quyết định

1578/2000/QĐ-UB;

24/7/2000

V/v bổ sung Điều 3 bản quy định hướng dẫn một số điều thực hiện Nghị định số 52/1999/NĐ-CP và Nghị định số 88/1999/NĐ-CP Nghị định số 12/2000/NĐ-CP và Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ban hành kèm theo Quyết định số 1423/2000/QĐ-UB ngày 27/6/2000 của UBND Tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 51/2005/QĐ-UBND ngày 08/11/2005

18/11/2005

123

Quyết định

1861/2000/QĐ-UB;

14/9/2000

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 741/QĐ-UB ngày 19/10/1992 và Quyết định số 424/1999/QĐ-UB ngày 25/02/1999 của UBND tỉnh về chế độ mai táng và hỗ trợ mai táng phí cho cán bộ, chiến sỹ từ trần

Được thay thế bằng Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 03/8/2007

13/8/2007

124

Quyết định

1936/2000/QĐ-UB;

26/9/2000

V/v thành lập Phòng tiếp công dân tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 40/2004/QĐ-UB ngày 29/7/2004

05/8/2004

125

Quyết định

1941/2000/QĐ-UB;

27/9/2000

V/v Quy định tạm thời chế độ hưởng thù lao đối với báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật

Được thay thế bằng Quyết định số 552/QĐ-UB ngày 04/4/2007

04/4/2007

126

Quyết định

2352/2000/QĐ-UB;

06/12/2000

V/v thành lập Ban Chỉ đạo viết “Biên niên sử Biên giới tỉnh Kiên Giang”

Được thay thế bằng Quyết định số 60/2002/QĐ-UB ngày 03/9/2002

08/9/2002

127

Quyết định

2534/2000/QĐ-UB;

29/12/2000

V/v thay đổi thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 02/2003/QĐ-UB ngày 08/01/2003

08/01/2003

128

Quyết định

01/2001/QĐ-UB;

15/10/2001

V/v ban hành bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ làm việc và cơ chế bộ máy tổ chức, biên chế Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 40/2004/QĐ-UB ngày 29/7/2004

05/8/2004

129

Quyết định

2231/2002/QĐ-UB;

17/01/2002

V/v thành lập Vườn quốc gia Phú Quốc

Được thay thế bằng Quyết định số 48/2002/QĐ-UB ngày 08/7/2002

13/7/2002

130

Quyết định

02/2002/QĐ-UB;

17/01/2002

V/v thành lập Trung tâm Xúc tiến thương mại Kiên Giang

 

Được thay thế bằng Quyết định số 2295/QĐ-UB ngày 16/11/2007

21/11/2007

131

Quyết định

03/2002/QĐ-UB;

21/01/2002

V/v thành lập Đoàn kiểm tra đơn vị Huyện, Thị xã đạt chuẩn quốc gia về Chống mù chữ và Phổ cập giáo dục tiểu học năm 2001

Hết thời hạn có hiệu lực

31/01/2002

132

Quyết định

04/2002/QĐ-UB;

21/01/2002

V/v thành lập Đoàn kiểm tra đơn vị Huyện, Thị xã đạt chuẩn quốc gia về Chống mù chữ và Phổ cập giáo dục tiểu học năm 2001

Hết thời hạn có hiệu lực

29/01/2002

133

Quyết định

05/2002/QĐ-UB;

24/01/2002

V/v điều chỉnh, bổ sung quyết định số 1418/2001/QĐ-UB ngày 12/07/2001 V/v quy định phân cấp quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 2523/QĐ-UB ngày 24/10/2008

24/10/2008

134

Quyết định

08/2002/QĐ-UB;

29/01/2002

V/v thành lập Ban Dân số - Gia đình và trẻ em xã, phường, thị trấn

Do Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 24/3/2008 của UBND tỉnh V/v Giải thể Ủy ban dân số, gia đình và trẻ em

24/3/2008

135

Quyết định

09/2002/QĐ-UB;

05/02/2002

V/v ban hành Đề án thực hiện Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Do căn cứ pháp lý của Nghị quyết số 45/2002/NQ-HĐ ngày 18/01/2002 hết hiệu lực

01/01/2011

136

Quyết định

12/2002/QĐ-UB;

06/02/2002

V/v giao dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2002 cho các huyện, thị xã

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2003

137

Quyết định

13/2002/QĐ-UB;

06/02/2002

V/v giao dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2002 cho các sở, ban, ngành tỉnh

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2003

138

Quyết định

14/2002/QĐ-UB;

06/02/2002

V/v giao dự toán thu ngân sách năm 2002 cho DNNN địa phương

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2003

139

Quyết định

15/2002/QĐ-UB;

06/02/2002

V/v giao dự toán thu ngân sách năm 2002 cho: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2003

140

Quyết định

16/2002/QĐ-UB;

06/02/2002

V/v giao dự toán thu ngân sách năm 2002 cho: Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2003

141

Quyết định

17/2002/QĐ-UB;

20/02/2002

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quyết định số 574/2000/QĐ-UB ngày 25/02/2000 của UBND tỉnh V/v cụ thể hóa một số điều thực hiện Nghị định số 40/1999/NĐ-CP ngày 23/6/1999 của Chính phủ về Công an xã

Do căn cứ Nghị định số 40/1999/NĐ-CP ngày 23/6/1999 được thay thế bằng Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009

25/10/2009

142

Quyết định

21/2002/QĐ-UB;

06/3/2002

V/v thành lập Vườn quốc gia U Minh Thượng

Được thay thế bằng Quyết định số 49/2002/QĐ-UB ngày 08/7/2002

13/7/2002

143

Quyết định

24/2002/QĐ-UB;

11/3/2002

V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2002

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2003

144

Quyết định

25/2002/QĐ-UB;

11/3/2002

V/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2000

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2003

145

Quyết định

26/2002/QĐ-UB;

13/3/2002

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Xúc tiến thương mại Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 2295/QĐ-UB ngày 16/11/2007

21/11/2007

146

Quyết định

29/2002/QĐ-UB;

04/4/2002

V/v phân bổ chỉ tiêu biên chế năm 2002 cho Trung tâm Xúc tiến thương mại Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 2295/QĐ-UB ngày 16/11/2007

21/11/2007

147

Quyết định

31/2002/QĐ-UB;

11/4/2002

V/v kiện toàn Tổ chức Giám định Pháp y tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 15/2003/QĐ-UB ngày 14/02/2003

19/02/2003

148

Quyết định

33/2002/QĐ-UB;

11/4/2002

V/v sửa đổi Điều 1 của Quyết định số 2819/1998/QĐ-UB ngày 03/9/1998 của UBND tỉnh Kiên Giang v/v ban hành chính sách giảm giá giao quyền sử dụng đất và bảng giá đất khu đô thị mới Thị xã Rạch Giá.

Do Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ được thay thế bằng Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004

09/12/2004

149

Quyết định

42/2002/QĐ-UB;

29/5/2002

V/v thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng mở rộng trường Cao đẳng sư phạm Kiên Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 864/QĐ-UB ngày 13/5/2005 V/v Giải thể Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng mở rộng Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh Kiên Giang

13/5/2005

150

Quyết định

63/2002/QĐ-UB;

19/9/2002

V/v thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng trương Cao đẳng cộng đồng Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 863/QĐ-UB ngày 13/5/2005 V/v Giải thể Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Kiên Giang

13/5/2005

151

Quyết định

04/2003/QĐ-UB;

13/01/2003

V/v giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2003 cho các Sở, ban ngành tỉnh

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2004

152

Quyết định

05/2003/QĐ-UB;

16/01/2003

V/v giao dự toán thu - chi ngân sách năm 2003

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2004

153

Quyết định

13/2003/QĐ-UB;

10/02/2003

V/v phân bổ chỉ tiêu biên chế HCSN năm 2003 tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2004

154

Quyết định

14/2003/QĐ-UB;

14/02/2003

V/v kiện toàn tổ chức và đổi tên cơ sở chữa bệnh Kiên Hảo thành Trung tâm giáo dục - lao động xã hội tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 09/8/2011 V/v đổi tên và quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục Lao động xã hội

09/8/2011

155

Quyết định

15/2003/QĐ-UB;

14/02/2003

V/v chuyển tổ chức giám định pháp y từ đơn vị trực thuộc UBND tỉnh về trực thuộc Sở Y tế

Được thay thế bằng Quyết định số 2384/QĐ-UBND ngày 01/12/2005 V/v Thành lập Trung tâm Pháp y tỉnh Kiên Giang

01/12/2005

156

Quyết định

17/2003/QĐ-UB;

14/02/2003

V/v kiện toàn tổ chức bộ máy Chi cục kiểm lâm tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 15/02/2007 V/v chuyển Chi cục Kiểm Lâm thuộc UBND tỉnh về trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

15/02/2007

157

Quyết định

18/2003/QĐ-UB;

14/02/2003

V/v kiện toàn tổ chức bộ máy Sở Xây dựng

Được thay thế bằng Quyết định số 38/2004/QĐ-UB ngày 23/7/2004

02/8/2004

158

Quyết định

21/2003/QĐ-UB;

14/02/2003

V/v thành lập phòng Thanh tra kinh tế khối lưu thông và phòng Thanh tra kinh tế khối sản xuất trực thuộc Thanh tra tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 25/5/2009

25/5/2009

159

Quyết định

28/2003/QĐ-UB;

05/3/2003

V/v thành lập Trung tâm tư vấn, dịch vụ Dân số, Gia đình và Trẻ em

Do Quyết định số 708/QĐ-UB ngày 24/3/2008 V/v Giải thể Ủy ban dân số, gia đình và trẻ em

24/3/2008

160

Quyết định

57/2003/QĐ-UB;

19/5/2003

V/v ban hành quy định về trình tự, thủ tục tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Được thay thế bằng Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013

26/5/2013

161

Quyết định

60/2003/QĐ-UB;

22/5/2003

V/v giao dự toán thu ngân sách năm 2003 cho các Doanh nghiệp Nhà nước địa phương.

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2004

162

Quyết định

61/2003/QĐ-UB;

22/5/2003

V/v giao dự toán thu ngân sách năm 2003 cho Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2004

163

Quyết định

62/2003/QĐ-UB;

22/5/2003

V/v giao dự toán thu ngân sách năm 2003 cho Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2004

164

Quyết định

65/2003/QĐ-UB;

20/6/2003

Về ban hành danh mục các cơ quan là nguồn nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 15/3/2007

15/3/2007

165

Quyết định

112/2003/QĐ-UB;

26/12/2003

V/v quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2004

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2005

166

Quyết định

113/2003/QĐ-UB;

30/12/2003

Về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thị xã; ngân sách xã, phường, thị trấn năm 2004

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2007

167

Quyết định

114/2003/QĐ-UB;

30/12/2003

Về giao dự toán thu, chi ngân sách huyện, thị xã năm 2004

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2005

168

Quyết định

121/2003/QĐ-UB;

30/12/2003

V/v thành lập Trung tâm Xúc tiến thương mại và du lịch Phú Quốc

Được thay thế bằng Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 06/4/2011 V/v thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Phú Quốc

06/4/2011

169

Quyết định

02/2004/QĐ-UBND;

07/01/2004

V/v giao dự toán ngân sách năm 2004 cho Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2005

170

Quyết định

03/2004/QĐ-UBND;

07/01/2004

V/v giao dự toán ngân sách năm 2004 cho Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2005

171

Quyết định

12/2004/QĐ-UBND;

10/3/2004

V/v ban hành Quy chế hoạt động đối với hệ thống quản lý thông tin cán bộ, công chức

Hệ thống quản lý thông tin cán bộ, công chức theo quy chế không còn sử dụng, hoạt động

 

172

Quyết định

14/2004/QĐ-UBND;

31/3/2004

V/v đổi tên và điều chỉnh một số chức năng, nhiệm vụ của một số phòng trực thuộc UBND các huyện, thị xã

Được Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 25/02/2008 V/v phê chuẩn cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

25/02/2008

173

Quyết định

17/2004/QĐ-UBND;

05/4/2004

V/v thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 01/QĐ-TTHĐND ngày 29/7/2004 của HĐND tỉnh V/v thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND

29/7/2004

174

Quyết định

26/2004/QĐ-UBND;

08/6/2004

V/v công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 25/5/2009

25/5/2009

175

Quyết định

46/2004/QĐ-UBND;

25/8/2004

V/v chuyển Công viên Văn hóa An Hòa từ đơn vị trực thuộc Công ty Du lịch Kiên Giang sang trực thuộc Sở Thương mại - Du lịch Kiên Giang

Do Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 01/10/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì Công viên Văn hóa An Hòa trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/10/2008

176

Quyết định

48/2004/QĐ-UBND;

26/8/2004

V/v ban hành Quy định về quản lý tổ chức và cán bộ thuộc biên chế sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 06/5/2013

16/5/2013

177

Quyết định

50/2004/QĐ-UBND;

01/9/2004

V/v phê duyệt Điều lệ Liên Hiệp các Tổ chức Hữu nghị Tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 440/QĐ-UBND ngày 29/9/2013 V/v phê duyệt Điều lệ Liên Hiêp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Kiên Giang lần thứ II năm 2011 - 2016

29/02/2012

178

Quyết định

52/2004/QĐ-UBND;

06/9/2004

V/v chuyển Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp từ đơn vị sự nghiệp sang đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí thực hiện theo Nghị định 10/2002/NĐ-CP

Do căn cứ Nghị định số 10/2002/NĐ-CP được thay thế bằng Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ, V/v quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

21/5/2006

179

Quyết định

53/2004/QĐ-UBND;

06/9/2004

V/v chuyển Đài Phát thanh - Truyền hình từ đơn vị sự nghiệp sang đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí thực hiện theo Nghị định 10/2002/NĐ-CP

180

Quyết định

54/2004/QĐ-UBND;

06/9/2004

V/v chuyển Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang từ đơn vị sự nghiệp sang đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí thực hiện theo Nghị định 10/2002/NĐ-CP

181

Quyết định

64/2004/QĐ-UBND;

05/10/2004

V/v thành lập Trạm Quan trắc môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi Trường Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 V/v thành lập Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang

25/02/2009

182

Quyết định

68/2004/QĐ-UBND;

11/10/2004

V/v ban hành Đề án Một số giải pháp đẩy mạnh thu mua, tiêu thụ nông, thủy sản tỉnh Kiên Giang đến năm 2010

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2011

183

Quyết định

73/2004/QĐ-UBND;

09/11/2004

V/v thành lập Trung tâm Xúc tiến thương mại và du lịch Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 208/QĐ-UB ngày 07/3/2006 V/v thành lập Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Kiên Giang

07/3/2006

184

Quyết định

75/2004/QĐ-UBND;

18/11/2004

V/v chấp thuận nhân sự Ban Trị sự PGHH các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2004 - 2009

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2010

185

Quyết định

76/2004/QĐ-UBND;

19/11/2004

V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2004

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2005

186

Quyết định

77/2004/QĐ-UBND;

19/11/2004

V/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2002

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2005

187

Quyết định

85/2004/QĐ-UBND;

02/12/2004

V/v thành lập Ban Quản lý bồi thường, giải tỏa thi công các công trình xây dựng trên địa bàn thị xã Rạch Giá

Được thay thế bằng Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 05/01/2011 V/v thành lập Trung tâm Phát triển Quỹ đất trực thuộc thành phố Rạch Giá

05/01/2011

188

Quyết định

87/2004/QĐ-UBND;

02/12/2004

V/v thành lập phòng Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 1320/QĐ-UB ngày 19/7/2005

19/7/2005

189

Quyết định

90/2004/QĐ-UBND;

16/12/2004

V/v đổi tên, bổ sung nhiệm vụ và chuyển giao Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp về UBND huyện, thị xã quản lý

Được thay thế bằng Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 31/5/2011 V/v chuyển Trung tâm giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã về thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

31/5/2011

190

Quyết định

91/2004/QĐ-UBND;

16/12/2004

V/v cho phép UBND thị xã Rạch Giá thành lập Đội Kiểm tra quản lý đô thị

Được thay thế bằng Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 01/8/2013 V/v thành lập Đội Kiểm tra trật tự đô thị thành phố Rạch giá

01/8/2013

191

Quyết định

94/2004/QĐ-UBND;

17/12/2004

V/v ban hành Quy định về Phân cấp quản lý cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Kiên Giang

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 06/5/2013

16/5/2013

192

Quyết định

95/2004/QĐ-UBND;

20/12/2004

V/v giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2005 cho các Sở, Ban ngành tỉnh

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2006

193

Quyết định

96/2004/QĐ-UBND;

20/12/2004

V/v giao dự toán thu ngân sách năm 2005 cho Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2006

194

Quyết định

97/2004/QĐ-UBND;

20/12/2004

V/v giao dự toán thu ngân sách năm 2005 cho Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2006

195

Quyết định

98/2004/QĐ-UBND;

20/12/2004

Về giao dự toán thu, chi ngân sách huyện, thị xã năm 2005

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2006

196

Quyết định

101/2004/QĐ-UBND;

27/12/2004

V/v chuyển Trung tâm Xúc tiến thương mại từ đơn vị trực thuộc UBND tỉnh về trực thuộc Sở Thương mai - Du lịch

Được thay thế bằng Quyết định số 787/QĐ-UB ngày 05/5/2005 V/v chuyển Trung tâm Xúc tiến thương mại và du lịch từ đơn vị trực thuộc UBND tỉnh về trực thuộc Sở Thương mại - Du lịch

05/5/2005

197

Quyết định

04/2005/QĐ-UBND;

24/01/2005

V/v kiện toàn tổ chức bộ máy Ban tôn giáo tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 2591/QĐ-UBND ngày 03/11/2008

03/11/2008

198

Quyết định

12/2005/QĐ-UBND;

09/3/2005

V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 13/5/2010

13/5/2010

199

Quyết định

22/2005/QĐ-UBND;

08/4/2005

V/v ban hành Quy định về phân cấp quản lý biên chế hành chính sự nghiệp thuộc tỉnh Kiên Giang

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 06/5/2013

16/5/2013

200

Quyết định

27/2005/QĐ-UBND;

19/4/2005

V/v thành lập Trung tâm truyền hình cáp tỉnh Kiên Giang trực thuộc Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh

Theo Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 01/10/2013 V/v tổ chức lại Đài phát - Truyền hình tỉnh Kiên Giang, thì trong cơ cấu tổ chức không còn Trung tâm truyền hình cáp

01/10/2013

201

Quyết định

31/2005/QĐ-UBND;

20/6/2005

V/v kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 2592/QĐ-UBND ngày 03/11/2008

03/11/2008

202

Quyết định

22/2006/QĐ-UBND;

17/8/2006

V/v bổ sung cán bộ không chuyên trách làm ấp đội

Do căn cứ Nghị quyết số 27/2006/NQ-HĐND ngày 14/7/2006 đã hết hiệu lực

01/01/2010

203

Quyết định

12/2008/QĐ-UBND;

14/3/2008

V/v ban hành Quy chế tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Được thay thế bằng 29/2013/QĐ-UBND ngày 31/10/2013

09/10/2013

204

Quyết định

32/2008/QĐ-UBND;

20/10/2008

V/v ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng 12/2013/QĐ-UBND ngày 08/5/2013

09/10/2013

205

Quyết định

18/2009/QĐ-UBND;

31/7/2009

V/v điều chỉnh mức phụ cấp cho tình nguyện viên và kinh phí hoạt động của các Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã

Do căn cứ Nghị quyết số 77/2009/NQ-HĐND ngày 10/7/2009 đã hết hiệu lực

16/12/2013

206

Quyết định

10/2010/QĐ-UBND;

10/3/2010;

V/v hỗ trợ tiền thưởng cho giáo viên, học sinh, sinh viên đạt thành tích cao

Do căn cứ Nghị quyết số 103/2010/NQ-HĐND ngày 13/01/2013 đã hết hiệu lực

16/12/2013

207

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND;

14/01/2011;

V/v ban hành phí tham quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định 22/2013/QĐ-UBND ngày 10/9/2013

V/v quy định phí tham quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

20/9/2013

208

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND;

14/01/2011;

V/v ban hành chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,viên chức và thu hút nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Quyết định 23/2013/QĐ-UBND ngày 10/9/2013

V/v ban hành chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang

20/9/2013

209

Quyết định

27/2011/QĐ-UBND;

05/9/2011

V/v điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và xổ số kiến thiết

Do căn cứ Nghị quyết 18/2011/NQ-HĐND ngày 27/11/2011 đã hết hiệu lực

19/12/2011

210

Quyết định

36/2012/QĐ-UBND;

21/12/2012

V/v ban hành Bảng quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013

30/12/2013

211

Quyết định

07/2013/QĐ-UBND;

12/4/2013

V/v sửa đổi Điểm a, Khoản 1, Điều 13 của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 21/9/2011 của UBND tỉnh Kiên Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 13/5/2013.

23/5/213

III. CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1

Chỉ thị

01/CT-UB

01/02/1997

Những biện pháp cấp bách về phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô 1996 - 1997

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/1998

2

Chỉ thị

03/CT-UB

04/3/1997

V/v mở đợt vận động kỷ niệm 50 năm ngày thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/1997)

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/1998

3

Chỉ thị

05/CT-UB

04/3/1997

V/v tăng cường phòng chống bệnh dại

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/1998

4

Chỉ thị

09/CT-UB

06/5/1997

V/v đẩy mạnh hoạt động thanh toán bệnh phong đến năm 2000

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

5

Chỉ thị

16/CT-UB

24/7/1997

V/v xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước từ nay đến năm 2000

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

6

Chỉ thị

18/CT-UB

08/8/1997

Về nhiệm vụ năm học 1997 - 1998

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/1999

7

Chỉ thị

32/CT-UB

27/11/1997

V/v tăng cường thực hiện Chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình từ nay đến năm 2000

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

8

Chỉ thị

33/CT-UB

03/12/1997

V/v tăng cường công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết

Được thay thế bằng Chỉ thị số 15/1998/CT-UB ngày 05/8/1998

05/8/1998

9

Chỉ thị

01/CT-UB;

02/02/1998

V/v chuyển công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 1998 thành nhiệm vụ trung tâm đột xuất

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/1999

10

Chỉ thị

02/CT-UB;

05/02/1998

V/v tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 1997 - 1998

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/1999

11

Chỉ thị

03/CT-UB;

26/3/1998

V/v thực hiện dán tem 7 mặt hàng nhập khẩu

Hết thời hạn có hiệu lực

16/4/1998

12

Chỉ thị

05/1998/CT-UB;

07/4/1998

V/v tăng cường công tác phòng chống cháy rừng và chống hạn mùa khô năm 1998

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/1999

13

Chỉ thị

06/1998/CT-UB;

23/4/1998

V/v tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị lạm dụng sức lao động ở Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

14

Chỉ thị

07/1998/CT-UB;

02/5/1998

V/v tổ chức Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Hết thời hạn có hiệu lực

01/6/1998

15

Chỉ thị

10/1998/CT-UB;

25/5/1998

V/v đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ trong tình hình mới

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

16

Chỉ thị

12/1998/CT-UB;

22/6/1998

V/v điều tra, khảo sát các doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Hết thời hạn có hiệu lực

01/9/1998

17

Chỉ thị

13/1998/CT-UB;

24/7/1998

V/v tổng kết 10 năm thực hiện ngày “Biên phòng” (03/3/1989 - 03/3/1999)

Hết thời hạn có hiệu lực

01/4/1999

18

Chỉ thị

15/1998/CT-UB;

05/8/1998

V/v tăng cường công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết

Kết thúc đợt

01/01/1999

19

Chỉ thị

18/1998/CT-UB;

11/8/1998

Về nhiệm vụ năm học mới 1998 - 1999

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

20

Chỉ thị

20/1998/CT-UB;

12/9/1998

V/v tổ chức Tết trung thu cho trẻ em tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/1999

21

Chỉ thị

21/1998/CT-UB;

16/10/1998

V/v diễn tập động viên quân dự bị kiểm tra SSCĐ lực lượng e2/fBB4-QK9

Hết thời hạn có hiệu lực

01/12/1998

22

Chỉ thị

22/1998/CT-UB;

23/10/1998

Về tổ chức thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2000

23

Chỉ thị

23/1998/CT-UB;

31/12/1998

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác thu gom, xử lý quân nhân đào ngũ

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2000

24

Chỉ thị

25/1998/CT-UB;

31/12/1998

V/v lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai cho các huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2011

25

Chỉ thị

01/1999/CT-UB;

01/6/1999

V/v tăng cường công tác quản lý thị trường và giá cả trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trong thời điểm triển khai các Luật thuế mới

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2000

26

Chỉ thị

02/1999/CT-UB;

12/01/1999

V/v tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Mão 1999

Hết thời hạn có hiệu lực

01/4/1999

27

Chỉ thị

03/1999/CT-UB;

22/01/1999

V/v chuyển công tác tuyển chọn và gọi công dân Nhập ngũ năm 1999 thành nhiệm vụ trung tâm đột xuất

Hết thời hạn có hiệu lực

07/3/1999

28

Chỉ thị

04/1999/CT-UB;

30/01/1999

V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 1999 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2000

29

Chỉ thị

05/1999/CT-UB;

26/02/1999

V/v tăng cường công tác phòng chống dịch tả

Kết thúc đợt

01/01/2000

30

Chỉ thị

06/1999/CT-UB;

29/3/1999

V/v thực hiện biện pháp tiết kiệm điện trong mùa khô năm 1999

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2000

31

Chỉ thị

07/1999/CT-UB;

01/4/1999

V/v hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về an toàn và vệ sinh lao động

Hết thời hạn có hiệu lực

01/5/1999

32

Chỉ thị

08/1999/CT-UB;

16/4/1999

V/v đẩy mạnh công tác làm thủy lợi nhỏ phục vụ sản xuất lúa vụ hè thu năm 1999

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2000

33

Chỉ thị

09/1999/CT-UB;

17/4/1999

V/v đề phòng, xử lý và khắc phục ảnh hưởng của “Sự cố năm 2000” trong các lĩnh vực có sử dụng công nghệ thông tin

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

34

Chỉ thị

13/1999/CT-UB;

29/5/1999

V/v thực hiện Dự án xây dựng và quản lý Tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2002

35

Chỉ thị

17/1999/CT-UB;

07/8/1999

Về nhiệm vụ năm học 1999 - 2000

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

36

Chỉ thị

18/1999/CT-UB;

16/8/1999

V/v tổ chức “Ngày toàn dân bảo vệ chăm sóc trẻ em Kiên Giang” và Tết Trung thu năm 1999

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2000

37

Chỉ thị

24/1999/CT-UB;

24/11/1999

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 134/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chương trình hành động bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt giai đoạn 1999 - 2002 ở tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2003

38

Chỉ thị

25/1999/CT-UB;

31/12/1999

V/v chuyển công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2000 thành nhiệm vụ trung tâm đột xuất

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/1999

39

Chỉ thị

01/2000/CT-UB;

11/01/2000

V/v tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Thìn 2000

Hết thời hạn có hiệu lực

31/3/2000

40

Chỉ thị

03/2000/CT-UB;

29/02/2000

V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2000 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

41

Chỉ thị

04/2000/CT-UB;

14/4/2000

V/v tổ chức Tháng hành động vì trẻ em Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

11/7/2000

42

Chỉ thị

06/2000/CT-UB;

06/6/2000

V/v tổng kết công tác khen thưởng kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2001

43

Chỉ thị

07/2000/CT-UB;

06/6/2000

V/v tiến hành kiểm tra hoạt động dịch vụ văn hóa và kinh doanh văn hóa phẩm

Hết thời hạn có hiệu lực

26/7/2000

44

Chỉ thị

09/2000/CT-UB;

02/8/2000

V/v tổ chức “Ngày toàn dân bảo vệ chăm sóc trẻ em Kiên Giang” và Tết Trung thu 2000

Hết thời hạn có hiệu lực

30/8/2000

45

Chỉ thị

11/2000/CT-UB;

15/8/2000

Về nhiệm vụ năm học 2000 - 2001

Hết thời hạn có hiệu lực

01/10/2002

46

Chỉ thị

13/2000/CT-UB;

24/8/2000

V/v điều tra, kiểm kê đất chưa sử dụng năm 2000 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 27/01/2000 của Thủ tướng Chính phủ

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2011

47

Chỉ thị

14/2000/CT-UB;

15/9/2000

V/v đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội

Hết thời hạn có hiệu lực

16/12/2000

48

Chỉ thị

23/2000/CT-UB;

18/12/2000

V/v chuyển công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2001 thành nhiệm vụ trung tâm đột xuất

Hết thời hạn có hiệu lực

16/02/2001

49

Chỉ thị

06/2001/CT-UB;

19/3/2001

V/v sơ kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh lực lượng Dự bị động viên (1996 - 2000)

Hết thời hạn có hiệu lực

01/6/2001

50

Chỉ thị

09/2001/CT-UB;

07/5/2001

V/v tổ chức Tháng hành động vì trẻ em Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

11/7/2001

51

Chỉ thị

10/2001/CT-UB;

11/6/2001

V/v tăng cường công tác thu ngân sách 6 tháng cuối năm 2001

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2002

52

Chỉ thị

13/2001/CT-UB;

21/8/2001

Của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về nhiệm vụ năm học 2001-2002

Hết thời hạn có hiệu lực

01/9/2002

53

Chỉ thị

14/2001/CT-UB;

14/9/2001

V/v tổ chức “Ngày toàn dân bảo vệ chăm sóc trẻ em Kiên Giang” và Tết Trung thu năm 2001

Hết thời hạn có hiệu lực

16/10/2001

54

Chỉ thị

15/2001/CT-UB;

23/10/2001

V/v tập trung chỉ đạo sản xuất vụ lúa đông xuân 2001 - 2002 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2003

55

Chỉ thị

02/2002/CT-UB

16/1/2002

V/v tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Ngọ 2002

Hết thời hạn có hiệu lực

01/3/2002

56

Chỉ thị

03/2002/CT-UB

28/1/2002

V/v tăng cường công tác thu ngân sách năm 2002

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2003

57

Chỉ thị

04/2002/CT-UB

29/01/2002

V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và chống chặt phá rừng mùa khô năm 2002

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2003

58

Chỉ thị

15/2002/CT-UB

26/7/2002

V/v xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2003

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2003

59

Chỉ thị

19/2002/CT-UB

23/8/2002

V/v mở cao điểm phòng chống tệ cờ bạc, số đề

Hết thời hạn có hiệu lực

31/12/2002

60

Chỉ thị

01/2003/CT-UB;

08/01/2003

V/v tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mùi 2003

Hết thời hạn có hiệu lực

01/3/2003

61

Chỉ thị

02/2003/CT-UB;

29/01/2003

V/v tăng cường công tác thu ngân sách năm 2003

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2004

62

Chỉ thị

03/2003/CT-UB;

14/3/2003

V/v tổ chức Diẽn tập “DT-03”

Hết thời hạn có hiệu lực

01/6/2003

63

Chỉ thị

05/2003/CT-UB;

26/3/2003

V/v mở cao điểm tấn công tội phạm, giải quyết tệ nạn xã hội

Hết thời hạn có hiệu lực

01/7/2003

64

Chỉ thị

08/2003/CT-UB;

06/5/2003

V/v tổ chức “Tháng hành động vì trẻ em” và “Ngày Gia đình Việt Nam 28/6” năm 2003

Hết thời hạn có hiệu lực

11/7/2003

65

Chỉ thị

12/2003/CT-UB;

02/6/2003

V/v tổ chức tháng hành động phòng, chống ma túy; ngày toàn dân phòng chống ma túy năm 2003

Hết thời hạn có hiệu lực

01/7/2003

66

Chỉ thị

13/2003/CT-UB;

16/6/2003

V/v soạn thảo kế hoạch xây dựng và kế hoạch huy động lực lượng dự bị động viên

Hết thời hạn có hiệu lực

01/8/2003

67

Chỉ thị

14/2003/CT-UB;

23/6/2003

V/v thực hiện chính sách BHXH cho người lao động đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Do căn cứ Nghị định số 12/CP được thay thế bằng Luật Bảo hiểm xã hội

01/01/2007

68

Chỉ thị

15/2003/CT-UB;

04/8/2003

V/v mở cao điểm phòng, chống ma túy

Hết thời hạn có hiệu lực

01/10/2003

69

Chỉ thị

16/2003/CT-UB;

10/8/2003

V/v mở đợt cao điểm tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13/CP của Chính phủ về kiềm chế gia tăng, tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông

Hết thời hạn có hiệu lực

21/11/2003

70

Chỉ thị

01/2004/CT-UB;

02/01/2004

V/v tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thân 2004

Hết thời hạn có hiệu lực

01/3/2004

71

Chỉ thị

09/2004/CT-UB;

22/4/2004

V/v tổ chức diễn tập PT-04

Hết thời hạn có hiệu lực

01/7/2004

72

Chỉ thị

13/2004/CT-UB;

04/6/2004

V/v ngăn chặn tình trạng xuất xăng dầu qua biên giới

Do thực hiện theo Thông tư số 28/2011/TT-BCT ngày 21/7/2011

16/9/2011

73

Chỉ thị

20/2004/CT-UB;

17/9/2004

V/v tổ chức “Ngày toàn dân bảo vệ chăm sóc trẻ em Kiên Giang” và Tết Trung thu năm 2004

Hết thời hạn có hiệu lực

30/9/2004

74

Chỉ Thị

04/2005/CT-UBND;

7/4/2005

V/v sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 15/2001/NĐ-CP ngày 01/5/2001 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng

Hết thời hạn có hiệu lực

21/8/2005

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN ĐÉN CUỐI NĂM 2013

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. NGHỊ QUYẾT CÚA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

1

Nghị quyết

73/2003/NQ-HĐND;

25/7/2003;

Về điều chỉnh, bổ sung nội dung, mức thu phí dự thi, dự tuyển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Thu phí dự thi vào các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông;

- Thu phí dự thi, dự tuyển vào các trường trung học phổ thông.

- Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 31/2008/NQ-HĐND ngày 10/7/2008

20/7/2008

2

Nghị quyết

12/2007/NQ-HĐND;

11/01/2007;

Về việc điều chỉnh ban hành Danh mục phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Tiết b1, b2 Điểm b Khoản 1 của Biểu mức thu các khoản phí ban hành kèm theo Nghị quyết;

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tiết b3 Điểm b Khoản 1 của Biểu mức thu các khoản phí ban hành kèm theo Nghị quyết

- Bãi bỏ một phần bằng Nghị quyết số 60/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

- Bãi bỏ một phần bằng Nghị quyết số 84/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

Về việc ban hành mức thu, cơ chế quản lý phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

22/7/2012;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/12/2012

3

Nghị quyết

16/2007/NQ-HĐND;

11/01/2007;

Về việc ban hành Danh mục lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Điểm a, Khoản 1 của Biểu mức thu lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân ban hành kèm theo Nghị quyết

- Bãi bỏ một phần bằng Nghị quyết số 56/2008/NQ-HĐND ngày 31/12/2008

Về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực

10/01/2008

4

Nghị quyết

58/2009/NQ-HĐND;

29/4/2009;

Về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2020

- Khoản 2, 3, 6, 8 Điều 1 của Nghị quyết

Do Nghị quyết số 114/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010 điều chỉnh một số chỉ tiêu và định hướng phát triển Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2020

19/7/2010

5

Nghị quyết

73/2009/NQ-HĐND;

10/7/2009;

Về việc điều chỉnh, bổ sung quy định chế độ, định mức chi cho hoạt động thể dục thể thao tỉnh Kiên Giang

Khoản 1, 3, 5 Điều 1 của Nghị quyết

Được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị quyết số 62/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung quy định chế độ, định mức chi cho hoạt động thể dục, thể thao tỉnh Kiên Giang

22/7/2012

6

Nghị quyết

78/2009/NQ-HĐND;

10/7/2009;

Về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Điểm 3, Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết

Do Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 hủy bỏ phần chính sách chúc thọ người cao tuổi

20/7/2013

7

Nghị quyết

99/2010/NQ-HĐND;

13/01/2010;

Về việc thành lập Quỹ Đầu tư phát triển Kiên Giang

Khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết

Do Nghị quyết số 58/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 tăng và bổ sung vốn điều lệ đối với Quỹ Đầu tư phát triển Kiên Giang

22/7/2012

8

Nghị quyết

111/2010/NQ-HĐND;

10/6/2010;

Về việc quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu phố thuộc tỉnh Kiên Giang

- Điểm b, khoản 4, Phần II, Điều 1 của Nghị quyết;

 

- Gạch đầu dòng thứ nhất, Điểm b, Khoản 1, Phần III, Điều 1 của Nghị quyết

- Được sửa đổi bằng Nghị quyết 49/2012/NQ-HĐND ngày 11/01/2012

- Được thay thế bằng Nghị quyết 61/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

21/01/2012

 

 

 

22/7/2012

9

Nghị quyết

66/2012/NQ-HĐND;

12/7/2012;

Về việc sửa đổi chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch

Khoản 1 phần A và khoản 2 phần C của Biểu mức thu lệ phí hộ tịch ban hành kèm theo Nghị quyết

Bị bãi bỏ bằng Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

07/12/2012

II. QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1

Quyết định

231/1999/QĐ-UB;

02/02/1999

Về việc ban hành quy định về quản lý các hoạt động dịch vụ và kinh doanh xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh hàng hóa và phương tiện tại Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

Khoản 18.2, 18.3, 18.4 Điều 18 của quy định kèm theo Quyết định

Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 73/2003/QĐ-UB ngày 07/8/2003

17/8/2003

2

Quyết định

90/2003/QĐ-UBND;

18/9/2003;

Về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi - dự tuyển.

Mục I của Biểu thu phí dự thi, dự tuyển ban hành kèm theo Quyết định

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 27/8/2008

06/9/2008

3

Quyết định

48/2005/QĐ-UBND;

25/10/2005;

Về việc ban hành Quy định thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

- Khoản 1, 2 Điều 7;

- Phần 2 Điều 10 của quy định kèm theo Quyết định;

 

- Trang 04, dòng thứ 06 đến dòng thứ 18 từ trên xuống thuộc khoản 2, Điều 7 của Quy định kèm theo Quyết định

- Được điều chỉnh bổ sung một số điều bằng Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006;

 

- Được sửa đổi bằng Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND ngày 12/12/2007

08/01/2007

 

 

 

 

 

22/12/2007

4

Quyết định

14/2006/QĐ-UBND;

11/5/2006;

Về việc ban hành giá cước vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

- Khoản 3 Điều 3;

- Khoản 1 Điều 4;

- Điều 7 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định

Được sửa đổi bằng Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 22/5/2008

01/6/2008

5

Quyết định

16/2006/QĐ-UBND;

30/5/2006;

Về việc ban hành quy định về việc xác định các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Khoản 1 Điều 8 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định

Được thay thế bằng Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 24/3/2008

03/4/2008

6

Quyết định

17/2006/QĐ-UBND;

30/5/2006;

Về việc ban hành Quy định việc đánh giá, nghiệm thu đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Khoản 2 Điều 2 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định.

Được thay thế bằng Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 24/3/2008

03/4/2008

7

Quyết định

18/2006/QĐ-UBND;

30/5/2006;

Về việc ban hành Quy định việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Điều 16 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định.

Được thay thế bằng Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 24/3/2008

03/4/2008

8

Quyết định

45/2006/QĐ-UBND;

29/12/2006;

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều tại bảng quy định ban hành kèm theo Quyết định số 48/2005/QĐ-UBND ngày 25/10/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

- Khoản 1 Điều 1 của Quyết định

- Sửa đổi bằng Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND ngày 12/12/2007

22/12/2007

9

Quyết định

09/2007/QĐ-UBND;

06/02/2007;

Về việc ban hành Danh mục phí - lệ phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

- Khoản và mức thu cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch tại gạch đầu dòng thứ 7 của hoa thị thứ 01 (tại UBND xã, phường, thị trấn), điểm a, Khoản 1, Mục II của Biểu mức thu;

- Khoản và mức thu cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch tại gạch đầu dòng thứ 02 của hoa thị thứ 02 (tại UBND huyện, thị xã, thành phố), điểm a, Khoản 1, Mục II của Biểu mức thu;

- Khoản và mức thu cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch tại gạch đầu dòng thứ 06 của hoa thị thứ 03 (tại Sở Tư pháp, UBND tỉnh), điểm a, Khoản 1, Mục II của Biểu mức thu;

- Dấu cộng thứ hai, thứ ba của các điểm a, b, c thuộc Khoản 2 Phần II về lệ phí địa chính.

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh tại điểm 1.2, khoản 1 Điều 1 của Quyết định

- Do Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 18/02/2009 điều chỉnh, bổ sung mức thu;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quyết định 04/2011/QĐ-UBND ngày 14/01/2011 thay thế một phần.

 

- Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 28/01/2013

28/02/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/01/2011

 

 

 

 

 

28/01/2013

10

Quyết định

10/2007/QĐ-UBND;

06/02/2007;

Về việc ban hành quy định mức thu; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Tiết b1, b2 Điểm b, Khoản 1 tại Biểu mức thu các khoản phí ban hành kèm theo Quyết định

Do Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 bãi bỏ một phần

27/9/2012

11

Quyết định

35/2008/QĐ-UBND;

05/11/2008;

Về việc ban hành Quy định giao mặt nước biển, cho thuê mặt nước biển đối với các tổ chức, cá nhân để sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

- Gạch đầu dòng thứ 2 điểm a Khoản 2 Điều 10 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định.

Được sửa đổi bằng Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 11/10/2010

21/10/2010

12

Quyết định

14/2009/QĐ-UBND;

15/5/2009;

Về việc ban hành Quy định lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

- Điểm c, khoản 2, Điều 11, Mục 2.3;

- Điểm c, đ, e khoản 3, Điều 12;

- Điểm 1.3, khoản 1, Điều 23 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định

Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 11/10/2010

21/10/2010

13

Quyết định

23/2009/QĐ-UBND;

26/8/2009;

Về việc ban hành Quy định về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

- Điểm a và b khoản 3 Điều 4 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định

Do Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 hủy bỏ.

19/9/2013

14

Quyết định

24/2009/QĐ-UBND;

07/9/2009;

Về việc ban hành quy định về chế độ, định mức chi cho hoạt động thể dục thể thao tỉnh Kiên Giang

- Điều 3, 4, 10 và 11 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định

Do Quyết định số 27/2012/QD-UBND ngày 17/9/2012 thay thế một phần

27/9/2012

15

Quyết định

26/2009/QĐ-UBND;

21/9/2009;

Về việc ban hành quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

- Điều 6 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định

Do Quyết định số 20/2011/QD-UBND ngày 11/5/2011 bãi bỏ

21/5/2011

16

Quyết định

16/2010/QĐ-UBND;

26/7/2010;

Về việc ban hành Quy định về chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở ấp, khu phố thuộc tỉnh Kiên Giang

- Khoản 2 Điều 10;

 

 

- Điểm a, khoản 2 Điều 14 của Quy định kèm theo Quyết định

- Được sửa đổi bằng Quyết định 07/2012/QĐ-UBND ngày 05/3/2012;

- Do bằng Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 bãi bỏ.

15/3/2012

 

 

 

27/9/2012

17

Quyết định

19/2010/QĐ-UBND;

16/8/2010;

Về việc ban hành Quy định về quản lý, khai thác và sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

- Khoản 1 Điều 28;

- Điểm a, khoản 2 Điều 36 của Quy định kèm theo Quyết định

Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định 24/2011/QĐ-UBND ngày 04/7/2011

14/7/2011

18

Quyết định

33/2011/QĐ-UBND;

21/9/2011;

Về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

- Khoản 1 Điều 13 của Quy định kèm theo Quyết định

Được sửa đổi bằng Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 13/5/2013

23/5/2013

19

Quyết định

16/2012/QĐ-UBND;

06/4/2012;

Về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

- Khoản 6 Điều 10;

- Khoản 1 Điều 10;

- Khoản 2, 3 Điều 15;

- Khoản 2 Điều 18;

- Khoản 3 Điều 22 của Quy định kèm theo Quyết định

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 30/11/2012

- Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 30/10/2013

10/12/2012

 

 

 

09/11/2013

20

Quyết định

19/2012/QĐ-UBND;

21/6/2012;

Về việc ban hành Bảng giá lệ phí trước bạ đối với các loại tài sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

- Khoản 1 Điều 1 của Quy định kèm theo Quyết định

Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 16/4/2013

26/4/2013

Tổng số: 365 văn bản, gồm: 60 Nghị quyết, 231 Quyết định và 74 Chỉ thị;

- Hết hiệu lực toàn bộ: 336 văn bản, gồm: 51 Nghị quyết, 211 Quyết định và 74 Chỉ thị;

- Hết hiệu lực một phần: 29 văn bản, gồm: 09 Nghị quyết và 20 Quyết định.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 198/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 198/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/01/2014
Ngày hiệu lực 23/01/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 198/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 198/QĐ-UBND 2014 Danh mục văn bản hết hiệu lực Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 198/QĐ-UBND 2014 Danh mục văn bản hết hiệu lực Kiên Giang
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 198/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Kiên Giang
Người ký Lê Khắc Ghi
Ngày ban hành 23/01/2014
Ngày hiệu lực 23/01/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 198/QĐ-UBND 2014 Danh mục văn bản hết hiệu lực Kiên Giang

Lịch sử hiệu lực Quyết định 198/QĐ-UBND 2014 Danh mục văn bản hết hiệu lực Kiên Giang

  • 23/01/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 23/01/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực