Quyết định 003/2007/QĐ-BCT

Quyết định 003/2007/QĐ-BCT sửa đổi Quyết định 36/2007/QĐ-BCN phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành da - giầy đến năm 2010 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Quyết định 003/2007/QĐ-BCT Quy hoạch tổng thể phát triển ngành da giầy đến năm 2010 sửa đổi 36/2007/QĐ-BCN đã được thay thế bởi Quyết định 6209/QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Da và được áp dụng kể từ ngày 25/11/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 003/2007/QĐ-BCT Quy hoạch tổng thể phát triển ngành da giầy đến năm 2010 sửa đổi 36/2007/QĐ-BCN


BỘ CÔNG THƯƠNG
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 003/2007/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2007/QĐ-BCN NGÀY 06 THÁNG 8 NĂM 2007 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH DA - GIẦY ĐẾN NĂM 2010 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG 

Căn cứ Nghị quyết số 01/2007/QH12 ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ nhất về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ  Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -  xã hội;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp Tiêu dùng và Thực phẩm, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi điểm 1.2, khoản 1 Điều 1 tại Quyết định số 36/2007/QĐ-BCN ngày 06 tháng 8 năm 2007 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành da - giầy đến năm 2010, như sau: 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

Các chỉ tiêu sản xuất, xuất khẩu giầy dép, da và đồ da đến năm 2010: 

 

Đơn vị tính

Năm 2000

Năm 2005

Năm 2010

1. Kim ngạch xuất khẩu

1 triệu USD

1.468

3.039

6.200

2. Giải quyết lao động

1.000 người

400

540

820

3. Sản phẩm chủ yếu

 

 

 

 

- Giầy, dép các loại

1.000  đôi

302.800

499.000

720.000

- Cặp, túi các loại

1.000  cái

31.000

51.700

80.700

- Da thuộc các loại

1.000 sqft

15.100

47.000

80.000

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.  

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPTƯ Đ;
- VPCP: BTCN, các Phó chủ nhiệm,
 Website Chính phủ, Công báo;
- BCT: LĐB, Vụ KHĐT, KHCN, TCKT, PC,
- Viện NCCL, các Cục, HHDGVN;
- Lưu: VT, TDTP.

KT.  BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Bùi Xuân Khu

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 003/2007/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu003/2007/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/09/2007
Ngày hiệu lực07/10/2007
Ngày công báo22/09/2007
Số công báoTừ số 683 đến số 684
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/11/2010
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 003/2007/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 003/2007/QĐ-BCT Quy hoạch tổng thể phát triển ngành da giầy đến năm 2010 sửa đổi 36/2007/QĐ-BCN


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 003/2007/QĐ-BCT Quy hoạch tổng thể phát triển ngành da giầy đến năm 2010 sửa đổi 36/2007/QĐ-BCN
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu003/2007/QĐ-BCT
     Cơ quan ban hànhBộ Công thương
     Người kýBùi Xuân Khu
     Ngày ban hành11/09/2007
     Ngày hiệu lực07/10/2007
     Ngày công báo22/09/2007
     Số công báoTừ số 683 đến số 684
     Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/11/2010
     Cập nhật2 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 003/2007/QĐ-BCT Quy hoạch tổng thể phát triển ngành da giầy đến năm 2010 sửa đổi 36/2007/QĐ-BCN

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 003/2007/QĐ-BCT Quy hoạch tổng thể phát triển ngành da giầy đến năm 2010 sửa đổi 36/2007/QĐ-BCN