Quyết định 01/2009/QĐ-UBND

Quyết định 01/2009/QĐ-UBND Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện, Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh năm 2009 do Ủy ban nhân dân huyện Bình chánh ban hành

Quyết định 01/2009/QĐ-UBND Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện Bình Chánh 2009 đã được thay thế bởi Quyết định 11/2010/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 14/09/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2009/QĐ-UBND Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện Bình Chánh 2009


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH CHÁNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 01/2009/QĐ-UBND

Bình Chánh, ngày 10 tháng 3 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH NĂM 2009

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2009 và Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009;
Căn cứ Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế -xã hội và ngân sách thành phố, Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2009;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bình Chánh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện, Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh năm 2009.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện quản lý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch, Chương trình công tác này để xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 đạt hiệu quả cao nhất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện quản lý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Trọng Tuấn

 

KẾ HOẠCH

CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN BÌNH CHÁNH NĂM 2009

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh)

Năm 2009 là năm thứ tư thực hiện các mục tiêu của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII, Đại hội Đảng bộ huyện Bình Chánh lần thứ IX. Trong bối cảnh chung của nền kinh tế, hệ thống chính trị và nhân dân huyện Bình Chánh cần tập trung mọi nỗ lực cùng thành phố chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, bảo đảm an sinh xã hội; phấn đấu đạt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2009; tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội; tạo điều kiện thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010.

Để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009; Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2009; Nghị quyết số 16-NQ/HU Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bình Chánh lần thứ 19 (khóa IX) ngày 31 tháng 12 năm 2008; Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009;

Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 xã - thị trấn tập trung các giải pháp sau:

I. TIẾP TỤC RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VIỆC TRIỂN KHAI CÁC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN BÌNH CHÁNH LẦN THỨ IX:

Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 16 xã - thị trấn tiếp tục tập trung rà soát, đánh giá, báo cáo kết quả triển khai thực hiện các kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bình Chánh lần thứ IX. Qua đó, đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp tiếp theo, nhằm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành những mục tiêu cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bình Chánh, lần thứ IX đã xác định, gồm:

1. Kế hoạch số 22-KH/HU ngày 11 tháng 4 năm 2006 của Huyện ủy về chuyển dịch cơ cấu kinh tế: giao Phòng Công Thương phối hợp Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu lãnh đạo huyện, trình Ban Thường vụ Huyện ủy vào tháng 4/2009.

2. Kế hoạch số 19-KH/HU ngày 28 tháng 3 năm 2006 của Huyện ủy về quy hoạch và quản lý quy hoạch: giao Phòng Công Thương chủ trì phối hợp Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng huyện Bình Chánh, Ủy ban nhân dân 16 xã - thị trấn tham mưu lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, trình Ban Thường vụ Huyện ủy vào tháng 3/2009.

3. Kế hoạch số 39-KH/HU ngày 02 tháng 10 năm 2006 của Huyện ủy Bình Chánh về đầu tư hạ tầng kỹ thuật: giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp Phòng Công Thương, Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng huyện Bình Chánh, Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, trình Ban Thường vụ Huyện ủy vào tháng 10/2009.

4. Kế hoạch số 28-KH/HU ngày 11 tháng 5 năm 2006 của Huyện ủy về dân số và xây dựng đời sống văn hóa: giao Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì phối hợp Phòng Y tế, Trung tâm Văn hóa - Thể dục Thể thao, Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, trình Ban Thường vụ Huyện ủy vào tháng 7/2009.

5. Kế hoạch số 24-KH/HU ngày 20 tháng 4 năm 2006 của Huyện ủy về xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm: giao Ban Chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và Việc làm phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dạy nghề tham mưu lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, trình Ban Thường vụ Huyện ủy vào tháng 4/2009.

6. Kế hoạch số 18-KH/HU ngày 27 tháng 3 năm 2006 của Huyện ủy về cải cách hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền: giao Phòng Nội vụ tham mưu lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, trình Ban Thường vụ Huyện ủy vào tháng 3/2009.

7. Kế hoạch số 21-KH/HU ngày 10 tháng 4 năm 2006 của Huyện ủy về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nâng cao chất lượng cán bộ quân sự địa phương: giao Ban Chỉ huy Quân sự tham mưu lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, trình Ban Thường vụ Huyện ủy vào tháng 4/2009.

8. Kế hoạch số 25-KH/HU của Huyện ủy về nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị - trật tự, an toàn xã hội: giao Công an huyện tham mưu lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, trình Ban Thường vụ Huyện ủy vào tháng 5/2009.

II. TẬP TRUNG THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ, NGĂN CHẶN SUY GIẢM KINH TẾ, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ:

1. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển:

Thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về những biện pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh đã lồng các nội dung trên trong phần tiếp theo của Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách của huyện Bình Chánh năm 2009; yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 xã - thị trấn căn cứ nhiệm vụ được phân công, lập kế hoạch tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện.

2. Đẩy mạnh phát triển các ngành, các lĩnh vực:

2.1. Phát triển các ngành dịch vụ:

Tạo điều kiện góp phần đẩy mạnh phát triển 9 nhóm ngành dịch vụ mang tính đột phá của thành phố. Từng bước kêu gọi đầu tư các khu du lịch sinh thái kết hợp với việc giáo dục truyền thống, lịch sử và quảng bá tiêu thụ sản phẩm. Sắp xếp, kêu gọi đầu tư xây dựng chợ nông thôn, các chợ gắn với các dự án phát triển khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp.

Giao Phòng Công Thương:

a) Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các xã Tân Kiên, Đa Phước, Bình Lợi, Vĩnh Lộc B xác định địa điểm, lập đề án kêu gọi đầu tư 4 chợ tại 4 xã trên.

b) Quy hoạch các tuyến đường phát triển ngành thương mại, điều chỉnh quy hoạch ngành nghề nhạy cảm.

c) Phối hợp Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các xã liên quan, tiếp tục thực hiện nội dung: “Phấn đấu trong năm 2008 phải khởi công giai đoạn 1 của Đề án du lịch sinh thái, phải tổ chức các chuyến về nguồn thăm di tích lịch sử cho sinh viên, đoàn viên, công nhân… cần kêu gọi các cá nhân, tổ chức đóng tàu phục vụ du lịch, tổ chức các điểm dừng chân, nghỉ ngơi, ăn uống…” tại Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Hội đồng nhân dân huyện.

d) Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân huyện đánh giá tình hình thực hiện và đề ra giải pháp cho thời gian tới trong việc triển khai Chỉ thị số 06-CT/HU ngày 04 tháng 12 năm 2007 của Huyện ủy về phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện, để trình Ban Thường vụ Huyện ủy vào tháng 11 năm 2009.

e) Hỗ trợ, đôn đốc Ủy ban nhân dân xã An Phú Tây đẩy mạnh tiến độ thực hiện phương án giải tỏa mặt bằng xây dựng chợ mới nhằm ổn định và chấm dứt hiện tượng mua bán, lấn chiếm lòng, lề đường, tại đường An Phú Tây - Hưng Long.

f) Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng quy trình cấp phép xây dựng trên đất nông nghiệp khác.

2.2. Phát triển ngành công nghiệp:

2.2.1. Giao Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện:

a) Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, đơn vị liên quan và chủ đầu tư chuẩn bị lập phương án bồi thường, xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án mở rộng Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc khi đủ điều kiện.

b) Đẩy nhanh tiến độ lập phương án bồi thường, xây dựng cụm công nghiệp xã Phạm Văn Hai, để thực hiện triển khai trong năm 2009.

2.2.2. Giao Phòng Công Thương:

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức đánh giá thực trạng về kết quả thu hút đầu tư thời gian qua và đề ra giải pháp cho thời gian tới.

b) Phối hợp với đơn vị ngành điện kiểm tra kết quả thực hiện quy hoạch mạng lưới điện, nắm nhu cầu tiêu thụ điện, xây dựng và kiến nghị đơn vị ngành điện đưa vào kế hoạch đầu tư, khắc phục tình trạng thiếu điện sản xuất.

c) Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất các khu, cụm công nghiệp, theo hướng xây dựng, phát triển các khu - cụm công nghiệp chuyên ngành theo chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố (trong đó huyện Bình Chánh có khu công nghiệp nhựa - vật liệu mới (100ha) tại xã Lê Minh Xuân).

2.3. Phát triển nông nghiệp và nâng cao đời sống nông dân:

2.3.1. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

b) Bổ sung hoàn chỉnh danh mục, lộ trình đầu tư xây dựng hệ thống đê điều, kênh mương tiêu thoát nước phục vụ yêu cầu sản xuất nông nghiệp và ổn định đời sống dân cư.

c) Xây dựng danh mục đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội giai đoạn 2 cho xã điểm xã nông thôn toàn diện, xã Bình Chánh, trình Ủy ban nhân dân huyện kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương, để tiến hành triển khai trong năm 2009 - 2010.

d) Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện đôn đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm trình Ủy ban nhân dân thành phố phê chuẩn Đề án chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp cho 8 xã: Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Bình Lợi, Qui Đức, Phong Phú, Đa Phước, Tân Quý Tây, Hưng Long.

e) Phối hợp với Trạm Thú y, Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật tăng cường quản lý nhà nước về giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản, kiểm tra các cơ sở kinh doanh giống, dự báo dịch bệnh cây trồng; xây dựng Đề án thực hiện xã hội hóa dịch vụ ở nông thôn, phát triển hệ thống khuyến nông, thú y, bảo vệ thực vật, cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm. Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng hóa chất, thuốc trừ sâu, các chất kháng sinh trong sản xuất, chế biến nông thủy sản; kịp thời cảnh báo, dự báo thiên tai dịch bệnh, tiếp tục chủ động tăng cường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và vận chuyển, kinh doanh gia cầm trái phép, sai quy định; thường xuyên kiểm tra, phát hiện và đề xuất sửa chữa kịp thời các công trình thủy lợi, công trình chống ngập.

2.3.2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Công Thương, Thanh tra Xây dựng huyện, Ủy ban nhân dân 16 xã - thị trấn xây dựng kế hoạch đẩy mạnh kiểm tra tình hình thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng chủ trương chuyển đổi để phân lô bán nền, xây dựng trái phép, phá vỡ quy hoạch.

2.3.3. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện đánh giá tỉ lệ hộ dân sử dụng nước sạch từ mạng cấp nước chung của thành phố, qua đánh giá xây dựng nhu cầu phát triển mạng cấp nước mới, để kiến nghị thành phố đầu tư.

2.4. Về lĩnh vực thuế, tài chính:

2.4.1. Giao Chi cục Thuế lập kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; tiếp tục rà soát, công khai hóa các thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ quản lý thuế; thực hiện cơ chế “một cửa” theo sự chỉ đạo của Cục Thuế thành phố, tháo gỡ và giải quyết các vướng mắc về thuế và thủ tục hành chính cho người nộp thuế. Chuẩn bị thực hiện lộ trình miễn, giảm thuế, giãn nợ thuế theo chỉ đạo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP của Chính phủ khi có hướng dẫn của ngành. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nâng cao hiệu quả quản lý thuế, giảm tối đa các khoản nợ đọng thuế, chống thất thu thuế, xử lý nghiêm các trường hợp trốn thuế, gian lận thuế.

2.4.2. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch:

a) Phối hợp với Đội Quản lý thị trường, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động của thị trường, phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời theo quy định của pháp luật đối với các hiện tượng độc quyền, liên minh độc quyền cạnh tranh không đúng pháp luật về giá; lợi dụng chủ trương điều chỉnh giá của Nhà nước và sự biến động giá của thị trường, tình hình thiên tai, dịch bệnh, để tăng giá bất hợp lý, đầu cơ ghim hàng, đẩy giá lên cao, kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thịt gia súc, gia cầm và các sản phẩm của gia cầm chưa qua kiểm dịch, hàng lậu trốn thuế… làm phương hại đến lợi ích của người tiêu dùng và lợi ích của Nhà nước.

b) Theo dõi tiến độ thu ngân sách nhà nước, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh được giao và tốc độ tăng trưởng thu ngân sách theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.

2.4.3. Đề nghị Kho bạc Nhà nước huyện Bình Chánh kiểm tra chặt chẽ việc chấp hành dự toán chi của các cơ quan, đơn vị, cương quyết từ chối đối với những khoản chi không đúng chế độ quy định.

2.5. Phát triển xây dựng đô thị và nông thôn:

2.5.1. Giao Phòng Công Thương:

a) Phối hợp Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng huyện Bình Chánh đẩy nhanh tiến độ trình duyệt Đồ án quy hoạch phát triển chung của huyện Bình Chánh tỷ lệ 1/5000 trong quý I/2009.

b) Xây dựng lộ trình, biện pháp để thực hiện hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/2000 các khu vực đô thị hóa trên địa bàn huyện, đồ án quy hoạch 1/500 khu trung tâm hành chính huyện, quy hoạch điểm dân cư nông thôn xã Qui Đức.

c) Phối hợp với Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công ty Dịch vụ Công ích tham mưu Ủy ban nhân dân huyện đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Kế hoạch số 37-KH/HU ngày 19 tháng 9 năm 2006 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII về chương trình nhà ở phục vụ tái định cư trên địa bàn huyện Bình Chánh.

2.5.2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Phòng Công Thương lập kế hoạch tiếp tục rà soát các dự án đã được giao đất, các dự án cho thuê đất nhưng không triển khai, để kiến nghị Ủy ban nhân dân và các Sở, ngành thành phố xem xét điều chỉnh dự án hoặc thu hồi sử dụng vào mục đích khác.

2.5.3. Giao Phòng Nội vụ thực hiện củng cố tổ chức, xem xét, đề xuất tăng cường nhân sự có năng lực cho Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhằm đẩy nhanh tiến độ, tạo điều kiện thu hồi nhanh mặt bằng, để thi công công trình đúng tiến độ.

2.5.4. Giao Công an huyện:

a) Xây dựng kế hoạch, biện pháp, tham mưu Ban An toàn giao thông huyện triển khai các biện pháp đồng bộ để giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông, tăng cường quản lý trật tự, an toàn giao thông, nhằm giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông trên cả 3 mặt về số vụ, số người chết, số người bị thương, không để xảy ra đua xe trái phép, tạo chuyển biến rõ nét về trật tự giao thông, trật tự công cộng.

b) Thường xuyên tổ chức các đợt tuần tra cao điểm, xử lý phương tiện và người vi phạm Luật Giao thông đường bộ, nhằm lập lại trật tự, an toàn giao thông. Xử lý nghiêm khắc các phương tiện cơ giới không đảm bảo an toàn lưu thông trên đường.

Đề xuất Ủy ban nhân dân huyện tăng cường hệ thống biển báo, biển hướng dẫn giao thông. Tập trung xử lý dứt điểm các điểm đen, tăng cường tuần tra, giám sát chặt chẽ tốc độ của phương tiện giao thông trên các tuyến quốc lộ và các tuyến giao thông khác có mật độ lưu thông cao.

2.5.5. Giao Thanh tra Xây dựng:

a) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 xã - thị trấn thực hiện kiểm tra, giải tỏa không để lấn chiếm lòng, lề đường; cương quyết ngăn chặn tái lấn chiếm đối với các trường hợp đã giải tỏa.

b) Tiếp tục xây dựng kế hoạch tăng cường tuần tra, kiểm tra về trật tự xây dựng, chú trọng các xã có tình hình vi phạm về trật tự xây dựng tăng cao; phối hợp xử lý các điểm kinh doanh vật liệu xây dựng trái phép tại các điểm nóng về xây dựng.

c) Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thành lập đội cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm mang tính chuyên nghiệp, hoạt động theo Điều 25 Nghị định số 180/NĐ-CP của Chính phủ.

III. HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ:

1. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch:

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành các văn bản kiến nghị Ủy ban nhân dân và các Sở, ngành thành phố sớm ghi kế hoạch phân cấp vốn đầu tư từ các nguồn: số thu vượt tiền sử dụng đất năm 2008, nguồn vốn đầu tư giao thông nông thôn, nguồn vốn đầu tư chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp cho 2 xã điểm, xã Tân Nhựt, Tân Kiên, nguồn vốn đầu tư chống ngập.

b) Rà soát, tiếp tục đình hoãn các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách kém hiệu quả và chưa thực sự cần thiết; tập trung vốn đầu tư cho những công trình, dự án có hiệu quả, có khả năng hoàn thành trong năm 2009 - 2010.

c) Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng danh mục nhà, đất thuộc diện được Ủy ban nhân dân thành phố cho phép bán đấu giá, lập các thủ tục cần thiết trước khi đấu giá cùng tiến độ thực hiện để triển khai.

d) Đẩy nhanh tiến độ quyết toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất khu 15,8ha tại thị trấn Tân Túc.

e) Phối hợp với Phòng Công Thương tăng cường công tác giám sát, kiểm tra dự án đầu tư xây dựng cơ bản về tiến độ và chất lượng thi công, đề xuất biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Thực hiện đánh giá đầu tư; nhắc nhở các chủ đầu tư chấp hành tốt các quy định về giám sát cộng đồng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn.

2. Giao Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng, Công ty Dịch vụ Công ích, Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện xây dựng kế hoạch, lộ trình, tìm giải pháp tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tháo gỡ khó khăn, để hoàn thành đúng tiến độ các công trình, dự án dở dang, các dự án đang chuẩn bị đầu tư, đặc biệt là các dự án lớn, dự án trọng điểm đã quá thời hạn hoàn thành thi công hay lập thủ tục hồ sơ.

IV. HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC ĐỂ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU AN SINH XÃ HỘI, BẢO ĐẢM ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN, GIẢM THIỂU KHÓ KHĂN DO THIÊN TAI VÀ SUY GIẢM KINH TẾ GÂY RA, THỰC HIỆN MẠNH MẼ CHỦ TRƯƠNG XÃ HỘI HÓA CÁC LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO, Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ THAO

1. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo:

a) Xây dựng kế hoạch thực hiện chủ trương tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giáo dục theo hướng hiện đại; đẩy mạnh phổ cập tin học, ngoại ngữ cho học sinh phổ thông; tiếp tục tăng cường kỷ cương, nề nếp; ngăn chặn có hiệu quả các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội xâm nhập nhà trường. Tổ chức kiểm tra chỉ đạo, quản lý hoạt động của khối mầm non ngoài công lập.

b) Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên. Phát triển bền vững Trung tâm học tập cộng đồng ở các xã, thu hút đối tượng phổ cập học tập tiến tới xây dựng xã hội học tập theo Quyết định số 1190/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố.

c) Phối hợp Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng huyện Bình Chánh, Phòng Tài chính - Kế hoạch triển khai quy hoạch chi tiết mạng lưới trường học theo lộ trình, thời gian xác định.

d) Đôn đốc, triển khai kế hoạch sửa chữa nhỏ trường lớp, đầu tư trang thiết bị cho ngành giáo dục trước ngày khai giảng năm học mới.

2. Phòng Y tế chủ trì thực hiện:

a) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nâng cao năng lực giám sát, phát hiện và khống chế dịch bệnh, đặc biệt là HIV/AIDS và các dịch bệnh mới phát sinh. Tăng cường các biện pháp kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm. Phát triển các phong trào vệ sinh, phòng bệnh. Đẩy mạnh chống các bệnh nghề nghiệp. Củng cố và phát triển y tế học đường.

b) Thực hiện tốt các chương trình Quốc gia về chăm sóc sức khỏe có mục tiêu; tiến tới hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản về sức khỏe y tế; hoàn thiện quy hoạch đào tạo cán bộ y tế theo chuyên ngành. Tăng cường công tác điều trị, công tác dự báo và phòng, chống các loại dịnh bệnh khác.

c) Củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng.

d) Kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ khám chữa bệnh cho người có công, người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng chính sách, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, bị tai nạn, thương tích. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và giáo dục các chủ trương, chính sách, pháp luật dân số, kế hoạch hóa gia đình, gia đình và trẻ em.

e) Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động y tế. Tăng cường sự tham gia của hệ thống y tế ngoài công lập vào việc thực hiện các mục tiêu về bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

f) Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống HIV/AIDS.

g) Xây dựng kế hoạch thực hiện kiểm tra các cơ sở hành nghề y dược trên địa bàn.

3. Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì thực hiện:

a) Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), Nghị quyết Trung ương 10 (khóa IX) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Chỉ thị số 27-CT/TW về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; phát động phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa trong các khu dân cư. Hoàn thiện quy hoạch phát triển ngành văn hóa, thể thao đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2006 - 2010.

b) Kiểm tra, rà soát, xây dựng kế hoạch tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện đầu tư các thiết chế văn hóa phục vụ cộng đồng cấp xã - thị trấn, hoàn thiện, khai thác có hiệu quả thư viện Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao. Triển khai kế hoạch xây dựng các Nhà văn hóa theo cụm.

c) Vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động thể dục thể thao; đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư hoạt động thể thao cơ sở.

4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì:

a) Phối hợp Trung tâm Dạy nghề nâng cao chất lượng dạy nghề theo nhu cầu của thị trường sức lao động. Tổ chức điều tra, thông tin dự báo thị trường sức lao động, nâng cao năng lực quản lý nguồn lao động trên địa bàn huyện.

b) Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động giới thiệu việc làm, xử lý những đơn vị hoạt động giới thiệu việc làm trái phép. Tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho người lao động nghèo có điều kiện đi lao động ở nước ngoài, trong năm 2009 ít nhất là 10 trường hợp.

c) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch vận động xây dựng nhà cho người nghèo, các đối tượng chính sách; hỗ trợ thu nhập cho các đối tượng chính sách, người lao động có thu nhập thấp.

d) Phối hợp Liên đoàn Lao động tăng cường công tác nắm tình hình trả lương, trả thưởng, ký kết hợp đồng lao động trong doanh nghiệp; tổ chức theo dõi, phối hợp kịp thời giữa các bên để giải quyết những vướng mắc về quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, hạn chế tranh chấp lao động, đình công.

e) Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Cựu Chiến binh huyện lập hồ sơ chi trả cho các đối tượng chính sách theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương.

5. Giao Ban Chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo:

a) Khẩn trương rà soát, thống kê hộ và triển khai Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2009 - 2015; giữ vững thành quả và ổn định thu nhập cho các hộ cận nghèo; phấn đấu đến năm 2015, nâng dần thu nhập của hộ nghèo lên 12 triệu đồng/người/năm.

b) Phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh vòng quay vốn cho vay từ các nguồn vốn ưu đãi của Quỹ xóa đói giảm nghèo, Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm, Ngân hàng chính sách và quỹ tín dụng các đoàn thể; gắn việc cho vay vốn với hướng dẫn hộ nghèo cách làm ăn theo hướng điều chỉnh cơ cấu vay vốn theo ngành nghề có hiệu quả, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế địa phương và theo quy mô, trình độ sản xuất của từng hộ, đảm bảo giải quyết đầu ra ổn định cho sản phẩm của người nghèo.

c) Phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc vận động đóng góp xây dựng Quỹ giảm nghèo.

6. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tổ chức triển khai chủ trương trợ cấp khó khăn cho người hưởng lương từ ngân sách nhà nước có đời sống khó khăn, thu nhập thấp theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân thành phố và của Sở Tài chính, cân đối nguồn kinh phí thực hiện, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện tạo nguồn theo quy định.

V. BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG:

1. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì:

Bổ sung, hoàn thiện và đẩy mạnh Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 10 tháng 4 năm 2008 của Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa và phát triển đô thị. Tiếp tục xây dựng kế hoạch mở rộng và hoàn thiện công tác quản lý hệ thống thu gom rác dân lập; tập trung giám sát hoạt động bảo vệ môi trường các khu công nghiệp, kiểm soát chặt chẽ chất thải, nhất là chất thải độc hại, chất thải y tế, đảm bảo thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đạt tỷ lệ từ 70% trở lên. Đẩy mạnh công tác thông tin môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng và năng lực quản lý của cán bộ bảo vệ môi trường; kiểm soát chặt chẽ ô nhiễm công nghiệp, ô nhiễm kênh rạch. Xử lý nghiêm khắc các doanh nghiệp sản xuất gây ô nhiễm môi trường, bắt buộc triển khai các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, không để phát sinh cơ sở gây ô nhiễm.

2. Giao Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng phối hợp các cơ quan, các xã đẩy nhanh tiến độ bồi thường, tái định cư khu liên hợp xử lý chất thải rắn xã Đa Phước; khu cây xanh cách ly tại khu tiểu thủ công nghiệp Lê Minh Xuân.

VI. ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG; THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

1. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính:

1.1. Giao Phòng Nội vụ:

a) Tiếp tục triển khai chương trình tổng thể cải cách hành chính: cải cách thể chế, tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính để phù hợp yêu cầu đổi mới nền kinh tế. Tiếp tục tổ chức triển khai Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý bộ máy nhà nước trên địa bàn thành phố đến năm 2010.

b) Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục công bố công khai, minh bạch quy định về quy trình, thủ tục đối với từng thủ tục hành chính tại công sở, làm cơ sở cho nhân dân thực hiện và giám sát. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước; hoàn thiện và chuẩn hóa mô hình áp dụng cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Xây dựng phương án tuyển dụng công chức công khai. Tăng cường công tác đào tạo và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan quản lý nhà nước để có đủ kỹ năng thực hiện nhiệm vụ.

d) Mở rộng áp dụng ISO tại Ủy ban nhân dân huyện và thí điểm tại 3 xã: Tân Kiên, Tân Nhựt và Vĩnh Lộc A.

1.2. Giao Phòng Tư pháp tiếp tục và thường xuyên rà soát, loại bỏ các văn bản quy phạm không còn phù hợp.

2. Tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng:

2.1. Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, để đẩy mạnh thực hiện chương trình 1 (thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước và quản lý sử dụng tài sản công), chương trình 2 (thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản các dự án sử dụng ngân sách nhà nước, tiền và tài sản nhà nước); chương trình 3 (thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tuyển dụng, quản lý, bố trí lao động và ngày giờ lao động); chương trình 4 (thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng của nhân dân) theo nội dung Kế hoạch ban hành kèm Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của huyện Bình Chánh giai đoạn 2006 - 2010.

2.2. Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng:

a) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 xã - thị trấn căn cứ nội dung Kế hoạch ban hành kèm Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của huyện Bình Chánh giai đoạn 2006 - 2010, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng bổ sung, hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của địa phương, ngành, đơn vị mình.

b) Giao Thanh tra huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xử lý các vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng. Triển khai kế hoạch thanh tra năm 2009, tăng cường thanh tra 4 lĩnh vực trọng tâm: đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, quản lý thu - chi ngân sách và quản lý tài sản công, gắn với việc thanh tra thực thi chức trách công vụ đối với một số lĩnh vực mà dư luận và nhân dân quan tâm.

VIII. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH “NĂM 2009 - NĂM THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH ĐÔ THỊ”

Tiếp tục nâng cao chất lượng và tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm trên các lĩnh vực: kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt: số vụ, số người chết, số người bị thương; lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè; không để phát sinh và phải chấm dứt hoạt động các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, tích cực cải thiện tình hình ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện; tiếp tục nâng cao ý thức giao tiếp, ứng xử văn minh nơi công cộng.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện, Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn căn cứ vào nội dung, giải pháp và biện pháp tổ chức thực hiện tại Quyết định số 713/QĐ- UBND ngày 25 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về ban hành Kế hoạch thực hiện chủ đề “Năm 2009 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” trên địa bàn huyện Bình Chánh, có biện pháp triển khai thực hiện hiệu quả.

IX. BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG - AN NINH VÀ TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI:

1. Giao Ban Chỉ huy Quân sự triển khai kế hoạch tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn với chất lượng ngày càng cao; tổ chức huấn luyện Hội thao quốc phòng, công tác diễn tập phòng thủ sát thực tế, chất lượng, tiết kiệm và an toàn tuyệt đối. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đủ số lượng, bảo đảm chất lượng; điều động các đối tượng dự tập huấn các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh và đào tạo xã - thị đội trưởng khóa IV đủ chỉ tiêu trên giao; tham mưu Ủy ban nhân dân huyện sớm thực hiện các dự án về quốc phòng trên địa bàn, gắn quốc phòng với kinh tế; tiếp tục tăng gia sản xuất để nâng cao chất lượng bữa ăn và đời sống cho cán bộ, chiến sĩ; quy hoạch xây dựng các công trình cao tầng phải gắn với thiết kế cho triển khai được các trận địa phòng không.

2. Ban Chỉ huy Công an huyện chủ trì:

a) Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-TC/TU ngày 12 tháng 7 năm 2007 của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố. Triển khai phong trào toàn dân phòng, chống tội phạm rộng khắp. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đánh mạnh vào bọn tội phạm hình sự, ma túy và các tệ nạn xã hội, nhất là loại tội phạm mang tính chất xã hội đen; tập trung nâng cao hiệu quả công tác điều tra phá án.

b) Xây dựng kế hoạch tổ chức các đợt cao điểm tấn công các loại tội phạm, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự - an toàn - xã hội, đặc biệt đảm bảo an ninh các ngày lễ lớn. Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

c) Thường xuyên kiểm tra các cơ sở, doanh nghiệp, các khu vực có nguy cơ cháy cao. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức về phòng cháy, chữa cháy, xây dựng phong trào toàn dân tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy cho những người đứng đầu cơ quan, tổ chức, lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dân phòng và các đối tượng khác.

d) Hoàn chỉnh phương án ngăn ngừa, không để phát sinh các vụ khiếu kiện đông người.

e) Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện lập hồ sơ đề xuất công nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 32 dân công và 3 xã Qui Đức, Đa Phước, Phong Phú.

X. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào Quyết định này của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 xã - thị trấn xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của ngành, đơn vị, địa phương; trong đó quy định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ và phân công người chịu trách nhiệm từng phần việc; hàng quý có kiểm điểm, đánh giá tình hình và báo cáo theo quy định. Giao Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp các kế hoạch, chương trình hành động năm 2009 của các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 16 xã - thị trấn giữa tháng 3/2009.

2. Định kỳ hàng quý, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức làm việc với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 xã - thị trấn; hàng tháng tổ chức làm việc các buổi chuyên đề giải quyết các vấn đề cấp bách, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện Quyết định này. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 xã - thị trấn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ, chỉ tiêu và công việc được giao.

3. Trước ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 năm 2009, các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 xã - thị trấn tổng kết, kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch của cơ quan, đơn vị, địa phương, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch, Phòng Nội vụ đánh giá mức độ hoàn thành của từng cơ quan, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện theo quy định./.


CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2009

(Đính kèm theo Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 10 tháng 03 năm 2009)

Nội dung

Phân công

Thời gian thông qua

Đơn vị chuẩn bị

Đơn vị phối hợp

QUÝ I

1. LĨNH VỰC KINH TẾ

- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh quý I năm 2009 và nhiệm vụ, giải pháp 09 tháng cuối năm 2009

Văn phòng HĐND và UBND

Các phòng, ban chuyên môn

Giữa tháng 3

- Nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện đề án phát triển du lịch sinh thái của huyện Bình Chánh (nêu giải pháp thực hiện trong năm 2009)

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Tân Nhựt, Tân Kiên, Tân Túc

Cuối tháng 3

- Thông qua Báo cáo 03 năm thực hiện Kế hoạch số 22-KH/HU ngày 11/4/2006 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ IX (2005 – 2010) về chuyển dịch cơ cấu kinh tế; gắn với kết quả thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương VII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Công Thương

Cuối tháng 3

2. LĨNH VỰC ĐÔ THỊ, QUY HOẠCH

 

 

 

- Nghe báo cáo tình hình thực hiện các dự án ngoài ngân sách

Phòng Công Thương

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Bồi thường GPMB

Giữa tháng 2

- Nghe báo cáo kế hoạch, giải pháp đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện (kế hoạch đầu tư cho 06 xã nghèo, xã nông thôn toàn diện, xã chuyển đổi cơ cấu kinh tế)

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Xóa đói Giảm nghèo và Việc làm, các xã liên quan

Đầu tháng 2

- Thông qua chủ trương giải quyết cấp phép xây dựng công trình trên đất nông nghiệp khác

Phòng Công Thương

Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đầu tháng 3

- Nghe báo cáo kết quả quản lý, khai thác quỹ đất, nhà công trên địa bàn huyện (theo Thông báo số 813 ngày 11/8/2008)

Phòng TN&MT

Phòng Tài chính Kế hoạch Phòng Công Thương
Phòng Giáo dục và Đào tạo
Cty Dịch vụ Công ích

Tháng 3

- Thông qua Báo cáo 03 năm thực hiện Kế hoạch số 19-KH/HU ngày 28/3/2006 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ IX (2005 – 2010) về quy hoạch và quản lý quy hoạch

Phòng Công Thương

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Giữa đầu tháng 3

- Nghe báo cáo tình hình khai thác, sử dụng nước ngầm và tình hình sử dụng nước sạch của người dân trên địa bàn huyện

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phòng NN và PTNT Phòng Công Thương 16 xã – thị trấn 

Cuối tháng 3

- Nghe báo cáo tiến độ đầu tư thực hiện Dự án Trung tâm hành chính

Ban QLDA

Ban BTGPMB
Phòng Công Thương
Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Cuối tháng 3

3. LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI

- Nghe báo cáo kết quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2008 và kế hoạch năm 2009

Phòng Văn hóa - TT

Các thành viên Ban Chỉ đạo

Giữa cuối tháng 2

- Nghe báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề năm “Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”

Phòng Văn hóa - TT

Các thành viên Ban Chỉ đạo

Tháng 2

- Thông qua báo cáo kết quả thực hiện xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm và Chương trình, giải pháp giảm hộ nghèo năm 2009 (theo tiêu chí mới)

Ban Xóa đói, Giảm nghèo và Việc làm

16 xã – thị trấn

Đầu tháng 3

- Thông qua kế hoạch về xây dựng tượng đài, các khu tưởng niệm và đề nghị công nhận di tích lịch sử trên địa bàn huyện

Phòng Văn hóa – TT

Ban Tuyên giáo, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Công Thương, Trung tâm VH – TDTT, BQLDA

Đầu tháng 3

- Nghe báo cáo về tình hình mất việc làm của người lao động trong các tổ chức kinh tế - giải pháp hỗ trợ và kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm phục vụ chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế (đặc biệt đối tượng có đất trong các dự án bị thu hồi)

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Liên đoàn Lao động Trung tâm Dạy nghề UBND 16 xã – thị trấn

Tháng 3

- Thông qua Báo cáo 03 năm thực hiện Kế hoạch số 24-KH/HU ngày 20/4/2006 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ IX (2005 - 2010) về xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm

Ban Xóa đói, Giảm nghèo và Việc làm

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Cuối tháng 3

4. LĨNH VỰC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN – QUỐC PHÒNG – AN NINH

- Thông qua Báo cáo sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/HU về công tác 03 giảm và Chỉ thị số 01-CT/HU ngày 05/01/2005 của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo thực hiện kế hoạch tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Công an huyện

Giữa tháng 2

- Nghe báo cáo công tác tuyển, giao quân nghĩa vụ quân sự năm 2009

Ban Chỉ huy Quân sự

Công an huyện

Giữa tháng 2

- Nghe Kế hoạch luân chuyển cán bộ chuyên trách tại UBND xã, thị trấn theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP.

Phòng Nội vụ

UBND 16 xã, thị trấn

Cuối tháng 2

- Nghe báo cáo tình hình giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và tình hình thực hiện các quyết định đã có hiệu lực pháp luật quý I/2009 (lưu ý: giải pháp tập trung giải quyết dứt điểm các đơn, thư tồn đọng)

Thanh tra huyện

Phòng Tài nguyên Môi trường Ban BTGP mặt bằng Thanh tra Xây dựng huyện VP HĐND và UBND

Giữa đầu tháng 3

- Thông qua Báo cáo 03 năm thực hiện Kế hoạch số 18-KH/HU ngày 27/3/2006 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện nhiệm kỳ IX (2005 – 2010) về cải cách hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền

Phòng Nội vụ

Văn phòng HĐND và UBND Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Công thương

Giữa đầu tháng 3

QUÝ II

1. LĨNH VỰC KINH TẾ

- Nghe báo cáo công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp kinh doanh không đăng ký kinh doanh và biện pháp chấn chỉnh trong thời gian tới

Phòng Công Thương

16 xã – thị trấn

Đầu tháng 4

- Nghe báo cáo công tác quản lý, cấp phép kinh doanh các loại hình dịch vụ “nhạy cảm” trên địa bàn huyện

Phòng Văn hóa và Thông tin

Phòng Công Thương

Cuối tháng 4

- Sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 10/4/2008 của Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa và phát triển đô thị

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phòng Công Thương, xã – thị trấn

Cuối tháng 5

- Nghe báo cáo công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng và phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đầu tháng 5

- Nghe báo cáo tình hình đầu tư các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện; những giải pháp để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, đưa các khu công nghiệp đi vào hoạt động

Phòng Công Thương

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban BTGPMB

Cuối tháng 5

- Nghe báo cáo về việc chấn chỉnh công tác tổ chức và hoạt động các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện

Phòng Công Thương

Phòng Nông nghiệp và PTNT Phòng Tài chính – Kế hoạch Thanh tra huyện

Đầu tháng 6

- Nghe báo cáo kết quả 6 tháng thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 – 2010 của huyện Bình Chánh theo Công văn số 8026/UB ngày 20/11/2007 của UBND thành phố

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Công an huyện

Đầu tháng 6

- Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 06 tháng đầu năm 2009 và nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2009

Văn phòng HĐND và UBND

Các phòng, ban chuyên môn

Giữa đầu tháng 6

2. LĨNH VỰC ĐÔ THỊ, QUY HOẠCH

- Nghe báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý các dự án chậm triển khai trên địa bàn huyện

Phòng Công Thương

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban BTGPMB

Đầu tháng 4

- Nghe báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản và kế hoạch vốn 6 tháng cuối năm

Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý dự án

Kho Bạc Nhà nước

Ban BTGPMB

Công ty Công ích

Cuối tháng 5

- Nghe báo cáo tình hình xây dựng không phép, trái phép trên địa bàn huyện

Thanh tra Xây dựng

Công an huyện, UBND16 xã – thị trấn

Cuối tháng 6

3. LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI

- Nghe báo cáo việc đặt tên cho các tuyến đường chưa đặt tên

Phòng Công Thương

Tổ tham mưu đặt tên đường

Đầu tháng 5

- Nghe báo cáo đề án xã hội hóa lĩnh vực y tế và đề án nâng cao chất lượng tuyến y tế cơ sở

Phòng Y tế

Bệnh viện Bình Chánh

Trung tâm Y tế Dự phòng

Đầu tháng 5

- Nghe báo cáo tình hình thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn huyện

Phòng Văn hóa và Thông tin

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện, Thanh tra Xây dựng, UBND 16 xã – thị trấn

Cuối tháng 5

- Nghe báo cáo công tác khảo sát tình hình trẻ ra lớp đầu các cấp học trên địa bàn huyện

Phòng Giáo dục và Đào tạo

UBND 16 xã – thị trấn

Cuối tháng 5

- Nghe báo cáo việc đầu tư các nhà văn hóa cụm xã trên địa bàn huyện

Ban QLDA Phòng Văn hóa – TT

Phòng Tài chính – Kế hoạch; Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Công Thương Trung tâm VH-TDTT

Đầu tháng 6

- Thông qua Báo cáo 03 năm thực hiện Kế hoạch số 28-KH/HU ngày 11/5/2006 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ IX (2005 – 2010) về dân số và xây dựng đời sống văn hóa; gắn với kết quả thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học trong thời kỳ mới

Phòng Văn hóa và Thông tin

Phòng Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo

Cuối tháng 6

4. LĨNH VỰC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN – QUỐC PHÒNG – AN NINH

- Nghe công tác luân chuyển cán bộ quản lý trong ngành giáo dục

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phòng Nội vụ

Cuối tháng 5

- Nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác “3 giảm” 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm

Công an huyện

Phòng LĐ – TBXH

Giữa đầu tháng 6

QUÝ III

1. LĨNH VỰC KINH TẾ

- Nghe báo cáo về tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm

Phòng NN và PTNT

Trạm Thú y huyện

16 xã – thị trấn

Đầu tháng 9

- Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 09 tháng đầu năm 2009 và nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2009

Văn phòng HĐND và UBND

 

Giữa tháng 9

2. LĨNH VỰC ĐÔ THỊ, QUY HOẠCH

- Nghe báo cáo tình hình bố trí tái định cư

Phòng Công Thương

Thành viên Ban Chỉ đạo Tái định cư

Cuối tháng 7

- Nghe báo cáo tình hình quản lý đất công trên địa bàn huyện

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Cuối tháng 8

3. LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI

- Nghe báo cáo kết quả phổ cập giáo dục và công tác hướng nghiệp trên địa bàn huyện

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, UBND 16 xã – thị trấn

Cuối tháng 6

- Nghe báo cáo tình hình tôn giáo trên địa bàn huyện

Phòng Nội vụ

UBND 16 xã – thị trấn

Cuối tháng 6

- Nghe báo cáo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn huyện năm 2009

Phòng Thống kê

Phòng Công Thương

Tháng 7

- Nghe báo cáo tình hình chuẩn bị khai giảng năm học 2009 – 2010

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đầu tháng 8

- Nghe báo cáo về đầu tư tôn tạo, nâng cấp, xây dựng các khu di tích lịch sử trên địa bàn huyện

Phòng Văn hóa và Thông tin

Ban Quản lý dự án

Cuối tháng 8

- Thông qua quy hoạch phát triển hoạt động văn hóa, thông tin giai đoạn 2009 – 2020

Phòng Văn hóa và Thông tin

Các phòng, ban chuyên môn 16 xã – thị trấn

Tháng 9

QUÝ IV

1. LĨNH VỰC KINH TẾ

- Thông qua Báo cáo 03 năm thực hiện Kế hoạch số 39-KH/HU ngày 02/10/2006 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ IX (2005 – 2010) về đầu tư hạ tầng kỹ thuật

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Công ty Dịch vụ Công ích, Phòng Công thương, Ban Quản lý dự án

Cuối tháng 9

- Nghe báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 06-CT/HU ngày 04/12/2007 của huyện về phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện

Phòng Công Thương

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra

Giữa cuối tháng 10

- Nghe báo cáo kết quả năm 2009 thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 – 2010 của huyện Bình Chánh theo Công văn số 8026/UB ngày 20/11/2007 của UBND thành phố

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Công an huyện

Đầu tháng 11

- Nghe báo cáo tình hình thu – chi ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách 2009 và tình hình sử dụng nguồn kết dư ngân sách các xã – thị trấn

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Chi cục Thuế Kho bạc Nhà nước 16 xã – thị trấn

Cuối tháng 11

- Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và nhiệm vụ, giải pháp năm 2010

Văn phòng HĐND&UBND

Các phòng, ban chuyên môn

Giữa đầu tháng 12

2. LĨNH VỰC ĐÔ THỊ, QUY HOẠCH

- Thông qua Báo cáo 03 năm thực hiện Kế hoạch số 37- KH/HU ngày 19/9/2006 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII về chương trình nhà ở phục vụ tái định cư trên địa bàn huyện Bình Chánh (giai đoạn 2006 – 2010)

Phòng Công Thương

Ban Chỉ đạo Tái định cư

Cuối tháng 9

- Nghe báo cáo tiến độ giải ngân trong đầu tư xây dựng cơ bản

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Ban Quản lý dự án, Kho bạc Nhà nước

Cuối tháng 11

3. LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI

- Sơ kết thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW về Chương trình hành động số 06-CTr/HU ngày 22/9/2006 của Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc phòng, chống HIV

Phòng Y tế

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế Dự phòng

Cuối tháng 10

- Nghe báo cáo kết quả thực hiện chương trình “Giảm nghèo” năm 2009 và phương hướng năm 2010 trên địa bàn huyện

Ban Xóa đói Giảm nghèo và Việc làm

 

Cuối tháng 11

4.  LĨNH VỰC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN – QUỐC PHÒNG – AN NINH

- Thông qua Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Chương trình hành động số 13-CTr/HU, kế hoạch số 45-KH/HU của Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Thanh tra huyện

Phòng Nội vụ, Công an huyện

Cuối tháng 10

- Nghe báo cáo thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” tại xã, thị trấn theo Thông báo số 641-TB/HU ngày 03/11/2008 của Thường trực Huyện ủy

Phòng Nội vụ

Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Tài nguyên và Môi trường

Cuối tháng 10

- Nghe báo cáo công tác cán bộ và kế hoạch đào tạo cán bộ năm 2010

Phòng Nội vụ

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đầu tháng 12

- Nghe báo cáo công tác chuẩn bị tuyển chọn thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2010

Ban Chỉ huy Quân sự

Công an huyện

Đầu tháng 12

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/03/2009
Ngày hiệu lực17/03/2009
Ngày công báo01/04/2009
Số công báoSố 56
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/09/2010
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2009/QĐ-UBND Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện Bình Chánh 2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 01/2009/QĐ-UBND Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện Bình Chánh 2009
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu01/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Trọng Tuấn
        Ngày ban hành10/03/2009
        Ngày hiệu lực17/03/2009
        Ngày công báo01/04/2009
        Số công báoSố 56
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/09/2010
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 01/2009/QĐ-UBND Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện Bình Chánh 2009

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2009/QĐ-UBND Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện Bình Chánh 2009