Quyết định 02/2007/QĐ-BYT

Quyết định 02/2007/QĐ-BYT Quy định về vệ sinh an toàn đối với sản phẩm thuốc lá do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định 02/2007/QĐ-BYT Quy định vệ sinh an toàn sản phẩm thuốc lá đã được thay thế bởi Thông tư 23/2015/TT-BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu và được áp dụng kể từ ngày 01/11/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2007/QĐ-BYT Quy định vệ sinh an toàn sản phẩm thuốc lá


BỘ Y TẾ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do -Hạnh phúc

 

Số: 02/2007/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐịNH VỀ VỆ SINH AN TOÀN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM THUỐC LÁ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;
Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/PL-UBTVQH ngày 26 tháng 7 năm 2003 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm;
Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa số 18/1999/PL-UBTVQH ngày 24 tháng 12 năm 1999 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội ; Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá;
Căn cứ Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về Chính sách quốc gia phòng chống tác hại thuốc lá trong giai đoạn 2000-2010
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo,
Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ Y t
ế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định vệ sinh an toàn đối với sản phẩm thuốc lá”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.Bãi bỏ Quyết định số 2019/2000/QĐ-BYT ngày 30/6/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế về “Quy định tạm thời về vệ sinh thuốc lá điếu”.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Bộ Y tế, Vụ trưởng các Vụ: Pháp chế, Khoa học và Đào tạo; Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng Y tế các ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Quân Huấn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VẰN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2007/QĐ-BYT

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 02/2007/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/01/2007
Ngày hiệu lực 02/03/2007
Ngày công báo 15/02/2007
Số công báo Từ số 91 đến số 92
Lĩnh vực Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/11/2015
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2007/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 02/2007/QĐ-BYT Quy định vệ sinh an toàn sản phẩm thuốc lá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 02/2007/QĐ-BYT Quy định vệ sinh an toàn sản phẩm thuốc lá
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 02/2007/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Người ký Trịnh Quân Huấn
Ngày ban hành 15/01/2007
Ngày hiệu lực 02/03/2007
Ngày công báo 15/02/2007
Số công báo Từ số 91 đến số 92
Lĩnh vực Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/11/2015
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 02/2007/QĐ-BYT Quy định vệ sinh an toàn sản phẩm thuốc lá

Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2007/QĐ-BYT Quy định vệ sinh an toàn sản phẩm thuốc lá