Quyết định 5433/QĐ-BYT

Quyết định 5433/QĐ-BYT năm 2015 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế từ ngày 01/7/2015 đến ngày 31/12/2015

Nội dung toàn văn Quyết định 5433/QĐ-BYT danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ một phần lĩnh vực quản lý Bộ Y tế 2015


BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5433/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ Y TẾ TỪ NGÀY 01/7/2015 ĐẾN NGÀY 31/12/2015

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BYT ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế từ ngày 01/7/2015 đến ngày 31/12/2015 (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông, Bà Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Toà án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ Y TẾ TỪ NGÀY 01/7/2015 ĐẾN NGÀY 31/12/2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5433/QĐ-BYT ngày 21/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

I. DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

TT

Hình thức văn bản/cơ quan ban hành

Số, ký hiệu
Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Quyết định
của Bộ trưởng Bộ Y tế

02/2007/QĐ-BYT
15/01/2007

Ban hành quy định về vệ sinh an toàn đối với sản phẩm thuốc lá

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 23/2015/TT-BYT ngày 20/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu

01/11/2015

2.

Quyết định
của Bộ trưởng Bộ Y tế

07/2007/QĐ-BYT
01/02/2007

Ban hành Quy chế kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về y tế

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2015/TT-BYT ngày 15/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế

01/9/2015

3.

Thông tư
của Bộ trưởng Bộ Y tế

23/2009/TT-BYT
01/12/2009

Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức kỹ thuật y học.

Được bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

20/11/2015

4.

Thông tư
của Bộ trưởng Bộ Y tế

12/2011/TT-BYT
15/3/2011

Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

Được bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

20/11/2015

5.

Thông tư
của Bộ trưởng Bộ Y tế

30/2011/TT-BYT
30/6/2011

Hướng dẫn xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc ưu tú

Được bãi bỏ bởi Nghị định số 41/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú"

20/6/2015

6.

Thông tư
của Bộ trưởng Bộ Y tế

42/2010/TT-BYT
15/12/2010

Ban hành danh mục hoạt chất thuốc và dược liệu được đăng ký quảng cáo trên phát thanh, truyền hình

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế

16/7/2015

7.

Thông tư
của Bộ trưởng Bộ Y tế

08/2013/TT-BYT
13/3/ 2013

Hướng dẫn về quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế

16/7/2015

8.

Thông tư
của Bộ trưởng Bộ Y tế

12/2013/TT-BYT
12/4/2013

Hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2015/TT-BYT ngày 28/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

01/8/2015

II. DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

TT

Hình thức văn bản/
Cơ quan ban hành

Số, ký hiệu
Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

Lý do hết hiệu lực

Nội dung hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Thông tư liên Bộ

08/TT-LB

Hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn

Các quy định về chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế xã, phường, thị trấn

14/12/2015

2.

Quyết định
của Bộ trưởng Bộ Y tế

4132/2001/QĐ-BYT
04/10/2001

Ban hành Bản “Tiêu chuẩn sức khỏe của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới”

Được bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe

Các quy định về tiêu chuẩn sức khỏe áp dụng cho người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

10/10/2015

3.

Thông tư của
Bộ trưởng Bộ Y tế

13/2009/TT-BYT
01/9/2009

Hướng dẫn hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế

Các quy định về quảng cáo thuốc

16/7/2015

4.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

45/2011/TT-BYT
21/12/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1570/2000/QĐ-BYT ngày 22/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc”; Quyết định số 2701/2001/QĐ-BYT ngày 29/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”; Thông tư số 06/2004/TT-BYT ngày 28/5/2004 hướng dẫn sản xuất gia công thuốc; Quyết định số 3886/2004/QĐ-BYT ngày 03/11/2004 của Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc” theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới;

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế

 

Các quy định về quảng cáo thuốc

16/7/2015

 

 

 

Thông tư số 13/2009/TT-BYT ngày 01/9/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động thông tin quảng cáo thuốc; Thông tư số 22/2009/ TT-BYT ngày 24/11/2009 của Bộ Y tế quy định về đăng ký thuốc; Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc

 

 

 

5.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

06/2011/TT-BYT
25/01/2011

Quy định về quản lý mỹ phẩm

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế

Các quy định về quảng cáo mỹ phẩm

16/7/2015

6.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

27/2012/TT-BYT
30/11/2012

Hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 08/2015/TT-BYT ngày 11/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm

- Một số phụ gia trong thực phẩm tại Phụ lục 2;

- Điều 7.

01/7/2015

7.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

47/2010/TT-BYT
29/12/2010

Hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2015/TT-BYT ngày 28/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi khoản 2 Điều 21 Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc

Khoản 2 Điều 21

15/7/2015

8.

Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính

41/2014/TTLT-BYT-BTC
24/11/2014

Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

Được bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 2/7/2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính sửa đổi khoản 5 Điều 13 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

Khoản 5 Điều 13

01/9/2015

9.

Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Công an

Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH- BYT-BCA
10/2/2012

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng.

Được bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 9/7/2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Bộ Công an quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy

Chương III

23/8/2015

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5433/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5433/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2015
Ngày hiệu lực21/12/2015
Ngày công báo23/01/2016
Số công báoTừ số 101 đến số 102
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5433/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 5433/QĐ-BYT danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ một phần lĩnh vực quản lý Bộ Y tế 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 5433/QĐ-BYT danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ một phần lĩnh vực quản lý Bộ Y tế 2015

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 5433/QĐ-BYT danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ một phần lĩnh vực quản lý Bộ Y tế 2015

          • 21/12/2015

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 23/01/2016

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 21/12/2015

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực