Quyết định 02/2009/QĐ-UBND

Quyết định 02/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo Quyết định 02/2007/QĐ-TTg và quy định đơn giá vận chuyển di dân tái định cư thủy điện Sơn La tới một số khu điểm trên địa bàn tỉnh Điện Biên và tỉnh Lai Châu do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 02/2009/QĐ-UBND

Điện Biên Phủ, ngày 24 tháng 02 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN SƠN LA ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: 02/2007/QĐ-TTG NGÀY 09/01/2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ VẬN CHUYỂN DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA TỚI MỘT SỐ KHU ĐIỂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN VÀ TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003 ;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003 ;
Căn cứ Pháp lệnh Giá số: 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002;
Căn cứ Nghị định số: 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Nghị định số: 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Nghị định số: 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thục hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai
Căn cứ Nghị định số: 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về Pháp Lệnh giá
Căn cứ Nghị định số: 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi. bổ sung một số điều của Nghị định số: 170/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều về Pháp Lệnh giá
Căn cứ Quyết định số: 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định bồi thường hỗ trợ tái định cư Dự án thuỷy điện Sơn La;
Căn cứ Quyết định số: 141/2007/QĐ-TTg ngày 04/08/2007, Quyết định số: 31/2008/QĐ-TTg ngày 22/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi bổ sung của quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án thủy điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số: 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ
Xét đề nghị của liên ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng tại Tờ trình liên ngành số: 34/TTr-LN ngày 22/02/2009; Tờ trình số 31/TTr-STC ngày 23/02/2009 của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi bổ sung mục hỗ trợ cho thuê phương tiện vận chuyển tài sản tại điểm a khoản 1 Điều 12 của Quyết định số: 06 về việc ban hành Quy định cụ thể hóa một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ và mục hỗ trợ thuê phương tiện vận chuyển tài sản của điểm a khoản 8 Điều 1 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 17/4/2008 của UBND tỉnh Điện Biên V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số: 06/2007/QĐ-UBND ngày 22/6/2007 như sau:

"1. Hộ tái định cư được hỗ trợ chi phí di chuyển người, tài sản, các cấu kiện, hạng mục có thể tháo dỡ lắp đặt lại, vật liệu còn sử dụng được của nhà ở, công trình phụ, vật kiến trúc kèm theo nhà ở và công trình công cộng.

Hình thức hỗ trợ:

- Thuê phương tiện vận chuyển;

- Khoán hẳn để các hộ dân tự thuê phương tiện vận chuyển hoặc tự vận chuyển.

- Mức hỗ trợ cụ thể được tính trên cơ sở cự ly vận chuyển và đơn giá vận chuyển theo quy định nhưng mức tối đa đối với nhà sàn không quá 30 tấn, các loại nhà khác tối đa không quá 10 tấn."

Điều 2. Quy định đơn giá cước vận chuyển di dân tái định cư thủy điện Sơn La thuộc các điểm:

1 Đơn giá cước vận chuyển di dân tái định cư thủy điện Sơn La từ bản Làng Giang xã Sín Chải và Huổi Ca xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa đến khu TĐC Nậm San huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên: 2.247.686 đồng/tấn.

Trong đó:

- Cước vận chuyển bằng ô tô: 1.298.152 đồng/tấn

- Bốc dỡ lên, xuống ô tô: 42.529 đồng/tấn

- Chi phí phương tiện chờ đợi: 15.000 đồng/tấn

- Cước bốc dỡ, vận chuyển bộ: 349.476 đồng/tấn

- Cước vận chuyển bằng đường sông 542.529 đồng/tấn

- Bốc dỡ lên, xuống xuồng: 42.529 đồng/tấn

2. Đơn giá cước vận chuyển di dân tái định cư thủy điện Sơn La từ thị xã Mường Lay đến phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tinh Điện Biên: 318.487 đồng/tấn.

Trong đó:

- Cước vận chuyển bằng Ô tô: 260.959 đồng/tấn.

- Bốc dỡ lên, xuống Ô tô: 42.529 đồng/tấn

- Chi phí phương tiện chờ đợi: 15.000 đồng/tấn

3 . Đơn giá cước vận chuyển di dân tái định cư thủy điện Sơn La từ thị xã Mường Lay đến xã Tác Tình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu: 399.060 đồng/tấn

Trong đó:

- Cước vận chuyển bằng Ô tô: 34.531 đồng/tấn.

- Bốc dỡ lên, xuống Ô tô: 42.529 đồng/tấn

Chi phí phương tiện chờ đợi: 15.000 đồng/tấn

4. Cước vận chuyển hành khách bằng ô tô: 480 đồng/người/km

5. Cước vận chuyển hành khách bằng đường sông: từ bến sông đến bến Pa Phông, huyện Tủa Chùa (35 km) là 100.000 đồng/người.

6. Đơn giá vận chuyển trên chỉ áp dụng cho các hộ gia đình di chuyển từ bản Làng Giang xã Sín Chải và Huổi Ca, xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa đến khu TĐC Nậm san huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên và từ thị xã Mường Lay đến Phường Noong Bua thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên và từ thị xã Mường Lay đến các khu điểm tái đinh cư tại tỉnh Lai Châu.

7. Trường hợp UBND huyện, thị xã tổ chức huy động lực lượng hỗ trợ các hộ dân vận chuyển bốc xếp lên xuống xe ô tô được sử dụng định mức bốc dỡ trong đơn giá cước vận chuyển để hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng huy động theo quy định hiện hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

- Giao cho UBND các huyện thị xã, chỉ đạo hội đồng, hỗ trợ và TĐC các cấp huyện xác định cự ly vận chuyển và căn cứ đơn giá vận chuyển do UBND tỉnh quy định tại thời điểm quy định, lập phương án hỗ trợ (phòng Tài chính kế hoạch các huyện thị xã thành phố chịu trách nhiệm thẩm định) trình UBND cấp huyện quyết định phê duyệt phương án hỗ trợ và tổ chức thực hiện.

Xử lý chuyển tiếp: Đối với các phương án đã được phê duyệt và đã chi trả tiền không được thực hiện theo các nội dung quy định trong Quyết định này. Các phương án đã được phê duyệt nhưng chưa chi trả được thực hiện theo Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký .

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thành viên ban chỉ đạo Dự án di dân tái định cư Thủy điện Sơn La tỉnh; Trưởng ban Quản lý di dân tái định cư Thủy điện Sơn La tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, Thị xã, Thành phố; Thủ trưởng các ban ngành, Đoàn thể tỉnh và các hộ gia đình cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đinh Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/02/2009
Ngày hiệu lực24/02/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 02/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu02/2009/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
     Người kýĐinh Tiến Dũng
     Ngày ban hành24/02/2009
     Ngày hiệu lực24/02/2009
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật13 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 02/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư