Quyết định 0218/QĐ-BCT

Quyết định 0218/QĐ-BCT năm 2011 phê duyệt "Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến quốc lộ 10 đến năm 2020; định hướng đến năm 2025" do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Quyết định 0218/QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu đã được thay thế bởi Quyết định 4977/QĐ-BCT 2018 bãi bỏ quy hoạch hàng hóa dịch vụ sản phẩm cụ thể và được áp dụng kể từ ngày 27/12/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 0218/QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 0218/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT "QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU DỌC TUYẾN QUỐC LỘ 10 ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025"

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương;
Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 7 tháng 9 năm 2006 và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;
Căn cứ Quyết định số 0913/2009/QĐ-BCT ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Bộ Công thương về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí thực hiện lập Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến quốc lộ 10 đến năm 2020; định hướng đến năm 2025;
Xét tờ trình số 927 ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt "Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến quốc lộ 10 đến năm 2020; định hướng đến năm 2025", với những nội dung chủ yếu sau:

1. Quan điểm phát triển

- Đảm bảo cung cấp đầy đủ và an toàn xăng dầu cho các phương tiện giao thông trên Quốc lộ 10, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương dọc Quốc lộ 10.

- Đảm bảo chất lượng dịch vụ thương mại, nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo lợi ích người tiêu dùng. Kết hợp kinh doanh xăng dầu với các dịch vụ thương mại khác, để tạo các điểm giao thông tĩnh là một kết cấu hạ tầng của đường quốc lộ.

- Huy động mọi nguồn lực tài chính của xã hội, nhưng có xét ưu tiên cho các doanh nghiệp Nhà nước (Petrolimex, PV Oil …) để đầu tư nhằm bảo đảm nguồn cung cấp xăng dầu trong mọi tình huống.

2. Mục tiêu phát triển

- Xây dựng một hệ thống cửa hàng khang trang, hiện đại, theo quy mô thống nhất nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ các loại nhiên liệu (xăng, LPG …), đảm bảo an ninh về nhiên liệu cho giao thông trên Quốc lộ 10 và phát triển kinh tế xã hội của các địa phương dọc Quốc lộ 10.

- Sắp xếp lại các cửa hàng hiện có, loại bỏ dần các cửa hàng không phù hợp về quy hoạch phát triển chung của địa phương hoặc có vi phạm tiêu chuẩn về an toàn. Khai thác hiệu quả hơn cơ sở vật chất kỹ thuật của hệ thống cửa hàng hiện có, giảm thiểu những nguy cơ mất an toàn trong PCCC và vệ sinh môi trường.

- Tiết kiệm quỹ đất, kết hợp dịch vụ cung cấp nhiên liệu với các dịch vụ thương mại khác.

3. Định hướng phát triển

- Các cửa hàng xây dựng mới cần có kết cấu cột bơm xăng hợp lý để có thể kết hợp hoặc chuyển đổi nguồn cung cấp nhiên liệu từ xăng, dầu các loại sang LPG, đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiêu thụ nhiên liệu cho các phương tiện giao thông.

- Hệ thống cửa hàng được xây dựng bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn xây dựng của các cấp có thẩm quyền về khoảng cách, bồn chứa …

- Kết hợp xây dựng mới, cải tạo nâng cấp những cửa hàng có điều kiện và để đảm bảo phát triển hài hòa hiệu quả kinh tế.

4. Quy hoạch phát triển

4.1. Các tiêu chí xây dựng cửa hàng

a. Về diện tích, quy mô

- Cửa hàng loại I: tối thiểu phải có 6 cột bơm (loại 1-2 vòi) kèm theo nhà nghỉ, bãi đỗ xe qua đêm và các dịch vụ thương mại khác. Diện tích đất (không kể đất lưu không đến mép đường) tối thiểu phải đạt 5600 m2, có chiều rộng mặt tiền khoảng 70 m trở lên.

- Cửa hàng loại II: tối tiểu phải có 4 cột bơm (loại 1 - 2 vòi) kèm theo các dịch vụ thương mại khác. Diện tích đất (không kể đất lưu không đến mép đường) tối thiểu phải đạt 3000 m2, có chiều rộng mặt tiền khoảng 60 m trở lên. Trong các đô thị có thể giảm diện tích còn 1000 m2, mặt tiền khoảng 40 m trở lên.

- Cửa hàng loại III: tối thiểu phải có 3 cột bơm (loại 1 - 2 vòi). Diện tích đất (không kể đất lưu không đến mép đường) tối thiểu phải đạt 900m2, có chiều rộng mặt tiền khoảng 30m trở lên. Trong các đô thị có thể giảm diện tích còn 500 m2, mặt tiền khoảng 20 m trở lên.

b. Tiêu chí về khoảng cách

- Khoảng cách giữa 02 cửa hàng loại 1 ≥ 40km.

- Khoảng cách giữa 02 cửa hàng loại 2 ≥ 20km.

- Cửa hàng xăng dầu loại 3 với nhau và với cửa hàng loại 1, 2:

+ Trong khu vực đô thị: ≥ 2km.

+ Ngoài khu vực đô thị: ≥ 4km.

c. Tiêu chí về địa điểm

- Thuận lợi về mặt nối kết với các công trình hạ tầng: giao thông, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc để giảm thiểu chi phí đầu tư, bảo đảm hiệu quả kinh doanh.

- Đảm bảo khoảng cách giữa các cửa hàng theo tiêu chí quy định ở khoản b, Mục 4.1 Điều 1 Quyết định này.

- Đảm bảo các yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy và an toàn vệ sinh môi trường (theo các tiêu chuẩn Nhà nước về xây dựng nói chung và tiêu chuẩn thiết kế TCVN-4530-1998 : Cửa hàng xăng dầu - Yêu cầu thiết kế) và các tiêu chuẩn khác liên quan.

- Ở các đoạn đường trùng với tuyến đường cao tốc, khi có dải phân cách cứng thì bố trí các cửa hàng so le về hai bên tuyến đường.

4.2. Quy hoạch các cửa hàng

a. Giai đoạn 2011 - 2015

- Giải tỏa 09 cửa hàng hiện có (Danh sách xem Phụ lục số 3)

- Cải tạo, nâng cấp về kiến trúc xây dựng bảo đảm khang trang, an toàn PCCC và môi trường 35 cửa hàng. (Danh sách xem Phụ lục số 2).

- Xây dựng mới 16 cửa hàng, gồm 04 cửa hàng loại II và 12 cửa hàng loại III. (Danh mục xem Phụ lục số 1).

b) Giai đoạn 2016 - 2020

- Tiếp tục cải tạo, nâng cấp về kiến trúc xây dựng các cửa hàng không nằm trong diện giải tỏa, di dời để bảo đảm khang trang tương tự mẫu cửa hàng loại III

- Xây dựng mới 10 cửa hàng, gồm 05 cửa hàng loại II và 05 cửa hàng loại III. (Danh mục xem Phụ lục số 1).

c. Định hướng giai đoạn 2020 - 2025

Tiếp tục cải tạo, nâng cấp về kiến trúc xây dựng các cửa hàng không nằm trong diện giải tỏa, di dời để bảo đảm khang trang tương tự mẫu cửa hàng xăng dầu loại 1, 2 để tạo thành các tổ hợp dịch vụ thương mại.

4.3. Nhu cầu vốn đầu tư

Tổng vốn đầu tư trong giai đoạn quy hoạch dự kiến khoảng: 203.200 triệu đồng, tương đương 10.421.000 USD (theo tỷ giá tại thời điểm quý IV năm 2010. Trong đó:

- Giai đoạn 2011 - 2015 khoảng 118.900 triệu đồng, tương đương 6.100.000 USD

- Giai đoạn 2016 -2020 khoảng 84.300 triệu đồng, tương đương 4.321.000 USD.

5. Giải pháp và chính sách chủ yếu

5.1. Các giải pháp chủ yếu

- Giải pháp về vốn: Sử dụng 100% vốn tự cân đối hoặc vay ngân hàng của các doanh nghiệp để xây dựng cửa hàng xăng dầu.

- Giải pháp về đất đai: Các địa phương có tuyến Quốc lộ 10 đi qua, cần bố trí quỹ đất xây dựng cho các cửa hàng theo quy hoạch này. Có thể tổ chức đấu thầu quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp.

- Giải pháp về quản lý: Bảo đảm tuân thủ quy định của Nhà nước về hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Nghị định 84/2009/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện kinh doanh xăng dầu. Kiên quyết ngừng kinh doanh các cửa hàng không phù hợp với quy hoạch, không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, vi phạm lộ giới, không bảo đảm các tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, không bảo đảm an toàn PCCC và môi trường, ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các chủ cây xăng, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về kinh doanh xăng dầu, như kinh doanh không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, không đảm bảo trật tự an toàn xã hội về quy hoạch, xây dựng, PCCC, môi trường, giao thông, vi phạm các yêu cầu về đo đếm, chất lượng xăng dầu.

- Giải pháp về bảo vệ môi trường: Cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu: Xác định vị trí, địa điểm, thiết kế các cửa hàng xăng dầu phù hợp với quy hoạch đất của các địa phương trên tuyến Quốc lộ 10, tuân thủ các tiêu chuẩn kinh tế, kỹ thuật chuyên ngành và các tiêu chuẩn vệ sinh môi trường; thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong các công trình xăng dầu; thực hiện các quy chế kiểm tra và các chế tài nghiêm khắc đối với các vi phạm; quy định phân công trách nhiệm, phối hợp quản lý giữa các ban, ngành trong việc chỉ đạo, giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường trong ngành thương mại.

5.2. Các chính sách chủ yếu

- Chính sách hỗ trợ di dời, giải tỏa: Có chính sách hỗ trợ phù hợp và ưu tiên bố trí địa điểm mới theo quy hoạch cho các cửa hàng phải giải tỏa, di dời.

6. Tổ chức thực hiện

- Bộ Công thương có trách nhiệm công bố và chỉ đạo thực hiện "Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc Quốc lộ 10 đến năm 2020, định hướng đến năm 2025";

- UBND các tỉnh có tuyến Quốc lộ 10 đi qua chỉ đạo Sở Công thương phối hợp với các ban ngành địa phương nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách để thực hiện quy hoạch và theo dõi việc triển khai xây dựng các cửa hàng theo tiêu chí đã được quy định tại Khoản b, Mục 4.1, Điều 1 của Quyết định này.

Trong quá trình triển khai nếu gặp vướng mắc kịp thời trao đổi với Bộ Công thương để xử lý.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có Quốc lộ 10 đi qua và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND các tỉnh: Quảng Ninh, Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa và TP Hải Phòng;
- Website Bộ Công thương;
- Các Vụ, Cục thuộc Bộ CT;
- Lưu VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Cẩm Tú

 

PHỤ LỤC SỐ 01

DANH MỤC XÂY DỰNG MỚI CÁC CỬA HÀNG XĂNG DẦU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 0218/QĐ-BCT ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công thương)

Thứ tự

Địa phương

Địa điểm xây dựng

Giai đoạn 2011 - 2015

Giai đoạn 2016 - 2020

Loại I

Loại II

Loại III

Loại I

Loại II

Loại III

I

Quảng Ninh

 

 

 

 

 

1

 

1

 

Đoạn Biểu Nghi đến thị xã Quảng Yên

 

 

 

 

1

 

II

Hải Phòng

 

 

1

 

 

 

 

1

 

Khu vực xã Hồng Phong, gần giao lộ QL10x ĐT387

 

1

 

 

 

 

III

Thái Bình

 

 

 

 

 

1

 

1

 

Xã Tam Quang Huyện Vũ Thư, Km 94-95

 

 

 

 

1

 

IV

Ninh Bình

 

 

1

4

 

3

2

1

 

Khu vực chợ Ninh Phúc, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình

 

 

1

 

 

 

2

 

Xã Khánh Vân, huyện Yên Khánh (gần ngã ba Thông đi Khánh Linh)

 

 

1

 

 

 

3

 

Xã Khánh Nhạc - Huyện Yên Khánh (khu vực Trại Giống, cầu Khang Thượng)

 

 

1

 

 

 

4

 

Xã Khánh Hải - Đường tránh Thị trấn Yên Ninh

 

 

 

 

1

 

5

 

Thị trấn Yên Ninh - Đường tránh thị trấn

 

1

 

 

 

 

6

 

Xã Lai Thành (ngã ba Lai Thành), huyện Kim Sơn

 

 

1

 

 

 

7

 

Xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn (Đường tránh QL10 phía Bắc)

 

 

 

 

1

 

8

 

Xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn (Đường tránh QL10 phía Bắc)

 

 

 

 

 

1

9

 

Xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn (Đường tránh QL10 phía Nam)

 

 

 

 

1

 

10

 

Xã Quy Hậu, huyện Kim Sơn (Đường tránh QL10 phía Nam)

 

 

 

 

 

1

VI

Thanh Hóa

 

 

2

8

 

 

3

a

Tuyến cũ

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Xóm 3, xã Nga Điền, huyện Nga Sơn

 

 

1

 

 

 

2

 

Xóm Hải Bình, xã Nga Hải, huyện Nga Sơn

 

 

1

 

 

 

3

 

Xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc

 

 

1

 

 

 

4

 

Xã Hoằng Minh huyện Hoằng Hóa

 

1

 

 

 

 

b

Tuyến kéo dài

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc

 

 

1

 

 

 

6

 

Xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc

 

1

 

 

 

 

7

 

Xã Hoằng Đạo, huyện Hoằng Hóa

 

 

1

 

 

 

8

 

Xã Hoằng Đạt, huyện Hoằng Hóa

 

 

1

 

 

 

9

 

Xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa

 

 

1

 

 

 

10

 

Xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa

 

 

1

 

 

 

11

 

Xã Quảng Cát, huyện Quảng Xương

 

 

 

 

 

1

12

 

Xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương

 

 

 

 

 

1

13

 

Xã Quảng Tâm, huyện Quảng Xương

 

 

 

 

 

1

 

Tổng cộng

 

0

4

12

0

5

5

 

PHỤ LỤC SỐ 02

DANH MỤC CÁC CỬA HÀNG XĂNG DẦU PHẢI CẢI TẠO, NÂNG CẤP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 0218/QĐ-BCT ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công thương)

Thứ tự

Tên cửa hàng

Chủ doanh nghiệp

Lý trình (km)

Địa điểm cửa hàng

Nội dung phải cải tạo

I

Tỉnh Quảng Ninh/Tuyến Qlộ 10 mới (01 cửa hàng)

1

Đại lý bán lẻ XD Phương Nam

DNTN Phương Nam

Bên trái tuyến đường/km 3 + 700

Thôn Hợp Thành, xã Phương Nam, TX Uông Bí

CH nhỏ, mái che kết cấu tạm, sát lộ giới. Phải cải tạo nâng cấp trước năm 2015 để đạt chuẩn CH loại III

II

TP Hải Phòng (8 cửa hàng)

1

Đại lý bán lẻ XD Phúc Lộc

Cty CP Việt Úc

Bên phải tuyến đường/km 14

Xã Kiên Giang huyện Thủy Nguyên

Xây dựng bổ sung nhà bán hàng để đạt chuẩn loại III

2

CHXD Bắc Sơn

Cty CP XD Thương mại Thành Nguyên

Bên trái tuyến đường/km 26 + 150

Thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương

Không đạt chuẩn CH loại III, cách CH Bắc Dương 250m. Khả năng phải giải tỏa nếu không cải tạo nâng cấp trước năm 2015.

3

CHXD Trường Thành

DNTN xăng dầu Núi Voi

Bên phải tuyến đường/km 31 + 700

Xã Trường Thành, huyện An Lão

Nhà bán hàng không kiên cố, cách CH Đại lý Trường Thành 200m. Khả năng phải giải tỏa nếu không cải tạo nâng cấp trước năm 2015.

4

CHXD Hòa Bình

Trung tâm thương mại Minh Khai

Bên trái tuyến đường/km 40

An Thung, xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng

CH nhỏ, đã xuống cấp; Phải cải tạo nâng cấp để đạt chuẩn CH loại III trước năm 2015.

5

CHXD Quý Cao

Cty CP Thương mại Gia Trang

Bên phải tuyến đường/km 45 + 800

Xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo

Không có nhà bán hàng; Phải bổ sung và nâng cấp để đạt chuẩn CH loại III trước năm 2015

6

CHXD Vĩnh An

DNTN Quang Hiếu

Bên trái tuyến đường/km 47 + 800

Số 210 Thị Trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo

Nhà bán hàng là cửa hàng tạp hóa; Phải cải tạo nâng cấp để đạt chuẩn CH loại III trước năm 2015

7

CHXD Vĩnh An

DNTN Quang Hiếu

Bên trái tuyến đường/km 47 + 800

Số 210 Thị Trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo

Nhà bán hàng là cửa hàng tạp hóa; Phải cải tạo nâng cấp để đạt chuẩn CH loại III trước năm 2015

8

CHXD Việt Đức

DNTN đại lý của xí nghiệp TM Việt Đức

Bên phải tuyến đường/km 52 + 800

Số 16 Tân Hòa, Thị Trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo

Cột bơm đặt trong nhà bán hàng, không đạt chuẩn CH loại III; phải cải tạo nâng cấp trước năm 2015

9

CHXD Hải Nam

DNTN Hải Nam

Bên phải tuyến đường/km 58

Cầu Nghìn, Thôn An Đồng, xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo

Cột bơm đặt trong nhà bán hàng, không đạt chuẩn CH loại III; Phải cải tạo nâng cấp trước năm 2015

III

Tỉnh Thái Bình (06 cửa hàng)

10

CHXD Quỳnh Hương

DNTN Quỳnh Hương

Bên phải tuyến đường/km 62

Xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ

CH nhỏ, cột bơm đặt trong nhà bán hàng, không có mái che, không đạt chuẩn cửa hàng loại III. Phải cải tạo nâng cấp trước năm 2015

11

CHXD Cầu Vật

Cty CP cơ khí nông nghiệp Quỳnh Phụ

Bên phải tuyến đường/km 65 + 100

Xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ

Mái che kết cấu tạm, đèn chiếu sáng không phòng nổ, không đạt chuẩn cửa hàng loại III. Phải cải tạo nâng cấp trước năm 2015

12

CHXD Số 3

Cty CP Thương mại TH-DNTN Hoàng Trọng

Bên trái tuyến đường/km 70 + 700

Xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng

CH nhỏ, không đạt chuẩn CH loại III. Phải cải tạo nâng cấp trước năm 2015

13

CHXD Tân Lập

Cty CP vật tư TH Vũ Thư

Bên trái tuyến đường/km 96 + 800

Cầu Nhất, xã Tân Lập, huyện Vũ Thư

Đèn chiếu sáng không phòng nổ, không đạt chuẩn CH loại III. Phải cải tạo nâng cấp trước năm 2015

14

CHXD Hưng Thịnh

DNTN Hưng Thịnh

Bên phải tuyến đường/km 98

Xã Tân Lập huyện Vũ Thư

CH nhỏ, đã xuống cấp. Không đạt chuẩn cửa hàng loại III. Đến năm 2015 nếu không cải tạo nâng cấp sẽ phải giải tỏa. 

IV

Tỉnh Nam Định (07 cửa hàng)

15

CHXD Đông Ba

DNTN Đông Ba

Bên phải tuyến đường/Km 114+300

Thành Lợi, Vụ Bản

CH nhỏ, sát lề đường, không có đường bãi cho các phương tiện ra vào, liền kề với các nhà dân; Cách CH Thành Lợi 400m; Nếu không cải tạo nâng cấp trước năm 2015 thì phải giải tỏa do 2 cửa hàng gần sát nhau

16

XD Thành Lợi

DNTN Thành Lợi

Bên phải tuyến đường /Km 114+700

Thành Lợi, Vụ Bản

CH nhỏ, sát lề đường, không có đường bãi cho các phương tiện ra vào, liền kề với các nhà dân, Cách CH Đông Ba 400m; Nếu không cải tạo nâng cấp trước năm 2015 thì phải giải tỏa do 2 cửa hàng gần sát nhau

17

XD Liên Bảo

DNTN Ngọc Huy

Bên phải tuyến đường/Km 116+850

Liên Bảo, Vụ Bản

CH nhỏ, không đạt chuẩn CH loại III; Phải cải tạo nâng cấp trước năm 2015

18

XD TT Gôi

DN tư nhân Tiến Tuân

Bên trái /Km 123+400

TT Gôi, Vụ Bản

CH nhỏ, cột bơm đặt trong nhà bán hàng, sát lề đường, không có đường bãi cho các phương tiện ra vào; Nếu không cải tạo nâng cấp trước năm 2015 thì phải giải tỏa

19

XD Cắt Đằng

Cty CP Vật tư nông nghiệp Ý Yên

Bên phải tuyến đường/Km 129+150

Yên Tiến, Ý Yên

CH nhỏ, cột bơm đặt trong nhà bán hàng, sát lề đường, không có đường bãi cho các phương tiện ra vào, liền kề với ngã ba đường về huyện và các nhà dân, có nguy cơ cháy nổ cao; Phải cải tạo nâng cấp trước năm 2015

V

Tỉnh Ninh Bình (10 cửa hàng)

20

CHXD Thanh Bình

Phòng hậu cần công an tỉnh Ninh Bình

Bên trái tuyến đường/km 137 + 700

Đường Lê Đại Hành, phường Thanh Bình TP Ninh Bình

CH nhỏ, kết cấu tạm; không có nhà bán hàng; sát lề đường, không có đường bãi riêng cho các phương tiện ra vào. Phải cải tạo nâng cấp trước năm 2015

21

CHXD Sư 350

Sư đoàn 350

Bên trái tuyến đường/km

Phường Bích Đào, TP Ninh Bình

CH nhỏ, kết cấu tạm; sát lề đường, không có đường bãi cho các phương tiện ra vào. Phải cải tạo nâng cấp trước năm 2015

22

CHXD Khánh Ninh

Chi nhánh PETEC Ninh Bình

Bên trái tuyến đường/km 152+800

Thị trấn Yên Linh, huyện Yên Khánh

CH nhỏ; Không đạt chuẩn cửa hàng loại III. Phải cải tạo nâng cấp trước năm 2015

23

CHXD Minh Ngọc

DNTN Minh Ngọc

Bên trái tuyến đường/km 154 + 400

Xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh

CH nhỏ, kết cấu tạm; sát lề đường, không có đường bãi cho các phương tiện ra vào; Theo QĐ của tỉnh phải di dời. Do Qlộ 10 đã đi vòng tránh, nhưng phải cải tạo nâng cấp trước năm 2015 để phục vụ dân sinh

24

CHXD Khánh Nhạc 2

DNTN Lai Thành

Bên trái tuyến đường/km 155

Xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh

CH nhỏ, kết cấu tạm; không có đường bãi cho các phương tiện ra vào; Theo QĐ của tỉnh phải di dời. Do Qlộ 10 đã đi vòng tránh, nên phải cải tạo nâng cấp trước năm 2015 để phục vụ dân sinh

25

CHXD Ân Hòa 2

DNTN Tạo Nga

Bên trái tuyến đường/km 162+700

Xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn

CH nhỏ, cột bơm đặt trong nhà bán hàng, liền kề với các hộ gia đình; Không đảm bảo an toàn cháy nổ; Phải cải tạo lại và nâng cấp trước năm 2015

26

CHXD Đồng Hướng

Cty TNHH Nga Hải

Bên phải tuyến đường/km 165 + 900

Xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn

CH nhỏ, kết cấu tạm, không có nhà bán hàng; Phải cải tạo lại và nâng cấp trước năm 2015

27

CHXD Yên Lộc

DNTN Minh Hoạt

Bên phải tuyến đường/km 169+400

Xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn

CH nhỏ, kết cấu tạm, không có nhà bán hàng; Không đảm bảo an toàn cháy nổ; Phải cải tạo lại và nâng cấp trước năm 2015

28

CHXD Kim Sơn

Chi nhánh xăng dầu Ninh Bình

Bên phải tuyến đường/km

Thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn

CH nhỏ, kết cấu tạm, không có nhà bán hàng; Không đảm bảo an toàn cháy nổ; Không đạt chuẩn cửa hàng loại III; Phải cải tạo lại và nâng cấp trước năm 2015

VI

Tỉnh Thanh Hóa (09 cửa hàng)

29

CHXD Nga Phú

DNTN Thành Đức Thuận

Bên trái tuyến đường/km 188

Xóm 1, xã Nga Phú, huyện Nga Sơn

CH nhỏ, kết cấu tạm, không đảm bảo an toàn cháy nổ. Phải cải tạo nâng cấp trước năm 2015

30

CHXD Nga An (Hoa Lĩnh)

DN tư nhân Hoa Lĩnh

Bên phải tuyến đường/km  192

Xóm 9, xã Nga An, huyện Nga Sơn

CH nhỏ, đã xuống cấp; Phải cải tạo nâng cấp trước năm 2015

31

CHXD Nga Mỹ (Liên Doanh)

DNTN Liên doanh

Bên phải tuyến đường/km 199+800

Ngã 3, xã Nga Mỹ, huyện Nga Sơn

CH nhỏ, kết cấu tạm, không đảm bảo an toàn PCCC và hành lang giao thông. Phải cải tạo lại nâng cấp trước năm 2015

32

CHXD Thị trấn Hậu Lộc

Cty CP TM Hậu Lộc

Bên phải tuyến đường/km 214

Thị trấn Hậu Lộc

CH nhỏ, nhà bán hàng nằm trong nhà văn phòng CTY, mái che cột bơm được cơi nới từ nhà văn phòng Cty. Có nguy cơ cháy nổ. Phải cải tạo nâng cấp trước năm 2015.

33

CHXD Mỹ Lộc

DNTN Trường Giang

Bên phải tuyến đường/km 215

Xã Mỹ Lộc, huyện Hậu Lộc

CH nhỏ, nhà bán hàng liền kề nhà ở, kết cấu tạm, liền kề với các nhà dân. Có nguy cơ cháy nổ cao. Phải cải tạo nâng cấp trước năm 2015.

34

CHXD Bút Sơn (Hồng Thơm)

DNTN Hồng Thơm

Bên phải tuyến đường/km 225+400

Thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa

CH nhỏ, không có nhà bán hàng, kết cấu tạm, liền kề với các nhà dân. Có nguy cơ cháy nổ cao. Phải cải tạo nâng cấp trước năm 2015

35

CHXD Ngã tư Sòng (CH số 1)

Cty CPTM DV Hoằng Hóa)

Bên trái tuyến đường/km 225+500

Ngã 4 Sòng, Thị trấn Bút Sơn

Không đạt chuẩn cửa hàng loại 3

 

Tổng cộng trên toàn tuyến 35 cửa hàng

 

PHỤ LỤC SỐ 03

DANH MỤC CÁC CỬA HÀNG XĂNG DẦU PHẢI GIẢI TỎA TRƯỚC NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 0218/QĐ-BCT ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công thương)

Thứ tự

Tên cửa hàng

Chủ doanh nghiệp

Lý trình (km)

Địa điểm cửa hàng

Lý do phải giải tỏa

I

Tỉnh Thái Bình (03 cửa hàng)

1

CHXD Đông La

DNTN Hoàng Trọng

Bên trái tuyến đường/km 72

Xã Đông La, huyện Đông Hưng 

Không có nhà bán hàng, cột bơm đặt trước nhà ở gia đình, có nguy cơ cháy nổ cao, sản lượng thấp. Đối diện phía bên phải tuyến đường là CH Đông La + kho

2

Cty may Việt Hưng

Cty CPXK may Việt Hưng

Bên phải tuyến đường/km 74+900

Số 10, Thị trấn Đông Hưng

CH nhỏ, đã xuống cấp. Kết cấu tạm. Nhà bán hàng kiêm cửa hàng bán quần áo. Cách CH Đông Hưng 100m;

3

CHXD Bắc Sơn

DNTN Bắc Sơn

Bên phải tuyến đường/km 93+800

Xã Tự Tân, huyện Vũ Thư

Cột bơm đặt trong nhà bán hàng; Nằm kẹp giữa 2 nhà ở gia đình; Có nguy cơ cháy nổ cao; Ô tô không ra vào được.

II

Tỉnh Nam Định (01 cửa hàng)

4

Đại lý bán lẻ XD TT Gôi

Cty TNHH Hương Đức

Bên trái tuyến đường/km 123+450

TT Gôi, Vụ Bản

CH nhỏ, cột bơm đặt trong nhà bán hàng, sát lề đường, không có đường bãi cho các phương tiện ra vào, liền kề với các nhà dân, có nguy cơ cháy nổ cao.

III

Tỉnh Ninh Bình (02 cửa hàng)

5

CHXD Ngọc Tú (Lai Thành)

DNTN Ngọc Tú

Bên phải tuyến đường/km 173

Xã Lai Thành, huyện Kim Sơn

CH nhỏ, kết cấu tạm, không có nhà bán hàng; Không đảm bảo an toàn cháy nổ; Liền kề cửa hàng Bảo Trung

6

CHXD Ân Hòa 1

DNTN Tiên Dịu

Bên trái tuyến đường/km

Xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn

CH nhỏ, kết cấu tạm, không có nhà bán hàng. Hiện đóng cửa; Không đảm bảo an toàn cháy nổ

IV

Tỉnh Thanh Hóa (03 cửa hàng)

7

CH Văn Lộc

DNTN

 

Xã Văn Lộc, huyện Hậu Lộc

CH nghỉ kinh doanh, đóng cửa; Phải giải tỏa theo QĐ số 3015/2097 của tỉnh Thanh Hóa

8

CHXD Nga Yên

DN tư nhân Văn Thuyên

 

Xã Nga Yên, huyện Nga Sơn

CH nhỏ, kết hợp với nhà ở, không đảm bảo an toàn PCCC và hành lang giao thông

9

CHXD Thị Trấn (Ngân Hà)

DN tư nhân Ngân Hà

Bên phải tuyến đường/km 198+300

Thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn

CH nhỏ, không có nhà bán hàng. Phải giải tỏa theo QĐ số 3015/2097 của tỉnh Thanh Hóa

 

Tổng cộng trên toàn tuyến có 09 cửa hàng phải giải tỏa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 0218/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu0218/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/01/2011
Ngày hiệu lực14/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/12/2018
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 0218/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 0218/QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 0218/QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu0218/QĐ-BCT
     Cơ quan ban hànhBộ Công thương
     Người kýNguyễn Cẩm Tú
     Ngày ban hành14/01/2011
     Ngày hiệu lực14/01/2011
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/12/2018
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 0218/QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 0218/QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu