Quyết định 4977/QĐ-BCT

Quyết định 4977/QĐ-BCT năm 2018 bãi bỏ các quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 59, Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Nội dung toàn văn Quyết định 4977/QĐ-BCT 2018 bãi bỏ quy hoạch hàng hóa dịch vụ sản phẩm cụ thể


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4977/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC QUY HOẠCH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ, SN PHẨM CỤ THTHEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM D, KHOẢN 1, ĐIỀU 59, LUẬT QUY HOẠCH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ vsửa đi một sNghị định liên quan đến điều kiện đu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ v trin khai thi hành Luật Quy hoạch;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 59, Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương (Danh mục kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Giao Vụ Kế hoạch đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị quản lý chuyên ngành có quy hoạch thuộc diện bãi bỏ xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định đảm bảo công tác quản lý nhà nước hiệu quả, thông suốt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND, SCT các tỉnh, TP Trực thuộc Trung ương;
- Website Bộ Công Thương;
- Lãnh đạo Bộ;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Viện thuộc Bộ;
- Lưu: VT, KH (2b)
.

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

DANH MỤC

CÁC QUY HOẠCH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ, SẢN PHẨM CỤ THỂ THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM D, KHOẢN 1, ĐIỀU 59 LUẬT QUY HOẠCH THUỘC THẨM QUYỀN BỘ CÔNG THƯƠNG BÃI BỎ
(Kèm theo Quyết định số 4977/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

STT

Tên quy hoạch

Thời kỳ quy hoạch (hay thi gian bt đu-kết thúc)

Số Quyết định, ngày tháng năm phê duyệt

Cấp phê duyệt quy hoạch

Văn bản quy định đthực hiện (Luật/nghị định/thông tư/nghị quyết/quyết định...)

1

Quy hoạch phát triển ngành Đúc Việt Nam giai đoạn 2009 - 2020, có xét đến năm 2025

Đến năm 2020

QĐ số 583/QĐ-BCT ngày 13/2/2012

Bộ trưởng Bộ Công Thương

Nghị định s92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ

2

Quy hoạch phát trin ngành sản xuất thiết bị xây dựng đến 2020, tầm nhìn 2025

Đến năm 2020

QĐ số 1731/QĐ-BCT ngày 17/4/2102

Bộ trưởng Bộ Công Thương

Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ

3

Quy hoạch phát triển ngành Kỹ nghệ thực phm Việt nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Đến năm 2020

QĐ số 202/QĐ-BCT ngày 08/01/2014

Bộ trưởng Bộ Công Thương

Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ

4

Quy hoạch ngành dầu thực vật đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Đến năm 2020

QĐ số 3388/QĐ-BCT ngày 28/6/2010

Bộ trưởng Bộ Công Thương

Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ

5

Quy hoạch phát triển ngành bia, rượu, nước giải khát VN đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Đến năm 2025

QĐ số 3690/QĐ-BCT ngày 02/9/2016

Bộ trưởng Bộ Công Thương

Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ

6

Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Dệt May Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030

Đến năm 2020

QĐ số 3218/QĐ-BCT ngày 11/4/2014

Bộ trưng Bộ Công Thương

Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ

7

Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Da-Giầy Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Đến năm 2020

QĐ số 6209/QĐ-BCT ngày 25/11/2010

Bộ trưởng Bộ Công Thương

Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ

8

Quy hoạch phát trin ngành Gốm sứ-Thủy tinh công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Đến năm 2020

QĐ số 11119/QĐ- BCT ngày 08/12/2014

Bộ trưởng Bộ Công Thương

Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ

9

Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Giấy Việt Nam đến năm 2020, có xét đến năm 2025

Đến năm 2020

QĐ số 10508/QĐ- BCT ngày 18/11/2014

Bộ trưởng Bộ Công Thương

Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ

10

Quy hoạch phát triển ngành Nhựa Việt Nam đến năm 2020, tm nhìn đến năm 2025

Đến năm 2020

QĐ số 2992/QĐ-BCT ngày 17/06/2011

Bộ trưởng Bộ Công Thương

Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ

11

Quy hoạch phát triển Ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025

Đến năm 2020

QĐ số 3399/QĐ-BCT ngày 28/06/2010

Bộ trưởng Bộ Công Thương

Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ

12

Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030

Đến năm 2020

QĐ số 9028/QĐ-BCT ngày 08/10/2014

Bộ trưng Bộ Công Thương

Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ

13

Quy hoạch phát triển cồn nhiên liệu phục vụ cho ngành sản xuất nhiên liệu sinh học đến năm 2020, có xét đến năm 2025

Đến năm 2020

QĐ số 3042/QĐ-BCT ngày 13/3/2013

Bộ trưng Bộ Công Thương

Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ

14

Quy hoạch sản xuất sản phẩm thuốc lá và phát triển vùng nguyên liệu thuốc lá Việt Nam đến 2020

Đến năm 2020

QĐ số 1988/QĐ-BCT Ngày 01/4/2013

Bộ trưởng Bộ Công Thương

Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ

15

Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối thép đến năm 2020, có xét đến năm 2025

Đến năm 2020

QĐ số 694/QĐ-BCT ngày 31/01/2013

Bộ trưởng Bộ Công Thương

Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ

16

Quy hoạch phát trin hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối mặt hàng phân bón đến 2020, có xét đến năm 2025

Đến năm 2020

QĐ số 6868/QĐ-BCT ngày 27/12/2010

Bộ trưởng Bộ Công Thương

Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ

17

Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp sơn - mực in Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Đến năm 2020

QĐ số 1008/QĐ-BCT ngày 08/2/2014

Bộ trưng Bộ Công Thương

Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ

18

Quy hoạch phát triển sản xuất sản phẩm cao su Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Đến năm 2025

QĐ số 4665/QĐ-BCT ngày 14/5/2015

Bộ trưởng Bộ Công Thương

Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ

19

Quy hoạch phát triển sản xuất các sản phm hóa chất cơ bản Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Đến năm 2025

QĐ số 676/QĐ-BCT ngày 06/3/2017

Bộ trưởng Bộ Công Thương

Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ

20

Quyết định phê duyệt Quy hoạch hệ thống sản xuất và phân phối xăng dầu giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2025

Đến năm 2020

QĐ số 2412/QĐ-BCT ngày 17/5/2011

Bộ trưng Bộ Công Thương

Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ

21

Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 6 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Đến năm 2025

QĐ số 1755/QĐ-BCT ngày 09/5/2016

Bộ trưởng Bộ Công Thương

Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ

22

Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Quốc lộ 13 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Đến năm 2025

QĐ số 1147/QĐ-BCT ngày 03/4/2017

Bộ trưởng Bộ Công Thương

Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ

23

Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 2 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Đến năm 2025

QĐ số 1152/QĐ-BCT ngày 03/4/2017

Bộ trưng Bộ Công Thương

Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ

24

Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Đến năm 2020

QĐ số 11617/QĐ- BCT ngày 22/12/2014

Bộ trưởng Bộ Công Thương

Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ

25

Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường cao tốc Bắc Nam phía Đông đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030

Đến năm 2020

QĐ số 6183/QĐ-BCT Ngày 08/7/2014

Bộ trưởng Bộ Công Thương

Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ

26

Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Đến năm 2020

QĐ số 1665/QĐ-BCT ngày 05/4/2012

Bộ trưởng Bộ Công Thương

Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ

27

Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quc lộ 10 đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Đến năm 2020

QĐ số 0218/QĐ-BCT ngày 14/01/2011

Bộ trưởng Bộ Công Thương

Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4977/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4977/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2018
Ngày hiệu lực27/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4977/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 4977/QĐ-BCT 2018 bãi bỏ quy hoạch hàng hóa dịch vụ sản phẩm cụ thể


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4977/QĐ-BCT 2018 bãi bỏ quy hoạch hàng hóa dịch vụ sản phẩm cụ thể
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4977/QĐ-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýTrần Tuấn Anh
       Ngày ban hành27/12/2018
       Ngày hiệu lực27/12/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 4977/QĐ-BCT 2018 bãi bỏ quy hoạch hàng hóa dịch vụ sản phẩm cụ thể

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 4977/QĐ-BCT 2018 bãi bỏ quy hoạch hàng hóa dịch vụ sản phẩm cụ thể

          • 27/12/2018

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 27/12/2018

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực