Quyết định 03/2011/QĐ-UBND

Quyết định 03/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quy định cụ thể hóa về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Sơn La theo Quyết định 02/2007/QĐ-TTg áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quy định cụ thể hóa bồi thường, hỗ trợ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 03/2011/QĐ-UBND

Điện Biên Phủ, ngày 10 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CỤ THỂ HÓA MỘT SỐ ĐIỀU VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SƠN LA THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2007/QĐ-TTG NGÀY 09/01/2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND,UBND ngày 03/12/2004;     
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số: 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số: 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số: 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; Nghị định số: 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Quyết định số: 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định Dự án thủy điện Sơn La; Quyết định số: 141/2007/QĐ-TTg ngày 24/8/2007; Quyết định số: 31/2008/QĐ-TTg ngày 25/2/2007; Quyết định số: 72/2009/QĐ-TTg ngày 04/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung của quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định Dự án thủy điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số: 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số: 45/QĐ-TTg ngày 11/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số: 246/QĐ-TTg ngày 29/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế đặc thù về thu hồi đất; giao đất ở, đất sản xuất nông nghiệp cho các hộ dân tái định cư Dự án thủy điện Sơn La;
Căn cứ Thông tư: 138/2007/TT-BTC ngày 29/11/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La;
Xét đề nghị của liên ngành: Tài chính - Tài nguyên và Môi trường - Xây dựng tại Tờ trình liên ngành số: 245/TTrLN-TNMT TC, XD ngày 13/12/2010;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy định cụ thể hóa một số điều về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La theo Quyết định số: 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Cụ thể như sau:

1. Sửa đổi bổ sung khoản 3 Điều 16 Quyết định số: 06/2007/QĐ-UBND ngày 22/6/2007 của UNND tỉnh Điện Biên về Quy định cụ thể Điều 29 (Quyết định số: 02/2007/QĐ-TTg) Hỗ trợ tái định cư tự nguyện:

“3. Hỗ trợ đời sống: Thực hiện theo Điều 13 Quy định này và khoản 1,2,3,5 và khoản 6 Điều 25 Quyết định: 02/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.”

2. Sửa đổi, bổ sung ý a), điểm 6, khoản 8, Điều 1 Quyết định số: 07/2008/QĐ-UBND ngày 17/4/2008 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 22/6/2007 của UBND tỉnh Điện Biên quy định cụ thể hóa một số điều về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số: 02/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên như sau:

“6. Hỗ trợ di chuyển mộ:

a) Mức hỗ trợ: Thực hiện theo đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, vật kiến trúc trên đất khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định hiện hành của UBND tỉnh Điện Biên.

- Đối với mộ vô thừa nhận thì chủ đầu tư có trách nhiệm thuê di chuyển; chi phí di chuyển không được vượt quá mức quy định hiện hành của UBND tỉnh.

- Trường hợp các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt nhưng tiền hỗ trợ di chuyển mộ chưa được bố trí, chưa thực hiện chi trả, trong quá trình thực hiện nếu đơn giá hỗ trợ di chuyển mộ thay đổi theo các Quyết định của UBND tỉnh thì được điều chỉnh bổ sung mức hỗ trợ theo quy định xử lý chuyển tiếp của các Quyết định đó.”

3. Sửa đổi bổ sung điểm a), điểm b), điểm c) khoản 2 Điều 4 Quyết định số: 17/2008/QĐ-UBND ngày 09/12/2008 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định của UBND tỉnh về quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo Quyết định số: 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

“a) Các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và công tác tổ chức thực hiện các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt sau ngày 03/7/2007 đã hoặc đang thực hiện thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

b) Các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và công tác tổ chức thực hiện các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt phần bồi thường nơi đi, chưa lập hoặc đã lập (chưa được phê duyệt) phương án hỗ trợ, tái định cư tại nơi đến nhưng đã thực hiện di chuyển dân và ứng thanh toán một phần cho các hộ để thực hiện di chuyển trước.

c) Các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và công tác tổ chức thực hiện các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đang trong giai đoạn lập, thẩm định, trình duyệt.”

4. Sửa đổi bổ sung khoản 6 Điều 3 Quyết định số: 13/2009/QĐ-UBND ngày 11/9/2009 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định của UBND tỉnh về quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo Quyết định số: 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

“6. Sửa đổi bổ sung thêm mục a) tiết 6.4 khoản 3 Điều 3 cụ thể như sau:

a) Được sử dụng trong nguồn chi phí 2% tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để chi cho các nội dung sau:

Chi mua vật tư, văn phòng phẩm, dụng cụ, điện nước, thông tin liên lạc, in ấn tài liệu, hội nghị, tập huấn, họp hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, công tác phí, xăng xe, hậu cần phục vụ, tuyên truyền, trang thiết bị, thuê văn phòng, tiếp khách, thuê phương tiện vận chuyển đưa dân ra khỏi vùng nguy hiểm, làm lán trại cho lực lượng giúp dân di chuyển, mua sắm chăn màn, quần áo, bảo hộ lao động, đồ dùng sinh hoạt, tưới nước chống bụi bảo vệ môi trường và các khoản chi khác theo yêu cầu sử dụng thực tế phục vụ công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo chế độ hiện hành và không vượt quá dự toán được phê duyệt.”

5. Sửa đổi bổ sung điểm b mục 2 khoản 1 Điều 3 Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 11/9/2009 của UBND tỉnh như sau:

“ b) Bổ sung các trường hợp phát sinh tăng, giảm về nhân khẩu trong thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ tái định cư;

- Nhân khẩu phát sinh tăng sau thời điểm lập phương án bồi thường, hỗ trợ nhưng trước thời điểm thanh toán bao gồm các trường hợp: khẩu mới sinh (đẻ) ; lực lượng vũ trang ra quân, khẩu mãn hạn cải tạo; đã nhập khẩu vào sổ hộ khẩu gia đình được áp dụng bổ sung cho từng khoản hỗ trợ theo thời điểm cho các khẩu tăng đó.

- Nhân khẩu phát sinh tăng không được hưởng các chính sách hỗ trợ trong các trường hợp: Nhập thêm khẩu từ nơi khác vào sổ hộ khẩu thường trú của các hộ gia đình sau ngày 22/12/2004. Nhập khẩu trước ngày 22/12/2004 nhưng không sinh sống ổn định tại thị xã Mường Lay được Công an cấp huyện rà soát xác nhận.

- Nhân khẩu giảm sau thời điểm lập phương án bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa thực hiện thanh toán các khoản hỗ trợ không được hưởng các chính sách hỗ trợ trong các trường hợp: Khẩu chết; khẩu đã đi nhận công tác nơi khác (vào cơ quan tổ chức nhà nước, doanh nghiệp; được hợp đồng dài hạn, được đóng bảo hiểm). Thời điểm xác định hỗ trợ được tính tròn theo tháng theo thời điểm giảm khẩu đó.

- Trường hợp khẩu giảm: khẩu chết; khẩu tham gia nghĩa vụ quân sự, khẩu đi cải tạo; khẩu đã đi nhận công tác nơi khác (vào cơ quan tổ chức nhà nước, doanh nghiệp, được hợp đồng dài hạn, được đóng bảo hiểm.) sau thời điểm lập phương án bồi thường, hỗ trợ nhưng đã thực hiện ứng, thanh toán thì khoản hỗ trợ cho khẩu này được chi trả, thanh quyết toán cho hộ tái định cư có khẩu giảm đó theo mức quy định của chính sách hiện hành.

- Trường hợp các khoản hỗ trợ đã thực hiện tạm ứng trước cho khẩu nằm trong hộ tái định cư để giải phóng mặt bằng nhưng đến thời điểm lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khẩu đó đã bị chết thì khoản hỗ trợ đó được chi trả, thanh quyết toán cho hộ tái định cư đó theo mức quy định của chính sách hỗ trợ hiện hành. UBND thị xã Mường Lay có trách nhiệm hoàn chỉnh thủ tục, lập hồ sơ đầy đủ có văn bản xác nhận của tổ dân phố, bản, UBND cấp xã, được Công an thị xã Mường Lay rà soát xác nhận.”

6. Sửa đổi bổ sung điểm f, khoản 6 Điều 3 Quyết định số: 02/2010/QĐ-UBND ngày 27/3/2010 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy định cụ thể một số nội dung của Quyết định số: 45/QĐ-TTg ngày 11/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong các Quyết định của UBND tỉnh về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh như sau:

“f) Đồng ý cho UBND thị xã Mường Lay sử dụng nguồn kinh phí 2% tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để chi hỗ trợ cho lực lượng vũ trang, lực lượng Đoàn viên thanh niên và các lực lượng khác được điều động giúp thị xã Mường Lay do UBND tỉnh Quyết định huy động, trưng tập hoặc do UBND thị xã Mường Lay Quyết định trưng tập (tại địa bàn thị xã) để giúp dân thực hiện di chuyển. Mức hỗ trợ là 50.000đồng/người/ ngày cho những ngày thực tế làm việc.”

7. Bổ sung thêm khoản 4 Điều 2 Quyết định số: 02/2010/QĐ-UBND ngày 27/3/2010 của UBND tỉnh Điện Biên như sau:

“ 4. Những phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt trong đó hạng mục bồi thường về đất chưa tạm ứng kinh phí, chưa thanh toán bồi thường, hỗ trợ về đất mà giá đất (do UBND tỉnh công bố áp dụng từ ngày 01 tháng 01 hàng năm) tại thời điểm chi trả tiền bồi thường cao hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì được bồi thường theo giá đất tại thời điểm trả tiền bồi thường.”

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 03/7/2007 (ngày Quyết định số: 06/2007/QĐ-UBND ngày 22/6/2007 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Ban hành quy định cụ thể hóa một số điều về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số: 02/2007/QĐ-UBND ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên có hiệu lực thi hành) thì không áp dụng Quyết định này.

2. Các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La và công tác tổ chức thực hiện các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt sau ngày 03/7/2007 thì được áp dụng Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo Dự án di dân tái định cư Thủy điện Sơn La tỉnh; Trưởng Ban quản lý di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La tỉnh; Giám đốc chi nhánh Ngân hàng phát triển Điện Biên; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các ban, ngành đoàn thể tỉnh và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/2011
Ngày hiệu lực20/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quy định cụ thể hóa bồi thường, hỗ trợ


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 03/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quy định cụ thể hóa bồi thường, hỗ trợ
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu03/2011/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
     Người kýMùa A Sơn
     Ngày ban hành10/01/2011
     Ngày hiệu lực20/01/2011
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật11 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 03/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quy định cụ thể hóa bồi thường, hỗ trợ

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quy định cụ thể hóa bồi thường, hỗ trợ

         • 10/01/2011

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/01/2011

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực