Quyết định 04/2004/QĐ-UB

Quyết định 04/2004/QĐ-UB về chế độ trợ cấp cho cán bộ, công chức đi học và phương thức quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức Nhà nước do tỉnh Quảng Nam ban hành

Quyết định 04/2004/QĐ-UB trợ cấp quyết toán kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức Quảng Nam đã được thay thế bởi Quyết định 10/2008/QĐ-UBND cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo và được áp dụng kể từ ngày 12/04/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2004/QĐ-UB trợ cấp quyết toán kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức Quảng Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2004/QĐ-UB

Tam Kỳ, ngày 15 tháng 01 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUI ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐI HỌC VÀ PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân số 11/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 874/TTg ngày 20/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 74/2001/QĐ-TTg ngày 7/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch đào taọ, bồi dưỡng cán bộ công chức giai đoạn 2001 - 2005;

Căn cứ Quyết định số 161/2003/QĐ-TTg ngày 4/8/2003 của Thủ tướng Chỉnh phủ ban hành Qui chế đaò tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

Căn cứ Thông tư số 105/2001/TT-BTC ngày 27/12/2001 của Bộ tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Qui định về chế độ trợ cấp cho cán bộ, công chức đi học và phương thức quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 74/2002/QĐ-UB ngày 17/12/2002 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND & UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Ban TVTU, TTHĐND
- TTUBND
- HĐ đào tạo, Ban TCTU
- Lưu VP HĐND&UBND
 Sở NV, NC

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Phúc

 

QUY ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐI HỌC VÀ PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 04/2004/QĐ-UB ngày 15/01/2004 của ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)

CHƯƠNG I

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG.

Điều 1: Đối tượng được hưởng trợ cấp đi học

Cán bộ, công chức Nhà nước đang làm việc tại cơ quan hành chính Nhà nước, cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội hoặc cán bộ, công chức biệt phái sang các Hội quần chúng và cán bộ xã, phường, thị trấn đang giữ các chức danh sau đây:

1. Ở tỉnh:

Giám đốc; Phó giám đốc; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương trở lên (chức danh tương đương có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,2 trở lên); chuyên viên chính; chuyên viên có hệ số lương từ 2,82 trở lên (bậc 5 mã số ngạch 01 003) làm việc theo chế độ chuyên viên trực tuyến (đối với các đơn vị được UBND tỉnh cho phép thực hiện tham mưu theo cơ chế chuyên viên trực tuyến) đang công tác tại các Sở, ban, ngành, các cơ quan của Đảng, các tổ chức chính trị, xã hội thuộc Tỉnh uỷ, UBND tỉnh trực tiếp quản lý và hưởng lương từ ngân sách tỉnh.

2. Ở huyện, thị xã:

Bí thư, Phó bí thư, Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và Uỷ ban Mặt trận TQVN; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trở lên (chức danh tương đương có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,1 trở lên); chuyên viên chính thuộc Huyện uỷ, Thị uỷ, UBND huyện, thị xã trực tiếp quản lý và hưởng lương từ ngân sách huyện, thị xã.

3. Ở xã, phường, thị trấn:

Bí thư, Phó Bí thứ Đảng uỷ, Thường trực Đảng uỷ cấp xã (nơi không có Phó Bí thư chuyên trách công tác Đảng), Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ xã (nơi chưa thành lập Đảng uỷ cấp xã); Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND; Chủ tịch UBMTTQ VN, Trưởng các ngành, đoàn thể và công chức cấp xã thuộc các chức danh chuyên môn được cử đi đào tạo nhằm chuẩn hoá cán bộ, công chức cơ sở.

Cán bộ xã, phường, thị trấn không thuộc các chức danh nêu trên là người dân tộc thiểu số hoặc người dân tộc kinh có hộ khẩu thường trú ít nhất 5 năm tại các xã thuộc khu vực I miền Trung của tỉnh Quảng Nam, có triển vọng phát triển và có tuổi đời không quá 35 tuổi.

Các đối tượng nêu trên được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ra quyết định cử đi học hoặc uỷ quyền cho Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ tỉnh ra quyết định cử đi học hoặc thoả thuận (bằng văn bản) để giám đốc các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thủ trưởng các cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội ra quyết định cử đi học các chương trình: Lý luận chính trị; quản lý Nhà nước; chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của tỉnh, có thời gian học tập trung cho mỗi đợt tối thiểu từ 01 tháng trở lên thì được thanh toán các khoản chi phí đi học và được hưởng trợ cấp đi học theo qui định này.

Điều 2: Các đối tượng nêu tại điều 1 không được áp dụng đối với một trong các trường hợp sau:

- Học đại học từ xa.

- Học để lấy bằng Đại học, Cao đẳng, THCN thứ 2 (trừ học chính trị).

CHƯƠNG II

CÁC KHOẢN THANH TOÁN VÀ MỨC TRỢ CẤP ĐI HỌC.

Điều 3: Các khoản được thanh toán:

1. Tiền học phí và tiền trợ cấp đi học (không thanh toán tiền mua tài liệu):

1.1- Đối tượng qui định tại điểm 3 điều 1 làm việc tại các xã miền núi, hải đảo có hệ số phụ cấp khu vực từ 0,3 trở lên:

- Hỗ trợ 70% tiền học phí theo biên lai thu tiền của cơ sở đào tạo.

- Tiền trợ cấp đi học 130.000đ/người/tháng.

1.2- Đối tượng qui định tại điểm 3 điều 1 làm việc tại các xã đồng bằng; các xã miền núi, hải đảo có hệ số phụ cấp khu vực dưới 0,3 và đối tượng qui định tại điểm 2 điều 1 công tác tại các huyện, thị xã miền núi:

- Hỗ trợ 50% tiền học phí theo biên lai thu tiền của cơ sở đào tạo.

- Tiền trợ cấp đi học 90.000đồng/ người/tháng.

1.3- Đối tượng qui định tại điểm 2 điều 1 công tác tại các huyện, thị xã đồng bằng và đối tượng qui định tại điểm 1 điều 1.

- Hỗ trợ 40% tiền học phí theo biên lai thu tiền của cơ sở đào tạo.

- Tiền trợ cấp đi học 70.000đồng/người/tháng.

2. Tiền tàu xe: Đối tượng thuộc điểm 3 điều 1 được thanh toán tiền tàu xe 1 lược đi và về cho mỗi đợt học tập trung và trong dịp nghỉ hè, nghỉ tết Nguyên đán (các đối tượng thuộc điểm 1 và 2 điều 1: tiền tàu xe đi và về cho mỗi đợt học tập trung và trong dịp nghỉ hè, nghỉ tết Nguyên đán do đơn vị sử dụng cán bộ, công chức vận dụng hỗ trợ từ kinh phí của đơn vị).

3. Các đối tượng qui định tại điều 1 chương I, ngoài các khoản trợ cấp nêu trên, được hưởng thêm các khoản trợ cấp khác:

+ Cán bộ, công chức là người dân tộc ít người: 70.000đ/người/tháng

+ Cán bộ, công chức là nữ: 50.000đ/người/tháng

4. Cán bộ, công chức cơ sở là người dân tộc ít người hoặc cán bộ, công chức cơ sở làm việc tại các xã miền núi, hải đảo có hệ số phụ cấp khu vực từ 0,3 trở lên, có tuổi đời không quá 35 tuổi, được cử đi học văn hoá nhằm chuẩn hoá công chức cơ sở thì được trợ cấp 65.000đ/người/tháng (kể cả tiền học phí phải nộp cho cơ sở giáo dục).

5. Trợ cấp bảo vệ luận văn tốt nghiệp Chuyên khoa1(ngành Y tế): 2.000.000đ/người (có bằng tốt nghiệp mới chi).

Điều 4: Chi phí cho việc mở lớp tập trung từ nguồn kinh phí đào tạo của tỉnh:

1. Chi cho giảng viên:

Giảng viên đào tạo, bồi dường cán bộ, công chức bao gồm: Giảng viên của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và giảng viên kiêm chức là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương; cán bộ, công chức thuộc các ngạch chuyên viên chính và tương đương trở lên.

1.1- Chi thù lao cho giảng viên: (Giảng 4 tiết trở lên được tính 1 buổi)

- Giảng viên là Bộ trưởng, Thư trưởng và tương đương: 150.000đ/buổi). Giảng viên cấp Cục, Vụ, Viện, các giáo sư, tiến sĩ, chuyên viên chính và tương đương trở lên làm việc tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các Cục, Vụ, Viện: 120.000đ/buổi.

- Giảng viên là Tỉnh uỷ viên; lãnh đạo các Sở, Ban, ngành của tỉnh; Chuyên viên chính và tương đương trở lên làm việc tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và giảng viên hoặc giáo viên các trưởng cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 90.000đ/buổi.

- Giảng viên cấp quận, huyện, thị xã, chuyên viên chính và tương đương trở lên làm việc tại các cơ quan thuộc huyện, thị xã: 70.000đ/buổi.

- Giảng viên là cán bộ, công chức nhà nước đã nghỉ hưu, tuỳ theo chức vụ hoặc học hàm, học vị đã giữ trước khi nghỉ, được hưởng chế độ trả thù lao tương đương với các mức nêu trên.

- Giảng viên là chuyên gia nước ngoài được cấp có thẩm quyền cho phép mời giảng, mức thù lao do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thoả thuận với chuyên gia trên cơ sở khả năng bố trí kinh phí đào tạo, bồi dưỡng.

1.2- Cơ sở tổ chức đào tạo, bồi dưỡng có trách nhiệm bố trí phương tiện đưa đón và nơi ở cho giảng viên. Trường hợp không có điểu kiện bố trí chỗ nghỉ, cơ quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phải thuê ngoài thì được chi với mức chi không vượt quá mức qui định về chế độ công tác phí hiện hành.

1.3- Chi chám bài thi hết học kỳ, thi hết học phần: 3.000đ/bài.

1.4- Chi chấm tiểu luận, chuyên đề: 12.000đ/chuyên đề.

2. Chi cho học viên không hưởng lương hoặc sinh hoạt phí từ ngân sách Nhà nước:

2.1- Tiền ăn: tối đa không quá 10.000đ/người/ngày.

2.2- Tiền tàu xe: được thanh toán tiền tàu xe 1 lược đi và về cho mỗi đợt tập trung và trong dịp nghỉ hè, nghỉ tết nguyên đán.

2.3- Tiền tài liệu không quá 10.000đ/học viên/khoá.

2.4- Trả tiền thuê xe và chi phí cho việc liên hệ tổ chức cho học viên đi khảo sát thực tế (nếu có và trên cơ sở khả năng bố trí kinh phí đào tạo, bồi dưỡng).

3. Chi cho công tác tổ chức lớp học:

Các lớp học có thời gian học tập trung từ 5 ngày trở lên thì được chi các khoản sau đây:

3.1- Thuê Hội trường hoặc phòng học (nếu cơ quan tổ chức lớp học không có hội trường), âm thanh, điện, ánh sáng, theo hợp đồng thực tế nhưng không vượt quá các mức sau:

- Lớp từ 100 học viên trở lên không quá 150.000đ/ngày/lớp.

- Lớp từ 25 học viên đến dưới 100 học viên không quá 100.000đ/ngày/lớp

- Lớp dưới 25 học viên không quá 50.000đ/ngày/lớp.

3.2- Thuê dụng cụ phục vụ giảng dạy như đèn chiếu, máy vi tính...chỉ theo thực tế thoả thuận hợp lý.

3.3- Thuê người phục vụ lớp học:

- Lớp học có từ 25 học viên đến dưới 100 học viên được thanh toán 25.000đ/ngày.

- Lớp học có từ 100 học viên trở lên được thanh toán 50.000đ/ngày (lớp dưới 25 học viên không được thanh toán tiền thuê người phục vụ).

3.4- Văn phòng phẩm phục vụ lớp học.

3.5- Xăng dầu đưa đón giảng viên (nếu có), định mức thanh toán tuỳ thuộc vào từng lợi xe nhưng không quá 18 lít/100km (đối với xe ô tô).

3.6- Nước uống cho giảng viên và học viên, cụ thể:

- Lớp từ 100 học viên trở lên không quá 50.000đ/ngày.

- Lớp dưới 100 học viên không quá 35.000đồng/ngày.

3.7- Chi khen thưởng đối với các học viên xuất sắc, mức chi không vượt quá mức qui định hiện hành về chế độ thi đua khen thưởng của UBND tỉnh.

3.8- Chi khai giảng, bế giảng lớp học tối đa không quá 1.000.000đ/khoá.

3.9- Chi phí quản lý lớp học và chi phí khác theo thực tế nhưng tối đa không vượt quá 8% tổng chi phí cho lớp học.

Các trường hợp thuê hội trường, thuê dụng cụ phục vụ giảng dạy giữa các cơ quan, đơn vị phải có hợp đồng, thanh lý hợp đồng và hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành.

Điều 5: Các khoản hỗ trợ thanh toán và trợ cấp đi học cho các đối tượng khác:

1. Ngoài các đối tượng qui định tại điều 1, thủ trưởng các cơ quan hành chính; các đơn vị sự nghiệp; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn có thể sử dụng một phần kinh phí tiết kiệm được hoặc đưa vào dự toán kinh phí hằng năm của đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt để chi cho CBCC được thủ trưởng cơ quan, đơn vị cử đi học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ được giao.

2. Các doanh nghiệp nhà nước sử dụng nguồn kinh phí đào tạo hoặc kinh phí tiết kiệm được của doanh nghiệp để chi cho cán bộ công nhân viên của đơn vị mình đi học để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ được giao.

Nội dunhg và mức chi cho các đối tượng nêu trên không vượt quá mức qui định tại văn bản này.

CHƯƠNG III

LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, CẤP PHÁT VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐÀO TẠO.

Điều 6: Lập dự toán

Hằng năm, căn cứ vào qui hoạch cán bộ và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, các đơn vị, địa phương lập kế hoạch và dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng gửi cho các cơ quan có chức năng: Các đơn vị thuộc khối Nhà nước gửi về Sở Nội vụ tỉnh, các đơn vị thuộc khối Đảng, đoàn thể, mặt trận gửi về Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trước ngày 15/7 hằng năm để các cơ quan này thẩm định và tổng hợp báo cáo Hội đồng đào tạo tỉnh (trong tháng 8 hằng năm).

Căn cứ vào đối tượng, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước đã được Hội đồng đào tạo tỉnh thống nhất và căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách, Sở Nội vụ tỉnh và Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phối hợp với Sở Tài chính tham mưu trình UBND tỉnh quyết định phân bổ dự toán chi ngân sách phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước cùng với giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách hằng năm.

Điều 7: Quản lý, cấp phát và quyết toán.

Căn vào dự toán ngân sách nhà nước được giao và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chi của công tác đào tạo, bồi dưỡng theo đúng tiến độ,tiêu chuẩn, định mức quy định, cơ quang tài chính và Kho bạc Nhà nước thực hiện cấp phát trực tiếp cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nứơc :

1. Kinh phí mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng do UBND tỉnh hoặc Sở nội vụ tỉnh triệu tập đi học thì sở Nội vụ (hoặc uỷ quyền cho cơ sở mở lớp đào tạo, bồi dưỡng) quản lý sử dụng và thanh quyết toán với sở tài chính tỉnh và Kho bạc Nhà nước.

2. Kinh phí mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Tỉnh uỷ hoặc Ban Tổ chức Tỉnh uỷ triệu tập đi học thì Ban Tổ chức Tỉnh uỷ (hoặc uỷ quyền cho cơ sở mở lớp đào tạo, bồi dưỡng) quản lý sử dụng và thanh quyết toán với Sở Tài chính tỉnh và Kho bạc Nhà nước.

3. Kinh phí mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng do các trường, trung tâm... thuộc địa phương chiêu sinh thì các trường, Trung tâm,... quản lý sử dụng và thanh quyết toán với Sở Tài chính tỉnh và Kho bạc Nhà nước.

Kinh phí mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức cơ sở tại các huyện, thị xã và kinh phí trợ cấp đi học, tiền tài liệu, tiền tàu xe cho các đối tượng là cán bộ, công chức thuộc cấp huyện, thị xã thì phân bổ vào dự toán ngân sách huyện, thị hằng năm.

4. UBND các huyện, thị xã phê duyệt dự toán kinh phí và giao cho đơn vị có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tiếp nhận kinh phí, tổ chức thực hiện, quản lý sử dụng và thanh quyết toán với cơ quan quản lý tài chính cùng cấp.

5. Các lớp do Sở, Ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và kinh phí trợ cấp đi học, tiền tài liệu, tiền tàu xe...cho các đối tượng là cán bộ, công chức trực thuộc thì các Sở, Ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội đó quản lý sử dụng và thanh quyết toán với Kho bạc Nhà nước và cơ quan tài chính cùng cấp (kể cả cấp huyện, thị xã).

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Điều 8: Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và cá nhân CBCC được cử đi đào tạo bồi dưỡng.

1. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị sử dụng CB CC; tạo mọi điều kiện thuận lợi để CB CC học tập tốt, cử CB CC đi đào tạo bồi dưỡng đúng đối tượng. Các đơn vị được phân bổ dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức có trách nhiệm tổ chức thực hiện, quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đối tượng, tiết kiệm, đúng chế độ nguyên tắc tài chínhư và có hiệu quả. Thực hiện công tác quyết toán đúng qui định của Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản có liên quan đến công tác quản lý tài chính hiện hành. Thu hồi số tiền nói ở điểm 2 điều này nộp lại cho cơ quan cấp phát kinh phí.

2. Trách nhiệm của cán bộ công chức được cử đi đào taọ, bồi dưỡng: CBCC được cử đi học nếu không hoàn thành chương trình khoá học (học bồi dưỡng) hoặc không tốt nghiệp (học từ trung cấp trở lên) hoặc sau khi được đào tạo, bồi dưỡng mà tự ý bỏ việc (hoặc chuyển công tác khỏi khu vực Nhà nước vì lý do cá nhân) thì phải hoàn trả lại kinh phí cho Nhà nước, bao gồm các khoản trợ cấp đi học và tiền học phí, tài liệu...và nếu không có lý do chính đáng thì ngoài việc phải trả lại các khoản tiền nêu trên còn phải chịu kỷ luật theo Pháp lệnh CB CC.

Điều 9:

1. Sở Tài chính, Sở Nội vụ tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn và theo dõi thực hiện qui định này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề khó khăn vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Tài chính, Sở Nội vụ tỉnh và Ban Tổ chức Tỉnh uỷ để nghiên cứu trình UBND tỉnh xem xét bổ sung, sửa đổi.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu04/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2004
Ngày hiệu lực15/01/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/04/2008
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 04/2004/QĐ-UB trợ cấp quyết toán kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 04/2004/QĐ-UB trợ cấp quyết toán kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức Quảng Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu04/2004/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
       Người kýNguyễn Xuân Phúc
       Ngày ban hành15/01/2004
       Ngày hiệu lực15/01/2004
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/04/2008
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 04/2004/QĐ-UB trợ cấp quyết toán kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức Quảng Nam

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2004/QĐ-UB trợ cấp quyết toán kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức Quảng Nam