Quyết định 04/2013/QĐ-UBND

Quyết định 04/2013/QĐ-UBND bổ sung trường và địa bàn được xét học sinh bán trú do tỉnh Kon Tum ban hành

Quyết định 04/2013/QĐ-UBND bổ sung trường địa bàn được xét học sinh bán trú đã được thay thế bởi Quyết định 33/2014/QĐ-UBND tiêu chí học sinh bán trú Kom Tum và được áp dụng kể từ ngày 06/07/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2013/QĐ-UBND bổ sung trường địa bàn được xét học sinh bán trú


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 04/2013/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 17 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG TRƯỜNG VÀ ĐỊA BÀN ĐƯỢC XÉT HỌC SINH BÁN TRÚ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú;

Căn cứ Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 65/2011/TTLT-BGDĐT-BTC-BKHĐT ngày 22 tháng 12 năm 2001 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 02/TTr-SGD&ĐT ngày 14 tháng 01 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ sung một số trường và địa bàn (thôn, làng) dưới đây thuộc xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum được xét học sinh bán trú theo tiêu chí quy định tại điểm c, Khoản 1, Điều 1 của Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, cụ thể:

1. Các trường Tiểu học: Nguyễn Du, Lê Quý Đôn, Tô Vĩnh Diện thuộc xã Mô Rai, huyện Sa Thầy và các địa bàn thường trú tương ứng của học sinh.

2. 09 thôn mới thành lập theo Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum được xét học sinh bán trú vào Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Nguyễn Huệ, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum (trước đây là Trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ).

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban Dân tộc;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản QPPL);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Báo Kon Tum;
- Lưu: VT, VX1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

PHỤ LỤC

BỔ SUNG CÁC TRƯỜNG VÀ ĐỊA BÀN THƯỜNG TRÚ (THÔN, LÀNG) ĐƯỢC XÉT HỌC SINH BÁN TRÚ CỦA XÃ MÔ RAI, HUYỆN SA THẦY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Tên trường

Tên thôn, làng

Nhà cách trường:

- ≥ 04 km đối với HS Tiểu học.

- ≥ 07 km đối với HS THCS

Nhà cách trường:

- ≥ 02 km đối với HS Tiểu học;

- ≥ 03 km đối với HS THCS;

Nhưng bị cách trở về địa hình, giao thông đi lại khó khăn.

Tiểu học Lê Quý Đôn

Thôn 7, Thôn 8

Thôn 9.

Tiểu học Nguyễn Du

(Không)

Thôn 1, Thôn 2.

Tiểu học Tô Vĩnh Diện

(Không)

Thôn 3, Thôn 4, Thôn 5, Thôn 6

PT DTBT THCS Nguyễn Huệ

Thôn 1, Thôn 2, Thôn 3, Thôn 4, Thôn 5, Thôn 6, Thôn 7, Thôn 8 và Thôn 9.

(Không)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu04/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/01/2013
Ngày hiệu lực27/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/07/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 04/2013/QĐ-UBND bổ sung trường địa bàn được xét học sinh bán trú


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 04/2013/QĐ-UBND bổ sung trường địa bàn được xét học sinh bán trú
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu04/2013/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
       Người kýNguyễn Văn Hùng
       Ngày ban hành17/01/2013
       Ngày hiệu lực27/01/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/07/2014
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 04/2013/QĐ-UBND bổ sung trường địa bàn được xét học sinh bán trú

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2013/QĐ-UBND bổ sung trường địa bàn được xét học sinh bán trú