Quyết định 05/QĐ-BCĐ389

Quyết định 05/QĐ-BCĐ389 năm 2015 về Kế hoạch triển khai Nghị quyết 41/NQ-CP về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 05/QĐ-BCĐ389 2015 triển khai Nghị quyết 41/NQ-CP công tác đấu tranh chống buôn lậu


BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/QĐ-BCĐ389

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 41/NQ-CP NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-BCĐ389 ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Căn cứ Công văn số 7185/VPCP-V.I ngày 11 tháng 9 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giao Bộ trưởng Bộ Tài chính - Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả xem xét, ký ban hành Kế hoạch trin khai Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới (sau đây gọi tắt là Kế hoạch).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-CP và các nội dung được phân công tại Kế hoạch này, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các Bộ, ngành, địa phương tham mưu cho các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

2. Báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (qua Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả) tiến độ, kết quả thực hiện theo chế độ báo cáo định kỳ của Ban Chỉ đạo, hoặc khi có yêu cầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các t
nh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện ki
m sát nhân dân tối cao;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các cơ quan: Tổng cục Cảnh sát/B
Công an; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển/ Bộ Quốc phòng; Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế/BTài chính: Cục Quản lý thị trường/B Công thương;
- Lưu: VT, VPTT BCĐ389QG (200b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Đinh Tiến Dũng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 41/NQ-CP NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRONG TÌNH HÌNH MỚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/QĐ-BCĐ389 ngày 23 tháng 9 năm 2015)

TT

Mục tiêu

Sản phẩm đầu ra

Đơn vị thực hiện

Thời hn hoàn thành

1. NHIỆM VỤ CHUNG

1.1

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Quyết định của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết.

Xây dựng kế hoạch triển khai

Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố TW

Thường xuyên

1.2

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết, Kế hoạch triển khai Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành, UBND,... về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Tự kiểm tra, cấp trên kiểm tra cấp dưới, Kế hoạch kiểm tra, Đoàn công tác.

Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố TW

Thường xuyên

1.3

Định khàng quí, sơ kết 06 tháng, tổng kết năm đánh giá tình hình, kết quả công tác, chấn chỉnh những sai phạm, giải quyết vướng mắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Báo cáo sơ kết, tổng kết, văn bản chỉ đạo, giải quyết

Bộ, ngành, y ban nhân dân các tỉnh, thành phố TW

Thường xuyên

1.4

Tuyên truyền phổ biến pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới góp phần ổn định cuộc sống của người dân để họ không tham gia, không tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Chiến lược, chính sách, chương trình, dự án, kế hoạch,...

Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố TW

Thường xuyên

2. XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT, CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH

2.1

Trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản pháp luật liên quan, theo hướng tăng mạnh chế tài xử lý đối với hành vi buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu.

Nghị định Chính phủ

- Đơn vị chủ trì: Bộ Công thương.

- Đơn vị phối hợp: Các Bộ, ngành liên quan

Tháng 11/2015

2.2

Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp theo hướng bổ sung thẩm quyền xử phạt VPHC cho lực lượng QLTT; bổ sung hành vi kinh doanh phân bón không đạt chất lượng so với công bố trên nhãn; bổ sung thẩm quyền tịch thu phân bón đã bị đình chỉ sản xuất, đình chỉ tiêu thụ cho Chủ tịch UBND cấp huyện, tỉnh, Thanh tra chuyên ngành;...

Nghị định Chính phủ

- Đơn vị chủ trì: Bộ Công thương.

- Đơn vị phối hợp: Các Bộ, ngành liên quan

Năm 2015

2.3

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu đế siết chặt quy định về ưu đãi thuế giá trị gia tăng hiện đang bị lợi dụng để gian lận thương mại gây thất thu cho ngân sách nhà nước.

Quyết định Thủ tướng

Bộ Tài chính

Quý III/2015

2.4

Trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định về cơ chế hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các lực lượng chức năng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Quyết định Thủ tướng

Bộ Tài chính

Tháng 10/2015

2.5

Trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (thay thế QĐ 65/QĐ-TTg ngày 25/10/2010).

Quyết định Thủ tướng

Bộ Tài chính

Tháng 9/2015

2.6

Rà soát, chấn chnh công tác giao, quản lý, sử dụng đất khu vực vành đai biên giới theo hướng không làm ảnh hưởng đến hoạt động tuần tra, kiểm soát, quản lý bảo vệ biên gii của Bộ đội Biên phòng. Chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng kho tàng, nhà xưởng thuộc đất quốc phòng, thu hồi đất của các tổ chức, cá nhân hiện đang quản lý, sử dụng sai mục đích hoặc lợi dụng việc giao quản lý để buôn lậu, chứa chấp hàng lậu, hàng cấm, bao che tiếp tay cho buôn lậu.

Bộ Quốc phòng có văn bản chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh, ban hành các quy định, quy chế.

Bộ Quốc phòng

Năm 2015

2.7

Rà soát tổng thể thực trạng, khó khăn, vướng mắc trong việc xử lý hình sự đối với hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời gian qua. Đề xuất phương án đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Báo cáo BCĐ 389 QG về đánh giá thực trạng, thống kê số vụ tồn đọng, đề xuất xử lý,...

- Chủ trì: Bộ Công an

- Phối hợp: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, các Bộ, ngành chức năng

Quý III/2015

2.8

Xây dựng Đề án giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu.

Đề án trình Chính phủ

- Đơn vị chủ trì: Bộ Tài chính.

- Đơn vị phối hợp: Bộ NN và PTNT, Bộ Y tế Bộ Công thương, Bộ TN và MT, Bộ KH và CN, Bộ TT và TT

Quý III/2015

2.9

Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất và thị trường trong nước; khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp; nâng cao chất lượng hàng hóa của doanh nghiệp.

Báo cáo Chính phủ phương án thực hiện

Bộ Công thương

Tháng 10/2015

2.10

Rà soát, chấn chỉnh, hoàn thiện chính sách thương mại biên giới, khu thương mại, không để các đối tượng lợi dụng buôn lậu, gian lận thương mại.

Báo cáo Chính phủ phương án thực hiện

Bộ Công thương

Tháng 10/2015

2.11

Xây dựng, trình Quốc Hội ban hành Pháp lệnh Quản lý thị trường.

Pháp lệnh

Bộ Công thương

Năm 2015

2.12

Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân bón vô cơ.

Quyết định hoặc Thông tư của Bộ Công thương

Bộ Công thương

Năm 2015

2.13

Rà soát, cải cách các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Báo cáo Chính phủ phương án thực hiện

- Chủ trì: Bộ Nội vụ;

- Phối hợp: Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan

Tháng 10/2015

2.14

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về sở hữu trí tuệ để điều chỉnh những vấn đề mới phát sinh.

- Rà soát, khắc phục sự chồng chéo về công tác giám định hàng hóa; từng bước kiện toàn các tổ chức giám định nhằm cung cấp kết quả giám định nhanh, chính xác, thuận lợi, phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước và việc điều tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Báo cáo Chính phủ phương án thực hiện.

- Chủ trì: Bộ Khoa học và công nghệ

- Phối hợp: các Bộ, ngành liên quan.

Tháng 10/2015

2.15

Xây dựng văn bản hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban Chỉ đạo 389 bộ, ngành, địa phương từ nguồn ngân sách nhà nước cấp và các nguồn khác (nếu có). Trong đó, đối với các nguồn hỗ trợ, viện trợ, xã hội hóa cần có hướng dẫn rõ việc tiếp nhận, quản lý, nội dung chi, định mức chi,... đđảm bảo đúng mục đích, hiệu quả.

Thông tư của Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Tháng 12/2015

3. CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, ĐẤU TRANH, BẮT GIỮ, XỬ LÝ VI PHẠM

3.1

Chỉ đạo, phân công trách nhiệm, theo tuyến, địa bàn, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan; giao chỉ tiêu đấu tranh, bắt giữ; chịu trách nhiệm nếu có vụ việc vi phạm xảy ra, cụ thể:

3.1.1

Bộ Quốc phòng chỉ đạo:

Bộ đội Biên phòng: Chịu trách nhiệm chủ trì tuần tra, kiểm tra, kiểm soát ở khu vực biên giới, vùng biển, đảo, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, vận chuyn hàng hóa trái phép qua biên giới; các tụ điểm, nhóm buôn bán, vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả có tổ chức, quy mô lớn, xuyên quốc gia;

- Phối hợp với cơ quan Hải quan tại cửa khẩu tiến hành kiểm tra, kiểm soát các hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyn trái phép hàng hóa, tiền tệ…, qua cửa khẩu theo quy định của pháp luật;

- Tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu vực biên giới tích cực tham gia đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, không tiếp tay vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới;

- Chủ trì hợp tác quốc tế với lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giềng trong việc tuần tra, kiểm soát biên giới, cửa khẩu và vùng biển; trao đổi thông tin, điều tra, bắt giữ, chuyển giao tội phạm.

- Chỉ tiêu phấn đấu thực hiện: Tại các địa bàn trọng điểm, số vụ phát hiện, bắt giữ vi phạm tăng; số vụ xử lý hình sự tội buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tăng so với năm 2014.

(các năm tiếp theo căn cứ vào Kế hoạch công tác năm của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia).

Cảnh sát Biển: Chủ trì tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, đu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tập trung vào những vùng biển trọng điểm, những vùng biển, luồng, tuyến có mật độ tàu, thuyền vận chuyển hàng hóa ln; kịp thời xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Tuyên truyền, vận động các tổ chức và cá nhân hoạt động trên biển tích cực tham gia đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; không tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, không tham gia vận chuyển hàng hóa trái phép trên biển.

- Chủ trì hợp tác quốc tế với lực lượng tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên bin của các nước trong việc tuần tra, kiểm soát theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; trao đi thông tin, phối hợp điều tra, bắt giữ tội phạm.

- Chỉ tiêu phấn đấu thực hiện: Tại các địa bàn trọng điểm, số vụ phát hiện, bắt giữ vi phạm tăng; số vụ xử lý hình sự tội buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tăng so với năm 2014.

(các năm tiếp theo căn cứ vào Kế hoạch công tác năm của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia).

BTL Bộ đội Biên phòng, BTL Cảnh sát biển chỉ đạo nghiệp vụ các đơn vị cơ sở; xây dựng các kế hoạch, chuyên đề đấu tranh; trực tiếp đấu tranh, bắt giữ các vụ nghiêm trọng, phức tạp, liên tỉnh.

Bộ Quốc phòng

Thường xuyên

3.1.2

Bộ Tài chính chỉ đạo:

Hải quan: Nắm vững tình hình, kiểm soát chặt chẽ tại cửa khẩu đường bộ, cảng sông, cảng biển quốc tế, cảng hàng không quốc tế, bưu điện quốc tế, khu chế xuất, khu công nghiệp và các khu vực khác thuộc địa bàn hoạt động hải quan; chủ động trao đi thông tin và phối hợp tốt với các cơ quan chức năng (Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường, Chính quyền địa phương,...) trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Xác lập chuyên án đấu tranh, bắt giữ các đối tượng cm đầu, tổ chức vi phạm.

- Chỉ tiêu phấn đấu thực hiện: Tại các địa bàn trọng điểm, số vụ phát hiện, bắt giữ vi phạm tăng; số vụ xử lý hình sự tội buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tăng so với năm 2014.

(các năm tiếp theo căn cứ vào Kế hoạch công tác năm của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia).

Thuế, Hải quan: tăng cường quản lý giá tính thuế, kiểm tra sau thông quan, thanh tra, kiểm tra thuế, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chống thất thu, thất thoát ngân sách; phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi chuyển giá và các hành vi gian lận khác để trốn thuế, chiếm đoạt, ngân sách.

- Chỉ tiêu phấn đấu thực hiện: Số vụ phát hiện vi phạm qua các đợt thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan, chuyển cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự tăng với năm 2014.

(các năm tiếp theo căn cứ vào Kế hoạch công tác năm của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia).

Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế chỉ đạo nghiệp vụ các Cục Hải quan, Cục Thuế tỉnh, thành phố; xây dựng các kế hoạch, chuyên đề thanh tra, kiểm tra, kiểm soát; xây dựng các kế hoạch chuyên đề, xác lập chuyên án đấu tranh trọng tâm, trọng điểm.

Bộ Tài chính

Thường xuyên

3.1.3

Bộ Công an chỉ đạo: các lực lượng nghiệp vụ, công an các địa phương nắm chắc tình hình các tuyến, địa bàn trọng điểm, xác lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng cầm đầu, chủ mưu, triệt phá tận gốc các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả; không để xảy ra các điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại và HG.

- Chỉ tiêu phấn đấu thực hiện: Số vụ bắt giữ, xử lý khởi tố hình sự tội buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, sản xuất kinh doanh hàng giả tăng so với năm 2014.

(các năm tiếp theo căn cứ vào Kế hoạch công tác năm của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia).

Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục An ninh chỉ đạo nghiệp vụ các đơn vị cơ sở; xây dựng các kế hoạch, chuyên đề đấu tranh; các Cục Cảnh sát PCTP kinh  tế, PCTP buôn lậu, PCTP về môi trường và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục An ninh trực tiếp đấu tranh, bắt giữ các vụ nghiêm trọng, phức tạp, có tổ chức, liên tỉnh, có yếu tquốc tế,...

Bộ Công an

Thường xuyên

3.1.4

Bộ Công thương chỉ đạo Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động thương mại; phối hợp với lực lượng chức năng triệt phá các tụ điểm tập kết, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng vi phạm an toàn thực phẩm, vi phạm sở hữu trí tuệ trên các địa bàn trọng điểm. Kiểm tra, xử lý theo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

- Chỉ tiêu phấn đấu thực hiện: Số vụ kiểm tra, phát hiện vi phạm về hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ tăng so với năm 2014.

(các năm tiếp theo căn cứ vào Kế hoạch công tác năm của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia).

Cục Quản lý thị trường hướng dẫn, đôn đốc nghiệp vụ; xây dựng các kế hoạch, chuyên đề kiểm tra các mặt hàng trọng điểm, địa bàn trọng điểm,...

Các Chi cục quản lý thị trường xây dựng kế hoạch kiểm tra.

Bộ Công thương

Thường xuyên

3.1.5

Các Bộ quản lý chuyên ngành: hàng năm xây dựng và thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động nhằm giải quyết cơ bản tình trạng sản xuất, kinh doanh dược phm, mỹ phm, thực phẩm, thực phẩm chức năng giả, không đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, không rõ nguồn gốc ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân; sản xuất, kinh doanh phân bón, thuc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản và các chế phẩm sinh học dùng trong nông nghiệp giả, kém chất lượng,... các loại hàng hóa, sản phẩm thuộc danh mục hàng hóa theo trách nhiệm quản lý của các Bộ, ngành.

- Kế hoạch, chương trình hành động.

- Gửi về BCĐ 389 quốc gia (qua Bộ Tài chính).

- Bộ Khoa học và công nghệ

- Bộ Y tế

- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Bộ Công thương

- BCĐ 389 QG tổng hợp

Thường xuyên

3.2

Ban chỉ đạo 389 tỉnh, thành phố chỉ đạo, phân công trách nhiệm theo địa bàn, lĩnh vực cho các lực lượng chức năng tại địa phương nm vững tình hình, xác định rõ các trọng điểm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (tuyến, địa bàn, đối tượng, mặt hàng, phương thức thủ đoạn,...), Xây dựng các kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm soát trọng điểm; giao chỉ tiêu đấu tranh, phát hiện, bắt givi phạm; tăng cường công tác tuyên truyền về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và nhân dân trên địa bàn.

- Chỉ tiêu phấn đấu thực hiện: Tại các địa bàn trọng điểm thuộc tỉnh, thành phố, số vụ phát hiện, bắt giữ vi phạm tăng; số vụ xử lý hình sự tội buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, sản xuất kinh doanh hàng giả tăng so với năm 2014.

(các năm tiếp theo căn cứ vào Kế hoạch công tác năm của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia).

- Xây dựng kế hoạch, biện pháp  đấu tranh cụ thể, hiệu quả, kiên quyết không để xảy ra các điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, lĩnh vực quản lý.

- Giao chi tiêu thanh tra, phát hiện, bắt giữ, xử lý vi phạm cho các đơn vị.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố TW

Thường xuyên

4. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG, TUYÊN TRUYỀN

4.1

Làm tốt công tác đề xuất khen thưởng đối với tập th, cá nhân có thành tích trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Các hình thức khen thưởng

- Chủ trì: Bộ Nội vụ.

- Phối hợp: các Bộ, ngành, địa phương, VPTT BCĐ 389 QG

Thường xuyên

4.2

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai kết quả điều tra, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tin bài, phóng sự, chương trình phát thanh, truyền hình

y ban nhân dân các tỉnh, TP trực thuộc TW

Thường xuyên

4.3

Xây dựng chương trình truyền thông phù hợp, tuyên truyền về pháp luật, về những nguy hại của buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người dân trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Biểu dương những tấm gương tích cực, những địa phương, đơn vị làm tốt; phê phán nhng hành vi tiêu cực, tham nhũng, thiếu tinh thần trách nhiệm.

Các Bộ, cơ quan: Thông tin và TT, Đài THVN, Đài TNVN, Thông tấn xã VN chỉ đạo các đơn vị chức năng, đơn vị cơ sở chủ động đưa tin, bài, phóng sự, chương trình chuyên đề,...

Các Bộ, cơ quan: Thông tin và TT, Đài THVN, Đài TNVN, Thông tấn xã VN và các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, lực lượng chức năng

Thường xuyên

4.4

Vận động nhân dân tham gia công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường tuyên truyền Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Các phong trào, cuộc vận động, tuyên truyền,...

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên, Bộ, ngành và các cấp chính quyền

Thường xuyên

4.5

Tăng cường sự phối kết hợp giữa các Hiệp hội, doanh nghiệp và các cơ quan thông tấn báo chí.

Các chương trình hợp tác, các dự án hỗ trợ,...

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các doanh nghiệp;

- Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam;

- Các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề khác

Thường xuyên

5. CÔNG TÁC XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG

5.1

Bộ Công an: xây dựng kiện toàn tổ chức bộ máy của lực lượng Cảnh sát chống buôn lậu ở trung ương và địa phương; kiện toàn về chức năng nhiệm vụ bao gồm cả thực hiện thẩm quyền điều tra, đấu tranh đối với tội phạm liên quan đến gian lận thương mại và hàng giả.

 

Bộ Công an

Tháng 10/2015

5.2

Bộ Tài chính: tiếp tục thực hiện các Đề án, dự án nâng cao năng lực, hiện đại hóa lực lượng hải quan; nâng cao năng lực cho lực lượng thanh tra Thuế.

 

Bộ Tài chính

Tháng 10/2015

5.3

Bộ Công thương:

- Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Đề án thí điểm thành lập Đội Quản lý thị trường cơ động thuộc Cục Quản lý thị trường.

- Kiện toàn lực lượng quản lý thị trường theo hệ thống dọc từ trung ương tới địa phương, thành lập Tổng cục Quản lý thị trường,

- Đề án thí điểm thành lập Đội Quản lý thị trường cơ động thuộc Cục Quản lý thị trường. Báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét.

- Đề án thành lập Tổng cục Quản lý thị trường.

- Chủ trì: Bộ Công thương

- Phối hợp: Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ.

- Chủ trì: Bộ Công thương

- Phối hợp: Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ.

Tháng 10/2015

 

 

 

 

 

Tháng 10/2015

5.4

Tăng cường công tác thanh tra, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ, công chức, tiếp tay cho buôn lậu, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ. Chủ động áp dụng các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng; xây dựng quy trình luân chuyển, chuyn độ vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các lực lượng chức năng để thực hiện, nhất là tại các vị trí nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

Kế hoạch thanh tra, quy định, chế độ luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

- Thanh tra Chính phủ

- Các Bộ, ngành chức năng

Thường xuyên

6. KHUYẾN KHÍCH SỰ ĐÓNG GÓP VỀ VẬT CHẤT, KINH PHÍ CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI, NGHỀ NGHIỆP, DOANH NGHIỆP VÀ NHÂN DÂN CHO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ. ĐẦU TƯ THEO CÁC HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP) ĐỂ TRANG BỊ CÁC PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ CHO CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG, CỤ THỂ:

6.1

Bộ Công an: đầu tư trang bị phương tiện trinh sát kỹ thuật, phân tích, giám định,...

Các dự án đầu tư trang bị

Bộ Công an

 

6.2

Bộ Tài chính: đầu tư trang bị hệ thống máy soi container tại các cảng biển, trạm cân, camera, tàu cao tốc,...

Các dự án đầu tư trang bị

Bộ Tài chính

 

6.3

Bộ Công thương: đầu tư trang bị cho lực lượng quản lý thị trường các trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, nhận biết hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm,...

Các dự án đầu tư trang bị

Bộ Công thương

 

6.4

Bộ Quốc phòng: kết hợp giữa đầu tư phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia với nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Các dự án đầu tư trang bị

Bộ Quốc phòng

 

6.5

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương, Ban Chỉ đạo 389; chia sẻ thông tin cung cấp cho điều tra, xử lý vi phạm của các cơ quan chức năng.

Dự án

Bộ Tài chính, Văn phòng Thường trực nghiên cứu xây dựng dự án

 

6.6

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại phục vụ công tác kiểm soát, giám sát hàng hóa XNK, phương tiện vận tải, hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt,... Như tem chống hàng giả có khả năng truy cập cơ sở dữ liệu tập trung, chip, seal điện tử,...

Văn phòng TT BCĐ 389 QG chủ trì nghiên cứu, đề xuất giao cho các Bộ, ngành chức năng triển khai

Bộ Tài chính, Văn phòng Thường trực nghiên cứu, đề xuất

 

6.7

Xây dựng các trung tâm kiểm định hàng hóa xuất nhập khẩu ở một số cửa khẩu có lưu lượng hàng hóa lớn, trọng điểm

Dự án

- Chủ trì: Bộ Tài chính;

- Phối hợp: Các Bộ, ngành liên quan

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/QĐ-BCĐ389

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/QĐ-BCĐ389
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/09/2015
Ngày hiệu lực23/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/QĐ-BCĐ389

Lược đồ Quyết định 05/QĐ-BCĐ389 2015 triển khai Nghị quyết 41/NQ-CP công tác đấu tranh chống buôn lậu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 05/QĐ-BCĐ389 2015 triển khai Nghị quyết 41/NQ-CP công tác đấu tranh chống buôn lậu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu05/QĐ-BCĐ389
        Cơ quan ban hànhgian lận thương mại và hàng giả, Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu
        Người ký***, Đinh Tiến Dũng
        Ngày ban hành23/09/2015
        Ngày hiệu lực23/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 05/QĐ-BCĐ389 2015 triển khai Nghị quyết 41/NQ-CP công tác đấu tranh chống buôn lậu

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/QĐ-BCĐ389 2015 triển khai Nghị quyết 41/NQ-CP công tác đấu tranh chống buôn lậu

         • 23/09/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 23/09/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực