Quyết định 06/2007/QĐ-UBND

Quyết định 06/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 60/2006/QĐ-UBND và 61/2006/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Quyết định 06/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 60/2006/QĐ-UBND 61/2006/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 51/2007/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản về đơn giá xây dựng công trình và được áp dụng kể từ ngày 11/11/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 60/2006/QĐ-UBND 61/2006/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 06/2007/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 26 tháng 3 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 60/2006/QĐ-UBND VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 61/2006/QĐ-UBND NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2006 CỦA UBND TỈNH KON TUM

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum tại Tờ trình số 12/TTr-SXD ngày 21 tháng 3 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 2 Quyết định số 60/2006/QĐ-UBND và Điều 2 Quyết định số 61/2006/QĐ-UBND ngày 27/11/2006 của UBND tỉnh Kon Tum như sau: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Các trường hợp lập dự toán cho các công việc không có trong các tập đơn giá ban hành kèm theo các Quyết định số 27/2006/QĐ-UBND Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND và Quyết định số 30/QĐ-2006/QĐ-UBND ngày 30/6/2006 của UBND tỉnh Kon Tum thì áp dụng đơn giá sửa đổi bổ sung ban hành kèm theo các Quyết định số 60/2006/QĐ-UBND Quyết định số 61/2006/QĐ-UBND ngày 27/11/2006 của UBND tỉnh Kon Tum để lập dự toán và thanh, quyết toán công trình.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Xây dựng;
- Thường trực TU, HĐND - UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
- Cục kiểm tra văn bản-Bộ tư pháp;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Lưu VT, XD.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Xuân Quí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2007
Ngày hiệu lực05/04/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/2007
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 60/2006/QĐ-UBND 61/2006/QĐ-UBND


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 06/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 60/2006/QĐ-UBND 61/2006/QĐ-UBND
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu06/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýĐào Xuân Quí
        Ngày ban hành26/03/2007
        Ngày hiệu lực05/04/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/2007
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 06/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 60/2006/QĐ-UBND 61/2006/QĐ-UBND

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 60/2006/QĐ-UBND 61/2006/QĐ-UBND