Quyết định 28/2006/QĐ-UBND

Quyết định 28/2006/QĐ-UBND về đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kon Tum – Phần Xây dựng

Quyết định 28/2006/QĐ-UBND đơn giá xây dựng công trình Kon Tum Phần Xây dựng đã được thay thế bởi Quyết định 51/2007/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản về đơn giá xây dựng công trình và được áp dụng kể từ ngày 11/11/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2006/QĐ-UBND đơn giá xây dựng công trình Kon Tum Phần Xây dựng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 28/2006/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 30 tháng 06 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH KON TUM PHẦN XÂY DỰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung;

Căn cứ Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01 tháng 4 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Kon Tum tại tờ trình số 73/TTr-BĐG ngày 26 tháng 6 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tập đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kon Tum – Phần Xây dựng (gọi tắt là đơn giá Xây dựng).

Điều 2. Tập đơn giá Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định này áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Kon Tum, là căn cứ để lập dự toán, tổng dự toán chi phí xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Khuyến khích các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng các nguồn vốn khác áp dụng quy định của tập đơn giá Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định này để xác định và quản lý chi phí xây dựng công trình.

Điều 3. Không áp dụng tập đơn giá Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định này để lập dự toán cho khối lượng các công tác xây lắp thực hiện từ trước ngày Quyết định này có hiệu lực đã được thanh toán, quyết toán và cho các gói thầu tổ chức đầu thầu, hợp đồng thực hiện phương thức thanh toán theo giá trọn gói, không điều chỉnh giá.

Điều 4. Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với cơ quan có liên quan hướng dẫn áp dụng đơn giá Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 13/1999/QĐ-UB ngày 06 tháng 4 năm 1999 của UBND tỉnh Kon Tum và các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 6. Các ông (bà): Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành có liên quan, Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp)
- Bộ Xây dựng;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ban KTNS, Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Lưu: VT-XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Quang Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2006
Ngày hiệu lực10/07/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/2007
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2006/QĐ-UBND đơn giá xây dựng công trình Kon Tum Phần Xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 28/2006/QĐ-UBND đơn giá xây dựng công trình Kon Tum Phần Xây dựng
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu28/2006/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
      Người kýTrần Quang Vinh
      Ngày ban hành30/06/2006
      Ngày hiệu lực10/07/2006
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/2007
      Cập nhật4 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 28/2006/QĐ-UBND đơn giá xây dựng công trình Kon Tum Phần Xây dựng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2006/QĐ-UBND đơn giá xây dựng công trình Kon Tum Phần Xây dựng