Quyết định 07/2019/QĐ-UBND

Quyết định 07/2019/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2019/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định thuộc lĩnh vực xây dựng tỉnh Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2019/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH THUỘC LĨNH VỰC XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 19 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 76/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về Quản lý vật liệu xây dựng;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 384/SXD-TTr ngày 04 tháng 3 năm 2019 và Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp số 333/BC-STP ngày 20 tháng 11 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 09 quyết định thuộc lĩnh vực xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Có danh danh sách các quyết định bãi bỏ kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra VB QPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Báo Thái Nguyên; Đài PT-TH tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, NC, QHXD, KT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

DANH MỤC

09 QUYẾT ĐỊNH THUỘC LĨNH VỰC XÂY DỰNG DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

TT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Nội dung trích yếu văn bản

1

17/2010/QĐ-UBND

19/7/2010

Ban hành hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do tăng lương mức tối thiểu vùng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

2

14/2011/QĐ-UBND

06/4/2011

Ban hành hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do tăng mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

3

15/2011/QĐ-UBND

06/4/2011

Ban hành hệ số điều chỉnh dự toán do tăng mức lương tối thiểu vùng để quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

4

48/2011/QĐ-UBND

26/10/2011

Ban hành hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do tăng mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

5

49/2011/QĐ-UBND

26/10/2011

Ban hành hệ số điều chỉnh dự toán do tăng mức lương tối thiểu vùng để quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

6

45/2012/QĐ-UBND

21/12/2012

Ban hành Quy định quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

7

06/2013/QĐ-UBND

07/5/2013

Ban hành Quy chế quản lý kiến trúc, quy hoạch và xây dựng hai bên bờ Sông cầu đoạn chảy qua thành phố Thái Nguyên

8

26/2013/QĐ-UBND

08/11/2013

Ban hành Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

9

07/2014/QĐ-UBND

07/3/2014

Ban hành Quy định về bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu07/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/04/2019
Ngày hiệu lực01/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 07/2019/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định thuộc lĩnh vực xây dựng tỉnh Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 07/2019/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định thuộc lĩnh vực xây dựng tỉnh Thái Nguyên

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2019/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định thuộc lĩnh vực xây dựng tỉnh Thái Nguyên

          • 19/04/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/05/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực