Quyết định 08/2014/QĐ-UBND

Quyết định 08/2014/QĐ-UBND về danh mục cây trồng, cây khuyến khích trồng, cây hạn chế trồng, cây cấm trồng, cây bảo tồn trong các đô thị thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2014/QĐ-UBND danh mục cây khuyến khích hạn chế cấm trồng bảo tồn Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08 /2014/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 12 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC CÂY TRỒNG, CÂY KHUYẾN KHÍCH TRỒNG, CÂY HẠN CHẾ TRỒNG, CÂY CẤM TRỒNG, CÂY BẢO TỒN TRONG CÁC ĐÔ THỊ THUỘC ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị, ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị;

Căn cứ Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị;

Căn cứ Thông tư số 20/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị;

Căn cứ Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 20/8/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục cây trồng, cây khuyến khích trồng, cây hạn chế trồng, cây cấm trồng, cây bảo tồn trong các đô thị thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Những loại cây xanh đã trồng trước khi quyết định này có hiệu lực thi hành thuộc danh mục cây cấm trồng hoặc hạn chế trồng, cơ quan quản lý cây xanh lập kế hoạch từng bước thay thế theo qui định. Các cây xanh được phép trồng phát sinh ngoài danh mục được ban hành, cơ quan quản lý cây xanh đô thị trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét giải quyết cụ thể từng trường hợp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công trình công cộng Vĩnh Long và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và đăng công báo tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Văn phòng CP, Bộ Xây dựng (để báo cáo);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh VL (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh (để chỉ đạo);
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Sở Tư pháp (để kiểm tra);
- LĐVP UBND tỉnh (để theo dõi);
- Báo Vĩnh Long (để đưa tin);
- Đài PTTH Vĩnh Long (để đưa tin);
- Trung tâm Công báo (để đăng công báo);
- Phòng: KTN, TH, KTTH (để thực hiện);
- Lưu: VT, 5.06.04.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Diệp

 


DANH MỤC

CÂY TRỒNG, CÂY KHUYẾN KHÍCH TRỒNG, CÂY HẠN CHẾ TRỒNG, CÂY CẤM TRỒNG, CÂY BẢO TỒN TRONG CÁC ĐÔ THỊ THUỘC ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08 /2014/QĐ-UBND, ngày 12 / 5 / 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

1. Cây trồng trong các đô thị thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Long:

STT

Tên cây

Tên khoa học

Cây cao

(m)

Đường kính

tán (m)

Hình thức tán

Dạng lá

Màu lá xanh

Kỳ rụng lá trơ cành

(tháng)

Kỳ nở hoa

(tháng)

Màu hoa

1  

Bụt mọc

Taxodium distichum rich

10-15

5-7

tháp

kim

sẫm

2-3

4-5

xanh hồ thuỷ

2  

Bách tán

Araucaria excelsa r.br

40

4-8

tháp

kim

sẫm

 

4-5

xanh lam

3  

Chò nâu

Dipterocarpus tonkinensis chev

30-40

6-10

tròn

bản

nhạt

2-3

8-9

vàng ngà

4  

Chùm bao lớn

Hydnocarpus anthelmintica pierre

15-20

8-15

trứng

bản

 

2-3

1-3

hồng

5  

Dáng hư­ơng

Pterocarpus pedatus pierre

20-25

8-10

tròn

bản

vàng

3-4

1-3

vàng

6  

Dâu da xoan

Spondias lakonensis

6-10

6-8

tròn

bản

nhạt

2-3

4-5

trắng ngà

7  

Đa búp đỏ

Ficus elastica roxb

30-40

25

tự do

bản

sẫm

 

11

vàng

8  

Đề

Ficus religiosa linn

18-20

15-20

trứng

bản

đỏ

4

5

trắng ngà

9  

Đa lông

Ficus pilosa rein

15-20

15-20

tự do

bản

sẫm

4

11

vàng ngà

10                  

Đài loan tương tư­

Acacia confusa merr

8-10

5-6

tự do

bản

sẫm

4

6-10

vàng

11                  

Đậu ma

Longocarpus formosanus

13-15

12-13

tròn

bản

sẫm

4

4-5

tím nhạt

12                  

Gioi

Sizygim samarangense merr et perrg

10-12

6-8

trứng

bản

vàng

4

4-5

trắng xanh

13                  

Gạo

Gossampinus malabarica merr

20-25

8-12

phân tầng

bản

nhạt

2-4

3-4

đỏ t­ơi

14                  

Gội trắng

Aphanamixis grandifolia bl

40

15

trứng

bản

vàng nhạt

2-4

3-4

xanh

15                  

Hoàng lan

Michelia champaca linn

15-20

6-8

tháp

bản

vàng nhạt

2-4

5-6

vàng

16                  

Hoè

Sophora japonica linn

15-20

7-10

trứng

bản

sẫm

2-4

5-6

vàng

17                  

Kim giao

Podocarpus wallichianus C.presl

10-15

6-8

tháp

bản

 

 

5-6

vàng

18                  

Liễu

Salyx babylonica linn

7-10

4-6

rủ

bản

nhạt

1-3

4-5

vàng nhạt

19                  

Lộc vừng

Barringtoria racemosa roxb

10-12

8-10

tròn

bản

sẫm vàng

2-3

4-10

đỏ thẫm

20                  

Lai

Aleurites moluccana willd

8-10

6-8

trứng

bản

nhạt

2-3

5-6

vàng

21                  

Lai tua

Cananga odorata hook

15-20

6-8

thuỗn

bản

nhạt

2-3

7-8

xanh

22                  

Lim xẹt (lim vàng )

Peltophorum tonkinensis a.chev

25

7-8

tròn

bản

vàng

1-3

5-7

vàng

23                  

Muồng vàng chanh

Cassia fistula l.

15

10

tròn

bản

nhạt

1-3

6-9

hoàng yến

24                  

Muồng hoa đào

Cassia nodosa linn

10-15

10-15

tròn

bản

nhạt

4

5-8

hồng

25                  

Muồng ngủ

Pithecoloblum saman benth

15-20

30-40

tròn

bản

vàng sẫm

1-3

6-7

hồng đào

26                  

Muồng đen

Cassia siamea lamk

15-20

10-12

tròn

bản

sẫm

1-3

6-7

vàng

27                  

Mỡ

Manglietia glauca bl.

10-12

23

thuỗn

bản

sẫm

1-3

1-2

trắng

28                  

Móng bò tím

Banhinia purpureaes l.

8-10

4-5

tròn

bản

nhạt

1-3

8-10

tím nhạt

29                  

Muỗm

Mangifera foetida lour

15-20

8-12

tự do

bản

sẫm

1-3

2-3

vàng hung

30                  

Me

Tamarindus indica l.

15-20

8-10

trứng

bản

nhạt

1-3

4-5

vàng nhạt

31                  

Ngọc lan

Michelia alba de

15-20

5-8

thuỗn

bản

vàng nhạt

1-3

5-9

trắng

32                  

Nhãn

Euphoria longan (lour) steud

8-10

7-8

tròn

bản

sẫm

1-3

2-4

vàng ngà

33                  

Nhội

Bischofia trifolia hook f.

10-15

6-10

tròn

bản

nhạt đỏ

1-3

2-3

vàng nhạt

34                  

Nụ

Garcinia cambodgien vesque

10-15

6-9

tháp

bản

sẫm hồng

1-3

4-5

vàng ngà

35                  

Nhựa ruồi

Ilex rotunda thunb

20

6-8

tự do

bản

sẫm

1-3

4-5

trắng lục

36                  

Núc nác

Oroxylum indicum vent

15-20

9-12

phân tầng

bản

nhạt

1-3

6-9

đỏ

37                  

Sếu (cơm nguội)

Celtis sinenscs person

15-20

6-8

trứng

bản

sẫm

12-3

2-3

trắng xanh

38                  

S­a

Alstonia sholaris r.br

15-20

5-8

phân tầng

bản

nhạt

5-8

10-12

trắng xanh

39                  

Si

Ficus benjamina linn

10-20

6-8

tự do

bản

sẫm

5-8

6-7

trắng xám

40                  

Sanh

Ficus indiaca linn

15-20

6-12

tự do

bản

sẫm

5-8

6-7

trắng xám

41                  

Sứa

Dalbergia tonkinensis prain

8-10

 

thuỗn

bản

nhạt

5-8

4-5

xanh

42                  

Sau sau

Liquidambar formosana hance

20-30

8-15

trứng

bản

nhạt vàng

5-8

3-4

 

43                  

Sến

Bassia pasquieri h.lec

15-20

10-15

tròn

bản

sẫm

5-8

1-3

trắng vàng

44                  

Sung hoa

Citharexylon quadrifolia

10-12

6-8

trứng

bản

nhạt

5-8

5-6

trắng

45                  

Tếch

Tectona graudis linn

20-25

6-8

thuỗn

bản

vàng

1-3

6-10

trắng nâu

46                  

Thàn mát

Milletia ichthyocthona drake

15

4-7

trứng

bản

nhạt

11-1

3-4

trắng

47                  

Thung

Tetrameles nudiflora

30-40

5-8

thuỗn

bản

nhạt vàng

11-1

3-4

nâu vàng

48                  

Thàn mát hoa tím

Milletia ichthyocthona

10-12

3-6

thuỗn

bản

nhạt

11-1

5-6

tím

49                  

Thị

Diospyros bubra h.lec

20

8-12

trứng

bản

sẫm

11-1

4-5

vàng nâu

50                  

Trấu

Aburites motana wils

8-12

5-7

phân tầng

bản

nhạt

3-4

3-4

trắng hồng

51                  

Trám đen

Canarium nigrum engler

10-15

7-10

tròn

bản

nhạt

3-4

1-2

trắng

52                  

Thông nhựa hai lá

Pinus merkusili

30

8-10

tự do

kim

sẫm

3-4

5-6

xanh lam

53                  

Thông đuôi ngựa

Pinus massoniana

30-35

 

tháp

kim

vàng nhạt

3-4

4

xanh lam

54                  

Vàng anh

Saraca dives pierre

7-12

8-10

tròn

bản

sẫm

3-4

1-3

vàng sẫm

Ghí chú: Các loại cây trồng này tạo được vẻ mỹ quan, cảnh quan đô thị, có mầu sắc cả bốn mùa.

2. Cây khuyến khích trồng trong các đô thị thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Long:

STT

Loài cây

Tên Việt Nam

Tên khoa học

1  

Bằng lăng (các loại)

Lagerstroemia flosreginae retz

2  

Bò cạp nước (cây Hoàng Hậu)

Cassia fistula

3  

Cau Vàng

Chrysalidocarpus lutescens Wendl

4  

Dầu con rái/ Dầu nước

Dipterocarpus alatus

5  

Gõ dầu

Copaifera officinalis

6  

Sang đào/Sao xanh

Hopea ferrea

7  

Sao đen

Hopea odorata

8  

Chò nâu

Dipterocarpus tonkinensis chev

Ghi chú: Các loại cây này dễ dàng thích nghi với điều kiện sống, hiện đã được trồng nhiều trên địa bàn tỉnh.

3. Cây hạn chế trồng trong các đô thị thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Long:

STT

Loài cây

Ghi chú

Tên Việt Nam

Tên khoa học

01

Bạch đàn (các loại)

Eucalyptus spp

Cây cao, tán thưa, nhỏ ít phát huy tác dụng tạo bóng mát.

02

Bông gòn

Ceiba pentandra gaertn

 

03

Chiêu liêu (các loại)

Terminalia tomentosa wight

Rụng lá vào mùa khô, rụng lá đồng loạt.

04

Cồng sáp (các loại)

Calophyllum ceriferum

Hệ rễ phát triển mạnh dễ gây nứt vĩa hè, vỏ và rễ có tính sát trùng, nhựa có chất độc (với động vật).

05

Dừa

Cocos nucifera L.

Cây có quả to có thể rụng gây nguy hiểm.

06

Dương

Casuarina equisetifolia

rễ ngang lan rộng, có thể ra lớp rễ phụ mới ở ngang mặt đất, dễ gây nứt vĩa hè.

07

Gáo (các loại)

Sarcocephalus cordatus miq

Cành nhánh giòn, dễ gãy, quả rụng ảnh hưởng vệ sinh đường phố.

08

Huỳnh liên (sò đo bông vàng)

Tecoma stans

Hoa đẹp, cây gỗ nhỏ chỉ cao 2 - 4 m, cành nhánh mềm, dễ gãy đỗ khi mưa bão.

09

Keo lá tràm (các loại)

Acacia auriculaeformis A. Cunn. Ex. Benth.

Cành nhánh giòn, dễ gãy.

10

Lọ nồi, Đại phong tử

Hydnocarpus anthelmintica Pierre . Ex. Laness.

Quả to, rụng gây nguy hiểm. Hạt có chất trị bệnh phong.

11

Lòng mức (các loại)

Wrightia annamensis Eb.Et.Dub.

Cành nhánh giòn, dễ gãy, quả chín phát tán hạt có lông ảnh hưởng vệ sinh đường phố.

12

Long não

Cinnamomum camphora

Gây kích thích hệ thần kinh trung ương và ảnh hưởng đến chức năng hô hấp khi con người ăn phải hoặc sử dụng qua đường miệng.

13

Mò cua, Sữa

Alstonia scholaris (L.) R. Br.

Cành nhánh giòn, dễ gãy. Hoa có mùi, gây khó chịu cho người.

14

Nhạc ngựa / Dái ngựa

Swietenia macrophylla

Có rễ cọc phát triển, chịu gió bảo tốt, trái có mùi hơi hôi, loài có nguy cơ tuyệt chủng cao trong danh mục đỏ của IUCN.

15

Quau nước

Dolidandrone spectheceae

Có rễ sâu, gây nứt vĩa hè.

16

Sấu (các loại)

Dracontomelum duperreanum

Rụng lá trong mùa khô (chỉ thích nghi sử dụng ở

17

Sò đo cam (hồng kỳ)

Spathodea companulata

Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) đưa cây này vào vị trí 41 trong danh sách “100 loài sinh vật ngoại lai xâm hại gây hậu quả nghiêm trọng trên thế giới”.

18

Trắc bá Điệp

Biota orientalis L

Gây độc khi ăn phải, và cây này cũng gây ra những dị ứng da ở những người có nhạy cảm bẩm sinh.

19

Trôm

Sterculia foetida L.

Quả to, hoa có mùi hôi.

20

Trứng cá

Muntingia calabura L.

Quả khuyến khích trẻ em leo trèo, rụng làm ảnh hưởng vệ sinh đường phố.

21

Viết (sến cát)

Mimusops elengi

Tàn lá đẹp, thân dễ nứt tạo điều kiện sâu đục thân phát triển.

22

Vông đồng (các loại)

Erythina fusca

Cho hoa đẹp, bộ rễ có khả năng cải tạo đất, dễ ngã đỗ khi mưa to, gió lớn.

23

Xà cừ (sọ khỉ)

Khaya senegalensis

Rễ ăn ngang, lồi trên mặt đất (gây hư vĩa hè, mặt đường, có thể ảnh hưởng giao thông).

24

Các loài cây ăn quả.

 

Cây có quả khuyến khích trẻ em leo trèo, quả rụng ảnh hưởng vệ sinh đường phố.

- Vị trí cây hạn chế trồng trong các đô thị theo danh mục này bao gồm: Đường phố, khu vực sinh hoạt công cộng (quảng trường, công viên, vườn hoa, trường học, trụ sở cơ quan) và các khu vực thuộc sở hữu công cộng.

4. Cây cấm trồng trong các đô thị thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Long:

STT

Loài cây

Ghi chú

Tên Việt Nam

Tên khoa học

01

Bả đậu

Hura crepitans L.

Mủ và hạt độc.

02

Bàng (các loại)

Terminalia catappa L.

Dễ bị sâu (gây ngứa khi đụng phải).

03

Bồ kết

Gleditschia fera (Lour.) Merr.

Thân có nhiều gai rất to.

04

Bồ hòn

Sapindus mukorossi Gaertn.

Quả gây độc.

05

Cao su

Hevea brasiliensis (A.Juss.) Muell. Arg.

Cành nhánh giòn, dễ gãy.

06

Cô ca cảnh

Erythroxylum novagrana -tense (Morris.) Hieron

Lá có chất Cocain gây nghiện.

07

Da, Sung

Ficus spp.

Các loài da có rễ phụ làm hư hại công trình và dạng quả sung ảnh hưởng vệ sinh môi trường. Không cấm trồng đối với cây trồng làm cây cảnh tạo tán.

08

Đủng đỉnh

Caryota mitis Lour.

Quả có chất gây chất ngứa

09

Điệp phèo heo

Enterolobium cylocarpum (Jacq) Griseb.

Rễ ăn ngang, lồi trên mặt đất (gây hư vĩa hè, mặt đường, có thể ảnh hưởng giao thông); Cành nhánh giòn dễ gãy.

10

Gòn

Ceiba pentendra (l.) Gaertn.

Cành nhánh giòn, dễ gãy, quả chín phát tán ảnh hưởng vệ sinh đường phố.

11

Mã tiền

Strychnos nux vomica L.

Hạt có chất strychnine gây độc.

12

Me keo

Pithecellobim dulce (Roxb.) Benth.

Thân và cành nhánh có nhiều gai.

13

Sưng Nam bộ, Son lu

Semecarpus cochinchinensis Engl.

Nhựa cây có chất làm ngứa, lở loét da.

14

Thông thiên

Thevetia peruviana (Pres.) Merr.

Hạt, lá, vỏ cây đều có chứa chất độc.

15

Trúc đào

Nerium oleander L.

Thân và lá có chất độc.

16

Xiro

Carissa carandas L.

Thân và cành nhánh có rất nhiều gai.

- Vị trí cây cấm trồng trong các đô thị theo danh mục này bao gồm: Đường phố, khu vực sinh hoạt công cộng (quảng trường, công viên, vườn hoa, trường học, trụ sở cơ quan) và các khu vực thuộc sở hữu công cộng.

5. Cây được bảo tồn trong các đô thị thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Long:

Cây được bảo tồn gồm:

+ Các loại cây cổ thụ.

+ Cây thuộc danh mục loài cây quý hiếm, cây được liệt kê trong sách đỏ Việt Nam, cây được công nhận có giá trị lịch sử văn hóa như: thủy tùng, hoàng đàn, gõ đỏ, trắc, cẩm lai, giáng hương quả to

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2014
Ngày hiệu lực22/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 08/2014/QĐ-UBND danh mục cây khuyến khích hạn chế cấm trồng bảo tồn Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 08/2014/QĐ-UBND danh mục cây khuyến khích hạn chế cấm trồng bảo tồn Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu08/2014/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýNguyễn Văn Diệp
        Ngày ban hành12/05/2014
        Ngày hiệu lực22/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 08/2014/QĐ-UBND danh mục cây khuyến khích hạn chế cấm trồng bảo tồn Vĩnh Long

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2014/QĐ-UBND danh mục cây khuyến khích hạn chế cấm trồng bảo tồn Vĩnh Long

            • 12/05/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/05/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực