Quyết định 09/2003/QĐ-UB

Quyết định 09/2003/QĐ-UB bổ sung chính sách đền bù, hỗ trợ thiệt hại đối với các hộ sử dụng đất trồng rau muống trong dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Rạch Miễu thuộc phường 1, 2, 7, quận Phú Nhuận do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 09/2003/QĐ-UB bổ sung chính sách đền bù hỗ trợ thiệt hại đối với hộ sử dụng đất trồng rau muống trong dự án đầu tư xây dựng Khu Rạch Miễu đã được thay thế bởi Quyết định 48/2009/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản thành phố Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 09/2003/QĐ-UB bổ sung chính sách đền bù hỗ trợ thiệt hại đối với hộ sử dụng đất trồng rau muống trong dự án đầu tư xây dựng Khu Rạch Miễu


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 09/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ V/V BỔ SUNG CHÍNH SÁCH ĐỀN BÙ, HỖ TRỢ THIỆT HẠI ĐỐI VỚI CÁC HỘ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG RAU MUỐNG TRONG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ RẠCH MIỄU THUỘC PHƯỜNG 1, 2, 7, QUẬN PHÚ NHUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ quy định khung giá các loại đất ;
Căn cứ Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích Quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và Thông tư số 22/1998/NĐ-CP">145/1998/TT-BTC ngày 04/11/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 22/1998/NĐ-CP của Chính phủ ;
Căn cứ Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11/02/2000 của Chính phủ về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai ;
Căn cứ Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất ; Thông tư số 38/2000/NĐ-CP">115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP của Chính phủ ;
Căn cứ Quyết định số 805/TTg ngày 27/12/1994 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất để xây dựng Khu dân cư Rạch Miễu thuộc phường 1, 2, 7, quận Phú Nhuận ;
Căn cứ Quyết định số 1644/QĐ-UB-QLĐT ngày 03/11/1993 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc duyệt điều chỉnh Khu dân cư Rạch Miễu, quận Phú nhuận ;
Căn cứ Quyết định số 3143/QĐ-UB-QLĐT ngày 16/6/1998 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc duyệt điều chỉnh Khu dân cư Rạch Miễu, quận Phú nhuận ;
Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-UB-QLĐT ngày 04/01/1995 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố ; Quyết định số 5184/QĐ-UB-KT ngày 09/11/1996 ; Quyết định số 5675/QĐ-UB-KT ngày 24/10/1998 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành bảng giá chuẩn tối thiểu trị giá nhà để tính lệ phí trước bạ và Quyết định số 15/2001/QĐ-UB ngày 23/02/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá chuẩn tối thiểu trị giá nhà và các loại kiến trúc khác để tính lệ phí trước bạ ;
Căn cứ kết luận của Đoàn công tác Liên ngành của Chính phủ ; ý kiến của Tổ công tác Liên ngành thành phố và văn bản số 58/ĐLN-XKT ngày 28/12/2000 của Đoàn công tác Liên ngành của Chính phủ về góp ý dự thảo chính sách đền bù trợ cấp thiệt hại tại 4 dự án ở thành phố Hồ Chí Minh ;
Căn cứ kết luận số 60/XKT-LN ngày 15/01/2001 của Đoàn công tác Liên ngành Chính phủ ;
Căn cứ Quyết định số 4658/QĐ-UB ngày 01/8/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi Quyết định số 4022/QĐ-UB-QLĐT ngày 14/7/1999 về việc thu hồi, giao đất cho Công ty Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận đầu tư xây dựng Khu dân cư Rạch Miễu ;
Căn cứ Quyết định số 43/2001/QĐ-UB ngày 23/5/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung quy định đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Rạch Miễu thuộc phường 1, 2, 7, quận Phú Nhuận ;
Xét Báo cáo số 253/BC-TTr ngày 25/3/2002 của Thanh tra thành phố, và Báo cáo số 04/BC-TTr ngày 10/01/2002 của Tổ Công tác chuyên trách Ủy ban nhân dân thành phố khẳng định công trình xây dựng Khu dân cư Rạch Miễu là công trình sử dụng đất vào mục đích lợi ích công cộng, lợi ích quốc gia. Theo tinh thần cuộc họp ngày 08/5/2002 giữa các ngành : Ban An ninh Nội chính Thành ủy, Sở Địa chính-Nhà đất, Sở Xây dựng, Kiến trúc sư Trưởng thành phố, Sở Tài chánh-Vật giá, Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận, Tổng Công ty Xây dựng Sàigòn, Công ty Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận, Thanh tra thành phố đã thống nhất việc thực hiện dự án phù hợp với tính chất của công trình phục vụ công ích, không nhằm mục đích kinh doanh trên cơ sở ghi nhận các đơn vị đối tác của Công ty Kỹ thuật xây dựng Phú Nhuận thực hiện Điều 35, Nghị định số 22/1998/NĐ-CP của Chính phủ, đóng góp thêm kinh phí để bổ sung chính sách đền bù, hỗ trợ cho các hộ dân sử dụng đất trồng rau muống.
Sau khi xem xét Báo cáo số 34/BC-UB ngày 12/7/2002 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận, Báo cáo số 75/CV-KTXD ngày 29/5/2002 của Công ty Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận và theo tinh thần cuộc họp ngày 20/11/2002 do Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì có các ngành : Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Thanh tra thành phố, Văn phòng Tiếp Công dân thành phố, Sở Tài chánh-Vật giá, Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận và Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố đã thống nhất bổ sung chính sách đền bù đối với các hộ dân sử dụng đất trồng rau muống bị thu hồi trong dự án Khu dân cư Rạch Miễu, phường 1, 2, 7, quận Phú Nhuận.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay bổ sung đơn giá đền bù 60.000đồng/m2 đối với đất rau muống bị thu hồi trong dự án Khu dân cư Rạch Miễu phường 1, 2, 7, quận Phú Nhuận từ nguồn kinh phí do các đơn vị đối tác với Công ty Kỹ thuật xây dựng Phú Nhuận và Công ty Kỹ thuật xây dựng Phú Nhuận tự nguyện đóng góp theo mức phân bổ tại Báo cáo số 34/BC-UB ngày 12/7/2002 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận để đưa vào chi phí đền bù bổ sung.

Điều 2.- Giao Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận chỉ đạo Hội đồng đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng của dự án chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này và tổ chức phổ biến, tính toán, chỉ đạo chủ đầu tư chi trả bổ sung tiền đền bù, hỗ trợ thệit hại cho các hộ dân sử dụng đất trồng rau muống nằm trong quy hoạch của dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Rạch Miễu thuộc phường 1, 2, 7, quận Phú Nhuận bị thu hồi, đúng đối tượng đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở Tài chánh-Vật giá, Sở Địa chính-Nhà đất, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận, Tổng Giám đốc Công ty Xây dựng Sàigòn, Giám đốc Công ty Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các hộ dân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 3
- VPCP, TTNN  
- Bộ Tài nguyên-Môi trường
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND.TP
- TTUB : CT, các PCT
- UBMTTQ thành phố
- Thanh tra thành phố
- Văn phòng Tiếp Công dân TP
- VPHĐ-UB : PVP/PC, ĐT
- Tổ PC, ĐT, ĐB, DA
- Lưu (PC-H)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2003/QĐ-UB

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 09/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/01/2003
Ngày hiệu lực 25/01/2003
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 09/2003/QĐ-UB bổ sung chính sách đền bù hỗ trợ thiệt hại đối với hộ sử dụng đất trồng rau muống trong dự án đầu tư xây dựng Khu Rạch Miễu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 09/2003/QĐ-UB bổ sung chính sách đền bù hỗ trợ thiệt hại đối với hộ sử dụng đất trồng rau muống trong dự án đầu tư xây dựng Khu Rạch Miễu
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 09/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành 15/01/2003
Ngày hiệu lực 25/01/2003
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 09/2003/QĐ-UB bổ sung chính sách đền bù hỗ trợ thiệt hại đối với hộ sử dụng đất trồng rau muống trong dự án đầu tư xây dựng Khu Rạch Miễu

Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/2003/QĐ-UB bổ sung chính sách đền bù hỗ trợ thiệt hại đối với hộ sử dụng đất trồng rau muống trong dự án đầu tư xây dựng Khu Rạch Miễu