Quyết định 10/2014/QĐ-UBND

Quyết định 10/2014/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 29/2012/QĐ-UBND về mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Quyết định 10/2014/QĐ-UBND bổ sung 29/2012/QĐ-UBND mức giá dịch vụ khám chữa bệnh Nhà nước Hậu Giang đã được thay thế bởi Quyết định 06/2015/QĐ-UBND giá dịch vụ khám chữa bệnh cơ sở khám chữa bệnh Nhà nước Hậu Giang và được áp dụng kể từ ngày 15/02/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2014/QĐ-UBND bổ sung 29/2012/QĐ-UBND mức giá dịch vụ khám chữa bệnh Nhà nước Hậu Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2014/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 10 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 29/2012/QĐ-UBND NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;

Căn cứ Nghị Quyết số 22/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành bổ sung mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Xét Tờ trình số 25/TTr-SYT ngày 12 tháng 02 năm 2014 của Giám đốc Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Khoản 3, 4, 5 vào Điều 1 Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:

3. Bổ sung danh mục khung giá một ngày giường bệnh (B4).

(Đính kèm phụ lục I)

4. Bổ sung danh mục dịch vụ phẫu thuật (C4).

(Đính kèm phụ lục II)

5. Bổ sung danh mục dịch vụ thủ thuật (C4).

(Đính kèm phụ lục III)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

Bãi bỏ Danh mục phân loại và mức thu một phần viện phí đối với những dịch vụ phẫu thuật quy định tại mục C2.7 (Phụ lục I); Danh mục phân loại và mức thu một phần viện phí đối với những dịch vụ thủ thuật quy định tại mục C2.7 (Phụ lục II) kèm theo Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành mức giá thu một phần viện phí tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Giao Giám đốc Sở Y tế tổ chức triển khai, hướng dẫn niêm yết bổ sung mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;đồng thời, chủ động phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra quá trình thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Giám đốc Sở: Y tế, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hậu Giang; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- Bộ: Y tế, Tài chính;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQ VN, Đoàn thể tỉnh;
- VP.
Tỉnh ủy, các Ban đảng;
- VP. Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VX.LHT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Công Chánh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/03/2014
Ngày hiệu lực20/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/02/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/2014/QĐ-UBND bổ sung 29/2012/QĐ-UBND mức giá dịch vụ khám chữa bệnh Nhà nước Hậu Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 10/2014/QĐ-UBND bổ sung 29/2012/QĐ-UBND mức giá dịch vụ khám chữa bệnh Nhà nước Hậu Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu10/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
       Người kýTrần Công Chánh
       Ngày ban hành10/03/2014
       Ngày hiệu lực20/03/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/02/2015
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 10/2014/QĐ-UBND bổ sung 29/2012/QĐ-UBND mức giá dịch vụ khám chữa bệnh Nhà nước Hậu Giang

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2014/QĐ-UBND bổ sung 29/2012/QĐ-UBND mức giá dịch vụ khám chữa bệnh Nhà nước Hậu Giang