Quyết định 29/2012/QĐ-UBND

Quyết định 29/2012/QĐ-UBND quy định mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Quyết định 29/2012/QĐ-UBND quy định mức giá dịch vụ khám chữa bệnh đã được thay thế bởi Quyết định 06/2015/QĐ-UBND giá dịch vụ khám chữa bệnh cơ sở khám chữa bệnh Nhà nước Hậu Giang và được áp dụng kể từ ngày 15/02/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 29/2012/QĐ-UBND quy định mức giá dịch vụ khám chữa bệnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2012/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 22 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Xét Tờ trình số 165/TTr-SYT ngày 20 tháng 8 năm 2012 của Giám đốc Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định này quy định về mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang,cụ thể như sau:

1. Danh mục khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

(Đính kèm Phụ lục I)

2. Danh mục khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

(Đính kèm Phụ lục II)

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

Bãi bỏ Danh mục 77 dịch vụ kèm theo Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành mức giá thu một phần viện phí tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

(Đính kèm Phụ lục III)

Ngoài 77 dịch vụ đã bãi bỏ,khung giá một phần viện phí của các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Quyết định số 1385/QĐ-UBND còn lạiđược tiếp tục thực hiện.

Giao Giám đốc Sở Y tế tổ chức triển khai, hướng dẫn niêm yết mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.Đồng thời, chủ động phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra quá trình thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Giám đốc Sở: Y tế, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hậu Giang; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- Bộ: Y tế, Tài chính;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQ, Đoàn thể tỉnh;
- VP. Tỉnh ủy, các Ban đảng;
- VP. Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- Lưu: VT, VX.LHT.
 D\2012\Quyet dinh UBND\ban hanh gia thuoc\QD Ban hanh
gia thuoc kham chua benh cac co so y te cong lap tren dia ban tinh

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Công Chánh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu29/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2012
Ngày hiệu lực01/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/02/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 29/2012/QĐ-UBND quy định mức giá dịch vụ khám chữa bệnh


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 29/2012/QĐ-UBND quy định mức giá dịch vụ khám chữa bệnh
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu29/2012/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
     Người kýTrần Công Chánh
     Ngày ban hành22/08/2012
     Ngày hiệu lực01/09/2012
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThể thao - Y tế
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/02/2015
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 29/2012/QĐ-UBND quy định mức giá dịch vụ khám chữa bệnh

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 29/2012/QĐ-UBND quy định mức giá dịch vụ khám chữa bệnh