Quyết định 1004/2007/QĐ-UBND

Quyết định 1004/2007/QĐ-UBND xếp loại đường bộ để xác định cước vận tải năm 2007 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 1004/2007/QĐ-UBND xếp loại đường bộ để xác định cước vận tải năm 2007 đã được thay thế bởi Quyết định 802/2008/QĐ-UBND xếp loại đường bộ để xác định cước vận tải và được áp dụng kể từ ngày 13/04/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 1004/2007/QĐ-UBND xếp loại đường bộ để xác định cước vận tải năm 2007


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1004/2007/QĐ-UBND

Huế, ngày 20 tháng 4 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XẾP LOẠI ĐƯỜNG BỘ ĐỂ XÁC ĐỊNH CƯỚC VẬN TẢI NĂM 2007

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 32/2005/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 6 năm 2005 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành quy định xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ năm 2007;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 267/TT-GTVT ngày 14 tháng 3 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xếp loại đường bộ đối với tất cả các tuyến đường tỉnh, đường đô thị, đường vành đai trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở cho việc tính giá cước vận tải đường bộ năm 2007 như sau:

1. Các tuyến đường tỉnh gồm: 23 tuyến; chiều dài 344,272 km; trong đó:

a) Đường loại 3: 8,50 km.

b) Đường loại 4: 215,13 km.

c) Đường loại 5: 76,14 km.

d) Đường loại 6: 44,50 km.

2. Các tuyến đường đô thị, đường vành đai gồm: 202 tuyến; chiều dài 176,137 km; trong đó:

a) Đường đô thị loại 4: 162,593 km.

b) Đường Vành đai loại 5: 13,544 km.

(có Bảng chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Sở Tài chính triển khai thực hiện theo quy định; thông báo, hướng dẫn rộng rãi cho các đơn vị và các chủ phương tiện có hoạt động vận tải biết và thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 565/2006/QĐ-UBND ngày 27/02/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Sở Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Lý

 

BẢNG XẾP LOẠI ĐƯỜNG ĐỂ XÁC ĐỊNH CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ NĂM 2007

(Kèm theo Quyết định số: 1004 /2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Tên đường

Địa phận tỉnh

Từ Km - đến Km

Chiều dài (Km)

Loại 1

Loại 2

Loại 3

Loại 4

Loại 5

Loại 6

Ghi chú

Đường tỉnh 1

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Km0+00 - Km 7+700

7,700

 

 

 

7,700

 

 

 

Đường tỉnh 2

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Km0+00 - Km 9+340

9,340

 

 

 

 

9,340

 

 

Đường tỉnh 3

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Km0+00 - Km9+700

9,700

 

 

 

9,700

 

 

 

Đường tỉnh 4

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Km0+00 - km22+500

22,500

 

 

 

22,500

 

 

 

Đường tỉnh 4

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Km22+500 - Km41+500

19,000

 

 

 

 

 

19,000

 

Đường tỉnh 5

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Km0+00 - Km2+800

2,800

 

 

 

2,800

 

 

 

Đường tỉnh 6

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Km0+00 - Km12+000

12,000

 

 

 

12,000

 

 

 

Đường tỉnh 7

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Km0+00 - Km5+700

5,700

 

 

 

5,700

 

 

 

Đường tỉnh 7

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Km5+700 - Km16+200

10,500

 

 

 

 

 

10,500

 

Đường tỉnh 8A

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Km0+00 - Km8+00

8,000

 

 

 

8,000

 

 

 

Đường tỉnh 8B

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Km0+00 - Km6+00

6,000

 

 

 

6,000

 

 

 

Đường tỉnh 9

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Km0+00 - Km7+00

7,000

 

 

 

7,000

 

 

 

Đường tỉnh 9

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Km7+00 - Km12+00

5,000

 

 

 

 

 

5,000

 

Đường tỉnh 9

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Km12+00 - Km25+00

13,000

 

 

 

13,000

 

 

 

Đường tỉnh 10A

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Km0+00 - Km8+600

8,600

 

 

 

8,600

 

 

 

Đường tỉnh 10A

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Km8+600 - Km21+500

12,900

 

 

 

12,900

 

 

 

Đường tỉnh 10B

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Km0+00 - Km7+00

7,000

 

 

 

7,000

 

 

 

Đường tỉnh 10C

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Km0+00 - Km17+00

17,000

 

 

 

17,000

 

 

 

Đường tỉnh 10D

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Km0+00 - Km5+00

12,000

 

 

 

 

12,000

 

 

Đường tỉnh 11A

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Km0+00 - Km8+500

8,500

 

 

8,500

 

 

 

 

Đường tỉnh 11B

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Km0+00 - Km12+00

12,000

 

 

 

12,000

 

 

 

Đường tỉnh 11B

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Km12+00 - Km19+500

7,500

 

 

 

 

7,500

 

 

Đường tỉnh 12B

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Km0+00 - Km10+100

10,100

 

 

 

10,100

 

 

 

Đường tỉnh 14B

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Km0+00 - Km14+00

14,000

 

 

 

14,000

 

 

 

Đường tỉnh 14B

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Km14+00 - Km38+500

24,500

 

 

 

 

24,500

 

 

Đường tránh LaHy

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Km0+00 - Km3+400

3,400

 

 

 

 

3,400

 

 

Đường tỉnh 15

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Km0+00 - Km12+00

12,000

 

 

 

12,000

 

 

 

Đường tỉnh 15

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Km12+00 - Km22+00

10,000

 

 

 

 

 

10,000

 

Đường tỉnh 16

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Km0+00 - Km6+00

6,000

 

 

 

6,000

 

 

 

Đường tỉnh 16

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Km6+00 - Km25+400

19,400

 

 

 

 

19,400

 

 

Đường tỉnh 17

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Km0+00 - Km10+542

10,542

 

 

 

10,540

 

 

 

Đường tỉnh 18

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Km0+00 - Km10+590

10,590

 

 

 

10,590

 

 

 

Đường Đô thị Huế

Tỉnh Thừa Thiên Huế

198 Tuyến

162,593

 

 

 

162,593

 

 

 

Đường Vành đai

Tỉnh Thừa Thiên Huế

04 Tuyến

13,544

 

 

 

 

13,544

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1004/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1004/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/04/2007
Ngày hiệu lực30/04/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/12/2008
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1004/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1004/2007/QĐ-UBND xếp loại đường bộ để xác định cước vận tải năm 2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1004/2007/QĐ-UBND xếp loại đường bộ để xác định cước vận tải năm 2007
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1004/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Xuân Lý
       Ngày ban hành20/04/2007
       Ngày hiệu lực30/04/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/12/2008
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1004/2007/QĐ-UBND xếp loại đường bộ để xác định cước vận tải năm 2007

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1004/2007/QĐ-UBND xếp loại đường bộ để xác định cước vận tải năm 2007