Quyết định 2869/QĐ-UBND

Quyết định 2869/QĐ-UBND năm 2008 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2000 đến ngày 31 tháng 12 năm 2007 hết hiệu lực pháp luật

Nội dung toàn văn Quyết định 2869/QĐ-UBND 2008 Công bố Danh mục văn bản quy phạm Thừa Thiên Huế hết hiệu lực


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2869/QĐ-UBND

Huế, ngày 18 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2000 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2007 HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 141/TTr-STP ngày 28 tháng 11 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2000 đến ngày 31 tháng 12 năm 2007 hết hiệu lực pháp luật (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Thiện

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2000 ĐẾN NGÀY 31/12/2007 HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2869/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh)

 

STT

Hình thức văn bản

 Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu văn bản

Ghi chú

1   

Quyết định

1340/QĐ-UB

02/6/2000

Ban hành quy chế tạm thời về quản lý vốn thực hiện các đề tài Khoa học Công nghệ có nguồn vốn của ngân sách địa phương.

 

2   

Quyết định

1965/2000/QĐ-UB

03/8/2000

Quy định tạm thời mức thù lao cho hợp đồng giáo viên  trực tiếp giảng dạy tại các trường bán công và công nhân bảo vệ.

 

3   

Quyết định

02/2001/QĐ-UB

05/01/2001

Cấm các loại xe máy kéo, xe công nông lưu hành trong thành phố Huế.

 

4   

Quyết định

322/QĐ-UB

12/02/2001

Quy định tạm thời việc quản lý nguồn thu sự nghiệp tại Trung tâm thể thao dưới nước.

 

5   

Quyết định

1809/QĐ-UB

01/8/2001

Ban hành kế hoạch sắp xếp, tổ chức tinh giảm biên chế trong các cơ quan hành chính sự nghiệp.

 

6   

Quyết định

1854/QĐ-UB

06/8/2001

Phê duyệt đề án thực hiện và hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

 

7   

Quyết định

1949/QĐ-UB

20/8/2001

Giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về y tế từ trung tâm y tế về UBND huyện, TP quản lý.

 

8   

Quyết định

2919/2002/QĐ-UB

06/11/2002

Ban hành quy định giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy.

 

9   

Quyết định

488/QĐ-UB

19/02/2003

Ban hành quy định quản lý điện nông thôn trên địa bàn tỉnh.

 

10      

Chỉ thị

08/2003/CT-UB

19/3/2003

Chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng.

 

11      

Chỉ thị

09/2003/CT-UB

21/3/2003

Triển khai thực hiện Quyết định số 13/2003/QĐ-TTg ngày 17/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ.

 

12      

Quyết định

2473/QĐ-UBND

01/9/2003

Quy chế tạm thời về quản lý hoạt động của xe công nông.

 

13      

Quyết định

2710/2003/QĐ-UB

22/9/2003

Quy định tạm thời những nguyên tắc về phát triển các khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

14      

Chỉ thị

39/CT-UB

21/10/2004

Tăng cường công tác quản lý an toàn điện - xử lý các hành vi vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

 

15      

Quyết định

4301/2004/QĐ-UB

20/12/2004

Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

16      

Quyết định

757/2005/QĐ-UBND

02/3/2005

Ban hành quy định tạm thời về quản lý và sử dụng quỹ khám chữa bệnh miễn phí trẻ em dưới 06 tuổi.

 

17      

Chỉ thị

21/2005/CT-UBND

6/4/2005

Về việc đẩy mạnh hơn nữa công tác thu Ngân sách.

 

18      

Quyết định

3721/2005/QĐ-UBND

01/11/2005

Về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và mục đích phát triển kinh tế.

 

19      

Quyết định

137/QĐ-UB

16/01/2006

Về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2003 - 2010.

 

20      

Quyết định

568/2006/ QĐ-UBND

27/02/2006

Ban hành quy định phân cấp quản lý các dự án đầu tư xây dựng thuộc chương trình mục tiêu và chương trình mục tiêu Quốc gia.

 

21      

Quyết định

757/2006/ QĐ-UB

17/3/2006

Về việc quy định giá cước vận chuyển hành khách bằng xe buýt.

 

22      

Quyết định

2689/2006/QĐ-UB

23/11/2006

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều và đơn giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại Quyết định số 3721/2005/QĐ-UBND ngày 01/11/2005 của UBND tỉnh.

 

23      

Quyết định

2768/2006/ QĐ-UBND

04/12/2006

Về việc ban hành Quy chế đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.

 

24      

Chỉ thị

01/2007/CT-UBND

02/01/2007

Về những giải pháp trọng tâm chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2007.

 

25      

Chỉ thị

03/2007/CT-UBND

09/01/2007

Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và đốt các loại pháo.

 

26      

Chỉ thị

04/2007/CT-UBND

17/01/2007

Về việc tổ chức các hoạt động đón Tết Đinh Hợi 2007.

 

27      

Chỉ thị

06/CT-UBND

26/01/2007

Về việc bình ổn giá và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Hợi 2007.

 

28      

Quyết định

272/QĐ-UBND

01/02/2007

Về việc phê duyệt Đề án “Một cửa liên thông” trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính thành lập doanh nghiệp: Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; thủ tục khắc dấu và Cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu; cấp mã số thuế tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

29      

Quyết định

511/2007/ QĐ-UBND

13/02/2007

Về việc sửa đổi Tiết a, Khoản 2.1, Điểm 2 và Khoản 2.2, Điểm 2, Điều 10 Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất ban hành kèm theo Quyết định số 2768/2006/QĐ-UBND ngày 04/12/2006 của UBND tỉnh.

 

30      

Chỉ thị

09/2007/CT-UBND

14/02/2007

Về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy năm 2007.

 

31      

Chỉ thị

10/2007/CT-UBND

15/02/2007

Về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII.

 

32      

Chỉ thị

14/CT-UBND

20/3/2007

Về việc tổ chức tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2007.

 

33      

Chỉ thị

18/2007/CT-UBND

27/3/2007

Về việc tổ chức diễn tập quốc phòng - an ninh ở các cấp năm 2007.

 

34      

Quyết định

898/QĐ-UBND

07/4/2007

Về việc ban hành qui định tạm thời chế độ trợ cấp ưu đãi đối với công chức, viên chức chuyên trách Công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước của địa phương.

 

35      

Chỉ thị

19/CT-UBND

10/4/2007

Về việc tổ chức và điều hành  kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2006-2007 và tuyển sinh năm học 2007-2008.

 

36      

Quyết định

1004/2007/QĐ-UBND

20/4/2007

Về việc xếp loại đường bộ để xác định cước vận tải năm 2007.

 

37      

Quyết định

1086/QĐ-UBND

03/5/2007

Về việc ban hành quy chế "một cửa liên thông"  trong việc giải quyết thủ tục thành lập doanh nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

38      

Quyết định

 

1414/QĐ-UBND

 

20/6/2007

Về việc quy định tạm thời chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển.

 

39      

Quyết định

1163/QĐ-UBND

17/5/2007

Về việc chế độ phụ cấp cho Thú y trưởng các xã, phường, thị trấn.

 

40      

Chỉ thị

25/CT-UBND

22/5/2007

Về việc triển khai Tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007.

 

41      

Quyết định

1330/QĐ-UBND

06/6/2007

Về việc quy định giá tiêm chủng văcxin dịch vụ tại các cơ sở y tế tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

42      

Quyết định

1369/QĐ-UBND

08/6/2007

Về việc quy định giá thu mua nông sản có trợ giá trợ cước năm 2007.

 

43      

Chỉ thị

30/CT-UBND

20/6/2007

Về việc tổ chức và điều hành kỳ thi tuyển sinh vào đại học, cao đẳng năm 2007.

 

44      

Quyết định

1411/QĐ-UBND

20/6/2007

Về việc quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ đông xuân năm 2006-2007.

 

45      

Quyết định

1416/QĐ-UBND

20/6/2007

Về việc phê duyệt tiêu chí và quy trình xét chọn học bổng cho sinh viên ngành điện tử viễn thông và công nghệ thông tin năm 2007.

 

46      

Chỉ thị

35/CT-UBND

29/8/2007

Về việc tổ chức đợt cao điểm thực hiện Nghị quyết 32/2007/NQ-CP của Chính phủ về kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông (từ ngày 31 tháng 8 năm 2007 đến ngày 31 tháng 10 năm 2007).

 

47      

Quyết định

2206/QĐ-UBND

26/9/2007

Về việc quy định điều chỉnh và bổ sung đơn giá bồi thường cây cà phê, cây keo và cây trồng thâm canh xen lẫn nhiều loại cây trồng khác nhau trên cùng một diện tích.

 

48      

Chỉ thị

37/2007/CT-UBND

03/10/2007

Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, dịch bệnh lở mồm long móng ở gia súc và bệnh tai xanh ở lợn năm 2007.

 

49      

Chỉ thị

38/2007/CT-UBND

05/10/2007

Về việc khắc phục hậu quả cơn bão số 5 (Lekima).

 

50      

Chỉ thị

39/CT-UBND

19/10/2007

Về việc khắc phục hậu quả cơn lũ (ngày 13 đến 17 tháng 10 năm 2007).

 

51      

Quyết định

2460/QĐ-UBND

31/10/2007

Về việc quy định một số chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả các đợt lũ lụt tháng 10, tháng 11 năm 2007.

 

52      

Quyết định

2493/QĐ-UBND

06/11/2007

Về việc điều chỉnh điểm 5 Điều 1 Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về phê duyệt tiêu chí và quy trình xét chọn học bổng cho sinh viên ngành điện tử viễn thông và công nghệ thông tin năm 2007.

 

53      

Chỉ thị

42/CT-UBND

06/11/2007

Về việc tăng cường công tác khắc phục hậu quả bão lụt và phòng chống cơn bão số 6.

 

54      

Quyết định

2742/QĐ-UBND

10/12/2007

Về việc bổ sung giá đất ở nông thôn năm 2007 tại huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2869/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2869/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2008
Ngày hiệu lực08/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2869/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2869/QĐ-UBND 2008 Công bố Danh mục văn bản quy phạm Thừa Thiên Huế hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2869/QĐ-UBND 2008 Công bố Danh mục văn bản quy phạm Thừa Thiên Huế hết hiệu lực
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2869/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Ngọc Thiện
       Ngày ban hành08/12/2008
       Ngày hiệu lực08/12/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2869/QĐ-UBND 2008 Công bố Danh mục văn bản quy phạm Thừa Thiên Huế hết hiệu lực

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2869/QĐ-UBND 2008 Công bố Danh mục văn bản quy phạm Thừa Thiên Huế hết hiệu lực

           • 08/12/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/12/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực