Quyết định 137/QĐ-UBND

Quyết định 137/QĐ-UBND năm 2006 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2003 - 2010 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 137/QĐ-UBND 2006 miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp 2003 2010 Thừa Thiên Huế đã được thay thế bởi Quyết định 2869/QĐ-UBND 2008 Công bố Danh mục văn bản quy phạm Thừa Thiên Huế hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 08/12/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 137/QĐ-UBND 2006 miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp 2003 2010 Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 137/QĐ-UBND

Huế, ngày 16 tháng 01 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MIỄN, GIẢM THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2003-2010

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 3 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 129/2003/NĐ-CP ngày 03/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 15/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Theo đề nghị của Hội đồng tư vấn thuế sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế tại cuộc họp ngày 09 tháng 11 năm 2005 và Tờ trình số 3859/TTr-CT ngày 28/12/2005 của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cây hàng năm, cây lâu năm từ năm 2003 đến năm 2010 cho các huyện và thành phố Huế với số lượng quy thóc là: 69.263.973,87 kg

Trong đó:

Năm

Số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn, giảm (Kg thóc)

Miễn 100%

Giảm 50%

Do thiên tai

Tổng số

2003

8.541.083,10

380.285,49

90.368,44

9.011.737,03

2004

8.572.178,89

342.894,35

90.665,00

9.005.738,24

2005-2010

51.246.498,60

 

 

51.246.498,60

Cộng

68.359.760,59

723.179,84

181.033,44

69.263.973,87

(Chi tiết các huyện và thành phố Huế có Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Cục trưởng Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ, phối hợp với UBND các cấp, các cơ quan kiểm tra việc thực hiện miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp tại Điều 1 đến từng hộ nông dân, đảm bảo đúng đối tượng theo quy định của Luật sử dụng đất nông nghiệp; Nghị quyết số 15/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Huế có trách nhiệm chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn thông báo số thuế được miễn, giảm đến hộ nộp thuế và kiểm tra việc thực hiện miễn, giảm thuế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Giám đốc kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 16/01/2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

Đơn vị

Thuế Sử dụng đất nông nghiệp đề nghị miễn giảm năm 2003

Số hộ

Miễn
100%

Giảm
50%

Giảm
do thiên tai

Tổng số

1

Phong Điền

15.087

1.254.990,00

55.935,0

 

1.310.925,00

2

Quảng Điền

14.769

1.398.997,00

40.565,00

36.707,00

1.476.269,00

3

Hương Trà

16.655

1.361.979,00

40.890,00

 

1.402.869,00

4

Phú Vang

21.861

1.578.249,30

72.132,40

 

1.650.381,70

5

Hương Thuỷ

12.962

1.290.857,00

49.158,10

 

1.340.015,10

6

Phú Lộc

16.124

1.000.951,00

48.228,00

48.228,00

1.097.407,00

7

Nam Đông

3.180

108.17,.80

 

 

108.178,80

8

A Lưới

3.254

51.765,00

 

 

51.765,00

9

TP.Huế

12.216

495.116,00

73.376,99

5.433,44

573.926,43

Tổng cộng

116.108

8.541.083,10

380.285,49

90.368,44

9.011.737,03

 

STT

Đơn vị

Thuế Sử dụng đất nông nghiệp đề nghị miễn giảm năm 2004

Số hộ

Miễn
100%

Giảm
50%

Giảm do
thiên tai

Tổng số

1

Phong Điền

15.087

1.279.354

43.175

15.837

1.338.366

2

Quảng Điền

14.769

1.398.997

40.563

0

1.439.560

3

Hương Trà

16.655

1.361.979

40.890

0

1.402.869

4

Phú Vang

21.861

1.578.249,3

55.790,6

26.600

1.660.639,9

5

Hương Thuỷ

12.955

1.302.652,6

41.113

0

1.343.765,6

6

Phú Lộc

16.124

1.000.951

48.228

48.228

1.097.407

7

Nam Đông

3.180

108.179

0

0

108.179

8

A Lưới

3.254

51.765

0

0

51.765

9

TP.Huế

11.455

490.051.99

73.134,75

0

563.186.74

Tổng cộng

115.340

8.572.178,89

342.894,35

90.665

9.005.738,24

 

STT

Đơn vị

Thuế sử dụng đất nông nghiệp đề nghị miễn giảm năm 2005-2010

Tổng số thuế đề nghị miễn, giảm từ 2003 đến 2010

Số hộ/năm

Số thuế miễn một năm

Số thuế miễn từ năm 2005-2010

1

Phong Điền

15.087

1.254.990

7.529.940

10.179.231,00

2

Quảng Điền

14.769

1.398.997

8.393.982

11.309.811,00

3

Hương Trà

16.655

1.361.979

8.171.874

10.977.612,00

4

Phú Vang

21.816

1.578.249

9.469.496

12.780.517,40

5

Hương Thủy

12.962

1.290.857

7.745.142

10.428.922,70

6

Phú Lộc

16.124

1.000.951

6.005.706

8.200.520,00

7

Nam Đông

3.180

108.179

649.073

865.430,60

8

A Lưới

3.254

51.765

310.590

414.120,00

9

TP. Huế

12.216

495.116

2.970.696

4.107.809,17

Tổng cộng

116.108

8.541.083

51.246.498,60

69.263.973,87

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 137/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu137/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2006
Ngày hiệu lực16/01/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/12/2008
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 137/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 137/QĐ-UBND 2006 miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp 2003 2010 Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 137/QĐ-UBND 2006 miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp 2003 2010 Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu137/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Ngọc Thiện
        Ngày ban hành16/01/2006
        Ngày hiệu lực16/01/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/12/2008
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 137/QĐ-UBND 2006 miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp 2003 2010 Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 137/QĐ-UBND 2006 miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp 2003 2010 Thừa Thiên Huế