Quyết định 1414/QĐ-UBND

Quyết định 1414/QĐ-UBND năm 2007 quy định tạm thời chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 1414/QĐ-UBND năm 2007 thu nộp quản lý sử dụng phí dự thi Thừa Thiên Huế đã được thay thế bởi Quyết định 2869/QĐ-UBND 2008 Công bố Danh mục văn bản quy phạm Thừa Thiên Huế hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 08/12/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 1414/QĐ-UBND năm 2007 thu nộp quản lý sử dụng phí dự thi Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1414/QĐ-UBND

Huế, ngày 20 tháng 6 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ DỰ THI, DỰ TUYỂN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH 11 ngày 16 tháng 12 năm 2002; các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 18 tháng 5 năm 2007 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực;

Căn cứ Công văn số 5381/BGDĐT-KHTC ngày 29 tháng 5 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc qui định các mức chi tạm thời cho công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT năm học 2006-2007;

Căn cứ Quyết định số: 1413/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về việc qui định tạm thời mức chi cho công tác tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, bổ túc văn hoá, thi học sinh giỏi tỉnh, huyện và tập huấn học sinh giỏi để dự thi quốc gia;

Căn cứ Công văn số 121/HĐND-TH1 ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh;

Căn cứ Công văn số 1001/LN-STC-SGD&ĐT ngày 04 tháng 6 năm 2007 của liên ngành Sở Tài chính – Sở Giáo dục và Đào tạo về việc qui định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định tạm thời về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển các lớp đầu cấp trên địa bàn toàn tỉnh như sau:

1. Đối tượng thu, nộp phí tuyển sinh:

Các học sinh khi tham gia dự thi hoặc dự tuyển vào các lớp 6 (Trung học cơ

sở) và lớp 10 (Trung học phổ thông và các trường chuyên) của các cơ sở giáo dục

công lập hoặc các trung tâm giáo dục thường xuyên và bổ túc văn hoá hưởng kinh phí

từ ngân sách nhà nước (gọi chung là các trường trung học công lập) phải nộp phí dự thi, dự tuyển theo qui định dưới đây:

STT

Loại phí

Mức thu

Học sinh thi vào các trường huyện miền núi

Học sinh thi vào các trường huyện đồng bằng

Học sinh thi vào các trường thành phố Huế

A

Phí dự tuyển

 

 

 

1

Dự tuyển vào lớp 6

5.000

6.000

8.000

2

Dự tuyển vào lớp 10

5.000

6.000

8.000

B

Phí dự thi

 

 

 

1

Thi tuyển vào lớp 6, lớp 10 trung học phổ thông

55.000

60.000

65.000

2

Môn chuyên vào lớp chuyên

 

 

40.000

3. Tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển:

a) Các trường Trung học công lập được giao thu phí có trách nhiệm:

- Tổ chức thu phí dự thi, dự tuyển theo đúng qui định tại quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh; thông báo (hoặc niêm yết công khai) mức thu phí dự thi, dự tuyển tại trường và tại các điểm nhận hồ sơ tuyển sinh; khi thu phải cấp biên lai thu phí do Cục thuế Nhà nước tỉnh phát hành cho đối tượng nộp.

- Mở sổ sách kế toán theo dõi việc thu và sử dụng số phí thu được theo đúng chế độ kế toán thống kê hiện hành.

b) Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên trực tiếp (phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo):

- Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đối chiếu việc thu, nộp, quản lý sử dụng phí dự thi, dự tuyển tại các trường trực thuộc.

- Tổng hợp quyết toán phí dự thi, dự tuyển theo chế độ qui định.

c) Tiền thu phí dự thi, dự tuyển được để lại 100% để chi phí cho công tác tuyển sinh và được quản lý sử dụng như sau:

- Đối với phí dự tuyển vào lớp 6 và lớp 10:

+ Các trường có tổ chức xét tuyển được để lại 70% số phí thực thu để chi phí trực tiếp cho việc tổ chức xét tuyển, gồm:

Chi phí tiếp nhận hồ sơ;

Chi phí nhập dữ liệu;

Chi phí cho hội đồng xét tuyển;

Chi mua văn phòng phẩm, biên lai thu phí, chi phí điện thoại, điện thắp sáng, nước sinh hoạt…;

Chi photocopy, in ấn tài liệu, biểu mẫu…;

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích, hoặc đóng góp nhiều công sức trong công tác xét tuyển;

Các chi phí trực tiếp khác;

+ Nộp 30 % số phí thực thu cho Phòng Giáo dục (đối với các trường do phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý) hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với các trường do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý) để chi phí trực tiếp cho công tác xét tuyển như:

Chi phí xử lý thông tin, dữ liệu;

Chi phí in ấn, cấp giấy thông báo hoặc giấy chứng nhận trúng tuyển;

Hội nghị chuyên đề về công tác xét tuyển, hội nghị tổng kết công tác xét tuyển; Chi văn phòng phẩm, điện thoại, điện thắp sáng, nước sinh hoạt…;

Chi photocopy, in ấn tài liệu, biểu mẫu…; Các chi phí trực tiếp khác.

- Đối với phí dự thi vào lớp 6, lớp 10 (Trung học phổ thông và các trường chuyên):

+ Các trường có tổ chức thi tuyển được để lại 2.500 đ/1 hồ sơ để chi phí: Chi phí tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ;

Nhập dữ liệu;

Trả hồ sơ (nếu không trúng tuyển);

+ Nộp số phí thực thu còn lại cho Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với các trường do phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý) hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với các trường do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý) để chi phí trực tiếp cho công tác thi tuyển như:

Chi phí nhập dữ liệu tổng hợp và xử lý thông tin dữ liệu;

Chi phí ra đề thi và làm đề thi;

Chi photocopy, in ấn tài liệu, biểu mẫu, đề thi, giấy thi…;

Chi phí cho Hội đồng coi thi, hội đồng chấm thi;

Chi phí in và cấp giấy thông báo hoặc giấy chứng nhận trúng tuyển cho thí sinh;

Chi văn phòng phẩm, điện thoại, điện thắp sáng, nước sinh hoạt cho hội đồng coi thi, chấm thi, làm đề…;

Chi khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích, hoặc đóng góp nhiều công sức cho công tác xét tuyển;

Chi cho công tác quản lý, chi khác;

Việc sử dụng phí dự thi để chi chi phí cho công tác tuyển sinh phải đúng định mức, đúng chế độ và quyết toán theo quy định hiện hành của nhà nước. Kết thúc mùa tuyển sinh, kinh phí dự thi, dự tuyển còn thừa không sử dụng hết được để lại để tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ tuyển sinh năm sau.

- Đối với các trường thực hiện vừa thi tuyển, vừa xét tuyển vào lớp 6, lớp 10: Áp dụng thu phí dự thi, đồng thời thu bổ sung 50% phí dự tuyển theo quy định ở mức thu phí nói trên và sử dụng phí theo đúng quy định mục 3.3 a và 3.3 b của Điều 1.

Điều 2. Giám đốc Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo và Cục trưởng Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2007.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục thuế Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1414/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1414/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2007
Ngày hiệu lực15/06/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/12/2008
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1414/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1414/QĐ-UBND năm 2007 thu nộp quản lý sử dụng phí dự thi Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1414/QĐ-UBND năm 2007 thu nộp quản lý sử dụng phí dự thi Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1414/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Xuân Lý
        Ngày ban hành20/06/2007
        Ngày hiệu lực15/06/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/12/2008
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1414/QĐ-UBND năm 2007 thu nộp quản lý sử dụng phí dự thi Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1414/QĐ-UBND năm 2007 thu nộp quản lý sử dụng phí dự thi Thừa Thiên Huế