Quyết định 2206/QĐ-UBND

Quyết định 2206/QĐ-UBND quy định điều chỉnh và bổ sung đơn giá bồi thường đối với cây cà phê, cây keo quy định tại Quyết định 3721/2005/QĐ-UBND, 2689/2006/QĐ-UBND và cây trồng thâm canh xen lẫn nhiều loại cây trồng khác nhau trên cùng một diện tích do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 2206/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá bồi thường cây cà phê cây keo Thừa Thiên Huế đã được thay thế bởi Quyết định 928/2008/QĐ-UBND bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 26/04/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 2206/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá bồi thường cây cà phê cây keo Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2206/QĐ-UBND

Huế, ngày 26 tháng 9 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY CÀ PHÊ, CÂY KEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 3721/2005/QĐ-UBND NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2005, QUYẾT ĐỊNH SỐ 2689/2006/QĐ-UBND NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2006 VÀ CÂY TRỒNG THÂM CANH XEN LẪN NHIỀU LOẠI CÂY TRỒNG KHÁC NHAU TRÊN CÙNG MỘT DIỆN TÍCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Thông tư số 197/2004/NĐ-CP">116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Liên Sở: Tài chính – Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 2494/LS: TC- NN&PTNT ngày 24 tháng 9 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định điều chỉnh và bổ sung đơn giá bồi thường đối với cây cà phê, cây keo quy định tại Quyết định số 3721/2005/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2005, Quyết định số 2689/2006/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2006 và cây trồng thâm canh xen lẫn nhiều loại cây trồng khác nhau trên cùng một diện tích; cụ thể như sau:

1. Bãi bỏ đơn giá bồi thường đối với cây cà phê trồng đại trà quy định tại mã số 200075 phụ lục kèm theo Quyết định số 2689/2006/QĐ-UBND ngày 23/11/2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Thống nhất áp dụng đơn giá bồi thường cây cà phê trồng đại trà theo đơn giá bồi thường cây cà phê trồng phân tán quy định tại mã số 200283 phụ lục kèm theo Quyết định số 2689/2006/QĐ-UBND ngày 23/11/2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thay thế đơn giá bồi thường thời kỳ kiến thiết cơ bản (trồng, chăm sóc năm 1; Thời kỳ cây trồng từ năm thứ 2 đến năm thứ 3) đã được quy định tại mã số 200103 phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 3721/2005/QĐ-UBND ngày 01/11/2005 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, như sau:

- Thời kỳ trồng cây con và chăm sóc năm thứ 1: 8.150.000đồng/ha;

- Thời kỳ cây trồng từ năm thứ 2 đến năm thứ 3 hoặc cây có đường kính trung bình £ 7cm: 12.000.000 đồng/ha;

3. Bổ sung nguyên tắc bồi thường đối với cây trồng thâm canh xen lẫn nhiều loại cây trồng khác nhau trên cùng một diện tích như sau:

- Đối với loại cây trồng có đơn giá bồi thường tính theo cây thì tính theo số lượng thực tế và đơn giá bồi thường theo quy định.

- Đối với loại cây trồng có đơn giá bồi thường tính theo đơn vị diện tích thì đơn giá cây trồng xen được xác định như sau:

+ Nếu xen 02 loại cây trồng: Đền bù 100% theo đơn giá cây có giá trị cao cộng với 50% đơn giá cây trồng xen có giá trị thấp.

+ Nếu xen 03 loại cây trồng: Đền bù theo 100% đơn giá cây có giá trị cao nhất, cộng với 25% đơn giá cây trồng xen có giá trị thấp hơn, cộng với 25% đơn giá cây trồng xen có giá trị thấp nhất.

Đơn giá bồi thường cho từng loại cây trồng theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế đơn giá bồi thường đối với cây cà phê trồng đại trà quy định tại mã số 200075 phụ lục kèm theo Quyết định số 2689/2006/QĐ-UBND ngày 23/11/2006; đơn giá bồi thường thời kỳ KTCB đối với cây keo quy định tại mã số 200103 phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 3721/2005/QĐ-UBND ngày 01/11/2005 của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế; Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các huyện, thành phố Huế; Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan và các Chủ đầu tư đang thực hiện dự án trên địa bàn Tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT và các Ban của HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Tòa án ND tỉnh, Viện KSND tỉnh;
- Sở Tư pháp, Thanh tra Nhà nước tỉnh;
- Lưu: VT, TC, NN, NĐ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PCT Nguyễn Ngọc Thiện

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2206/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2206/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/09/2007
Ngày hiệu lực 26/09/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 08/12/2008
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2206/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2206/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá bồi thường cây cà phê cây keo Thừa Thiên Huế


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2206/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá bồi thường cây cà phê cây keo Thừa Thiên Huế
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2206/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành 26/09/2007
Ngày hiệu lực 26/09/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 08/12/2008
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2206/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá bồi thường cây cà phê cây keo Thừa Thiên Huế

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2206/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá bồi thường cây cà phê cây keo Thừa Thiên Huế