Quyết định 1022/QĐ-STC

Quyết định 1022/QĐ-STC năm 2015 bổ sung lần 10 Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy do tỉnh Cao Bằng ban hành

Quyết định 1022/QĐ-STC sửa đổi bổ sung lần 10 bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ Cao Bằng 2015 đã được thay thế bởi Quyết định 18/QĐ-STC bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ xe ô tô xe máy Cao Bằng 2016 và được áp dụng kể từ ngày 14/01/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 1022/QĐ-STC sửa đổi bổ sung lần 10 bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ Cao Bằng 2015


UBND TỈNH CAO BẰNG
SỞ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1022/QĐ-STC

Cao Bằng, ngày 02 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỔ SUNG LẦN 10 BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE Ô TÔ, XE MÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về Lệ phí trước bạ; Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về Lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011; Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Lệ phí trước bạ;

Căn cứ công văn số 1519/BTC-CST ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản nhập khẩu;

Căn cứ Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ủy quyền cho Sở Tài chính ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Quyết định số 299/QĐ-STC ngày 06 tháng 5 năm 2015 về việc ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 429/QĐ-STC ngày 04 tháng 6 năm 2015 bsung lần 1; Quyết định số 583/QĐ-STC ngày 08 tháng 7 năm 2015 bổ sung lần 2; Quyết định số 696/QĐ-STC ngày 10 tháng 8 năm 2015 sửa đổi, bổ sung lần 3; Quyết định số 745/QĐ-STC ngày 18 tháng 8 năm 2015 sửa đổi, bổ sung lần 4; Quyết định số 780/QĐ-STC ngày 31 tháng 8 năm 2015 bổ sung lần 5; Quyết định số 818/QĐ- STC ngày 15 tháng 9 năm 2015 bổ sung lần 6; Quyết định số 852/QĐ-STC ngày 24 tháng 9 năm 2015 sửa đổi, bổ sung lần 7; Quyết định số 906/QĐ-STC ngày 06 tháng 10 năm 2015 sửa đổi, bổ sung lần 8; Quyết định số 956/QĐ-STC ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng về việc ban hành sửa bổ sung ln 9 Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Quy chế phối hp công tác giữa Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh Cao Bằng và Biên bản họp giữa Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh ngày 02 tháng 11 năm 2015 về việc thống nhất mức giá tính lệ phí trước bạ đbổ sung lần 10 Bảng giá tối thiu tính lệ phí trước bạ đối với các loại phương tiện xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trên cơ sở Thông báo giá của các nhà sản xuất, lắp ráp và nhập khu xe ô tô; giá ghi trên hóa đơn bán hàng hợp pháp; thông tin giá thị trường thời điểm hiện tại;

Xét đề nghị của Phòng Quản lý giá Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung lần 10 Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (có Phụ lục chi tiết I, II, III kèm theo).

Điều 2. Trong quá trình thu lệ phí trước bạ, trường hợp cơ quan thuế phát hiện hoặc nhận được ý kiến của tổ chức, cá nhân về giá tính lệ phí trước bạ của tài sản chưa phù hợp hoặc giá tài sản đó chưa được quy định trong bảng giá tính lệ phí trước bạ thì Cục Thuế tỉnh có ý kiến đề xuất kịp thời gửi Sở Tài chính để sửa đổi, bsung vào Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Sở Tài chính Cao Bằng, Cục Thuế tỉnh Cao Bằng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4 (thực hiện);
- Bộ Tài chính (b/cáo);
- Tổng cục Thuế (b/cáo);
- UBND tỉnh Cao Bằng (b/cáo);
- UBND các huyện, thành phố (p/hợp);
- Website STC;
- Lưu: VT, QLG.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Hoàng
Hiển

 

PHỤ LỤC I

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI XE MÁY TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1022/QĐ-STC ngày 02 tháng 11 năm 2015 của Sở Tài chính Cao Bằng)

ĐVT: Nghìn đồng

STT

CHỦNG LOẠI NHÃN HIỆU - SỐ LOẠI KÝ HIỆU

GIÁ XE MỚI 100%

1

2

3

 

DANH MỤC B SUNG

 

 

HÃNG HONDA

 

1

JF58 VISION

28,562

 

HÃNG YAMAHA

 

1

ACRUZO-2TD1, dung tích xi lanh 125cm3, sản xuất 2015

35,000

 

HÃNG KWANG YANG

 

1

K-PIPE, phanh đĩa, dung tích xi lanh 125cm3

33,100

 

PHỤ LỤC II

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI XE Ô TÔ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
Liên doanh, nhập khẩu linh kiện, sản xuất lắp ráp tại Việt Nam
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1022/QĐ-STC ngày 02 tháng 11 năm 2015 của Sở Tài chính Cao Bằng)

ĐVT: Nghìn đồng

STT

CHỦNG LOẠI NHÃN HIỆU - SỐ LOẠI KÝ HIỆU

NĂM SẢN XUẤT

GIÁ XE MỚI 100%

1

2

3

4

 

DANH MỤC BỔ SUNG

 

 

A

LOẠI XE Ô TÔ TẢI

 

 

 

NHÃN HIỆU TMT

 

 

1

TMT KC132800T-MB

Ôtô tải (có mui), dung tích xi lanh 6494cm3 tải trọng 6950 kg

2015

615,000

 

NHÃN HIỆU VT - VEAM

 

 

1

VT200-1

VT200-1MB, mã sản phẩm DT21X11002 tải trọng 1990 kg

 

403,700

2

VT200-1MB, mã sản phẩm DT21X11212 tải trọng 1990 kg

 

438,900

3

VT200-1TK, mã sản phẩm DT21X11003 tải trọng 1990 kg

 

403,700

4

VT200-1TK, mã sản phẩm DT21X11313 tải trọng 1990 kg

 

447,700

5

VT201

VT201, mã sản phẩm DT22X11001 tải trọng 1990 kg

 

361,900

6

VT201, mã sản phẩm DT22X11111 tải trọng 1990 kg

 

378,400

7

VT252

VT252, mã sản phẩm ET38X11001 tải trọng 2360 kg

 

374,000

8

VT252, mã sn phẩm ET38X11111 tải trọng 2360 kg

 

390,500

9

VT650

VT650 CS, mã sản phẩm LT00X11006

 

605,000

10

VT650

VT650, mã sản phẩm LT00X11001 tải trọng 6400 kg

 

605,000

11

VT650, mã sản phẩm LT00X11111 tải trọng 6400 kg

 

640,200

12

VT651

VT651 MB, mã sản phẩm LT01X11002 tải trọng 6490 kg

 

588,500

13

VT651 MB, mã sản phẩm LT01X11212 tải trọng 6490 kg

 

627,000

14

VT651 TK, mã sản phẩm LT01X11003 tải trọng 6490 kg

 

588,500

15

VT651 TK, mã sản phẩm LT01X11313 tải trọng 6490 kg

 

639,100

16

VT651 CS, mã sản phẩm LT01X11006

 

588,500

17

VT750

VT750 MB, mã sản phẩm MT00X11002 tải trọng 7360 kg

 

618,200

18

VT750 MB, mã sản phẩm MT00X11212 tải trọng 7360 kg

 

672,100

19

VT750 TK, mã sản phẩm MT00X11003 tải trọng 7300 kg

 

618,200

20

VT750 TK, mã sản phẩm MT00X11313 tải trọng 7300 kg

 

690,800

 

PHỤ LỤC III

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI XE Ô TÔ NHẬP KHẨU NGUYÊN CHIẾC TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1022/QĐ-STC ngày 02 tháng 11 năm 2015 của Sở Tài chính Cao Bằng

ĐVT: Nghìn đồng

STT

CHỦNG LOẠI NHÃN HIỆU - SỐ LOẠI KÝ HIỆU

NĂM SẢN XUT

GIÁ XE MỚI 100%

1

2

3

4

 

DANH MỤC BỔ SUNG

 

 

A

XE Ô TÔ TẢI

 

 

 

NHÃN HIU JAC

 

 

1

Ôtô tải thùng

HFC1253K1R1, tay lái thuận, tải trọng 12.450 kg, động cơ Diesel CA6DF2-26, công suất 192 kW, dung tích xi lanh 7121cm3, sản xuất tại Trung Quốc

2014

1,095,000

 

NHÃN HIU MITSUBISHI

 

 

1

Triton GLS.AT (phiên bản giới hạn)

Ôtô tải (pick up cabin kép), dung tích xi lanh 2477cm3, 05 chỗ ngồi, tải trọng 625 đến 725kg, nhập khẩu

2015

775,000

 

NHÃN HIỆU DONGFENG

 

 

1

DONGFENG DFL 3160BXA

Ôtô tải (tự đ), tải trọng 6240kg, dung tích xi lanh 6494cm3, cầu sau 10 tấn, sản xut ti Trung Quốc

2014

547,000

B

XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI

 

 

 

NHÃN HIỆU KIA

 

 

1

KIA RIO

Xe ôtô con 05 chỗ ngồi, kiểu Sedan, số sàn, máy xăng, dung tích xi lanh 1396 cm3, sản xuất tại Hàn Quốc

2015

478,000

 

NHÃN HIU HAIMA

 

 

1

HAIMA S5

Ôtô con 05 chỗ ngồi, dung tích xi lanh 1497 cm3, sản xuất tại Trung Quốc

2015

190,000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1022/QĐ-STC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1022/QĐ-STC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2015
Ngày hiệu lực02/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1022/QĐ-STC

Lược đồ Quyết định 1022/QĐ-STC sửa đổi bổ sung lần 10 bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ Cao Bằng 2015


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1022/QĐ-STC sửa đổi bổ sung lần 10 bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ Cao Bằng 2015
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1022/QĐ-STC
     Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
     Người kýHoàng Hiển
     Ngày ban hành02/11/2015
     Ngày hiệu lực02/11/2015
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2016
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 1022/QĐ-STC sửa đổi bổ sung lần 10 bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ Cao Bằng 2015

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1022/QĐ-STC sửa đổi bổ sung lần 10 bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ Cao Bằng 2015