Quyết định 1129/QĐ-STC

Quyết định 1129/QĐ-STC năm 2015 bổ sung lần 12 Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Quyết định ngày 1129/QĐ-STC sửa đổi bổ sung Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ xe ô tô Cao Bằng 2015 đã được thay thế bởi Quyết định 18/QĐ-STC bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ xe ô tô xe máy Cao Bằng 2016 và được áp dụng kể từ ngày 14/01/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định ngày 1129/QĐ-STC sửa đổi bổ sung Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ xe ô tô Cao Bằng 2015


UBND TỈNH CAO BẰNG
SỞ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1129/QĐ-STC

Cao Bằng, ngày 01 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỔ SUNG LẦN 12 BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE Ô TÔ, XE MÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

GIÁM ĐỐC S TÀI CHÍNH

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 của y ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định s 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về Lệ phí trước bạ; Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về Lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011;Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Lệ phí trước bạ;

Căn cứ công văn số 1519/BTC-CST ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản nhập khẩu;

Căn cứ Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2015 của y ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ủy quyền cho Sở Tài chính ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Quyết định số 299/QĐ-STC ngày 06 tháng 5 năm 2015 về việc ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 429/QĐ-STC ngày 04 tháng 6 năm 2015 bổ sung lần 1; Quyết định số 583/QĐ-STC ngày 08 tháng 7 năm 2015 bổ sung lần 2; Quyết định số 696/QĐ-STC ngày 10 tháng 8 năm 2015 sửa đổi, bổ sung lần 3; Quyết định số 745/QĐ-STC ngày 18 tháng 8 năm 2015 sửa đổi, bổ sung lần 4; Quyết định số 780/QĐ-STC ngày 31 tháng 8 năm 2015 bổ sung lần 5; Quyết định số 818/QĐ-STC ngày 15 tháng 9 năm 2015 bổ sung lần 6; Quyết định số 852/QĐ-STC ngày 24 tháng 9 năm 2015 sửa đổi, bổ sung lần 7; Quyết định số 906/QĐ-STC ngày 06 tháng 10 năm 2015 sửa đi, bổ sung lần 8; Quyết định số 956/QĐ-STC ngày 22 tháng 10 năm 2015 bổ sung lần 9; Quyết định số 1022/QĐ-STC ngày 02 tháng 11 năm 2015 của Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng về việc sửa đổi, bổ sung lần 10; Quyết định số 1068/QĐ-STC ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Sở Tài chính tỉnh Cao Bng về việc sửa đổi, bổ sung lần 11 Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Quy chế phối hp công tác giữa Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh Cao Bằng và Biên bản họp giữa Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh ngày 30 tháng 11 năm 2015 về việc thống nhất mức giá tính lệ phí trước bạ để bổ sung lần 12 Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với các loại phương tiện xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Cao Bng trên cơ sở Thông báo giá của các nhà sản xuất, lắp rắp và nhập khu xe ô tô; giá ghi trên hóa đơn bán hàng hợp pháp; thông tin giá thị trường thời điểm hiện tại;

Xét đề nghị của Phòng Quản lý giá Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bsung lần 12 Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (có Phụ lục chi tiết I, II, III kèm theo).

Điều 2. Trong quá trình thu lệ phí trước bạ, trường hp cơ quan thuế phát hiện hoặc nhận được ý kiến của tchức, cá nhân về giá tính lệ phí trước bạ của tài sản chưa phù hp hoặc giá tài sản đó chưa được quy định trong bảng giá tính lệ phí trước bạ thì Cục Thuế tỉnh có ý kiến đề xuất kịp thi gửi Sở Tài chính đsửa đi, bsung vào Bảng giá ti thiu tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Sở Tài chính Cao Bằng, Cục Thuế tỉnh Cao Bằng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 4 (thực hiện);
- Bộ Tài chính; b/cáo
- Tổng cục Thuế; b/cáo
- UBND tỉnh Cao Bằng; b/cáo
- UBND các huyện, thành phố (p/hp);
- Website STC;
- Lưu: VT, QLG

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Hoàng Hiển

 

PHỤ LỤC I

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI XE MÁY TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
Ban hành kèm theo Quyết định số 1129/QĐ-STC ngày 01 tháng 12 năm 2015 của S Tài chính Cao Bằng

ĐVT: Nghìn đồng

STT

CHỦNG LOẠI NHÃN HIỆU - SỐ LOẠI KÝ HIỆU

GIÁ XE MỚI 100%

1

2

3

 

DANH MỤC B SUNG

 

 

HÃNG HONDA

 

1

SH Mode (phiên bản tiêu chuẩn), sloại JF511 SH MODE

47,161

2

SH Mode (phiên bản cá tính), số loại JF511 SH MODE

47,632

3

SH Mode (phiên bản thời trang), số loại JF512 SH MODE

47,632

 

HÃNG DAEHANIKD

 

1

DAEHANIKD, số loại 50, dung tích 50cm3

9,300

 

PHỤ LỤC II

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI XE Ô TÔ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
Liên doanh, nhập khẩu linh kiện, sản xuất lắp ráp tại Việt Nam
Ban hành kèm theo Quyết định số 1129/QĐ-STC ngày 01 tháng 12 năm 2015 của S Tài chính Cao Bằng

ĐVT: Nghìn đồng

STT

CHỦNG LOẠI NHÃN HIỆU - SỐ LOẠI KÝ HIỆU

NĂM SẢN XUẤT

GIÁ XE MỚI 100%

1

2

3

4

 

DANH MỤC B SUNG

 

 

A

LOẠI XE Ô TÔ TẢI

 

 

 

NN HIỆU HUYNDAI

 

 

l

HYUNDAI MIGHTY HD72/DT-TL

Xe ôtô tải, dung tích xi lanh 3907cm3, tải trọng 3.500 kg

2015

634,000

 

NHÃN HIỆU TMT

 

 

1

TMT CA3513T-MB

Xe ôtô tải (có mui), dung tích xi lanh 970cm3, tải trọng 1.250 kg

2015

135,000

 

NHÃN HIỆU CHIẾN THẮNG

 

 

1

CT3.45T1/KM

Ôtô tải (có mui), dung tích xi lanh 2672cm3, tải trọng 3.200 kg

2015

260,000

 

NHÃN HIỆU TRƯỜNG GIANG

 

 

1

Xe tải thùng 1 cầu

Sloại DFM EQ7TE4x2/KM3 tải trọng 9.600 kg

2015

510,000

 

NHÃN HIỆU SUZUKI

 

 

1

SK410K/SGS-TTĐ

Ôtô tải (tự đổ), dung tích xi lanh 970cm3, tải trọng 445kg

2015

250,000

 

NHÃN HIỆU SITOM

 

 

1

Xe tải thùng

STQ1316L9T6B4, tải thùng 8x4 - 17,95/30T

 

1,080,000

2

Xe tải thùng

STQ1346L9T6B4, tải thùng 10x4 - 22,5/34T

 

1,190,000

3

Xe ben

STQ3256L9Y9S4, ben 6x4 - 260Hp - 13.5T/24T

 

900.000

4

STQ3311L16Y4B14, ben 8x4 - 340Hp - 17.5T/30T

 

1,160,000

5

Đầu kéo

STQ4257L7Y15S4, đầu kéo (6x4) - Cầu nhanh

 

890,000

6

Xe chuyên dùng

ZJV9405CLXDY, moóc lồng CIMC 12.4m - 32T/39T

 

310.000

B

LOẠI XE CHỞ NGƯỜI

 

 

 

NHÃN HIỆU FORD

 

 

1

FORD FOCUS DYB 4D PNDA AT

Ôtô con 05 chỗ ngồi, số tự động, động cơ xăng, dung tích xi lanh 1596cm3, 4 cửa, C346 MCA Trend

2015, 2016

799,000

2

FORD FOCUS DYB 5D PNDA AT

Ôtô con 05 chngi, stự động, động cơ xăng, dung tích xi lanh 1596cm3, 5 cửa, C346 MCA Trend

2015, 2016

799,000

3

FORD FOCUS DYB 5D M9DC AT

Ôtô con 05 chỗ ngồi, số tự động, động cơ xăng, dung tích xi lanh 1498cm3, 5 cửa, C346 MCA Sport

2015, 2016

899,000

4

FORD FOCUS DYB 4D M9DC AT

Ôtô con 05 chỗ ngồi, số tự động, động cơ xăng, dung tích xi lanh 1498cm3, 4 cửa, C346 MCA Titanium

2015, 2016

899,000

 

NHÃN HIỆU MERCEDES BENZ

 

 

1

C200 (W205)

Ôtô con 05 chỗ ngồi, 4x2, động cơ xăng không chì, dung tích xi lanh 1991 cm3

2015

1,439,000

 

PHỤ LỤC III

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI XE Ô TÔ NHẬP KHẨU NGUYÊN CHIẾC TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
Ban hành kèm theo Quyết định số 1129/QĐ-STC ngày 01 tháng 12 năm 2015 của S Tài chính Cao Bằng

ĐVT: Nghìn đồng

STT

CHỦNG LOẠI NHÃN HIỆU - SLOẠI KÝ HIỆU

NĂM SẢN XUẤT

GIÁ XE MỚI 100%

1

2

3

4

 

DANH MỤC B SUNG

 

 

A

XE Ô TÔ TẢI

 

 

 

HÃNG DONGFENG

 

 

1

DONGFENG DFL3160BX1A

Xe ôtô tải (tự đổ), trọng tải 8105kg, công suất động cơ 132 KW, động cơ diezel, dung tích xi lanh 6494 cm3, sn xuất tại Trung Quốc

2015

765,000

 

HÃNG CNHTC

 

 

1

HH/WD615.47-TM.C

Xe ôtô tải (có mui), tải trọng 16.300kg, dung tích xi lanh 9726 cm3, sản xuất tại Trung Quốc

2014

1,230,500

 

HÃNG MITSUBISHI

 

 

1

Triton GLS.AT (Canopy)

Ôtô tải (pick up - cabin kép), 05 chỗ ngồi, 4x4 AT, dung tích xi lanh 2477cm3, tải trọng 625 đến 725kg, nhập khẩu

2015

775,000

2

Triton GLS.MT (Canopy)

Ôtô tải (pick up - cabin kép), 05 chỗ ngồi, 4x4MT, dung tích xi lanh 2477cm3, tải trọng 610 đến 710kg, nhập khẩu

2015

690,000

3

Triton GLX.AT (Canopy)

Ôtô ti (pick up - cabin kép), 05 chỗ ngồi, 4x2 AT, dung tích xi lanh 2477cm3, tải trọng 600 đến 700kg, nhập khẩu

2015

615,000

4

Triton GLX.MT (Canopy)

Ôtô ti (pick up - cabin kép), 05 chngồi, 4x2 MT, dung tích xi lanh 2477cm3, tải trọng 630 đến 730kg, nhập khẩu

2015

580.000

 

HÃNG CIMC

 

 

1

Sơ mi rơ móoc tải (có mui)

ZJV9403CCYSZ, tải trọng 30.620kg, loại 03 trục sau, sản xuất tại Trung Quốc

2015

385,800

B

XE Ô TÔ CHNGƯỜI

 

 

 

NHÃN HIU AUDI

 

 

1

AUDI A4 1.8TFSI

Ôtô con 05 chỗ ngồi, số tự động, động cơ xăng không chì, dung tích xi lanh 1798cm3, sản xuất tại Đức

2015

1,618,268

2

AUDI Q5 2.0TFS1 QUATTRO

Ôtô con 05 chỗ ngồi, tay lái thuận, động cơ xăng, 4x4, dung tích xi lanh 1984 cm3, sản xuất tại Đức

2015

2,283,000

 

NHÃN HIỆU MITSUBISHI

 

 

1

Mitsubishi Pajero GLS AT (3.8L)

Ôtô con 07 chỗ ngồi, số tự động, dung tích xi lanh 3828cm3 nhập khẩu

2015

2,079,000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1129/QĐ-STC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1129/QĐ-STC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/12/2015
Ngày hiệu lực01/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1129/QĐ-STC

Lược đồ Quyết định ngày 1129/QĐ-STC sửa đổi bổ sung Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ xe ô tô Cao Bằng 2015


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định ngày 1129/QĐ-STC sửa đổi bổ sung Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ xe ô tô Cao Bằng 2015
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1129/QĐ-STC
     Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
     Người kýHoàng Hiển
     Ngày ban hành01/12/2015
     Ngày hiệu lực01/12/2015
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2016
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định ngày 1129/QĐ-STC sửa đổi bổ sung Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ xe ô tô Cao Bằng 2015

        Lịch sử hiệu lực Quyết định ngày 1129/QĐ-STC sửa đổi bổ sung Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ xe ô tô Cao Bằng 2015