Quyết định 1026/QĐ-BTTTT

Quyết định 1026/QĐ-BTTTT năm 2008 về việc ủy quyền cho Ban quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh xác nhận hàng hóa là sản phẩm, hệ thống công nghệ thông tin chuyên dùng đã qua sử dụng do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1026/QĐ-BTTTT ủy quyền xác nhận hàng hóa là sản phẩm, hệ thống công nghệ thông tin chuyên dùng đã qua sử dụng


BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1026/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

ỦY QUYỀN CHO BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH XÁC NHẬN HÀNG HÓA LÀ SẢN PHẨM, HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHUYÊN DÙNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Nghị định số 99/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Khu công nghệ cao;
Căn cứ Quyết định số 146/2002/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 20/2006/QĐ-BBCVT ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu;
Căn cứ Quyết định số 11/2007/QĐ-BBCVT ngày 24 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2006/QĐ-BBCVT ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu;
Theo đề nghị của Trưởng ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 378/KCNC-QLĐT;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Ban quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Ban quản lý) xác nhận hàng hóa là sản phẩm, hệ thống công nghệ thông tin chuyên dùng đã qua sử dụng được phép nhập khẩu theo quy định tại Điểm 5 (phần Ghi chú), Khoản 2, Điều 1 của Quyết định số 11/2007/QĐ-BBCVT ngày 24 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, viễn thông trong Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Việc xác nhận hàng hóa là sản phẩm, hệ thống công nghệ thông tin chuyên dùng phải được thực hiện theo đúng các quy định tại Quyết định số 11/2007/QĐ-BBCVT ngày 24/5/2007 và một số Điều kiện sau đây:

1. Chỉ xác nhận các sản phẩm, hệ thống công nghệ thông tin chuyên dùng sử dụng để làm phương tiện sản xuất của doanh nghiệp, không lưu thông ra thị trường, không tạo rác thải gây ô nhiễm môi trường và sau khi không còn giá trị sử dụng phải được xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

2. Trường hợp sản phẩm, hệ thống công nghệ thông tin chuyên dùng này thuộc danh mục sản phẩm bắt buộc phải chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn thì phải có chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn trước khi nhập khẩu theo quy định tại các Quyết định 44/2006/QĐ-BBCVT ngày 3/11/2006 và Quyết định số 45/2006/QĐ-BBCVT ngày 3/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông.

3. Trường hợp sản phẩm, hệ thống công nghệ thông tin chuyên dùng là thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện thì khi nhập khẩu phải có giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 02/2006/TT-BBCVT ngày 24/04/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông.

Điều 3. Ban Quản lý có trách nhiệm xây dựng cơ chế phối hợp với các cơ quan liên quan; hướng dẫn, xem xét và xác nhận hàng hóa là sản phẩm, hệ thống công nghệ thông tin chuyên dùng cho các doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Điều 2 và Quyết định số 11/2007/QĐ-BBCVT ngày 24/05/2007.

Điều 4. Định kỳ hàng quý, 06 tháng và hàng năm, Ban quản lý tổng hợp tình hình thực hiện ủy quyền báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 5. Bộ Thông tin và Truyền thông định kỳ hàng năm hoặc đột xuất tổ chức kiểm tra việc thực hiện những quy định trong Quyết định ủy quyền này theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 7. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, viễn thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- VP Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- BQL Khu công nghệ cao TP. HCM;
- Tổng cục Hải quan;
- Sở TTTT TP. HCM;
- Cục Hải quan TP.HCM;
- Các doanh nghiệp CNTT, VT;
- Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Lưu VT, CNTT.

BỘ TRƯỞNG
Lê Doãn Hợp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1026/QĐ-BTTTT

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1026/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/07/2008
Ngày hiệu lực 26/07/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1026/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 1026/QĐ-BTTTT ủy quyền xác nhận hàng hóa là sản phẩm, hệ thống công nghệ thông tin chuyên dùng đã qua sử dụng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1026/QĐ-BTTTT ủy quyền xác nhận hàng hóa là sản phẩm, hệ thống công nghệ thông tin chuyên dùng đã qua sử dụng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1026/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký Lê Doãn Hợp
Ngày ban hành 11/07/2008
Ngày hiệu lực 26/07/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 1026/QĐ-BTTTT ủy quyền xác nhận hàng hóa là sản phẩm, hệ thống công nghệ thông tin chuyên dùng đã qua sử dụng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1026/QĐ-BTTTT ủy quyền xác nhận hàng hóa là sản phẩm, hệ thống công nghệ thông tin chuyên dùng đã qua sử dụng

  • 11/07/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 26/07/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực