Quyết định 103/1998/QĐ-BTC

Quyết định 103/1998/QĐ-BTC sửa đổi tên và thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 103/1998/QĐ-BTC sửa đổi tên và thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế xuất nhập khẩu đã được thay thế bởi Quyết định 1803/1998/QĐ-BTC Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi và được áp dụng kể từ ngày 01/01/1999.

Nội dung toàn văn Quyết định 103/1998/QĐ-BTC sửa đổi tên và thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế xuất nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 103/1998/QĐ-BTC

Hà Nội , ngày 06 tháng 2 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TÊN VÀ THUẾ SUẤT CỦA MỘT SỐ NHÓM MẶT HÀNG TRONG BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU, BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Điều 8 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được Quốc hội thông qua ngày 26/12/1991;
Căn cứ khung thuế suất quy định tại các Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị quyết số 537a ngày 22/2/1992 của Hội đồng Nhà nước, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 31/NQ/UBTVQH9 ngày 9/3/1993, Nghị quyết số 174 NQ/UBTVQH9 ngày 26/3/1994, Nghị quyết số 290 NQ/UBTVQH9 ngày 7/9/1995, Nghị quyết số 416 NQ/UBTVQH9 ngày 1/9/1997 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá 9;
Căn cứ thẩm quyền quy định tại Điều 3 - Quyết định số 280/TTg ngày 28/5/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu kèm theo Nghị định số 54/CP;
Căn cứ Quyết định số 1124/1997/QĐ-TTg ngày 25/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 02/1998/NQ-CP ngày 26/01/1998 của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Chính phủ thông báo tại Công văn số 08/TB-VPCP ngày 14/01/1998 của Văn phòng Chính phủ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu của một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 280/TTg ngày 28/5/1994 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 684 TC/QĐ/TCT ngày 9/8/1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành thuế suất thuế xuất khẩu mới quy định tại Danh mục số I ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2.- Sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất thuế nhập khẩu của nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 280/TTg ngày 28/5/1994 của Thủ tướng Chính phủ và Danh mục sửa đổi, bổ sung Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 443 TC/QĐ/TCT ngày 4/5/1996, Quyết định số 496A TC/QĐ/TCT ngày 15/7/1997 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành tên và thuế suất mới quy định tại Danh mục số II ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực thi hành và được áp dụng cho tất cả các Tờ khai hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan bắt đầu từ ngày 15/2/1998.

 

 

Vũ Mộng Giao

(Đã Ký)

 

DANH MỤC SỐ I

DANH MỤC SỬA ĐỔI THUẾ SUẤT CỦA MỘT SỐ NHÓM MẶT HÀNG CỦA BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 103/1998/QĐ-BTC ngày 06 tháng 02 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Mã số

Nhóm mặt hàng

Thuế suất %)

1

2

3

0300

Cá và động vật giáp xác (tôm, cua, v.v...), động vật thân mềm và các loại động vật không xương sống dưới nước khác.

 

0301.00

Cá sống các loại, cá tươi, ướp lạnh thuộc nhóm 030200; cá ướp đông thuộc nhóm 030300; cá khúc thuộc nhóm 030400

0

0306.00

Động vật giáp xác (tôm cua...) có mai, vỏ hoặc không, sống tươi, ướp đông, ướp lạnh, sấy khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật giáp xác có mai, vỏ, vỏ đã hấp chín và động vật thân mềm có mai, vỏ hoặc không, động vật không xương sống khác sống dưới nước thuộc nhóm 030700, sống, tươi, ướp lạnh, ướp đông, sấy khô, phơi khô, muối hoặc ngâm nước muối.

 

 

- Tôm sống, tươi, ướp lạnh, ướp đông, sấy khô, phơi khô các loại

0

 

- Cua sống, tươi, ướp lạnh, ướp đông các loại

0

 

- Mực, mực ống sống, tươi, ướp lạnh, ướp đông, sấy khô, phơi khô các loại

0

 

- Các mặt hàng khác thuộc nhóm 0300

0

1006

Gạo các loại

 

1006.10

Loại từ 25% tấm trở lên

0

1006.90

Loại khác

0

2701.10

Than đá

0

2701.20

Than bánh, than quả bàng và các loại nhiên liệu rắn sản xuất từ than đá

0

4001.00

Cao su tự nhiên, nhựa cây balata, nhựa két (guttapercha), nhựa guayule, nhựa hồng xiêm và các loại nhựa tự nhiên tương tự ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá, dải.

0

 

Riêng:

 

4001.10

- Mủ cao su tự nhiên

0

4001.20

- Cao su tự nhiên dưới các dạng khác

0

DANH MỤC SỐ II

DANH MỤC SỬA ĐỔI TÊN VÀ THUẾ SUẤT CỦA MỘT SỐ NHÓM MẶT HÀNG CỦA BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 103/1998/QĐ-BTC ngày 06 tháng 02 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Mã số

Nhóm mặt hàng

Thuế suất (%)

1

2

3

3403

Các chế phẩm bôi trơn (kể cả các chế phẩm dầu cắt, các chất dùng cho việc tháo buloong, các chất chống gỉ hoặc chống mài mòn và chất dùng cho việc tách khuôn đúc có thành phần cơ bản là dầu trơn); các chế phẩm dùng xử lý bôi trơn các nguyên liệu dệt, da thuộc, da lông hay các nguyên liệu khác nhưng trừ các chế phẩm thành phần cơ bản có chứa 70% trọng lượng trở lên các loại dầu mỡ hay từ các loại dầu chế biến từ các khoáng chất có chứa bitum.

 

3403.10

- Dầu nhờn các loại đựng trong bao bì dưới 20 lít:

 

3403.10.10

-- Dầu thuỷ lực chế biến từ dầu khoáng (HYDRAULIC OIL) dùng trong các hệ thống thuỷ lực

25

3403.10.20--

Dầu nhờn các loại dùng cho máy biến thế, động cơ máy bay

12

3403.10.90

-- Loại khác

25

3403.20

- Dầu nhờn các loại chưa có bao bì hoặc đựng trong bao bì từ 20 lít trở lên:

 

3403.20.10--

Dầu thuỷ lực chế biến từ dầu khoáng (HYDRAULIC OIL) dùng trong các hệ thống thuỷ lực

22

3403.20.20

-- Dầu nhờn, loại dùng cho máy biến thế, động cơ máy bay

10

3403.20.90

-- Loại khác

22

3403.90

- Loại khác

 

3403.90.10--

Dầu silicon dùng để bôi trơn bao cao su tránh thai (condom) và đầu mũi kim tiêm, xilanh bơm tiêm

5

3403.90.90

-- Loại khác

10

4407.00

Gỗ cưa hoặc xẻ theo chiều dọc, lạng thành tấm mỏng, tách lớp, đã hoặc chưa bào, đánh giấy ráp hoặc ghép mộng, có độ dày trên 6mm

0

4408.00

Lớp gỗ mặt và tấm gỗ dán (đã hoặc chưa ghép mộng) và các loại gỗ khác xẻ dọc, lạng mỏng, tách lớp, đã hoặc chưa bào đánh giấy ráp hoặc ghép mộng có độ dày không quá 6mm

0

4409.00

Gỗ (kể cả gỗ ván và gỗ trụ để làm sàn gỗ, chưa ghép) được tạo dáng liên tục (tạo mộng, soi rãnh, bào rãnh, vạt cạnh, ghẽp chữ V,tạo chuỗi, tạo khuôn, tiện tròn hoặc các hình thức tương tự) dọc theo các cạnh hoặc bề mặt, đã hoặc chưa bào, đánh giấy ráp hoặc ghép mộng

3

4410.00

Ván gỗ ép và các loại ván gỗ tương tự hoặc các loại vật liệu có chứa gỗ khác, đã hoặc chưa kết lại bằng các loại nhựa hoặc các chất liên kết hữu cơ khác

3

4411.00

Tấm xơ ép bằng gỗ hoặc các vật liệu chứa gỗ khác, đã hoặc chưa ghép lại bằng nhựa hoặc các chất hữu cơ khác

3

4412.00

Gỗ dán, panen gỗ mặt, gỗ lạng mỏng tương tự

3

4413.00

Gỗ ép, dạng khối, tấm, dải hoặc các dạng hình

3

7305

Các loại ống và ống dẫn khác bằng sắt hoặc thép (ví dụ: đã được hàn,tán đinh hoặc ghép với nhau bằng cách tương tự) có mặt cắt bên trong và bên ngoài hình tròn, đường kính mặt cắt ngoài trên 496,4mm

 

 

- ống dẫn thuộc dạng sử dụng cho đường ống dẫn dầu hoặc khí:

 

7305.11

-- Hàn chìm theo chiều dọc bằng hồ quang

0

7305.12

-- Loại khác hàn theo chiều dọc

0

7305.19

-- Loại khác:

 

7305.19.10

--- Loại hàn xoắn

5

7305.19.90

--- Loại khác

0

7305.20

- Loại bọc ngoài thuộc loại sử dụng trong khoan dầu và khí

0

 

- Các loại khác có hàn:

 

7305.31

-- Hàn theo chiều dọc

1

7305.39

-- Các loại khác

 

7305.39.10

--- Loại hàn xoắn

10

7305.39.90

--- Loại khác

1

7305.90

- Loại khác

1

7616.00

Các sản phẩm khác, bằng nhôm

 

7616.00.10

- Vỏ lon làm bia hộp, vỏ hộp nước giải khát có ga

20

7616.00.90

- Các sản phẩm khác

20

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 103/1998/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu103/1998/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/02/1998
Ngày hiệu lực15/02/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/08/2000
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 103/1998/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 103/1998/QĐ-BTC sửa đổi tên và thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế xuất nhập khẩu


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 103/1998/QĐ-BTC sửa đổi tên và thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế xuất nhập khẩu
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu103/1998/QĐ-BTC
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýVũ Mộng Giao
     Ngày ban hành06/02/1998
     Ngày hiệu lực15/02/1998
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/08/2000
     Cập nhật6 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 103/1998/QĐ-BTC sửa đổi tên và thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế xuất nhập khẩu

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 103/1998/QĐ-BTC sửa đổi tên và thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế xuất nhập khẩu