Quyết định 104/2016/QĐ-UBND

Quyết định 104/2016/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần Quyết định về phí, lệ phí do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 104/2016/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ một phần Quyết định phí lệ phí Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 104/2016/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN MỘT SỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ PHÍ, LỆ PHÍ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật phí và lệ phí năm 2015;

Căn cứ Nghị định 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hưng dn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thm quyn của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 66/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa X kỳ họp thứ ba về việc bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí, lệ phí;

Theo đề nghị của Giám đc Sở Tài chính tại Tờ trình số 4043/TTr-STC ngày 30 tháng 12 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, gồm:

1. Quyết định số 222/2007/QĐ-UBND ngày 30/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu phí, lệ phí trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

2. Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 13/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định mức thu phí, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

3. Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 18/1/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản và đu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

4. Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 11/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

5. Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND ngày 19/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

6. Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của Ủy ban nhân dân tnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

7. Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 9/9/2015 của Ủy ban nhân dân tnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

8. Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND ngày 9/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, qun lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

9. Quyết định số 77/2015/QĐ-UBND ngày 9/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

10. Quyết định số 79/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Bãi bỏ một phần một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, gồm:

1. Bãi bỏ khoản 2 Điều 2 và khoản b Điều 3 Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 7/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

2. Bãi bỏ khoản 2 Điều 2 và điểm b Điều 3 Quyết định 58/2015/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo và lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể t ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ban ngành thuộc tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- TT.HĐND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm công báo; Đài PT-TH tỉnh;
- VP
UB: LĐ, TH;
- Lưu: VT. LXV

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 104/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu104/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2016
Ngày hiệu lực01/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 104/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 104/2016/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ một phần Quyết định phí lệ phí Ninh Thuận


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 104/2016/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ một phần Quyết định phí lệ phí Ninh Thuận
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu104/2016/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
      Người kýLưu Xuân Vĩnh
      Ngày ban hành30/12/2016
      Ngày hiệu lực01/01/2017
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật7 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 104/2016/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ một phần Quyết định phí lệ phí Ninh Thuận

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 104/2016/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ một phần Quyết định phí lệ phí Ninh Thuận

          • 30/12/2016

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/01/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực