Quyết định 56/2015/QĐ-UBND

Quyết định 56/2015/QĐ-UBND về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định 56/2015/QĐ-UBND mức thu nộp quản lý sử dụng lệ phí cấp biển số nhà Ninh Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 104/2016/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ một phần Quyết định phí lệ phí Ninh Thuận và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 56/2015/QĐ-UBND mức thu nộp quản lý sử dụng lệ phí cấp biển số nhà Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/2015/QĐ-UBND

Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 19 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

v vic quy đnh mc thu, ch đ thu, np, qun lý và s dng lphí cp bin s nhà trên đa bàn tnh Ninh Thun

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa IX, kỳ họp thứ 13 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1918/TTr-SXD ngày 10 tháng 8 năm 2015 và Báo cáo kết quả thẩm định Văn bản số 1557/BC-STP ngày 03 tháng 10 năm 2014 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Lệ phí cấp biển số nhà là khoản thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp biển số nhà (bao gồm: nhà mặt đường, phố; nhà trong ngõ, nhà trong ngách; căn hộ của nhà chung cư).

2. Đối tượng nộp lệ phí: Chủ sở hữu nhà hoặc người đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm nộp lệ phí cấp biển số nhà. Trường hợp không xác định được chủ sở hữu thì người đang sử dụng có trách nhiệm nộp lệ phí cấp biển số nhà.

3. Cơ quan thu lệ phí: Các cơ quan có thẩm quyền cấp biển số nhà theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Mức thu lệ phí

- Cấp mới: 45.000 đng/01 biển số nhà.

- Cấp lại: 30.000 đồng/01 biển số nhà.

Điều 3. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí

1. Cơ quan thu lệ phí nộp 100% (một trăm phần trăm) tổng số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, loại, khoản, mục, tiểu mục tương ứng của Mục lục Ngân sách nhà nước hiện hành. Các khoản chi phí liên quan đến công tác thu lệ phí được ngân sách nhà nước cấp theo dự toán được duyệt hằng năm.

2. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Cục thuế, Kho bạc nhà nước tỉnh kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện việc thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí theo đúng quy định.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
-
Văn phòng Chính phủ;
-
Bộ Xây dựng;
-
Cục Kiểm tra Văn bản (Bộ tư pháp);
-
Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
-
Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
-
Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Ninh Thuận;
-
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
-
HĐND các huyện, thành phố;
-
Công báo, Website Ninh Thuận;
-
VPUB: LĐVP, các CV Khối NC-TH;
-
Lưu: VT, QHXD (đ/c Đạt).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 56/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu56/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2015
Ngày hiệu lực29/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/03/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 56/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 56/2015/QĐ-UBND mức thu nộp quản lý sử dụng lệ phí cấp biển số nhà Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 56/2015/QĐ-UBND mức thu nộp quản lý sử dụng lệ phí cấp biển số nhà Ninh Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu56/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýLưu Xuân Vĩnh
        Ngày ban hành19/08/2015
        Ngày hiệu lực29/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/03/2017
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 56/2015/QĐ-UBND mức thu nộp quản lý sử dụng lệ phí cấp biển số nhà Ninh Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 56/2015/QĐ-UBND mức thu nộp quản lý sử dụng lệ phí cấp biển số nhà Ninh Thuận