Quyết định 425/QĐ-UBND

Quyết định 425/QĐ-UBND năm 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân , Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận năm 2016

Nội dung toàn văn Quyết định 425/QĐ-UBND 2017 Danh mục văn bản quy phạm hết ngưng hiệu lực Ninh Thuận 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 425/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 22 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 262/TTr-STP ngày 21 tháng 02 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận năm 2016 (kèm theo danh mục văn bản).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2016

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

1

Nghị quyết

15/2011/NQ-HĐND ngày 16 tháng 8 năm 2011 về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Điểm a khoản 1 Điều 1

Nghị quyết số 66/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2016 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí, lệ phí

30/12/2016

2

Nghị quyết

08/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2012 về việc ban hành quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Ninh Thuận

Bổ sung một số nội dung chi; sửa đổi điểm a khoản 5 mục II Bản quy định

Nghị quyết số 76/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2016 sửa đổi, bổ sung

30/12/2016

3

Nghị quyết

10/2015/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2015 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo và lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước, công trình thủy lợi và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Khoản 3, điểm b khoản 4 Điều 1

Nghị quyết số 66/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2016 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí, lệ phí

30/12/2016

4

Nghị quyết

1617/2010/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2010 về việc sửa đổi, bổ sung các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận

Khoản 14, 15 và 16 Điều 1

Quyết định số 87/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2016 về việc bãi bỏ khoản 14, 15 và 16 Điều 1 Quyết định số 1617/2010/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc sửa đổi, bổ sung các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền  giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận

15/12/2016

5

Quyết định

41/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Khoản 2 Điều 2; Khoản b Điều 3 

Quyết định số 104/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phí, lệ phí bãi bỏ

01/01/2017

6

Quyết định

42/2012/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2012 ban hành kèm theo Đề án sử dụng nhân viên y tế thôn kiêm nhiệm cô đỡ thôn bản đối với các thôn thuộc xã miền núi, vùng khó khăn của tỉnh năm 2020

Khoản 2 Mục IV Phần II

Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2016 về việc điều chỉnh, bổ sung thời gian tiếp nhận cô đỡ thôn bản tại Khoản 2, Mục IV, Phần II Đề án sử dụng nhân viên y tế thôn kiêm nhiệm cô đỡ thôn bản đối với các thôn thuộc xã miền núi, vùng khó khăn của tỉnh đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

24/7/2016

7

Quyết định

67/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2012 ban hành Bảng quy định giá tối thiểu tính thuế tài nguyên của một số loại khoáng sản khai thác và sử dụng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Khoản 16 Mục III; bổ sung giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với quặng thiếc

Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số nội dung Bảng quy định giá tối thiểu tính thuế tài nguyên của một số loại khoáng sản khai thác và sử dụng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

28/10/2016

8

Quyết định

147/2012/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2012 ban hành Quy định thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về tham gia tổ công tác tại các xã thuộc huyện Bác Ái

Tiết 2, tiết 6, điểm a, khoản 2 và khoản 3 Điều 5

Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2016 sửa đổi, bổ sung

08/7/2016

9

Quyết định

67/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2012 ban hành bảng quy định giá đất tối thiểu tính thuế tài nguyên của một số loại khoáng sản khai thác và sử dụng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Khoản 16 Mục III; bổ sung giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với quặng thiếc

Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2016 sửa đổi, bổ sung

28/12/2016

10

Quyết định

14/2013/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2013 ban hành Bảng giá ti thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, xe gắn máy điện các loại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

- Bổ sung giá tính lệ phí trước bạ đối với 118 loại xe ôtô, 32 loại xe gắn máy, 01 loại xe máy điện các loại.

- Điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ đối với 44 loại xe ôtô, 07 loại xe gắn máy

Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2016 về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tối thiểu tính thu lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, xe gắn máy điện các loại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh

 

11

Quyết định

58/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2014 ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Điểm đ khoản 1, điểm đ khoản 3 và khoản 7 Điều 6

Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2016 sửa đổi, bổ sung

18/6/2016

12

Quyết định

69/2014/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2014 về việc điều chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

 Khoản 5 Mục III Phần thứ nhất; Khoản 1 Mục II Phần thứ hai; Điểm a, đ Khoản 2.2.1; Điểm b Khoản 2.2.2; Khoản 2.3.1; Khoản 2.3.2; Khoản 3.1 Mục II Phần thứ hai

Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2016 sửa đổi, bổ sung nội dung Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

22/9/2016

13

Quyết định

101/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2014 ban hành Quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh, ủy thác đầu tư qua chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Ninh Thuận để cho vay hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Điều 7

Quyết định số 96/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2016 sửa đổi, bổ sung

29/12/2016

14

Quyết định

01/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2015 quy định mức tỷ lệ (%) tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm và đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Khoản 5 Điều 1

Quyết định số 94/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2016 bổ sung Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức tỷ lệ (%) tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm và đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

29/12/2016

15

Quyết định

12/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2015 quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách ở các xã, phường, thị trấn và thôn - khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Khoản 5, Điều 1

Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2016 sửa đổi, bổ sung

02/5/2016

16

Quyết định

24/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2015 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp

Khoản 35 Điều 2

Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 bổ sung

 

17

Quyết định

58/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2015 về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo và lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưi đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Khoản 2 Điều 2 và điểm b Điều 3

Quyết định số 104/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phí, lệ phí bãi bỏ

01/01/2017

18

Quyết định

85/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 về việc công bố tập đơn giá chuyên ngành đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Chi phí nhân công, chi phí nhân công của máy thi công trong Tập đơn giá chuyên ngành đô thị

Quyết định số 72/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2016 về việc điều chỉnh chi phí nhân công trong Tập đơn giá chuyên ngành đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận điều chỉnh

22/10/2016

19

Quyết định

19/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2016 về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2016 - 2020

Điều 3

Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2016 sửa đổi, bổ sung

27/6/2016

20

Quyết định

25/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2016 ban hành quy định về phân cấp quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Khoản 1 Điều 7

Quyết định số 91/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2016 sửa đổi, bổ sung

17/12/2016

Tổng số: 20 văn bản (gồm 03 nghị quyết, 17 quyết định)

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2016

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

1

Nghị quyết

03/2007/NQ-HĐND  ngày 31/7/2007

Ban hành mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu tịch trên phí, lệ phí trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nghị quyết số 66/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2016 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí, lệ phí

30/12/2016

2

Nghị quyết

07/2008/NQ-HĐND ngày 17/7/2008

Quy định mức thu, nộp và chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 2016 về việc quy định mức thu, miễn, thu, nộp và chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

30/4/2016

3

Nghị quyết

07/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 2016 về việc bãi bỏ 02 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

20/4/2016

4

Nghị quyết

20/2009/NQ-HĐND ngày 15/12/2009

Về quy định phân cấp quản lý đối với tài sản Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh

Nghị quyết số 65/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2016 quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

30/12/2016

5

Nghị quyết

07/2010/NQ-HĐND ngày 19/7/2010

Về việc ban hành quy định mức chi đối với các hoạt động thể dục, thể thao trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch và các ngành trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 23 tháng 8 năm 2016 ban hành Quy định nội dung, mức chi đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và các giải thi đấu thể thao tỉnh Ninh Thuận thay thế

28/8/2016

6

Nghị quyết

01/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012

Về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nghị quyết số 66/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2016 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí, lệ phí

30/12/2016

7

Nghị quyết

18/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012

Về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản và đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nghị quyết số 66/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2016 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí, lệ phí

30/12/2016

8

Nghị quyết

04/2013/NQ-HĐND ngày 16/7/2013

Về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe môtô trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nghị quyết số 67/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2016 bãi bỏ

30/12/2016

9

Nghị quyết

05/2013/NQ-HĐND ngày 16/7/2013

Về phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2016 về phát triển nhà ở đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

30/12/2016

10

Nghị quyết

12/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 2016  về việc bãi bỏ 02 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

20/4/2016

11

Nghị quyết

26/2014/NQ-HĐND ngày 25/12/2014

Về quy định mức thu và vùng thu học phí; miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 23 tháng 8 năm 2016 quy định về mức thu và vùng thu học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

28/8/2016

12

Nghị quyết

12/2015/NQ-HĐND ngày 20/7/2015

Về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nghị quyết số 66/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2016 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí, lệ phí

30/12/2016

13

Nghị quyết

14/2015/NQ-HĐND ngày 20/7/2015

Về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nghị quyết số 66/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2016 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí, lệ phí

30/12/2016

14

Nghị quyết

15/2015/NQ-HĐND ngày 20/7/2015

Về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nghị quyết số 66/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2016 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí, lệ phí

30/12/2016

15

Nghị quyết

17/2015/NQ-HĐND ngày 20/7/2015

Về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nghị quyết số 66/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2016 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí, lệ phí

30/12/2016

16

Nghị quyết

18/2015/NQ-HĐND ngày 20/7/2015

Về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

01/01/2017

17

Nghị quyết

19/2015/NQ-HĐND ngày 20/7/2015

Về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nghị quyết số 66/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2016 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí, lệ phí

30/12/2016

18

Nghị quyết

20/2015/NQ-HĐND ngày 20/7/2015

Về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nghị quyết số 66/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2016 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí, lệ phí

30/12/2016

19

Nghị quyết

21/2015/NQ-HĐND ngày 20/7/2015

Về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nghị quyết số 66/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2016 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí, lệ phí

30/12/2016

20

Nghị quyết

45/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2016

Nghị quyết số 70/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2016 Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2017 thay thế

30/12/2016

21

Nghị quyết

47/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 2016 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

30/4/2016

22

Quyết định

186/2004/QĐ-UBND ngày 15/11/2004

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2016 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận thay thế

 

23

Quyết định

61/2006/QĐ-UBND ngày 22/3/2006

Về việc điều chỉnh điểm b, khoản 1, điều 3 của Quyết định số 186/2004/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2016 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận thay thế

 

24

Quyết định

191/2006/QĐ-UBND ngày 04/8/2006

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2016 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận

 

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

25

Quyết định

222/2007/QĐ-UBND ngày 30/8/2007

Về việc ban hành mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu phí, lệ phí trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 104/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phí, lệ phí

 

26

Quyết định

37/2008/QĐ-UBND ngày 01/02/2008

Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2016 ban hành quy định về phân cấp quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

 

27

Quyết định

148/2008/QĐ-UBND ngày 30/6/2008

Về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2016 bãi bỏ

 

28

Quyết định

216/2008/QĐ-UBND ngày 21/8/2008

Ban hành Biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2016 về việc quy định mức thu, miễn, thu, nộp và chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

 

29

Quyết định

266/2008/QĐ-UBND ngày 03/10/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2016 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận thay thế

 

30

Quyết định

278/2008/QĐ-UBND ngày 10/10/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số  37/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2016 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận

 

31

Quyết định

365/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008

Ban hành Quy định giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” trên lĩnh vực đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2016 về việc bãi bỏ một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” trên lĩnh vực đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận

 

32

Quyết định

24/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Ninh Phước trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2016 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thay thế

 

33

Quyết định

81/2009/QĐ-UBND ngày 12/3/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2016 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận thay thế

 

34

Quyết định

95/2009/QĐ-UBND ngày 26/3/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2016 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận bãi bỏ

 

35

Quyết định

143/2009/QĐ-UBND ngày 13/5/2009

Về việc quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2016 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

 

36

Quyết định

168/2009/QĐ-UBND ngày 19/6/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2016 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận thay thế

 

37

Quyết định

196/2009/QĐ-UBND ngày 21/7/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2016 về việc quy định chức năng, nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận thay thế

 

38

Quyết định

278/2009/QĐ-UBND ngày 23/9/2009

Ban hành quy định ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2016 về việc quy định ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

 

39

Quyết định

124/2010/QĐ-UBND ngày 08/12/2010

Ban hành Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2016 ban hành Quy định về trình tự xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công tỉnh Ninh Thuận thay thế

 

40

Quyết định

204/2010/QĐ-UBND ngày 04/3/2010

Về việc ban hành bảng giá hoa màu, cây trồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2016 về việc ban hành bảng giá hoa màu, cây trồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

 

41

Quyết định

692/2010/QĐ-UBND ngày 17/5/2010

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2016 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận thay thế

 

42

Quyết định

695/2010/QĐ-UBND ngày 19/5/2010

Ban hành quy định trách nhiệm thẩm định, phê duyệt trong đấu thầu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 93/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2016 ban hành Quy định về trách nhiệm trong thẩm định, phê duyệt các nội dung về lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

 

43

Quyết định

954/2010/QĐ-UBND ngày 17/6/2010

Ban hành quy định điều kiện an toàn đối với phương tiện thô sơ có tải trọng toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè hoạt động đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 ban hành Quy định điều kiện an toàn đối với phương tiện thô sơ có trọng tài toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè hoạt động đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

 

44

Quyết định

1291/2010/QĐ-UBND ngày 12/8/2010

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2016 bãi bỏ

 

45

Quyết định

1353/2010/QĐ-UBND ngày 17/8/2010

Về việc ban hành định mức chi đối với các hoạt động thể dục, thể thao trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 ban hành quy định nội dung, mức chi đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và các giải thi đu thể thao trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

 

46

Quyết định

2380/2010/QĐ-UBND ngày 21/12/2010

Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2016 ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

 

47

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND ngày 07/01/2011

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2016 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận thay thế

 

48

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND ngày 16/02/2011

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2016 bãi bỏ

 

49

Quyết định

14/2011/QĐ-UBND ngày 16/4/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quyết định số 692/2010/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2010 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2016 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận thay thế

 

50

Quyết định

31/2011/QĐ-UBND ngày 22/7/2011

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh ninh Thuận

Quyết định số 77/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2016 ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

 

51

Quyết định

37/2011/QĐ-UBND ngày 25/8/2011

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2016 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận thay thế

 

52

Quyết định

39/2011/QĐ-UBND ngày 07/9/2011

Về việc điều chỉnh và bổ sung giá cây trồng tại bảng giá hoa màu, cây trồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 204/2010/QĐ-UBND ngày 04/3/2010

Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2016 về việc ban hành bảng giá hoa màu, cây trồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

 

53

Quyết định

60/2011/QĐ-UBND ngày 03/11/2011

Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về cung cấp, tiếp nhận, xử lý thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2016 ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp, tiếp nhận, xử lý thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

 

54

Quyết định

73/2011/QĐ-UBND ngày 26/12/2011

Quy định giá thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại để làm trụ sở, hoạt động sản xuất và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2016 về việc quy định giá thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại để làm trụ sở, hoạt động sản xuất và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

 

55

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND ngày 05/01/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 278/2009/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2016 về việc quy định ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

 

56

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND ngày 07/02/2012

Về việc quy định mức thu, miễn, giảm, cơ chế thu và sử dụng học phí đối với các cơ sở dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2014 - 2015

Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về mức thu, vùng thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

 

57

Quyết định

10/2012/QĐ-UBND ngày 02/3/2012

Về việc bổ sung giá cây cao su tại bảng giá hoa màu, cây trồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 204/2010/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2010

Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2016 về việc ban hành bảng giá hoa màu, cây trồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

 

58

Quyết định

22/2012/QĐ-UBND ngày 18/5/2012

Ban hành đơn giá quan trắc phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2016 ban hành đơn giá quan trắc phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

 

59

Quyết định

29/2012/QĐ-UBND ngày 26/6/2012

Ban hành Quy định về cơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa liên thông” tại Văn phòng Phát triển Kinh tế

Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2016 về việc bãi bỏ một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” trên lĩnh vực đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận

 

60

Quyết định

35/2012/QĐ-UBND ngày 21/7/2012

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất ở đối với diện tích vượt hạn mức sử dụng đất ở để tính tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2016 về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 và phân tách loại đất theo mục đích sử dụng để xác định giá đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

 

61

Quyết định

38/2012/QĐ-UBND ngày 09/8/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2380/2010/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2016 ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

 

62

Quyết định

48/2012/QĐ-UBND ngày 06/9/2012

Ban hành Quy chế thực hiện việc đấu thầu mua sắm tài sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2016 bãi bỏ

 

63

Quyết định

51/2012/QĐ-UBND ngày 13/9/2012

Ban hành quy định mức thu phí, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 104/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phí, lệ phí

 

64

Quyết định

58/2012/QĐ-UBND ngày 10/10/2012

Ban hành mức thu phí, quản lý và sử dụng nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2016 ban hành Quy định mức thu phí, quản lý và sử dụng nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  thay thế

 

65

Quyết định

66/2012/QĐ-UBND ngày 12/11/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 của Quyết định số 95/2009/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2016 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận bãi bỏ

 

66

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND ngày 18/01/2013

Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản và đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 104/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phí, lệ phí

 

67

Quyết định

06/2013/QĐ-UBND ngày 06/02/2013

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Thanh tra Sở Xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2016 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận bãi bỏ

 

68

Quyết định

10/2013/QĐ-UBND ngày 28/02/2013

Ban hành quy định giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2016 về việc bãi bỏ một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội bãi bỏ

 

69

Quyết định

25/2013/QĐ-UBND ngày 24/5/2013

Ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2016 ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

 

70

Quyết định

35/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Về việc ban hành Bảng điểm các khối thi đua thuộc tỉnh

Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2016 ban hành bảng điểm các khối thi đua thuộc tỉnh Ninh Thuận thay thế

 

71

Quyết định

41/2013/QĐ-UBND ngày 15/7/2013

Về ban hành Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2016 ban hành Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

 

72

Quyết định

42/2013/QĐ-UBND ngày 17/7/2013

Quy định mức đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng nghiện ma túy, mại dâm đang giáo dục, chữa trị bắt buộc và cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh, tại cộng đồng và gia đình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2016 ban hành Quy định về mức hỗ trợ, các khoản đóng góp, chế độ miễn, giảm đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

 

73

Quyết định

44/2013/QĐ-UBND ngày 19/7/2013

Ban hành Quy định giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Thanh tra tỉnh

Quyết định số 99/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2016 về việc bãi bỏ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Thanh tra tỉnh

 

74

Quyết định

64/2013/QĐ-UBND ngày 25/9/2013

Ban hành Quy định quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2016 ban hành Quy định quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

 

75

Quyết định

72/2013/QĐ-UBND ngày 31/10/2013

Ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trên lĩnh vực người có công tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2016 về việc bãi bỏ một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội bãi bỏ

 

76

Quyết định

74/2013/QĐ-UBND ngày 05/11/2013

Ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2016 về việc bãi bỏ Quyết định số 74/2013/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận

 

77

Quyết định

75/2013/QĐ-UBND ngày 06/11/2013

Ban hành Quy định về quy trình cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 90/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2016 ban hành Quy định cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

 

78

Quyết định

86/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều về Quy chế thực hiện việc đấu thầu mua sắm tài sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND

Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2016 bãi bỏ

 

79

Quyết định

14/2014/QĐ-UBND ngày 13/02/2014

Ban hành Quy chế phối hợp soạn thảo, góp ý, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2016 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác đề nghị xây dựng; soạn thảo, góp ý, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận thay thế

 

80

Quyết định

25/2014/QĐ-UBND ngày 27/3/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại để làm trụ sở, hoạt động sản xuất và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2016 về việc quy định giá thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại để làm trụ sở, hoạt động sản xuất và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

 

81

Quyết định

32/2014/QĐ-UBND ngày 24/4/2014

Về việc ban hành quy định phân cấp quản lý, danh sách mua, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2016 bãi bỏ

 

82

Quyết định

34/2014/QĐ-UBND ngày 08/5/2014

Ban hành Quy định giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trên lĩnh vực đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 67/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2016 về việc bãi bỏ Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trên lĩnh vực đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

 

83

Quyết định

46/2014/QĐ-UBND ngày 16/6/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 Quyết định số 86/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Ninh Thuận sửa đổi, bổ sung một số điều về Quy chế thực hiện việc đấu thầu mua sắm tài sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND

Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2016 bãi bỏ

 

84

Quyết định

54/2014/QĐ-UBND ngày 15/7/2014

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận

 

85

Quyết định

61/2014/QĐ-UBND ngày 14/8/2014

Quy định đối tượng, phạm vi, mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2016 về việc bãi bỏ Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đối tượng, phạm vi, mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

 

86

Quyết định

70/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014

Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận

Quyết định số 86/2016/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2016 phê duyệt Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận thay thế

 

87

Quyết định

86/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014

Quy định giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 80/2016/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2016 về việc bãi bỏ Quyết định số 86/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận bãi bỏ

 

88

Quyết định

87/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về cơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa liên thông” tại Văn phòng Phát triển Kinh tế ban hành kèm theo Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân

Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2016 về việc bãi bỏ một số quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” trên lĩnh vực đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận bãi bỏ

 

89

Quyết định

100/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014

Ban hành quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 82/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2016 về việc bãi bỏ Quyết định số 100/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận bãi bỏ

 

90

Quyết định

04/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015

Ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Nội vụ Ninh Thuận

Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2016 về việc bãi bỏ Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Nội vụ Ninh Thuận

 

91

Quyết định

15/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015

Về việc quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về mức thu, vùng thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

 

92

Quyết định

17/2015/QĐ-UBND ngày 12/3/2015

Quy định giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số  89/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2016 về việc quy định giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

 

93

Quyết định

34/2015/QĐ-UBND ngày 23/6/2015

Về việc công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số  30/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2016 công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

 

94

Quyết định

40/2015/QĐ-UBND ngày 07/7/2015

Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho lao động nông thôn học nghề đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số  35/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2016 về việc quy định mức chi hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

 

95

Quyết định

48/2015/QĐ-UBND ngày 10/8/2015

Về việc bổ sung giá cây măng tây vào bảng giá hoa màu, cây trồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 204/2010/QĐ-UBND ngày 04/3/2010

Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2016 về việc ban hành bảng giá hoa màu, cây trồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

 

96

Quyết định

49/2015/QĐ-UBND ngày 11/8/2015

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 104/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phí, lệ phí bãi bỏ

 

97

Quyết định

50/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015

Ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc lĩnh vực hộ tịch; một cửa liên thông thuộc lĩnh vực hộ tịch, cấp thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2016 về việc bãi bỏ Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc lĩnh vực hộ tịch; một cửa liên thông thuộc lĩnh vực hộ tịch, cấp thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

 

98

Quyết định

53/2015/QĐ-UBND ngày 18/8/2015

Ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 84/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2016 về việc bãi bỏ Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận bãi bỏ

 

99

Quyết định

56/2015/QĐ-UBND ngày 19/8/2015

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 104/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phí, lệ phí bãi bỏ

 

100

Quyết định

57/2015/QĐ-UBND ngày 19/8/2015

Về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 98/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2016 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

 

101

Quyết định

60/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 104/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phí, lệ phí bãi bỏ

 

102

Quyết định

61/2015/QĐ-UBND ngày 03/9/2015

Ban hành quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2016 về việc bãi bỏ Quyết định số 61/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận

 

103

Quyết định

62/2015/QĐ-UBND ngày 09/9/2015

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính  trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 104/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phí, lệ phí bãi bỏ

 

104

Quyết định

63/2015/QĐ-UBND ngày 09/9/2015

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô  trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 104/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phí, lệ phí bãi bỏ

 

105

Quyết định

64/2015/QĐ-UBND ngày 14/9/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 quy định giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 89/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2016 về việc quy định giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

 

106

Quyết định

77/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 104/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phí, lệ phí bãi bỏ

 

107

Quyết định

79/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 104/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phí, lệ phí bãi bỏ

 

108

Quyết định

90/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung mục 43 phụ lục C Bảng giá vật kiến trúc ban hành kèm theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 quy định giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 89/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2016 về việc quy định giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

 

109

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND ngày 02/02/2016

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về mức thu, vùng thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

 

110

Quyết định

06/2016/QĐ-UBND ngày 07/3/2016

Về việc phê duyệt mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2015 - 2020

Quyết định số  35/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2016 về việc quy định mức chi hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

 

Tổng số: 110 văn bản (gồm 21 nghị quyết, 89 quyết định)

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2016

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

111

Quyết định

190/2007/QĐ-UBND ngày 06/8/2007

Quy định định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 65/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2015 về việc quy định định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công  nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

27/9/2015

112

Quyết định

192/2008/QĐ-UBND ngày 01/8/2008

Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 105/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Ninh Thuận có sử dụng ngân sách Nhà nước bãi bỏ

08/01/2015

113

Quyết định

260/2008/QĐ-UBND ngày 25/9/2008

Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Quyết định số 105/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Ninh Thuận có sử dụng ngân sách Nhà nước bãi bỏ

08/01/2015

114

Quyết định

313/2008/QĐ-UBND ngày 11/11/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2015 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận thay thế

25/6/2015

115

Quyết định

546/2009/QĐ-UBND ngày 23/11/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2015 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận thay thế

25/6/2015

116

Quyết định

1028/2010/QĐ-UBND ngày 28/6/2010

Quy định đánh giá nghiệm thu đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 105/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Ninh Thuận có sử dụng ngân sách Nhà nước bãi bỏ

08/01/2015

117

Quyết định

25/2011/QĐ-UBND ngày 25/6/2011

Công bố bổ sung Quy định thủ tục hành chính về Cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm là các chất oxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Inh Thuận

Quyết định số 61/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2015 ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận

13/9/2015

118

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND ngày 03/01/2012

Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 61/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2015 ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận

13/9/2015

119

Quyết định

711/2012/QĐ-UBND ngày 11/4/2012

Ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ trên lĩnh vực khoa học

Quyết định số 105/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Ninh Thuận có sử dụng ngân sách Nhà nước bãi bỏ

08/01/2015

120

Quyết định

53/2013/QĐ-UBND ngày 20/8/2013

Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 61/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2015 ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa  tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận

13/9/2015

Tổng số: 10 quyết định

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 425/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 425/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/03/2017
Ngày hiệu lực 22/03/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 425/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 425/QĐ-UBND 2017 Danh mục văn bản quy phạm hết ngưng hiệu lực Ninh Thuận 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 425/QĐ-UBND 2017 Danh mục văn bản quy phạm hết ngưng hiệu lực Ninh Thuận 2016
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 425/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Ninh Thuận
Người ký Lưu Xuân Vĩnh
Ngày ban hành 22/03/2017
Ngày hiệu lực 22/03/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 425/QĐ-UBND 2017 Danh mục văn bản quy phạm hết ngưng hiệu lực Ninh Thuận 2016

Lịch sử hiệu lực Quyết định 425/QĐ-UBND 2017 Danh mục văn bản quy phạm hết ngưng hiệu lực Ninh Thuận 2016

  • 22/03/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/03/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực