Quyết định 50/2015/QĐ-UBND

Quyết định 50/2015/QĐ-UBND về Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc lĩnh vực hộ tịch; một cửa liên thông thuộc lĩnh vực hộ tịch, cấp thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định 50/2015/QĐ-UBND giải quyết thủ tục hành chính cơ chế một cửa hộ tịch Ninh Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 57/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 50/2015/QĐ-UBND thủ tục hành chính cơ chế một cửa Ninh Thuận và được áp dụng kể từ ngày 25/09/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 50/2015/QĐ-UBND giải quyết thủ tục hành chính cơ chế một cửa hộ tịch Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/2015/QĐ-UBND

Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 12 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy đnh gii quyt th tc hành chính theo cơ ch mt ca thuc lĩnh vc h tch; mt ca liên thông thuc lĩnh vc h tch, cp th bo him y t và đăng ký, qun lý cư trú ti y ban nhân dân xã, phưng, th trn trên đa bàn tnh Ninh Thun

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước địa phương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1280/TTr-STP ngày 24 tháng 7 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc lĩnh vực hộ tịch; một cửa liên thông thuộc lĩnh vực hộ tịch, cấp thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Đối với các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai sinh, cp thẻ bảo him y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định này; cá nhân có quyền lựa chọn áp dụng hoặc không áp dụng thực hiện liên thông các thủ tục hành chính được giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định s3602/QĐ-UBND ngày 17/6/2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đán Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch, hộ khu và các thủ tục hành chính từ s 25 đến số 49 (trừ thủ tục số 40 và 47) tại mục V Phần I, II Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận được ban hành kèm theo Quyết định s 195/QĐ-UBND ngày 17/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph; Chủ tịch y ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Văn phòng Chính phủ;
-
Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
-
TT. Tnh ủy, TT. HĐND tnh;
-
Đoàn ĐBQD tnh;
-
CT và các PCT UBND tnh;
-
TT.HĐND các huyện, thành phố;
-
Cổng TTĐT tnh;
-
VPUB: LĐ, Trung tâm TH-CB;
-
Lưu: VT, NC. ĐDM

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu50/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2015
Ngày hiệu lực22/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/09/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 50/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 50/2015/QĐ-UBND giải quyết thủ tục hành chính cơ chế một cửa hộ tịch Ninh Thuận


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 50/2015/QĐ-UBND giải quyết thủ tục hành chính cơ chế một cửa hộ tịch Ninh Thuận
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu50/2015/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
      Người kýLưu Xuân Vĩnh
      Ngày ban hành12/08/2015
      Ngày hiệu lực22/08/2015
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/09/2016
      Cập nhật7 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 50/2015/QĐ-UBND giải quyết thủ tục hành chính cơ chế một cửa hộ tịch Ninh Thuận

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 50/2015/QĐ-UBND giải quyết thủ tục hành chính cơ chế một cửa hộ tịch Ninh Thuận